Aktuality

Publikácie JRC MAHB
Lessons Learned Bulletin Special Issue – Pandemic measures and chemical process safety (, 363 kb)
Dátum zverejnenia: 25. 5. 2020

Metodické príručky

Príručka k zmene vlastníctva nebezpečných zariadení [pdf, 3 MB,ENG] 
Dátum zverejnenia: 5. 5. 2020

Publikácie OECD

Saving Costs in Chemicals Management
Dátum zverejnenia: 4. 2. 2019


Publikácie JRC MAHB

Publications of the JRC Major Accident Hazards Bureau
Lessons Learned Bulletin No. 13 – Incidents involving liquefied natural gas (LNG)
Seveso Inspections Good Practice Report – Liquefied Petroleum Gas (LPG) and Liquefied Natural Gas (LNG) sites
Common Inspection Criteria - Process Safety Performance Monitoring
Common Inspection Criteria - Pressure Relief Systems
Dátum zverejnenia: 16. 1. 2019


Odborné materiály

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií
Dátum zverejnenia: 3. 10. 2018

Chemické havárie - prevencia a pripravenosť

Proces prevencie závažných priemyselných  havárií
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2018


Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Metodická príručka: Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Klasifikácia odpadov v súlade s prílohou I. smernice SEVESO II. [DE]

Metodická príručka: Klasifikácia odpadov v súlade s prílohou I. smernice SEVESO II. [DE]
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2016

 

Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt

Metodická príručka Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt
Dátum zverejnenia: 18. 11. 2015Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií

Metodická príručka Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
Dátum zverejnenia: 27. 10. 2015


Nariadená opakovaná odborná príprava je zameraná na prezentáciu nových právnych predpisov v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni EÚ a SR, s osobitnou pozornosťou venovanou prílohe č. 1 k zákonu

Dňa 1. augusta 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nahradí doterajší právny predpis v tejto oblasti, a to zákon č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nakoľko ide o zásadné zmeny v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poverilo Slovenskú agentúru životného prostredia ako držiteľa oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií zorganizovať nariadenú opakovanú odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby.

Viac informácií: Viac informácií o odbronej príprave
Dátum zverejnenia: 21. 10. 2015