Preskočit na obsah

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu – zákon o konkurze a reštrukturalizácii prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

Prehľad povinností prevádzkovateľov
Povinnosti prevádzkovateľov podnikov kategórie A a podnikov kategórie B sú zhrnuté v § 4 zákona č. 128/2015 Z. z.. Podľa tohto ustanovenia je prevádzkovateľ povinný:

 • zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B (ďalej len „oznámenie“) podľa § 5,
 • prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
 • vykonať posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť systém posúdenia rizika a riadenia rizika závažnej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane systému monitorovania a kontroly podľa § 6,
 • vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program prevencie“) a zabezpečiť jeho uplatňovanie podľa § 7,
 • zabezpečiť informovanie verejnosti podľa § 15,
 • oznámiť závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17,
 • ustanoviť osobu podľa § 19 ods. 17,
 • zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
 • ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich školenie, výcvik a vybavenie podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí podľa tohto zákona,
 • vykonať opatrenia na nápravu podľa § 24 ods. 13 uložené orgánom štátneho dozoru,
 • poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom a povereným osobám súčinnosť,
 • vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie ako aj riadenia podniku, aby bol na požiadanie schopný preukázať orgánom štátneho dozoru plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a preukázať vykonanie uložených opatrení,
 • prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa tohto zákona,
 • zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti. 


V súlade so smernicou SEVESO III prevádzkovatelia podnikov kategórie A v záujme zníženia administratívnej záťaže nemajú povinnosť, oproti predchádzajúcemu predpisu, vypracovať vnútorné havarijné plány. Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný okrem vyššie uvedených povinností splniť tiež nasledujúce:

 • vypracovať bezpečnostnú správu podľa § 8,
 • vypracovať vnútorný havarijný plán podľa § 10,
 • predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11,
 • zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „služba havarijnej odozvy“) podľa § 12,
 • zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 18.