Voda

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

Polievanie záhrady

09.07.2020

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či je možné vodu z verejného vodovodu v obci používať na polievanie súkromného trávnika pred domom. Ako k tomu všetci ostatní občania prídu? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Polievanie záhrady

09.07.2020

Dobrý deň, legislatíva SR nezakazuje využívať pitnú vodu na polievanie súkromných trávnikov. Účel využívania pitnej vody je na zvážení každého jej odberateľa, ktorý za odobratú pitnú vodu platí dodávateľovi tzv. stočné. V prípade krízových situácií (extrémne sucho a pod.) však majú orgány štátnej vodnej správy možnosť obmedziť užívanie vodných zdrojov na prioritnejšie účely. S pozdravom R. Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

vyústenia vody na môj pozemok

29.06.2020

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o nasledovnú informáciu: 7 susedia z okolitých rodinných domov si bez môjho vedomia a súhlasu urobili vyústenia odpadovej vody (pravdepodobne z bazénov a vody dažďovej) do môjho pozemku. Vyústenia sú v podobe plastových rúr, vedených pod zemou v hľbke asi 1m z ich pozemkov do môjho pozemku, ktorý je dlhý 100 m a široký 4 m a bude slúžiť ako prístupová cesta k pozemku, na ktorom chcem stavať rodinný dom. Na pozemok som nechodila, dozvedela som sa o tom nedávno. Od iných susedov viem, že tam vypúšťajú vodu zo svojich bazénov a dažďovú vodu. Môžete mi poradiť, v zmysle akého ustanovenia a ktorého zákona ich mám vyzvať na odstránenie týchto vyústení na môj pozemok? Vyústenia - rúry do môjho pozemku vidno voľným okom, lebo predtým, ako ich tam urobili, vyhĺbili do môjho pozemku, bez môjho súhlasu jarok, hlboký 2 m a široký cca 3 m, čiže po pozemku mám problém prejsť k tej parcele vzadu, na ktorej budem stavať. Chcem sa vyhnúť žalobe, súdy u nás trvajú dlho, a potrebujem vedieť, ako mám správne postupovať. Ďakuje za odpoveď.
Reagovať

RE:vyústenia vody na môj pozemok

02.07.2020

Dobrý deň, v tomto prípade sa jedná o občiansko-právny spor a zásah do majetkových vzťahov, ktoré sú nad rámec poradenstva poskytovaného cez Enviroportál. Environmentálna legislatíva, napr. č. 364/2004 Z. z. o vodách, popísaný problém rieši v rovine všeobecného užívania vôd (pozri napr. § 18, ods. 1, ktorý znie: ,,Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám." Alebo ods. 2, ktorý znie: ,,Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach ani na zmenu jej prirodzeného odtoku občasne tečúcich nesústredených vôd na účely ochrany týchto nehnuteľností proti škodlivým účinkom vody.") V prípade vypúšťania zrážkových vôd (tzv. vôd z povrchového odtoku, podľa § 2, písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z.) by mohlo byť požadované vypúšťanie v súlade s povolením podľa § 21, ods. 1, písm. d). (napr. každá novostavba musí mať v stavebnom povolení riešené aj odvádzanie dažďových vôd). Toto povolenie vydáva príslušný okresný úrad. V nadväznosti na vyššie uvedené Vám preto odporúčam prerokovať Váš ,,susedský" problém najskôr na obecnom úrade a v ďalšom kroku preveriť možnosti jeho riešenia na miestne príslušnom okresnom úrade. S pozdravom, Ing. R. Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

čerpanie vody z potoka

01.06.2020

Dobrý deň, ako vojenský útvar potrebujeme občas čerpať vodu. Môžeme občas čerpať vodu vo všeobecnom záujme z potoka alebo rieky? Ďakujem.
Reagovať

RE:čerpanie vody z potoka

09.06.2020

Dobrý deň, podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 21 ods. (3) Povolenie na osobitné užívanie vôd nie je potrebné na: písm. c) jednorazový odber povrchových vôd alebo podzemných vôd počas vykonávania záchranných prác pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti, písm. d) cvičenie hasičských jednotiek, polície alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky; takéto užívanie vôd pri cvičení treba vopred prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy a s Dopravným úradom, a ak ide o vodný tok, oznámiť správcovi vodného toku, V prípade, že sa nejedná o uvedené odbery, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný miestny okresný úrad, odbor životného prostredia alebo požiadať o stanovisko správcu vodného toku (SVP š. p.). S pozdravom, Ing. Ľ. Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

ČOV v záhradkárskej lokalite

27.04.2020

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, či by nám povolili ČOV v záhradkárskej lokalite, kde nie je vodný tok, čiže ČOV so vsakom, prípadne ČOV žumpa a polievanie záhrady, kde sa nič nepestuje.
Reagovať

RE: ČOV v záhradkárskej lokalite

29.04.2020

Dobrý deň, budovanie malých domových ČOV na závlahy trávnikov je zakázané, pretože ide o infiltráciu odpadových vôd do podzemných vôd. To znamená, že stavba malých domových ČOV sa povoľuje len v tom prípade, ak je možné vyústenie do nejakého recipientu – povrchového toku. Vo vašom prípade by som navrhovala vybudovať žumpu, keďže neexistuje možnosť odvádzania splaškových alebo odpadových vôd do kanalizácie. Avšak treba mať na zreteli, že žumpa odpadové vody len zadržiava - teda ich nečistí, a práve z toho dôvodu ju treba pravidelne vyprázdňovať. Podľa zákona 364/2004 Z. z. o vodách §36 ods. 4 Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ako ďalšia alternatíva môže byť septik, ktorý dokáže vodu čiastočne vyčistiť, a zvyšková vyčistená voda za určitých podmienok sa nechá vsiaknuť, prípadne sa dá využiť na zalievanie záhrad. Žiaľ, septik žiadny úrad nepovolí, a aj keď ho osadíte, platia rovnaké podmienky ako pre žumpu, v podstate by sa jednalo o predražený systém. V prípade, že sa rozhodnete o vybudovanie žumpy, nepotrebujete stavebné povolenie, stačí len ohlásenie na obecnom úrade. Pretože žumpa nie je vodné dielo, nie je nutné žiadať na vodoprávnom úrade o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (jedná sa o vodotesnú nádrž, z ktorej nesmú odpadové vody odtekať), ale budete potrebovať doklad o ich zneškodňovaní v čistiarni odpadových vôd. S pozdravom, Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

polievanie novovysadeneho trávnika

12.04.2020

dobrý večer želám, chcel by som sa spýtať či existuje vyhláška alebo zákon, či paragraf, ktorý obmedzuje použivanie pitnej vody z vlastnej studne v období dlhodobého sucha, pretože môj sused zavlažuje minim. 1000 m2 trávy každý deň z vlastnej studne, čo hýbe zrejme mojou hladinou v studni, ktorú využívame na pitie. ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:polievanie novovysadeneho trávnika

16.04.2020

Dobrý deň, žiaľ, zatiaľ nie je v žiadnom zákone ani vyhláške paragraf zamedzujúci využívanie vlastných studní na polievanie záhrad, príp. pozemkov. Zákony riešia len kvalitu pitnej vody zo studní, kontrolu by ste mali vykonávať aspoň raz ročne. S problémom kolísania podzemnej vody v období sucha Vám odporúčame obrátiť sa na SHMÚ, odbor podzemných vôd, ktorý monitoruje kvantitu podzemných vôd. Kontakt nájdete na http://www.shmu.sk/sk/?page=949 S pozdravom Ing. L. Koreňová, SAŽP
Reagovať

COV

26.02.2020

Dobrý deň, chcel by som kúpiť chatu na brehu Malého Dunaja, keďže tam nie je riešený odpad, chcel by som kúpiť a osadiť certifikovanú domácu ČOV. Potrebujem to nahlásiť na Ministerstvo životného prostredia SR? Čo k tomu potrebujem? Ďakujem.
Reagovať

RE:COV

27.02.2020

Dobrý deň, domová ČOV je podľa § 52, ods. 1. písm. e), zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách malou vodnou stavbou, na ktorú je podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. potrebné povolenie orgánu štátnej správy, t. j. miestne príslušného okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ohľadom náležitostí potrebných k vydaniu povolenia Vám odporúčame kontaktovať už spomínaný miestne príslušný orgán štátnej vodne správy. Viac informácií nájdete aj na rôznych internetových zdrojoch (napr. http://www.ekoprogres.sk/ako-vybavit-povolenie-na-cov). S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

povrchová voda

18.02.2020

Dobrý chcela by som vedieť ako často a akým spôsobom sa merajú povrchové vody ak by bolo možno oblasť v okrese Gelnica a kto to zameriava Ďakujen
Reagovať

RE:povrchová voda

20.02.2020

Dobrý deň, kvalita povrchových vôd v SR sa sleduje podľa Rámcového programu monitorovania vôd v SR na obdobie rokov 2016-2021 a jeho každoročných doplnkov. V programe sú uvedené miesta monitorovania vôd, sledované ukazovatele kvality vody, frekvencia sledovania, a organizácia, ktorá monitorovanie zabezpečuje. Spomínaný program je dostupný tu: https://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=RPMV2PO (prosím, všimnite si aj jeho dodatky v ľavom menu). Monitorovanie kvality povrchových vôd zabezpečuje najmä Slovenský hydrometeorologický ústav. Monitorujú sa ukazovatele uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. (nemusia sa monitorovať všetky ukazovatele), frekvencia monitorovania je zvyčajne 12x za rok (môže byť aj nižšia). Výsledky monitorovania kvality povrchových vôd, vrátane zoznamu monitorovacích miest a ich mapové zobrazenie, nájdete na webových stránkach SHMÚ, odboru Kvality povrchových vôd, napr. tu: http://www.shmu.sk/sk/?%20page=1776. Čo sa týka monitorovania kvantity povrchových vôd, monitorovanie sa vykonáva tiež v súlade s Rámcovým programom monitorovania vôd a jeho ročnými dodatkami, ktorý obsahuje zoznam monitorovacích objektov, sledované parametre a frekvenciu monitorovania. Monitorovanie kvantity zabezpečuje tiež SHMÚ. Viac informácií je dostupných na stránke odboru kvantity povrchových vôd: http://www.shmu.sk/sk/?page=948. S pozdravom, R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Malé záhradné čerpadlo

19.08.2019

Dobrý deň, dopočul som sa, že polievanie záhrady z malej studne na vlastnom pozemku s pomocou malého záhradného čerpadla je limitované na denný odber vody 500 litrov. Je to pravda? Ak áno, podľa akého predpisu? Kto a ako kontroluje, resp. meria tento odber vody? Ide o lokalitu v okrese Nové Zámky, Závisí tento limit od lokality?
Reagovať

RE:Malé záhradné čerpadlo

20.08.2019

Dobrý deň, všeobecné užívanie vôd, na ktoré nie je potrebné povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správ, určuje § 18 zákona č. 364/2004 Z. z o vodách. V ods. 1 § 18 tohto zákona sa uvádza: "(1) Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.". V ods. 3 § 18 sa ďalej uvádza: "(3) Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby." A v ods. 6 §18 sa uvádza: "(6) Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny a ak to vyžaduje zabezpečenie funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom..." Povolenia na odber vôd rieši tiež § 21 zákona č. 364/204. Vzhľadom vyššie uvedené vám odporúčame obrátiť sa s vašou otázkou na obecný úrad, ktorý v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach povolenia na odber vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a tiež môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch (§ 18 ods. 6). S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

splaškové vody

09.07.2019

Dobrý deň.Sme súkromná firma.Administratívnu budovu máme napojenú na žumpu.Obsah pravidelne vyvážame do ČOV - za čo máme aj faktúru. Bola u nás kontrola z IŽP a požadovali od nás evidenciu vývozov.Je nejaký predpísaný formulár a kde sa dá vyhľadať.Ďakujem.
Reagovať

