Preskočit na obsah

Orgány štátnej správy na úseku PZPH

Úlohy orgánov štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií vymedzuje § 23 zákona č. 128/2015 Z. z. Ministerstvo životného prostredia je ústredný orgán štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií. V ods. 2 je zadefinovaná jeho pôsobnosť ako aj vo vzťahu k Európskej únii. V odsekoch 3 až 7 sú vymedzené kompetencie ostatných orgánov štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií. Štátnu správu v prvom stupni vykonáva podľa súčasných platných právnych predpisov odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja.


Štátna správa (ŠS) na úseku prevencie ZPH: