Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Aktuality

Metodická príručka

Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií – druhé vydanie (PDF, 6,38 MB)
Dátum zverejnenia: 18. 11. 2021
Metodická príručka je určená odborne spôsobilým osobám, prevádzkovateľom podnikov, ale tiež štátnej správe na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (ZPH). Cieľom je vysvetlenie a usmernenie, ako aplikovať niektoré dôležité ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nariadenie CLP), ktoré súvisia s identifikáciou nebezpečenstva a s prevenciou ZPH. Zahŕňa najmä zapracovanie nových legislatívnych požiadaviek súvisiacich s nebezpečenstvami chemických látok a zmesí do pôvodnej verzie metodickej príručky z roku 2015.

Publikácie JRC MAHB

Metodické príručky

Publikácie OECD

Publikácie JRC MAHB

Odborné materiály

Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt

Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií – prvé vydanie