RE:splaškové vody

30.07.2019

Dobrý deň, podľa § 36, ods. 2 a 3 zákona o vodách 364/2004 Z. z. obsah žúmp musí byť zneškodňovaný na čistiarni odpadových vôd. V paragrafe 36 ods. 4 sa ďalej uvádza: ,,Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy" (pozn. napr. Slovenskej inšpekcie životného prostredia, okresnému úradu ) "predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd." Čo sa týka vašej otázky, predpísaný formulár pre takýto doklad zatiaľ neexistuje. Doklad žiadajte od spoločnosti, ktorý vykonala odvoz vašich odpadových vôd. Dokladom by mohla byť aj faktúra, ale musia byť na nej uvedené všetky náležitosti požadované podla §36 ods. 4 zákona c. 364/2004 Z.z. o vodách, t.j.: priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. S pozdravom, R. Grófová, SAŽP.
Reagovať

čerpanie vody z potoka

21.06.2019

prosím informáciu: - za akých podmienok môžem čerpať vodu z potoka určenú výhradne na polievanie záhrady - záhrada je vzdialená od potoka cca 80 m - používal by som malé prenosné čerpadlo na benzínový pohon - na pozemku by bola nádoba s objemom cca 1000 l ďakujem
Reagovať

RE:čerpanie vody z potoka

25.06.2019

Dobrý deň, pre všeobecné užívanie vôd platí § 18 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý hovorí nasledovné: " (1) Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. 2) Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach ani na zmenu jej prirodzeného odtoku občasne tečúcich nesústredených vôd na účely ochrany týchto nehnuteľností proti škodlivým účinkom vody. 4) Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná nádoba. Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sú záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch. (5) Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely. (6) Orgán štátnej vodnej správy môže všeobecné užívanie vôd bez náhrady obmedziť, zmeniť alebo zakázať, ak to vyžaduje ochrana zdravia a bezpečnosť osôb, ochrana vodných stavieb a zariadení, ochrana rybárstva a ochrana prírody a krajiny a ak to vyžaduje zabezpečenie funkcie vodného toku a zachovanie vodných ekosystémov v ňom." Zákon v § 21 ďalej hovorí, že k sa nejedná o užívanie podľa § 18, na odber povrchovej vody je potrené povolenie. Povolenia na užívanie vôd podľa § 21 pre potreby jednotlivých občanov spadajú podľa § 63 ods. 1 zákona o vodách do kompetencie obce. Preto vám odporúčame obrátiť sa v tejto veci na váš mestský/obecný úrad. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

voda - zodpovedná osoba za prevádzkovanie VV a VK

22.05.2019

Dobrý deň, chcem sa spýtať, kde nájdem register zodpovedných osôb na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,. ďakujem
Reagovať

RE:voda - zodpovedná osoba za prevádzkovanie VV a VK

23.05.2019

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na správcu tohto registra, ktorým je Výskumný ústav vodného hospodárstva. Kontakt nájdete aj na stránke systému ZBERVAk (http://www.vuvh.sk/?lid=39). S pozdravom, Ing. R. Grófová (SAŽP)
Reagovať

vypušťanie žumpy na povrch

21.03.2019

Dobrý deň. Pred dvomi rokmi sme kúpili pozemok v intraviláne obce kde sme začali stavať dom. V minulosti to boli záhrady a tradoval sa tam hendikep Slovače vypúšťať žumpy do záhrad. No dnes keď tam stoja domy sa nič nezmenilo" Susedov sme na to upozornili nie jeden krát, no nepochodili sme ba naopak vykopali si tam jamu 2x2x2 metre kde tie splašky preťahujú čerpadlom"!!! Ako sa konečne brániť voči takýmto nespratníkom čo nám ničia spodne vody a ovzdušie" nakoľko smrad sa potom šíri pár dní po ulici.... Ďakujem
Reagovať

RE:vypušťanie žumpy na povrch

27.03.2019

Dobrý deň, Z Vášho mailu nie je jasné či vaša obec je napojená na verejné kanalizácie alebo sa odpadové vody akumulujú v žumpách. Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z.z par. 36 ods. 3 (3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. Na prevádzkovanie žumpy je potrebné povolenie orgánu štátnej správy, ktoré sa vydávajú len na dobu určitú a ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný tieto vody zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd, načo mu bude vydaný doklad o odvoze a tento sa predkladá orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčam vám obrátiť sa na starostu obce, prípadne na najbližší okresný úrad - odbor životného prostredia alebo na inšpekciu životného prostredia. S pozdravom, Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

Stočné

11.02.2019

Dobrý deň mal by som otázku bývame v bytovke naša obec Vydrany nemá kanalizáciu naša bytovka má vlastnú žumpu teraz sme mali ročné vyúčtovanie môj vodomer ktorý mám v byte ukazuje spotrebu 86m3 na vyúčtovaní mám 113,2 m3 + stočné taká istá hodnota 113,2m3 na obecnom úrade mi povedali že k mojej spotrebe prirátali 27m3 a nejaké drobné za spoločnú vodu ktorou polievame cca 35m2 trávniku na celú bytovku kde je 9 bytov je to cca nepamätám si presne koľko povedali cca 254m3 rozhodili na 9 bytov preto tých 27m3 čo si myslím je nehorázne veľa otázka znie majú právo pýtať stočné keď nemáme kanalizáciu ? a ešte ktomu prirátať 27m3 do stočného ktoré boli podla nich na trávu použité tie predsa nenaplnia žumpu ? tam by sa malo hradiť len vodné ja viem dokázať že do môjho domu prišlo aj odišlo 86m3.Ten rozdiel 254m3 je na hlavnom vodomere ktorý vedie do bytovky za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem Daniel
Reagovať

RE:Stočné

19.02.2019

Dobrý deň, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v § 28 ods. 6) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné, ak sa nedohodne, že stočné sa platí vlastníkovi verejnej kanalizácie. V prípade, že spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody prostredníctvom producenta, vzniká spoluproducentom povinnosť, aby za vypúšťané množstvo odpadových vôd zaplatili producentovi rozpočítanú čiastku. Podľa tohto istého § 28 ods 10) Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného predpisu a množstva odvedenej odpadovej vody, čo by ste platiť nemali, kďže nie ste napojený na verejné kanalizácie. Platiť musíte len za prepravu obsahu žumpy na ČOV. Vo vašom prípade Vám mohli započítať ešte zrážkovú vodu (Zrážková voda, za ktorú je vlastník nehnuteľnosti povinný platiť, je tá voda, ktorá je odvedená z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, teda nevsiakne do zeme. Pokiaľ sa dažďové vody neodvádzajú z plôch nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, ale do vybudovaného funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia alebo sa odvádzajú na vlastné priepustné plochy, kde voda vsiakne v celom rozsahu, k spoplatneniu po preverení skutkového stavu nedochádza.), za ktorú by ste vo vašom prípade tiež nemali platiť. Preto vám odporúčame sa obrátiť na vlastníka verejného vodovodu aby Vám vysvetlil opätovne dôvod započítania stočného. S pozdravom Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

Pitná voda

05.11.2018

Dobrý deň, mala by som otázku ohľadom pitnej vody z obecného vodovodu. Chcela by som vedieť,kde sa dá informovať o kvalite vody v obci (nie na miestnom úrade). Voda strašne zapácha chlórom, dokonca som počula že nieje vyhovujúca , preto sa chcem opýtať, kde sa dá prípadne sťažovať aby vykonali skúšku, či je voda vyhovujúca alebo nie. Je to už neunosne. Ďakujem za akúkoľvek radu. Ďakujem.
Reagovať

RE:Pitná voda

07.11.2018

Dobrý deň, kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa sleduje podľa § 11 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR, resp. regionálne úrady verejného zdravotníctva. Odporúčame vám, obrátiť sa s vašou požiadavkou na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zoznam týchto úradov je dostupný tu: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58. S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP.
Reagovať

Žumpa

10.10.2018

Dobrý deň, orgán štátnej vodnej správy nás pri stavebnom konaní na stavbu rekreačnej chaty v extraviláne "núti" napojiť sa na súkromnú kanalizáciu, ktorá vedie pred pozemkom. My máme v projekte schválenom všetkými orgánmi vrátane okresného úradu živ. prostredia riešené odpadové vody do certifikovanej a vodotesnej žumpy. Musíme sa pripojiť na kanalizáciu súkromnej s.r.o.? samozrejme za poplatok? Týka sa režim kanalizácie aj rekreačných objektov v extraviláne? Ďakujem. RS
Reagovať

RE:Žumpa

19.10.2018

Dobrý deň, paragraf 36 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách hovorí: „Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy.“ Paragraf 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách hovorí: „ Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. Obidva paragrafy hovoria, že nakladanie s odpadovými vodami možno individuálnymi systémami riešiť tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia. Vo vašom prípade však verejná kanalizácia vybudovaná je. Vo vašej otázke uvádzate, že jeden orgán štátnej vodnej správy (predpokladáme, že obecný alebo okresný úrad) vám žumpu nepovolil, a druhý orgán štátnej vodnej správy (okresný úrad) vám žumpu povolil. Odporúčame vám obrátiť sa ešte raz na mieste príslušný orgán štátnej vodnej správy s požiadavkou na zjednotenie stanoviska, resp. s požiadavkou na zdôvodnenie ich stanoviska. Predpokladáme však, že sa budete musieť napojiť na verejnú kanalizáciu. S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP.
Reagovať

RE:RE:Žumpa

19.10.2018

Ďakujem za odpoveď. Týka sa to aj toho prípadu,keď to je kanalizácia patriaca súkromnej právnickej osoby?
Reagovať

RE:RE:RE:Žumpa

19.10.2018

Dobrý deň, zákon o vodách (§ 36 zákona č. 364/2004 Z. z. ) ukladá povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Pod verejnou kanalizáciou sa podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (§ 2 písm. b) a d) č. 442/2002 Z. z., viď aj § 3, ods. 4) rozumie "prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd", pričom po hromadným odvádzaním odpadových vôd sa rozumie "odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody". Vlastníkom verejnej kanalizácie samozrejme musí byť právnická osoba (viď § 3 ods. 2). Zoznam vlastníkom a prevádzkovateľov verených kanalizácií v SR vedieť Výskumný ústav vodného hospodárstva. Ak potrebuje zistiť, či sa vo vašom prípade jedná o verejnú kanalizáciu, alebo či sa nachádzate v kanalizačnej aglomerácií, kontaktujte VÚVH, Odbor kvality vôd, Oddelenie odpadových vôd (http://www.vuvh.sk/?frmName=Contacts). Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

odvadzanie zrážkové vody

13.12.2017

Dobrý deň, plánujem vybudovať príjazdovú komunikáciu a uvažujem s jej odvodnením. Môžem zrážkové vody odviesť do potôčika v Ovčiarsku (cesta ho križuje) a môžem doňho zaústiť aj zrážkové vody zo striech RD? Ďakujem
Reagovať

RE:odvadzanie zrážkové vody

20.12.2017

Dobrý deň, na vašu otázku nevieme jednoznačne odpovedať nakoľko nepoznáme bližšie súvislosti ani podmienky stanovené v povolení na stavbu vašej príjazdovej cesty. Pre informáciu vám však môžme uviesť, že voda z povrchového odtoku musí byť likvidovaná na vlastnom pozemku. Vodný zákon č. 364/2004 Z. z. hovorí, že ak sa jedná o všeobecné používanie vôd podľa § 18 (t. j. používanie vôd na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám, pričom jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sa rozumejú záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch), nie je na takéto používanie potrebné povolenie orgánu štátnej správy. Povolenie orgánu štátnej správy je však potrebné na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd (§ 21). Vzhľadom na špecifickosť vašej situácie, vám, preto odporúčame obrátiť sa s vašou požiadavkou na miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy (t. j. v tomto prípade obec alebo okresný úrad). S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

prípojka

16.09.2017

Dobrý deň Chcela by som sa informovať, či je obec povinná urobiť okruh vody, alebo prepojiť s okolitými prípojkami. Máme záujem napojiť sa na vodovodnú prípojku, ale voda končí pri našej prípojke. Je teda zjavné že budeme mať stojatú, kalnú, starú vodu stále. Niekde som počula, že je povinnosť zabezpečiť pitnú kvalitnú vodu a to sa dá napr. okruhom. Vopred ďakujem.
Reagovať

RE:prípojka

19.09.2017

Dobrý deň, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-442) v § 22 stanovuje všeobecné podmienky pripojenia na verejné vodovody (VV) a verejné kanalizácie (VK). Vo vašom prípade Vám navrhujem požiadať prevádzkovateľa VV (obec, vodárenskú spoločnosť) o pripojenie na verejný vodovod. Ohľadom kvality pitnej vody (§ 13 uvedeného zákona) vodárenská spoločnosť sleduje jej kvalitu a tá musí spĺňať požiadavky nariadenia vlády 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-354). V prípade, že po pripojení na VV sa vám nebude kvalita vody pozdávať, môžete požiadať o vyšetrenie kvality pitnej vody na úrade verejného zdravotníctva, ktorý spadá do vašeho okresu (kraja). S pozdravom Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

ochranné pasmo

22.08.2017

Aká je vzdialenosť ochranné pásmo studňa-dažďový zvod zo strechy rodinného domu.dík
Reagovať

RE:ochranné pasmo

08.09.2017

Odporúčané vzdialenosti domových studni od zdrojov znečisťovania stanovuje STN 75 5115 Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou (dostupná tu: https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=69490). Výňatok z STN môžte nájsť aj napr. na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (napr. http://www.ruvzga.sk/garuvz/files/domstudne.pdf), príp. aj na iných internetových zdrojoch stavebných firiem realizujúcich výstavbu studní a pod. S pozdravom Ing. R. Grófová
Reagovať

Znečisťovanie vodného zdroja (studne) pre obytný dom

27.06.2017

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o radu, kde (na aký úrad-odbor) sa obrátiť na poskytnutie poradenstva, resp. priamo kontakt na právnika so špecializáciou na životné prostredie_vodné zdroje. Urgentne by som potrebovala riešiť problém so znečisťovaním vodného zdroja aktivitami v susedstve (zvieratá,ľudia). Máme urobené (4 obytné domy) rozbory vody zo studní, kde sa nám vplyvom aktivít na farme zhoršujú ukazovatele vody. Pred započatím farmárskych aktivít so zvieratami a stálym osídlením farmy 5 člennou rodinou boli ukazovatele prítomnosti baktérií v norme. Za akúkoľvek radu, kontakt na právnika vopred veľmi pekne ďakujem.
Reagovať

RE:Znečisťovanie vodného zdroja (studne) pre obytný dom

29.06.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám podať písomný podnet na obecný úrad, pretože aj v kompetencii obce je vykonávanie prenesených úloh štátnej vodnej správy. S podnetom na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia sa môžte obrátiť aj priamo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia - Odbor inšpekcie ochrany vod (http://www.sizp.sk/) alebo mieste príslušných okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Znečistenie podzemných vôd - záhradkárska osada Vlčie hrdlo, Bratislava

25.04.2017

V záhradkarskej osade Vlčie hrdlo Bratislava bola potvrdená kontaminácia podzemnej vody ropnými látkami. Vinník je jasný, Produktovod zo Slovnaftu do Prístavu. Znečistenie trvá desaťročia a je všeobecne známe. Ako majú občania postupovať, aby sa problém začal konečne riešiť? Pozdravujem, Gregorová.
Reagovať

RE:Znečistenie podzemných vôd - záhradkárska osada Vlčie hrdlo, Bratislava

28.04.2017

Dobrý deň, nie vždy je všetko také jasné a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá. V Informačnom systéme environmentálnych záťaží evidujeme niekoľko lokalít v tejto oblasti, resp. v širšom okolí tejto oblasti a na niektorých z nich prebiehala a stále prebieha sanácia. Za viaceré z nich je zodpovedný Slovnaft, ale nie za všetky, resp. nebol určený povinnou osobou (v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z.) za odstránenie každej environmentálnej záťaže v tomto území. V blízkosti záhradkárskej osady sú evidované tieto EZ, ktoré by teoreticky mohli mať vplyv: 1. Bratislava - Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu 2. Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt 3. Bratislava - Ružinov - Prístav 4. Bratislava - Ružinov - znečistenie v okolí plánovanej R7 5. Bratislava - Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou Samozrejme, záleží na tom, akú konkrétnu oblasť v záhradkárskej osade myslíte, lebo nie každá z týchto lokalít má dopad na celú záhradkársku osadu. Prvá lokalita (Bratislava - Ružinov - Slovnaft - širší priestor závodu) v podstate zahŕňa predovšetkým areál samotnej rafinérie. Na ochranu podzemných vôd v okolí je vybudovaná tzv. hydraulická ochrana podzemných vôd (systém desiatok vrtov - monitorovacích, ale hlavne sanačných, ktoré odčerpávajú podzemnú vodu, aby usmernili prúdenie podzemnej vody, tak aby neprúdila smerom von z areálu, ale z okrajov do areálu). To znamená, že nemôže dochádzať k šíreniu znečistenia podzemnou vodou z areálu rafinérie von, nakoľko táto ochrana tomu zabraňuje. Je to v podstate neustála sanácia znečistenej podzemnej vody v samotnom areáli, ktorá ale neumožňuje šíreniu sa znečistenia mimo areál. Je stále v prevádzke (už cca viac ako 40 rokov), je monitorovaná a zaoberá sa ňou celý tím ľudí (VÚRUP). Je to najväčšia takáto hydraulická ochrana v strednej Európe. To znamená, že táto lokalita v súčasnosti nemôže spôsobovať znečistenie podzemnej vody v záhradkárskej osade a nespôsobovala ho ani v pomerne dávnej minulosti - podľa mojich informácií je v prevádzke od r. 1974. Jedine ak by ešte pred rokom 1974... Ale to je otázne. Druhá lokalita Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt sa už niekoľko rokov sanovala a stále sa sanuje. V roku 2001 spôsobil niekto úmyselne poškodenie produktovodu v technologickej šachte kolektora, čím spôsobil únik ropných látok do horninového prostredia a podzemnej vody a povrchovej vody. Kvôli tomu sa v r. 2011 realizovala rekonštrukcia produktovodu a vybudoval sa dvojplášťový systém s detekciou úniku. Neustále sa odčerpáva znečistená podzemná voda, aby sa, podobne ako v prípade hydraulickej clony areálu, zabránilo šíreniu sa znečistenia napr. aj do záhradkárskej osady. Táto lokalita tiež "patrí" Slovnaftu, a preto Slovnaft financuje uvedenú sanáciu a spolupracuje na tom. Tretia lokalita Bratislava - Ružinov - Prístav súvisí s činnosťou prístavu a je pomerne rozsiahla. Pri dlhodobej prevádzke prístavu (manipulácia s rôznymi látkami...) došlo k znečisteniu horninového prostredia aj podzemnej vody. To znamená, že znečistenie nebolo spôsobené Slovnaftom, ale činnosťou súvisiacou so samotným prístavom. V roku 2015 sa z operačného programu životné prostredie realizoval projekt podrobného geologického prieskumu životného prostredia s analýzou rizika v areáli prístavu a lodenice a naozaj bolo zistené znečistenie, ktoré si vyžaduje sanáciu. MŽP SR už pripravuje podklady (už bolo zastavené konanie o určení povinnej osoby a asi to bude riešiť MŽP SR) a zrejme v najbližšom čase sa bude vypracovávať tzv. plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže. V ňom sa vymedzí harmonogram opatrení na odstránenie (sanácie) tejto záťaže. Štvrtá lokalita Bratislava - Ružinov - znečistenie v okolí plánovanej R7 sa zaevidovala do Informačného systému v r. 2015. Počas prieskumných prác pre budovanie cesty R7 sa zistilo znečistenie neznámeho pôvodu (predpokladá sa, že pochádza z nejakého starého produktovodu, ale nie je isté, či to súvisí s činnosťou Slovnaftu...). Ak prebehne konanie o určení povinnej osoby na okresnom úrade (v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z.), tak sa bude vedieť, kto bude povinný odstrániť danú záťaž (môže byť určený Slovnaft, štát, alebo niekto iný...). Piata lokalita Bratislava - Ružinov - spaľovňa - skládka škváry pred budovou - je iba pravdepodobná environmentálna záťaž a nie je preukázané, či naozaj spôsobila resp. spôsobuje nejaké znečistenie. A zrejme by to nebolo znečistenie takého charakteru ako u ostatných lokalít. Čo sa týka Slovnaftu, tak tento veľký podnik sanoval už množstvo environmentálnych záťaží a väčšinou nemal problém realizovať opatrenia, keď znečistenie spôsobil. Sanoval desiatky, resp. skôr stovky čerpacích staníc pohonných hmôt. Za socializmu boli menej prísne pravidlá a preto podzemné nádrže PHM mali iba jednoplášťové nádrže a preto Slovnaft musel všetky svoje staré pumpy (bývalého Benzinolu) postupne rekonštruovať a sanovať. Rovnako Slovnaft sanoval niekoľko terminálov (obrovských úložísk zásob pohonných hmôt) v rôznych kútoch Slovenska. Takže toľko k tomu, uvidíme ako to dopadne (kto všetko bude určený na odstránenie EZ), ale sanácia veľkej oblasti je náročná (časovo aj finančne) aj na prípravu projektu a jeho realizáciu, ale v tejto širšej oblasti Vlčieho hrdla sa naozaj stále niečo deje. A stále sa tam v podstate aj sanuje. Takže ako som písal v úvode, nie je všetko také jednoduché a jasné, ako sa na prvý pohľad zdá... S pozdravom PhDr. J. Helma, SAŽP
Reagovať

