Preskočit na obsah

Aktuality

Publikácie JRC MAHB

Metodické príručky

Publikácie OECD

Publikácie JRC MAHB

Odborné materiály

Územnoplánovacia a povoľovacia činnosť v okolí existujúcich a navrhovaných SEVESO podnikov

Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt

Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií