Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA)

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

platnosť povolení EIA

21.07.2020

Dobrý deň, predlžuje sa, prosím Vás, platnosť EIA vydanej v r. 2014 na zhodnocovanie odpadov? Ak sa medzitým zmení firma treba dať na OU ŽP nejakú žiadosť, ohlásenie? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:platnosť povolení EIA

22.07.2020

Dobrý deň, podľa platného zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ZP §37 ods. 8 Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Odporúčame Vám mať zmluvný vzťah medzi subjektami, ktoré si odovzdávajú EIA (dokumenty z celého procesu), aby ste mohli mať podklady, že ste prebrali navrhovanú činnosť aj s EIA. Ďalej Vám m odporúčame tieto otázky poslať aj na príslušný orgán, ktorý proces EIA pre Vami pomenovanú činnosť viedol, je to uvedené v záverečnom stanovisku. S pozdravom Ing. K. Kováčová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

pomer koeficienta zastavanosti a zelene

24.05.2020

Pekný deň, ako sa posudzuje vplyv na životné prostredie pri územnom a stavebnom konaní pre jednotlivé konania individuálnej bytovej výstavby RD v obytnej zóne ÚPN mesta? V regulatívoch VZN mesta pre danú zónu je stanovený koeficient zastavanosti 0,3 a zelene 0,7. Nedodržaním týchto koeficientov sa posudzuje ako porušenie zákona o vplyve na živ. prostredie? Aká je možnosť požiadať inšpekciu život. prostredia formou ŠŠD na preverenie dodržiavania týchto zásad po zrealizovaní výstavby zóny? Platí táto zásada pomeru koeficientov aj pre jednotlivé súkromné pozemky IBV v danej zóne? Čiže každý stavebník na svojom pozemku to je povinný rešpektovať? Alebo sa to posudzuje en bloc pre celé územie UPN?
Reagovať

RE: pomer koeficienta zastavanosti a zelene

26.05.2020

Dobrý deň, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej zákon) je predmetom zákona aj posudzovanie vplyvu na životné prostredie strategického dokumentu počas jeho prípravy alebo pred jeho schválením. Strategickým dokumentom môže byť územný plán a jeho zmeny. Posudzovanie vplyvov na ŽP prebieha podľa požiadaviek uvedených v druhej časti zákona. Zákon pozná aj posudzovanie vplyvov navrhovaných činností a podľa prílohy č. 8 zákona je uvedené pod položkou č. 9 Infraštruktúra 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, b) statickej dopravy, c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b). Napriek hore uvedeným informáciám odporúčam obrátiť sa s touto témou na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré má územné plánovanie vo svojej agende. Viac informácií: https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ziadost-o-informacie-90/ako-podat-ziadost-v-zmysle-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam Ing. K. Kováčová, Slovenská agentúra životného prostredia Zakon pozna aj posudzovania vplyvov navrhovanych cinnosti a podla prilohy c. 8 zakona je uvedene pod polozkou c. 9 Infrastruktura 16.Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b) Napriek hore uvedenym informaciam vam odporucam obratit sa s touto temou na Ministerstvo dopravy a vystavby SR, kde svoju otazku mozete podat a ziadost o informaciu. Ministerstvo ma v svojej agende uzemne planovanie. Precitajte si informacie na https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ziadost-o-informacie-90/ako-podat-ziadost-v-zmysle-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam
Reagovať

Môžem nazvať nazvať environmentál. škodou

05.02.2020

Dobrý deň. Náš rodinný dom (RD) je postavený na hranici pozemku susediaceho s dobývacím priestorom (kameňolom) do roku 2040. Od nášho domu (hranica pozemku)je maličký potok po dobývací priestor (kopec). Pri pri takmer všetkých odstrelov nám nadskakuje celý dom. V Územnom pláne nieje evidovaná táto skutočnosť i napriek tomu ,že som o to žiadala u spracovateľa v ÚP. RD nám celý práska, bolo vykonané meranie v osi x=4,25 mám i zápis.Meraní je viac. Celý RD máme uchytiť kovovými skobami. Otázka :1. Kto nám ma uhradiť túto škodu (firma čo prevádzkuje kameňolom ?) 2. Kto nám má zabezpečiť zdravé bývanie (obec, firma)? Polietavý prach nám stále padá na hlavu z ťažobnej činnosti, záhrada bez úrody. Ako máme ďalej postupovať. Kameňolom je tu od roku 2002. Láskavo vás prosím o jasné vyrozumenie do môjho mailu. Za vašu láskavosť vám vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Môžem nazvať nazvať environmentál. škodou

07.02.2020

Povolenie na ťažbu udeľuje okresný banský úrad, územné rozhodnutie dáva obec. Ako prvé by ste mali získať rozhodnutie o povolení ťažby. Odporúčam Vám obrátiť sa na okresný banský úrad (http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej), kde zistíte, za akých podmienok má prebiehať prevádzka Vami uvedeného kameňolomu. Ako druhé by ste mali zájsť na obecný úrad, ktorý vydal rozhodnutie pre územné konanie. Tam by ste mohli získať podklad v územnom pláne, a to ochranné pásmo kameňolomu. Každá plocha má zadefinované v územnom pláne regulatíva pre danú plochu. Podla Vašich informácií nevieme, o aký druh ťažby ide. Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (proces EIA) musia niektoré typy ťažieb (závisí to od množstva a plochy) byť v povinnom alebo zisťovacom konaní. Ak by Vami uvedený kameňolom bol posudzovaný podľa tohto zákona, tak v rozhodnutiach z procesu EIA sú určené opatrenia, ktoré musia byť plnené počas prevádzky činnosti. V prípade, ze sa opatrenia nedodržiavajú, je potrebné zo strany prevádzkovateľa vykonať nápravu. Ešte malá poznámka: ak obec povolila výstavbu rodinných domov v dobývacom priestore, tak ako prvé mala riešiť spolu s organizáciou, čo bude ťažbu vykonávať, strety záujmov pri určení dobývacieho priestoru a pri plánovanej otvárke, príprave a dobývaní výhradného ložiska, predovšetkým s cieľom obmedziť nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Ak tak nebolo, mali by ste to riešiť cez právnika, pretože Vás nedostatočne informovali pred Vami uvažovanou výstavbou rodinného domu.
Reagovať

zverejnenie na úradnej tabuli obce

11.01.2019

Dobrý deň, viete mi prosím uviesť dôvod, prečo nie je na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnený dokument - zámer Obytný súbor Prúdy Trnava, hoci je na stránke enviroportálu zverejnený od 21. 12. 2018. Podľa zákona EIA je povinná dotknutá obec zverejniť dokumentáciu do troch dní. Podľa údajov z Mesta, dokumentáciu ešte od Vás ako príslušného úradu neobdržali a k vám na odbor sa nemôžem dovolať. Ako plynú potom lehoty na prerokovanie? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:zverejnenie na úradnej tabuli obce

18.01.2019

Príslušným orgánom pre túto akciu je MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP. Odporúčame Vám obrátiť sa s touto otázkou naň, či bola zaslaná dokumentácia k Vami uvedenej akcii na Mestský úrad Trnava. Kontakt na sekretariát je: JEDINÁ KATARÍNA , sekretariát, miestnosť: 519, tel.: 59562548, katarina.jedina@enviro.gov.sk S pozdravom, Ing. K. Kováčová, administrátor IS EIA/SEA
Reagovať

Zvieracie krematórium

18.10.2018

Dobrý deň, chceli by sme Vás požiadať o informáciu, či Vás môžeme ako občania obce požiadať o posudzovanie vplyvov na životné prostredie zámeru zriadenia zvieracieho krematória v intraviláne obce. Ďakujeme.
Reagovať

RE:Zvieracie krematórium

22.10.2018

Dobrý deň, zvieracie krematória sú zaradené podľa zákona č. 24/2006 Z. z. jeho prílohy č. 8 do položky 11.5 Kafilérie a veterinárne a sanačné ústavy, pričom ak je prahová hodnota od 10 t/deň, tak ide o povinné hodnotenie a ak do 10 t/deň tak zisťovacie konanie. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Platnosť Rozsahu hodnotenia

03.05.2018

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o zaslanie odpovedi na otázku, ako dlho je platný Rozsah hodnotenia? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Lišková
Reagovať

RE:Platnosť Rozsahu hodnotenia

04.05.2018

Podľa platného zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) rozsah hodnotenia: a) pre posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ŽP nemá určenú lehotu do kedy je platný, b) pre posudzovanie navrhovaných činností a ich zmien na ŽP má podľa §30 ods.6 zákona citujem: ,,Platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. " S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Eia