Stav Žitnoostrovských kanálov

19.02.2017

Dobrý deň. Hľadám inštitúciu ktorá je zodpovedná za katastrofálny stav Žitnoostrovských kanálov. Ako dieťa cca. pred 20 - 30 rokmi som sa tešil hojnosti ulovených rýb na Žitnoostrovských kanáloch. O uvedené kanály sa pravidelne každoročne starali zodpovedné inštitúcie formou pravidelného kosenia vodného rastlinstva. Regulácia vodnej hladiny sa vykonávala rozumný spôsobom zohľadňujúc viacero záujmov. Momentálny stav je nasledovný: - V vodách Žitnoostrovských kanálov chýbajú ryby. Pred 20 rokmi nebol problém denne uloviť 5 -10 prípadne aj viac KG rýb. Dnes hovorím o šťastí ak sa podarí úlovok jednej ryby s lovnou mierou. - Vodné rastlinstvo sa desiatky rokov nekosí. Kanál šírkou cca. 25-30 metrov je dnes miestami úplne prerastený vodným rastlinstvom. - Nezmyselne regulovaný vodný tok. Ako je možné, že v období neresu si zodpovedná inštitúcia dovolí znížiť hladinu toku o 0,5 metra. Následne všetky ikry vysychajú na vodnom rastlinstve. - Ako je možné že pred zimou znížia hladinu vôd kanálov. Pri tohoročnej zime niektoré kanále zamrzli tak, že medzi ľadom a dnom zostalo cca. 10 cm vody. - Vody sú premnožené invazívnymi rybami ktoré požierajú ikry hospodársky cenných rýb - Zabahnené vody Užívateľom týchto Žitnoostrovských kanálov je Slovenský rybársky zväz, ten tvrdí, že nie je zodpovedný za údržbu. Kto teda? Tento stav tu nie je rok, dva... k tomuto stavu sme sa dopracovali nečinnosťou zodpovedných inštitúcií. Tento stav sa bude samozrejme ďalej zhoršovať. Dopúšťa sa príslušná inštitúcia svojou nečinnosťou k porušeniu zákona? Ak áno, je vôbec možné ich žiadať o riešenie situácie? Ďakujem Horvath
Reagovať

RE:Stav Žitnoostrovských kanálov

24.02.2017

Dobrý deň, správa kanálovej sieti Žitného ostrova okrem melioračných kanálov je v správe SVP, š.p. OZ BA SVV Šamorín a SVV Komárno. V žiadosti popísaný kanál v šírke vodnej hladiny 25-30 m na nami spravovanom území neevidujeme, uvedenú šírku v správe našej organizácie má len vodný tok Malý Dunaj, ktorý vo väčšine úsekov je neupravený, tzn. bez cyklickej údržby. Ostatné vodné toky, kanálová sieť v správe našej organizácie sú cyklicky udržiavané kosením pobrežných pozemkov a hrádzí 2 x ročne podľa plánu údržby a možnosti technickej vybavenosti organizácie. Kosenie vodného rastlinstva zabezpečujeme plávajúcou vodnou kosačkou typu Esox spravidla na vodohospodárskych významných vodných tokoch podľa potreby. V minulosti pred 20 a viac rokmi likvidáciu vodného rastlinstva naša organizácia zabezpečovala okrem iných aj vysádzaním bylinožravých rýb. Po vyhlásení vôd kanálovej sústavy Žitného ostrova za rybné revíry nemáme vedomosť o tom, že by SRZ s miestnymi organizáciami v podobnej aktivite pokračovali. K manipuláciám s vodou, by sme sa vedeli vyjadriť pokiaľ by bolo známe, o ktorý vodný tok sa jedná, nakoľko každú manipuláciu zaznamenávame. Hladinový režim, manipulácia so stavidlami v kanálovej sieti je dlhodobo rovnako zabezpečený v režime, že v zimnom období (v najmokrejšom období roka) je spravidla na kanálovej sieti Žitného ostrove nadstavený zimný režim, tzn. že stavidlá kanálov sú vo vyhradenej polohe a voda tečie voľným prietokom cez vzdúvacie objekty, čím sa zabezpečuje odvodnenie územia počas najmokrejšieho obdobia roka. V jarnom období sa vzdúvacie objekty spustením stavidiel zatvárajú a voda sa zdúva pre potreby závlah, poľnohospodárov a potreby dotácie podzemných vôd. S pozdravom Mgr. Pavel Machava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Reagovať

RE:RE:Stav Žitnoostrovských kanálov

02.04.2017

Dakujem panovi Machavovi za vycerpavajuce informacie. Dovolte mi aby som sa opravil. Ospravedlnujem sa za nepresny odhad 25-30 metrov a opravujem to na 20 metrov (meral som to na google mape) avsak pojem Zitnoostrovsky kanal je dostatocne presny. Vase vyjadrenie ohladom kosenia nebudem komentovat, papier znesie vsetko... Pripravil som pre Vas video kde porovnavam stav uvedeneho vodneho toku, alebo to co zneho po 10 rokoch zostalo: https://youtu.be/_6LRlLnpJyU Ing. Horvath
Reagovať

Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

15.02.2017

Dobry den, rad by som inicioval kontrolu projektu "Mala vodna elektraren na rieke Vah Liptovsky Ján". Ide mi najma o sulad vystavby s projektovou dokumentaciou (najma bagrovanie koryta rieky pod elektrarnou) nakladanie s vytazenym materialom a v neposlednej rade o kontrolu miesta stavebnej cinnosti. Vytazeny material sa vozi do stredu dediny Podturen na skladku, kde sa nasledne preosieva a odvaza mimo stavbu. Suvisi tato cinnost s cinnostou stavebnika?
Reagovať

RE:Malá vodná elektráreň na rieke Váh Liptovský Ján

17.02.2017

Dobry den, odporucam vam obratit sa na Slovensku inspekciu zivotneho prostredia a to konkretne na odbor inspekcie ochrany vod. Kontakty mozete najst na tomto linku http://www.sizp.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog. Podmienok pre vystavbu a prevadzku elektrarne su stanovene vo vodopravnom a stavebnom konani. Vodopravne konanie vykonava Okresny úrad v L. Mikulasi a preto vam odporucam obratit sa na pracovnikov tohto uradu. Kontakty su na linku http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-35 Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

povodňová mapa

20.01.2017

Dobrý deň, rada by som sa informovala, kde sa nachádzajú tie najviac rizikové oblasti za posledných 10 rokov, čo sa týka povodňového rizika, prípadne ak by bola k dispozícii mapa povodní s prípadnými následkami, čo voda spôsobila, škodami aké zanechala a finančné vyčíslenie. Za odpoveď vopred ďakujem S pozdravom Monika Danková
Reagovať

RE:povodňová mapa

23.01.2017

Dobrý deň, informácie, ktoré hľadáte nájdete v dokumentoch "Predbežné hodnotenie povodňového rizika", "Povodňové mapy" a "Plány manažmentu povodňového rizika", ktoré sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/. Mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia sú dostupné aj tu: http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx. V prípade požiadaviek na vysvetľujúce informácie k týmto mapám kontaktujte Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (www.svp.sk). S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

vrtaná studňa v ochr.pásme II.stupňa

19.12.2016

Dobrý deň. Mám otázku:čo všetko je potrebné urobiť pre povolenie na vŕtanu studňu v II.ochrannom pásme - minerálne vody?
Reagovať

RE:vrtaná studňa v ochr.pásme II.stupňa

02.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

poplatok

05.12.2016

Dobrý deň. Má obec právo uložiť poplatok za stočné, likvidáciu odpadu do ČOV, ak kanalizácia našej ulice nie je (zatiaľ) napojená na ČOV, ale je zaústená do vodného toku? Predčistenie odpadových vôd mám zabezpečené prostredníctvom septiku. Ďakujem veľmi pekne
Reagovať

RE:poplatok

06.12.2016

Dobrý deň, každý, kto využíva verejnú kanalizáciu (či už je kanalizácia napojená na ČOV alebo nie), využíva tieto služby na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, v ktorom sú určené aj podmienky financovanie týchto služieb, t. j. výška stočného. Pokiaľ tieto služby užívate, t. j. napr. využívate odvádzanie vašich odpadových vôd cez verejnú kanalizáciu, má od vás prevádzkovateľ týchto služieb právo žiadať poplatky za využívanie ním poskytovaných služieb tak, ako to je uvedené v zmluve, ktorú ste s ním uzavreli. Ak verejnú kanalizáciu nevyužívate, t. j. napr. vaše odpadové vody uskladňujete v žumpe a následne obsah žumpy zneškodňujete na vlastné náklady v čistiarni odpadových vôd, nemáte dôvod platiť stočné (lebo nevyužívate služby žiadneho prevádzkovateľa verejnej kanalizácie). Upozorňujeme však, že podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. obsah žúmp nesmie byť vypúšťaný ani do povrchových vôd, ani do podzemných vôd (t. j. napr. aplikáciou na pôdu) (viď § 36 ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z.), ale musí byť zneškodnený na čistiarni odpadových vôd (viď §36 ods. 2 zákona 364/2004 Z. z.). Vo vašej otázke uvádzate, že na zneškodňovanie vašich odpadových vôd využívate septik. Septik nie je a nemôže byť súčasťou verejnej kanalizácie, a preto za jeho využívanie nemáte dôvod platiť stočné. Upozorňujeme však, že zneškodňovanie komunálnych odpadových vôd cez septik a ich následné vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd, je podľa súčasného znenia vodného zákona zakázané (viď § 36 ods. 15 zákona č. 364/2004 Z. z.). Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (viď § 36 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.). Týmito systémami sú však myslené najmä žumpy a domové čistiarne odpadových vôd. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

kalnik

04.11.2016

Dobry den Vodari maju umiestneni na hranici nasho pozemku sachtu (kalnik) s ochrannym pasmom 2m,ktore musime strpiet. tri krat rocne z neho vypustaju do pody ( nasho pozemku) odpad ( kal z potrubia ) pri cisteni.bolo nam ozname ,ze aj to musime strpiet. nemaju oni zo zakona povinost ten odpad zachytavat v zbernych nadrziach? mozu ho len tak vypustat do pody a este na cudzi pozemok a znehodnocovat ho ? Dakujem
Reagovať

Osadenie rúr

20.09.2016

Osadenie rúr. Dobrý deň, na koho sa mám obrátiť s daným problémom. Pred rokmi otec v rodičovskom dome, keď staval urobil popod celý dom drenáž a v pivnici šachtu, z ktorej pozemná voda vytekala do potoka popod cestu rúrou, čím nedochádzalo k zaplaveniu pivnice. to isté sme mali urobené z umývadla. Žumpa je zvlášť - vyberá sa klasicky. Problém nastal vtedy, keď si neviem akým spôsobom prepísal ralnícky pozemok sused za cestou, takže potok je na jeho pozemku. Osadil si rúry, pozdĺžne a zasypal - no sú malého priemeru, čo som sa dozvedela od susedy, vraj chodili po toku kontrolovať vodohospodári a vyjadrili sa, že potok mal ostať ako predtým volný, prinajhoršom, rúry mali byť osadené s veľkým priemerom. Zasypanie povolila stavebná komisia pri obecnom úrade - ako je to možné? Veď predsa mali mať predtým povolenie od správcu potoka. Som z okresu Ružomberok, na koho sa mám obrátiť? Ďakujem Anna
Reagovať

RE:Osadenie rúr

22.09.2016

Dobrý deň, na otázku „ako je možné, že stavebná komisia pri stavebnom úrade povolila zasypanie rúr pri potoku“ vám nevieme odpovedať, pretože nepoznáme všetky fakty, ktoré komisia pri svojom rozhodovaní brala do úvahy. Na túto otázku vám bude vedieť odpovedať len obecný úrad, od ktorého si môžete oficiálne vyžiadať zdôvodnenie, príp. nahliadnuť do zápisnice z rokovania stavebnej komisie a pod. V tejto zápisnici, resp. v rozhodnutí, by ste mali nájsť aj stanovisko správcu vodného toku, pretože správca vodného toku je účastníkom vodoprávnych konaní (§ 73, ods. 3), k danej veci sa vyjadruje. Pre vašu informáciu uvádzame, že správcom drobných vodných tokov môže byť aj samotná obec. Informáciu o tom, kto je správcom vodného toku si môžete vyžiadať na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu tokov SR a ich správcovstvo (kontakt viď: www.vuvh.sk). V prípade, ak s rozhodnutím obce, ako orgánom štátnej vodnej správy, nie ste spokojná, môžete podať podnet na prešetrenie danej veci na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd (kontakt: http://www.sizp.sk/). Vami popísaný problém (podozrenie na poškodzovanie brehov a zmenu priečneho profilu koryta) by mohol byť hodnotený podľa § 77, od. 1, písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ako priestupok. Na prejednávanie takéhoto priestupku je podľa § 77 ods. 3, písm. a) oprávnená obec. Podľa vášho popisu však už obec danú situáciu riešila. Podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia však môžete podať aj napriek tomu. S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP.
Reagovať

Stavebne povolenie k studni

09.09.2016

Dobry den, chcel by som sa spytat ci bolo potrebne stavebne povolenie k vykopaniu studne pred rokom 2004 ,pretože zakon o studniach plati az od roku 2004. Dakujem.
Reagovať

Zalievanie pozemku

31.08.2016

Dobrý deň prajem. Prosím Vás na hranici môjho pozemku tečie potok v šírke cca 50 cm na ktorý sa pripojil neznámy sused alebo susedia a vypúšťajú splašky zo žúmp, nakoľko v obci nie je kanalizácia a zalieva mi pozemok. Mam aj video aj foto-dokumentáciu. Je možné žiadať o reguláciu potoka obec? Neviem si rady. Ďakujem Vám za informácie a radu. S pozdravom Vlado
Reagovať

zmena kvality vody na kúpanie

30.08.2016

chcela by som vedieť či zmena vody vo Vajnorskom jazere v Bratislave Vajnory z čistej a nemútnej na zelenú a mútnu môže byť nebezpečná na kúpanie, prípadne prečo sa zmenila v priebehu týždňa a čo môže obsahovať. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:zmena kvality vody na kúpanie

06.09.2016

Dobrý deň, informácie o kvalite vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Vám poskytne prevádzkovateľ kúpaliska (v prípade Vajnorského jazera je to Mestská časť Bratislava – Vajnory) alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (v prípade Vajnorského jazera je to Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave, http://www.ruvzba.sk/index2.html). Priebežné informácie o stave kúpalísk možno nájsť aj v Informačnom systéme o kvalite vody na kúpanie (http://vodanakupanie.sazp.sk. Tam choďte na položku „Vyhľadávanie kúpalísk“, zadajte názov kúpaliska „Vajnorské jazero“, zadajte „Odoslať“, potom vyberte riadok s príslušným kúpaliskom, kliknite na „Detail“. V spodnej časti nájdete tabuľku s názvom „Stavy kúpaliská“, v ktorej je (by malo byť) uvedené, či vzorky vody odobraté v danom týždni vyhovujú alebo nevyhovujú požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.) S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP

Používanie kanalizácie bez čističky

24.08.2016

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať kde sa dá nahlásiť používanie kanalizácie v obci bez čističky. Tá ústi do potoka ktorý sa vlieva do hornádu. Sú na ňu pripojené žumpy, dažďové zvody a všetko možné dokonca aj hospodárstvo tam vypúšťa odpad. Okolie ústia je blízko domov a je už veľmi znečistené, šíri sa zápach. Obec nekoná a situácia je už pre susedov neúnosná najmä v lete. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Používanie kanalizácie bez čističky

25.08.2016

Dobrý deň, v prípade, ak máte podozrenie na nezákonné znečisťovanie povrchových vôd, môžete podať oficiálny písomný podnet na prešetrenie danej situácie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, príp. na miestne príslušný Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie, hoci podľa §63 od. 3 písm. c) zákona 364/2004 Z.z. je výkonom štátneho vodoochranného dozoru oprávnené aj obec. O pomoc by ste mohli prípadne požiadať aj člena vodnej stráže, ktorého podľa § 65 ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách vymenúva orgán štátnej vodnej správy (t.j. okresný úrad v sídle kraja). S pozdravom, Ing. R. Grófova, SAŽP
Reagovať

Otázka

19.07.2016

Dobrý deň prajem, chcela by som sa informovať, že v akej vzdialenosti si môže človek umiestniť žumpu od zdroja pitnej vody (studne) alebo od hranice pozemku? Neviem či sa to určuje podľa hranice pozemku alebo v závislosti od vzdialenosti pitného zdroja.
Reagovať

RE:Kontrola tesnosti žumpy

11.08.2016

Dobrý deň, pls riešime problém v oblasti II.stupna ochrany prírody. Sused tvrdí, že má certifikát k tesnosti žumpy o čom máme dôvodné pochybnosti. Má zakopanú starú oceľovú cisternu. Je možné, aby získal certifikát tesnosti k takejto žumpe? Ktorý úrad môže nariadiť úradnú kontrolu pravdivosti certifikácie? a fyzickej kontroly realizácie žumpy a jej tesnosti?
Reagovať

RE:RE:Kontrola tesnosti žumpy

27.06.2017

K otázke z 11.8.2016 Kontrola tesnosti žumpy Dobrý deň, pls riešime problém v oblasti II.stupna ochrany prírody. Sused tvrdí, že má certifikát k tesnosti žumpy o čom máme dôvodné pochybnosti. Má zakopanú starú oceľovú cisternu. Je možné, aby získal certifikát tesnosti k takejto žumpe? Ktorý úrad môže nariadiť úradnú kontrolu pravdivosti certifikácie? a fyzickej kontroly realizácie žumpy a jej tesnosti? Ďakujem za reakciu a ostávam s pozdravom
Reagovať

RE:RE:RE:Kontrola tesnosti žumpy

29.06.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám podať písomný podnet na podozrenie zo znečisťovania vodných zdrojov a životného prostredia na obecný úrad. Môžete sa s podnetom tiež obrátiť aj priamo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia - odbor inšpekcie ochrany vod (http://www.sizp.sk/) alebo mieste príslušných okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie. Ak s výsledkami riešenia orgánov štátnej vodnej správy nebudete spokojný, môžte tento problém samozrejme riešiť aj súdnou cestou. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

RE:Otázka

11.08.2016

Dobrý deň, bola by som povďačná za odpoveď na rovnakú otázku: v akej vzdialenosti si môže človek umiestniť žumpu od zdroja pitnej vody (studne) alebo od hranice pozemku? Neviem či sa to určuje podľa hranice pozemku alebo v závislosti od vzdialenosti pitného zdroja.Ďakujem za reakciu.
Reagovať

RE:Otázka

27.06.2017

Pls vedeli by ste mi odpovedať na túto otázku? Rovnaký problém riešim aj ja. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
Reagovať

ČOV alebo žumpa?

14.06.2016

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na postup stavebného orgánu v súvislosti s povolením vodnej stavby - čističky odpadových vôd. Chceme kúpiť pozemok v extraviláne mestskej časti Rača a keď sme si preverovali na stavebnom úrade ako vyriešiť odpadové vody, keďže v lokalite nie je verejná kanalizačná sieť, tak na otázku či ČOV alebo žumpa, nám pracovníčka úradu odpovedala, že ČOVky starosta v tejto lokalite neschváli a možná je iba žumpa. Ak by to bolo naopak, tak to ešte pochopím, ale takto tomu vôbec nerozumiem, preto moja otázka znie: Môže stavebný úrad rozhodnúť takýmto spôsobom, t.z., že trvá na použití menej ekologickej technológie?
Reagovať

RE:ČOV alebo žumpa?

29.06.2016

Áno, stavebný úrad v súčinnosti s orgánom štátnej vodnej správy podobným spôsobom rozhodnúť môže, pretože aj na povolenie na výstavbu domovej ČOV musia byť v danej lokalite splnené niektoré podmienky, napr. prítomnosť dostatočne veľkého vodného recipientu, do ktorého sa odpadové vody z malej ČOV, nie len z vašej ale aj zo všetkých potenciálne ďalších domových ČOV, budú odvádzať, záver obce vybudoa/nevybudovať verejné kanalizáciu apod (viď http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/vykon-statnej-vodnej-spravy/). Z hľadiska ochrany vôd je funkčná a tesniaca žumpa rovnako vyhovujúca a ekologická ako funkčná domová ČOV, pretože obsah žúp musí byť zneškodňovaný na "veľkých" ČOV, ktoré do toku môžu vypúšťať, rovnako ako domové ČOV, odpadovú vody vyčistenú na úroveň požadovanú v príslušnom rozhodnutí rešpektujúcom požiadavky platnej legislatívy. Problém žúmp je skôr v ich nezodpovednom prevádzkovaní jednotlivcami ... S pozdravom, R. Grófová, SAŽP
Reagovať

poplatok za stočné

16.05.2016

Dobrý deň. Prosím o odpoveď na otázku, či obec má právo uložiť poplatok za stočné, likvidáciu odpadu do ČOV, aj napriek tomu, že kanalizácia ulice, na ktorej bývam, nie je zatiaľ na ČOV napojená ??. Predčistenie odpadových vôd mám zabezpečené, rovnako ako ďalšie rodinné domy na ulici prostredníctvom septiku a sú vypúšťané do vodného toku. Ďakujem veľmi pekne
Reagovať

znečistený potok

13.05.2016

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kam sa mám obrátiť, ak obyvatelia viacerých obcí vypúšťajú splašky do miestneho potoka a v ňom sú podľa analýz potom vysoké hodnoty fekálnych baktérii, potom zapácha a môže spôsobiť aj prípadné zdravotné problém. Vopred ďakujem za odpoveď!
Reagovať

Septik

04.05.2016

Dobrý deň, sused má v používaní starý septik, trativod, ktorým znečisťuje okolie aj spodné vody, chceli by sme sa poradiť, kde by sme mali dať podnet. Ďakujem
Reagovať

RE:Septik

11.08.2016

Zdravim ako ste to poriesili mame ten isty problem.dakujem
Reagovať

obecné čov

28.04.2016

Dobrý deň, potrebovala by som zoznam obcí, ktoré sú odkanalizované resp. ktoré majú ČOV neviete kde by som to zistila? Ďakujem
Reagovať

RE:obecné čov

04.05.2016

Dobrý deň, zoznam obcí napojených na verejnú kanalizáciu a ČOV nájdete napr. v prílohe č. 1 Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Slovenska pre obdobie 2016 - 2021 (dostupný tu: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-uzemie-sr/), príp. sa s vašou požiadavkou obráťte na Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý pre rezort Ministerstva životného prostredia SR spravuje databázy relevantné k verejných vodovodom a verejným kanalizáciám (VÚVH, Oddelenie vodohospodárskych informačných systémov, kontakt: http://www.vuvh.sk/?frmName=Contacts). S pozdravom, R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Výrub kríkov a čistenie brehu rybárskych revírov

13.04.2016

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohľadom brigád v rybárských revíroch, napr. čistenie brehu od porastov, kríkov atď. či treba nato povolenie,(napr. aj od obce) keď to obhospodáruje nejaká organizácia slo.ryb.zväzu a nie je to v žiadnom stupni ochrany, koľko metrov od vody sa môže, alebo nemôže čistiť breh od porastov, aby nezarastali revíry a pre lepší prístup k vode. Ďalej či môžu čerpať vodu z rybárskeho revíru a v dôsledku toho je nízka hladina vody a hrozí udusenie rýb aj keď nie,, alebo musia mať nato povolenie, či majú na to vôbec právo. Ďakujem.
Reagovať

RE:Výrub kríkov a čistenie brehu rybárskych revírov

14.04.2016

Dobrý deň, v tejto veci Vám odporúčame kontaktovať priamo Slovenský rybársky zväz (http://www.srzrada.sk/). Získate informácie ,,z prvej ruky". S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

septik

07.04.2016

v zozname je uvedený kal zo septikov, ale Vodný zákon nepovoľuje stavbu septikov. Voda zo žúmp nie je odpad, kam je zaradená?
Reagovať

Záhradný odpad

01.04.2016

Dobrý deň, nepáči sa mi ked ludia ukladajú záhradný odpad(konáre zo stromkov,tráva...)na brehy potokov.Rieši to nejaký zákon?Ak áno tak ktorý?
Reagovať

RE:Záhradný odpad

15.04.2016

Dobrý deň, tento problém rieši zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

znecistenie vody

28.03.2016

DOBRY DEN,CHCEM SA OPYTAT DO AKEJ MIERI MOZE BYT ZNECISTENA VODA V STUDNI NA POZEMKU DOOKOLA OBKLOPUJUCOM Z KAZDEJ STRANY POLNOHOSPODARSKYM POLOM ,AK SA NA POLIACH POSTREKUJE A HNOJI CHEMICKYMI POSTREKMI CI SA DA TAKA STUDNA VYUZIVAT NA POTREBY PRE CLOVEKA /PITIE ,UMYVANIE ,POLIEVANIE ZELENINY/ A CI SU NEJAKE OPATRENIA AKO UDRZAT VODU V STUDNI NEZAVADNU DAKUJEM ZA ODPOVED
Reagovať

RE:znecistenie vody

29.03.2016

Polnohospodarstvo je jednym zo zdrojov znecistovania vod. Mozne znecistenie vasej studne poľnohospodarskou cinnostou vsak zavisi od hlbky studne, technickeho stavu studne, od vlastnosti pody, hydrogeologickych podmienok, mnozstva aplikovanych hnojiv a chemickych pripravkou, hydrometeorologickych javov a pod. Preto nie je mozne jednoznacne povedat do akej miery ja vasa studna ohrozena. Ci studnu mozne vyuzivat ako zdroj pitnej vody, alebo ako zdroj uzitkovej vody, budete vediet az po vykonani analyz vzoriek vody z vasej strudne. Vodu mozte vyuzivat na pitie, ak jej kvalita vyhovuje hygienickym limitom platnym pre pitnu vodu (podla nariadenia vlady SR c. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu urcenu na ludsku spotrebu, vid http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-354). Vodu mozte vyuzivat napr. na zavlahy, ak jej kvalita vyhovuje limitom platnym pre vody urcene na zavlahy podla prilohy 2, cast B, nariadenia vlady SR c. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobreho stavu vod. Preto vam odporucame obratit sa na niektore z akreditovanych laboratorii (napr. na miestne prislusny Regionalny urad verejneho zdravotnictva, Vyskumny ustav vodneho hospodarstva (http://www.vuvh.sk/?frmName=SPI) alebo ine sukromne laboratoria a pod.) s poziadavkou na vykonanie rozboru vody vo vasej studni a posudenie jej hygienickej nezavadnosti. Tieto sluzby su spoplatnene. O sposoboch ochrany domovych studni hovori napr. clanok na Enviroportali tu: http://www.enviroportal.sk/clanok/o-kvalitu-vody-v-domovej-studni-sa-musi-starat-vlastnik-sam. Poradit vam s vasou konkretnou situaciou budu vediet spolocnosti zaoberajuce sa vrtanim a budovanim studni, prip. sa mozte informovat aj na Úrade verejneho zdravotnictva SR alebo na Vyskumnom ustave vodneho hospodarstva. a pod. S pozdravom. Ing. R. Grofova, SAZP
Reagovať

vypustanie geotermalnej vody

30.01.2016

Dobry den. Zaujimam sa o problematiku vypustania odpadovej geotermalnej vody do povrchovych vod. Existuje niekde nejaky zakon, vyhlaska ktora reguluje tuto cinnost ohladom na zivotne prostredie? Zaujima ma hlavne maximalna teplota odpadovej geotermálnej vody, povolene mineralne zlozenie atd., aby nedoslo k uhynu vodných zivocichov zijucich vo vodnom toku kam sa planuje vypystanie geotermálnej vody. Potrebuje investor mat povolenie na tuto cinnost? Potrebuje investor mat vypracovany posudok na posudenie vplyvu na zivotne prostredie? Odpadova geotermalna voda bude mat cca. 40 stupnov v objeme 600litrov za minutu. Vie niekto posudit do akeho okolia bude mozne citit zapach sirovodikov pri vodnom toku? Zaujimam sa o tuto problematiku z dovodu, ze tesne za hranicou môjho pozemku tecie potok, do ktorého ma investor zaujem vypustat geotermalnu vodu a tak mi z toho plynu iste obavy, na ktore mi ale investor odmieta dat jednoznacne odpovede. S pozdravom Horvath
Reagovať

RE:vypustanie geotermalnej vody

10.02.2016

Ppproblematiku vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd rieši zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhláška č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Podľa § 21 vodného zákona je "na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd," povolenie príslušného orgánu štátnej správy potrebné, t.j. miestne príslušného okresného úradu - odboru starostlivosti o životné prostredie. Znenie vodneho zakona najdete tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364#f3078137. V prípade požiadaviek na viac informácií ohľadom povolenia vám odporúčame kontaktovať okresný úrad, ktorý povolenie na vypúšťanie geotermálnej vody vydal. S pozdravom, Ing. R. Grófová (SAŽP)
Reagovať

RE:vypustanie geotermalnej vody

10.02.2016

Dobry den, v zakone c. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie, jeho prilohy c.8, polozky c.10 Vodne hospodarstvo, bode 6. a 9., su uvedene prahove hodnoty, ktore s temou geotermalna voda a jej vypustanie do tokov suvisia. Odporucam vam obratit sa s touto temou na kontaktne osoby pre proces posudzovania vplyvov na ZP. Kontakty su na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

inundačné pásmo

07.01.2016

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ak nie je určené inundačné pásmo popri rieke, kto ho môže určiť a na základe čoho sa určuje.
Reagovať

RE:inundačné pásmo

07.01.2016

Kto určuje inundačné pásmo: Podľa § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách rozsah inundačného územia, ktoré je vymedzené záplavovou čiarou, určuje orgán štátnej vodnej správy (t.j. okresný úrad alebo obec) na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov (t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, www.svp.sk). Ak inundačné územie nie je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. Rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch určuje okresný úrad vyhláškou (viď § 61, písm. i), ods. 2 zákona 364/2004 Z. z.). Inundačné územie pri drobných vodných tokoch určuje obec všeobecne záväzným nariadením (viď § 63, ods. 4. písm. b) zákona 364/2004 Z. z.) Podľa vyhlášky MPŽPRR SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách, návrh na určenie inundačného územia môže byť predložený aj z podnetu obce, stavebného úradu, stavebníka alebo inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby (viď § 8, ods. 1, písm. c) vyhlášky 419/2010). Na základe čoho sa určuje inundačné pásmo: Podľa § 20, ods. 1 zákona č. 7/2010 Z. z. zákona o ochrane pred povodňami inundačné územie smerom od koryta vodného toku vymedzuje a) záplavová čiara povodne vo vodnom toku, ktorá sa určuje 1. výpočtom priebehu hladiny vody povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktorej maximálny prietok odhadnutý ústavom sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, 2. geodetickým meraním priebehu záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri povodni, ktorej maximálny prietok ústav vyhodnotil ako prietok s dobou opakovania dlhšou ako priemerne raz za 50 rokov, b) líniová stavba, ktorej účelom alebo jedným z účelov je ochrana pred povodňami, ak zabezpečuje ochranu pred povodňami pre maximálny prietok, ktorý sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov. Podľa § 8, ods. 2 vyhlášky MPŽPRR SR č. 419/2010 Z. z. sa pri vypracúvaní návrhu na určenie rozsahu inundačného územia vychádza z územného plánu. Ak nie je spracovaný územný plán, vychádza sa zo skutočného funkčného využívania územia v čase vyhotovovania návrhu na určenie rozsahu inundačného územia. Vonkajšia hranica inundačného územia sa navrhuje za trasou ochrannej líniovej stavby, ak je návrhový prietok pre ochrannú líniovú stavbu menší ako maximálny prietok povodne, ktorá sa môže opakovať priemerne a) raz za 100 rokov a za ochrannou líniovou stavbou existuje alebo sa plánuje súvislá zástavba, priemyselné areály alebo poľnohospodárske areály, b) raz za 50 rokov a za ochrannou líniovou stavbou existuje alebo sa plánuje rozptýlená bytová zástavba, priemyselná zástavba alebo súvislá chatová zástavba. Viac informácií: § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364#f6237572), § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-7), § 8, vyhlášky MPŽPRR SR č. 419/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-419), V prípade záujmu o konkrétnu metodiku a postupy na vymedzovanie inundačných území sa obráťte na SVP. S pozdravom, R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Polder

14.12.2015

Dobrý deň chcela by som sa informovať do akej blizkosti od rodinných domov je možné stavať poldre. Ďakujem
Reagovať

žumpa

31.10.2015

Chcem sa opýtať chceme si kúpiť žumpu a osadiť ju čím skôr. Čo je potrebné spraviť krok za krokom. ďakujem
Reagovať

žumpa

07.10.2015

Dobrý deň.Po rodičoch sme zdedili dom a nie je tam žumpa sused sa nám vyhrážal, že nás udá.Chceme sa opýtať ako máme postupovať ďalej ísť na obec či na životné prostredie a ako dlho sa to vybavuje. Čo všetko potrebujeme k tomu,do akej výšky môže byť pokuta od životného prostredia. Ďakujem
Reagovať

splašky - studňa

06.10.2015

Dobrý deň. Mám rodičovský dom v obci,kde nie je ani kanalizácia ani vodovod.Dom využívam ako chalupu. Sused nemá zriadenú žumpu,ale akýsi systèm studničných skruži. Začiatkom mája mu prerazili splašky a vytiekli na pozemok pred mojim domom. Odpad mal totiž zaustený do cestnej drenažnej rúry,ktorá sa upchala. Za mojej neprítomnosti prekopal cez mój pozemok ryhu ,do ktorej umiestnil rúru,ktorá vyusťuje cca 3m pri mojej vstupnej bránke. Splašky vytekajú do rigolu pred mojím plotom. Cca 7-8 m od mojej studne-jedinèho zdroja pitnej vody. Aj po napomenutí starostom obce sĺúbil,že to čo najskór odstráni a zriadi si riadnu vodotesnú žumpu. Už je to šiesty mesiac a stále to neurobil. Ignoruje moje výzvy. Další problèm je,že ďalší susedia si urobili z cestnej kanalizácie verejnú kanalizáciu. Napojili sa popod chodnik a vypušťajú všetky splašky z domácností. Táto cestná kanalizácia vyúsťuje cez cestu oproti mójmu pozemku. Starosta o tom vie a nič sa nedeje....Uplne zufale. Smrad,špina,znečisťovanie pódy a pitnej vody. Ako postupovať a čo najskór zjednať nápravu? Mária G.
Reagovať

polder na banskom potoku

03.09.2015

Dobry den, rada by som sa dozvedela, ci aj opravite cestu v Knizkovej Doline, kadial jazdi stavebna technika co staviate polder na bankom potoku. Uz teraz je cesta znicena od dakeho pasoveho vozidla
Reagovať

RE:polder na banskom potoku

16.09.2015

Dobrý deň, odporúčame Vám, aby ste sa s touto otázkou obrátili na zhotoviteľa stavby, prípadne mestský/obecný úrad. S pozdravom admin
Reagovať

Povodňový plán zabezpečovacách prác

28.08.2015

Dobrý deň! Ako vlastník stavby, ktoré je umiestnené vo vodnom toku ( na ostrove ) v súvislosti s kolaudáciou stavby potrebujem dať vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Prosím Vás môžete mi poradiť, že kto resp. aká organizácie by mi vedela takýto plán vyhotoviť?
Reagovať

RE:Povodňový plán zabezpečovacách prác

17.09.2015

Povodňové plány sú povinné vypracovať všetky subjekty, ktorým túto povinnosť ukladá § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Povodňový plán musí obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vyhláške č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Podľa § 1 ods. 2 vyhláška 261/2010 Z. z. vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území (t.j. subjekt definovaný v § 10, ods. 2, písm. d) zákona 7/2010 Z. z.) vypracováva povodňový plán podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 261/2010 Z. z. Podľa § 1 ods. 3 vyhláška 261/2010 Z. z zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (t.j. subjekt definovaný v § 10, ods. 2, písm. e) zákona 7/2010 Z. z.) vypracováva povodňový plán podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 261/2010 Z. z. Na vyhotovovanie povodňových plánov nie je potrebná odborná spôsobilosť, pretože povodňový plán nie je dokument, ktorého vyhotovenie si vyžaduje špeciálne odborné vedomosti. Vyžaduje si to skôr praktické skúsenosti, čo by sa mohlo diať a ako sa k tomu postaviť, a o určenie toho, kde a aké opatrenia sa budú vykonávať počas povodne, kto a čím ich bude vykonávať (stroje, zariadenia, materiál, pracovné sily), ako bude zabezpečené vyrozumenie a spojenie, a pod. Osoby, ktorých sa vypracovanie povodňového plánu týka, si ich spracovanie zvyčajne zabezpečujú vlastnými kapacitami a predkladajú ich na schválenie subjektom určeným v § 3 vyhlášky č. 261/2010 Z. z.), t.j. buď okresným úradom (obce, zhotovitelia stavieb, správcovia drobných vodných tokov, vlastníci alebo prevádzkovatelia vodných stavieb, atď.) alebo okresným úradom v sídlach krajov (okresné úrady) a povodňový plán správcu vodohospodársky významného vodného toku schvaľuje priamo MŽP SR. Aktuálne znenie zákona č. 7/2010 Z. z. a vyhlášky č. 261/2010 Z. z,. je dostupné napr. na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm (cez ponuku „Predpisy“ v ľavom menu) alebo na www.zbierka.sk. Zapísala: R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Nefunkčná ČOV

22.08.2015

Dobrý deň, bývam v obci, kde pre nefunkčnosť ČOV dostal jej správca pokutu, no zároveň je riešenie tohto stavu je v nedohľadne resp. plánované v horizonte dvoch rokov. Aký má tento stav vplyv na platnosť územného plánu a vydávanie stavebných povolení, pretože v obci prebieha v súčasnosti mohutná výstavba rekreačných zariadení. Ďakujem.
Reagovať

RE:Nefunkčná ČOV

22.09.2015

Dobrý deň, objednávateľom územného plánu je obec a stavebné povolenia vydáva stavebný úrad, preto Vám odporúčame kontaktovať priamo tieto úrady. S pozdravom Ing. L. Vačoková
Reagovať

sypanie odpadu na breh potoka

10.06.2015

Má starosta právo dať občanovy zo svojho pozemku sypat do riekybordel hoci som upozornil starostu nič sa nedeje pritom dochádza k zmene brehu asi o1,5 metra tým sa pri prudkých dažďoch zuzy prietok vody A môže dôjsť k poškodeniu môjho pozemku kto mi potom zaplatí vzniknutú škodu.?vodné toky alebo dotyčný občan kde to mam nahlasit
Reagovať

RE:sypanie odpadu na breh potoka

01.07.2015

Podľa § 47, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách je zakázané: meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku. Porušenie tohto paragrafu, a vykonávane činností, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, meniť smer koryta, poškodzovať brehy a pod., sú podľa §77, ods. 1, písm. g) zákona 364/2004 Z. z. o vodách definované ako priestupok, ktorých prejednávanie spadá do kompetencie obce. Okrem vyššie uvedeného paragrafu, dochádza vami popisovanou činnosťou pravdepodobne aj k porušovaniu § 17, ods. 2, § 18, ods. 5, § 30, ods. 1, ktorých znenie môžete nájsť tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364#f6238519, a v prípade ak sa činnosť vykonáva v inundačnom území, môže dôjsť aj k porušeniu § 20, ods. 5., písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. ochrane pred povodňami, ktorého znenie môžete nájsť tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-7. Preto vám odporúčame: - podať oficiálne podnet (nie ústne medzi rečou na ulici, ale písomne alebo ústne do zápisnice) na prešetrenie porušovania § 47, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách na obecný úrad, pretože na obec je v tejto súvislosti prenesený výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy. Obecný úrad by mal podľa zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. rozhodnúť ak sa jedná o jednoduché záležitosti bezodkladne, alebo v ostatných prípadoch do 30, príp. 60 dní od začatia konania. - ak obecný úrad v danej veci nebude konať, o môžete podať podnet na prešetrenie porušenia ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, konkrétne § 47, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách aj na miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy (t.j. okresný úrad – odbor životného prostredia), v ktorého kompetencii, podobne ako aj v kompetencii obce, je podľa § 61 písm. g) a § 66 vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o informovať správcu toku o podozrení na porušovanie § 47, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách na toku, ktorý je v jeho správe. Väčšina tokov v SR je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.(www.svp.sk) ale môže sa stať, že váš tok má v správe iný správca, napr. obec, štátne lesy a pod. Kto je správcom daného toku by vám mali vedieť povedať napr. na Výskumnom ústave vodného hospodárstva (www.vuvh.sk). o a tiež môžete na základe zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach podať sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy (obec) vo veci vášho podnetu na miestne príslušný okresný úrad. S pozdravom, Ing. R. Grófová (SAŽP)
Reagovať

Rezervovar

07.04.2015

Dobry den,chcem sa spytat na koho sa obratit ked sused nam znecistuje nas zdroj pitnej vody septikom ktory mu prepusta.Takto mame vodny zdroj z ktoreho odoberame vodu samospadom do rodinnych domov. Od toho nasho zdroja je rodinny dom a ony nemaju septik len zumpu a ta mu presakuje do spodnych vod a dostava sa to do nazho zdroja .Vodu mame znehodnotenu a vykazuje zvysene percenta fekalii vo vode .. na koho sa obratit aby zakrocil? Obecny urad ale ten je asi maly pan na to ...hmmm
Reagovať

RE:Rezervovar

15.04.2015

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na miestne príslušný okresný úrad - odbor životného prostredia, alebo podal podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia - odbor inšpekcie ochrany, ktorá rieši sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, organizácií, iných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach môže byť sťažnosť podaná písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou (§ 5 ods. 1). Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa (§5, ods. 2), sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná (§ 3, ods. 3). Podla § 8 ods. 1 totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. S pozdravom Ing. Renáta Grófová
Reagovať

odtok dazdovej vody

22.01.2015

Dazdovu vodu zo strechy rodinneho domu odvadzame cez stresne zberace (riny) do potoka. Je to problem?
Reagovať

RE:odtok dazdovej vody

10.03.2015

Dobrý deň. Sústredené odvádzanie vody do potoka môže byť problém, pretože podľa § 21, ods. 1, písm. d) zákona 364/2004 Z. z. o vodách „na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd“ je potrebné povolenie štátnej vodnej správy (viď posledné novelizované znenie zákona 364/2004 Z. z. o vodách podľa zákona 409/2014 Z. z. tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364). Takéto nakladanie s vodami je tiež označované ako osobitné užívanie vôd. Povolenie by nebolo potrebné ak by sa jednalo o všeobecné užívanie vôd, kedy podľa § 18, ods. 2 zákona 364/2004 Z. z.: „Povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach ani na zmenu jej prirodzeného odtoku občasne tečúcich nesústredených vôd na účely ochrany týchto nehnuteľností proti škodlivým účinkom vody“. Ak by ste vodu nevypúšťali do vodného toku, ale ju zachytával jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd, ktorým podľa §18, ods. 4 zákona 364/2004 Z. z. o vodách môžu byť záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch (čo je aj strecha rodinného domu) išlo by o všeobecné užívanie vôd, na ktoré nie je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Problém s vašimi strešnými zberačmi môže byť v tom, že nimi vypúšťate „sústredené vody“ do toku (nejedná sa teda o nesústredený odtok vody, napr. vsakovanie do pôdy a pod.). Vaše zariadenie môže byť považované za vodnú stavbu, na uskutočnenie alebo zmenu ktorej je podľa §26, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne podľa § 52, ods. 2 zákona 364/2004 Z. z. o vodách, že nejde o vodnú stavbu, ale o uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy (§26, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z.), vydáva orgán štátnej vodnej správy (dnes okresný úrad) súhlas podľa §27, ods. 1 zákona 364/2004 Z. z. na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona 364/2004 Z. z., ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Účastníkom týchto konaní je aj správca príslušného vodného toku. Preto vám odporúčame, aby ste o vyjadrenie k predmetnej činnosti požiadali príslušný okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie) alebo správcu príslušného vodného toku (správcom toku môže byť napr. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., obec, Lesy SR a pod.). S pozdravom Ing. R. Grófová
Reagovať

kontaminácia spodných vôd splaškami zo žumpy

03.09.2014

Lokalita: Modra-Piesok Chranená krajinná oblasť. Pred rokom som zistil že moja studna je kontaminovaná fekálnymi bakteriami. Studnu poživam takmer 14 rokov a doteraz všetky rozbory boli negatívne. Vylučovacou metódou som zistil že to je od suseda ktorý v lete 2012 začal žumpu používať. Sused zapieral - tvrdil že žumpa je vodotesná - po dvoch dnoch som osobne otvoril žumpu a našiel som dve drenážne rury inštalované do vodotesnej plastovej žumpy cez ktore od leta 2012 až dojesene 2013 vypuťal splašky do pody čim kontaminoval spodné vody. Dnes uplynul rok a napriek mojej snahe ani snahe MU Modra-Stavebný úrad ktory vydal na ŠSD - Rozhodnutie o odstranení zistených závad stavebník nesplnil nariadené stavebné úpravy. MU Modra a Stavebný urad odstupil celu kauzu v januari 2014 nadriademu organu v Bratislave. Ten napriek havarijnému stavu reagoval až za 7 mesiacov. Výsledok odvolania bolo zrušenie Rozhodnutia SU Modra. Vydal nové Rozhodnutie ktoré dovoluje užívať žumpu bez nariadených stavebných úprav na zabepečenie úplnej vodotesnosti ko aj mu ovolil ponechať odpadove rúry zakopané v zemi. Takže výsledok je že ak niekto prehral tak je to "priroda" Stavebník bez kolaudacie uživa chatu nadalej. Nebola mu doteraz udelená ani len pokuta za priestupok MUModra a dokonca ani OU životného prostredia v Pezinku. Ako vyplýva zo zakona tento urad obligatórne mal začať priestupkove konanie za porušenie zákona už koncom roka 2013 kedy sa cela vec odhalila. Tento začal priestupkové konanie až po pol roku a to na moj osobný podnet. Doteraz ho nrukončil. Teraz je vydané no Rozhodnutie voci ktoému sa nedá odvolať! Takže sklamal samosprava ako aj štatna sprava! čo za tým je ja neviem ja viem len fakty. Zavana to korupciou. Obraciam sa už na všetky strany ale zatial neuspešne čas beží - prosim pomožte alebo poradte. Rad pridem a osobne lebo na tomto priestore sa to neda podrobne rozobrať! Dakujem Dr.V.Cholvad 0905628855
Reagovať

znečistenie spodných vôd

26.08.2014

Dobrý deň, mám otázku. Sused chová ošípané, krmi ich zbytkami jedla zo synovej reštaurácie a nemá žumpu. Nemôže tým znečistiť vodu v našej studni. Kam sa mám obratiť, kedže na našej výzvy neodpovedá. Ďakujem
Reagovať

RE:znečistenie spodných vôd

03.09.2014

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na miestne príslušný okresný úrad - odbor životného prostredia, alebo podal podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia - odbor inšpekcie ochrany, ktorá rieši sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, organizácií, iných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach môže byť sťažnosť podaná písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou (§ 5 ods. 1). Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa (§5, ods. 2), sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná (§ 3, ods. 3). Podla § 8 ods. 1 totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. S pozdravom Ing. Renáta Grófová
Reagovať

Voda

03.06.2014

Prosím Vás, stále sa hodnotí kvalita vody vo vymedzených piatich triedach (veľmi čistá, čistá, znečistená ...) alebo sa už používa iné hodnotenie?
Reagovať

RE:Voda

09.06.2014

Dobrý deň, hodnotenie kvality povrchových vôd do piatich tried kvality (I. trieda – veľmi čistá voda, V. trieda – veľmi silne znečistená voda) sa v SR vykonávalo na základe STN 75 7221 Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd. Od roku 2007 však už STN 75 7221 nie je v platnosti a hodnotenie kvality povrchovej vody sa dnes vykonáva na základe prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (Požiadavky na kvalitu povrchovej vody). Limitné hodnoty uvedené v tejto prílohe sú viac-menej identické s hraničnými hodnotami, ktoré daný ukazovateľ zaraďovali z III. triedy do IV. triedy kvality podľa klasifikácie na základe SNT 75 7221. Kvalita povrchovej vody sa dnes teda neklasifikuje do piatich tried kvality, ale hodnotí sa slovne, či v danom ukazovateli kvality vody (napr. rozpustený kyslík, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor, kadmium a pod.) vyhovuje alebo nevyhovuje limitným hodnotám podľa NV SR 269/2010 Z. z. Vstupom SR do EÚ a transpozíciou smernice EP a Rady 2000/60/ES ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (tzv. rámcová smernica o vode) do právnych predpisov SR, pristúpila SR k hodnoteniu aj tzv. stavu vodných útvarov (teda nielen k hodnoteniu kvality vody po chemickej stránke, ale prihliada sa aj na hodnotenie ekologického stavu a kvantitatívneho stavu celého vodného útvaru). Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd pozostáva z hodnotenia: 1/ ekologického stavu, resp. ekologického potenciálu, a 2/ z hodnotenia chemického stavu. Pri hodnotení ekologického stavu útvarov povrchových vôd sa zohľadňujú biologické prvky kvality vody, fyzikálno-chemické a chemické prvky kvality vody a hydromorfologické prvky kvality vody. Hodnotenie ekologického stavu sa podrobnejšie člení do piatich tried stavu (veľmi dobrý, dobrý, priemerný, zlý a veľmi zlý ekologický stav). Limitné hodnoty pre určenie ekologického stavu pre jednotlivé typy útvarov povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 12 NV SR č. 269/2010 Z. z. Pri hodnotení chemického stavu útvarov povrchových vôd sa zohľadňuje koncentrácia tzv. prioritných látok. Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd sa vyhodnocuje dvomi triedami stavu (dobrý stav a nedosahujúci dobrý stav). Limitné hodnoty pre určenie chemického stavu útvarov povrchových vôd sú uvedené v nariadení vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky Aby bolo možné konštatovať, že útvar povrchovej vody je v dobrom stave, musí dosiahnuť dobrý ekologický stav (minimálne III. triedu ekologického stavu) a zároveň aj dobrý chemický stav. Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd pozostáva z hodnotenia: 1/ kvantitatívneho stavu a 2/ z hodnotenia chemického stavu. Kvantitatívny aj chemický stav útvarov podzemných vôd sa vyhodnocuje tiež dvomi triedami stavu (dobrý stav a nevyhovujúci stav). Aby bolo možné konštatovať, že útvar podzemnej vody je v dobrom stave, musí byť dosiahnutý dobrý kvantitatívny stav a zároveň aj dobrý chemický stav. Spôsob hodnotenia je uvedený vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a v nariadení vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd. Hodnotenie celkového stavu vodných útvarov je metodicky pomerne zložité. Pre bežné hodnotenie kvality povrchovej vody (a nie stavu vodného útvaru) odporúčame využívať limitné hodnoty už v spomínanej prílohe č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. S pozdravom, Ing. Renáta Grófová, SAŽP
Reagovať

vypracovanie povodňového plánu

24.03.2014

Dobrý deň, SVP, š.p. nám pri schvaľovaní projektovej dokumentácie pre výstavku transformačnej stanice pre záhradkársku oblasť Váh II (pravá strana v km 60,3 - 61,5 prikázal vypracovať povodňový plán. Prosím o zaslanie kontaktu na oprávnenú osobu/osoby, alebo inštitúciu,ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Ďakujem. S pozdravom/Best regards Jarmila Vyňuchalová Logistics Key Account Manager M +421 (0)905 718 890 T +421 (2)5061 2952 jarmila.vynuchalova@zsdis.sk Západoslovenská distribučná, a.s., člen skupiny E.ON Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava www.zsdis.sk www.eon.com
Reagovať

RE:vypracovanie povodňového plánu

09.04.2014

Povodňové plány sú povinné vypracovať všetky subjekty, ktorým túto povinnosť ukladá § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. v znení zákona č. 180/2013 Z. z. Povodňový plán musí obsahovať všetky náležitosti uvedené vo vyhláške č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Podľa § 1 ods. 2 vyhláška 261/2010 Z. z. vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území (t.j. subjekt definovaný v § 10, ods. 2, písm. d) zákona 7/2010 Z. z.) vypracováva povodňový plán podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 261/2010 Z. z. Podľa § 1 ods. 3 vyhláška 261/2010 Z. z zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (t.j. subjekt definovaný v § 10, ods. 2, písm. e) zákona 7/2010 Z. z.) vypracováva povodňový plán podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 261/2010 Z. z. Na vyhotovovanie povodňových plánov nie je potrebná odborná spôsobilosť, pretože povodňový plán nie je dokument, ktorého vyhotovenie si vyžaduje špeciálne odborné vedomosti. Vyžaduje si to skôr praktické skúsenosti, čo by sa mohlo diať a ako sa k tomu postaviť, a o určenie toho, kde a aké opatrenia sa budú vykonávať počas povodne, kto a čím ich bude vykonávať (stroje, zariadenia, materiál, pracovné sily), ako bude zabezpečené vyrozumenie a spojenie, a pod. Osoby, ktorých sa vypracovanie povodňového plánu týka, si ich spracovanie zvyčajne zabezpečujú vlastnými kapacitami a predkladajú ich na schválenie subjektom určeným v § 3 vyhlášky č. 261/2010 Z. z.), t.j. buď okresným úradom (obce, zhotovitelia stavieb, správcovia drobných vodných tokov, vlastníci alebo prevádzkovatelia vodných stavieb, atď.) alebo okresným úradom v sídlach krajov (okresné úrady) a povodňový plán správcu vodohospodársky významného vodného toku schvaľuje priamo MŽP SR. Aktuálne znenie zákona č. 7/2010 Z. z. a vyhlášky č. 261/2010 Z. z,. je dostupné napr. na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm (cez ponuku „Predpisy“ v ľavom menu) alebo na www.zbierka.sk. Zapísala: R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Je potrebné povolenie?

16.02.2014

Dobrý deň, chcel by som na pretekajúci potok popri mojom pozemku postaviť takéto jednoduché čerpacie zariadenie: http://home.tiscali.cz/bretislav.dolezal/voda/jine/cerpaci-spirala.htm Je treba na takýto odber vody nejaké povolenie? Ďakujem...
Reagovať

RE:Je potrebné povolenie?

27.03.2014

Povolenie na odber vody nie je potrebné, ak odber spĺňa požiadavku všeobecného užívania vôd podľa § 18 zákona 364/2004 Z. z. o vodách. Ak sa jedná o väčšie odbery, ktoré sú definované v §21 zákona č. 364/2004 Z. z. (osobitne užívanie vôd) na odber vody je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. V prípade vodných stavieb je potrebné buď povolenie, ak vodná stavba spĺňa podmienky §26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, alebo súhlas, ak stavba spĺňa požiadavku podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Čo je vodná stavba, je definované v § 52 zákona č. 364/2004 Z. z., v prípade pochybnosti, či sa jedná alebo nejedná o vodnú stavbu, rozhoduje orgán štátnej vodnej správy. Keďže neviem, koľko vody budete odoberať, ani či sa jedná o vodnú stavbu, odporúčam prečítať si §18 zákona č. 364/2004 o vodách. Ak zariadenie spĺňa podmienky tohto paragrafu, povolenie na odber vody nebudete potrebovať. Ak zariadenie nespĺňa podmienku § 18 na všeobecné užívanie vôd, bude treba postupovať podľa § 21 a požiadať o povolenie orgán štátnej vodnej správy (t.j. okresný úrad alebo obec). Tiež treba preveriť, či sa pri inštalácii zariadenia (čerpacej špirály) do vodného toku nebude jednať o vodnú stavbu (viď § 52 zákona č. 364 2004). Ak áno, bude potrebné povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy (viď § 26 a § 27 zákona č. 364/2004 Z. z.). Odporúčame Vám poradiť sa aj s konkrétnym miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy (t. j. na miestne príslušnom okresnom úrade, ale na obci). Aktuálne znenie zákona nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk/. Odpovedala: Ing. R. Grófová
Reagovať