20.02.2018

Dobry den, ked urady ziadaju od stavebnika predlozit vypracovanie spravy o hodnoteni vplyvov na zdravie a zivotne prostredie a stavebnik si tuto spravu da vypracovat odborne sposobilej osobe, ktora so stavenikom uzko "spolupracuje " a stavebnik ju aj plati, z mojho hladiska tejto odborne sposobilej osobe aj radi. Nejde podla vas o konflikt zaujmov? Stretli ste sa uz aj su zaporne hodnotenou spravou pre stavebnika. Lebo ja nie, hoci som uz videla niekolko takychto sprav, ktore boli velmi neodborne. Moze byt odborne sposobilej osobe aj odobrata sposobilost?
Reagovať

RE:Eia

01.03.2018

Dobry den, na zaklade vasho e-mailu by som potrebovala vediet, ci vasa otazka sa tyka procesu posudzovania vplyvov na zivotne prostredie podla zakona c. 24/2006 Z.z. Na vypracovani spravy o hodnoteni odborne sposobila osoba spolupracuje s navrhovatelom (vami pomenovanom stavebnikom) nakolko musi podla obsahu spravy o hodnoteni uvedenom v prilohe c. 11 zakona napisat zakladne udaje o navrhovatelovi a navrhovanej cinnosti. Spravu o hodnoteni plati navrhovatel. Dolezite vsak je, ze v procese posudzovania sa k sprave o hodnoteni vyjadruju svojim stanovisko dotknute organy, dotknuta obec, verejnost. Proces posudzovania ma este jeden dolezity krok a to vypracovanie odborneho posudku, kde odborne sposobila osoba (nesmie byt spracovatelom spravy o hodnoteni) zhodnoti cely proces a vplyvy navrhovanej cinnosti na jednotlive zlozky ZP a zdravie ludi. V procese posudzovania nejde len o zhonotenie ako ovplyvni navrhovana cinnost ZP a zdravie ludi, ale aj o navrh opatreni na dosiahnutie najidealnejsieho stavu a navrhnutie monitoringu, ktory je nastrojom pre verejnost, aby mohli sledovat navrhovanu cinnost, ked uz bude v prevadzke. Odporucam vam pozriet si prirucku o procese posudzovania vplyvov na ZP http://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/metodicke-priruckyEIA S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Posudzovanie EIA- veterna turbina

06.12.2017

Dobrý deň, podľa zákona 24/2006 je posudzovanie veternej elektrárne povinné bez limitov. Smernica životného prostredia z 21.apríla č.3/2010 nepojednáva o mikroturbínách do 5KW. Potrebujem podstúpiť celý proces posúdenia, i keď chcem inštalovať jednu turbínu na rod. dom o výkone max. 1,5KW? Ďakujem
Reagovať

RE:Posudzovanie EIA- veterna turbina

07.12.2017

Dobrý deň, podľa prahových hodnôt uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP sú zariadenia na využívanie vetra (veterné elektrárne) zaradené do povinného posudzovania bez limitu, tzn. príslušným orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Vzhľadom na túto skutočnosť Vám odporúčam obrátiť sa na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, RNDr. Gabriel Nižňanský, riaditeľ odboru, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, telefón: 02/ 5956 2516, mobil: 905 680873, e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk alebo jedného z pracovníkov MŽP SR (http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam). S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Posudzovanie EIA

05.09.2017

Dobry den, potreboval by som poradit ohladom posudzovania EIA. Ak pri projekte je dane z parametrov ze bude posudzovany v ramci EIA, kto sa moze do tohoto posudzovania zapojit respektive kto sa obvykle zapaja do tohto posudzovania? Dakujem
Reagovať

Posudzovanie EIA

04.09.2017

Dobrý deň, chcem sa infiormovať kde je možné vyhľadať informáciu či bola stavebná akcia (súbor bytových domov) posudzovaná. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie v decembri 2005, podľa parametrov tam posudzovanie malo prebehnúť, v texte UR sa to však nespomína. Ďakujem.
Reagovať

RE:Posudzovanie EIA

11.09.2017

Dobry den, akcie v procese posudzovania vplyvov na ZP pred ucinnostou zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie nie su zverejnovane na webe. Avsak akcie, ktore boli ukoncene su v archive, ktory je pre akcie ukoncene do roku 2007 na SAŽP v B.Bystrici a po roku 2007 na MŽP SR. V pripade, ze by ste potrebovali informaciu, ci bola akcia v procese posudzovania vplyvov na ZP, tak je mozne napisat na e-mail eia@sazp.sk poziadavku na vyhladanie akcie, tym, ze nam uvediete nazov akcie. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Farma ošípaných v Palarikove

03.09.2017

V Palárikovo má byť megafarma na chov ošípaných. Je tento projekt schvaléný? Ak áno kedy by sa malo začať s výstavbou farmy a kedy by mala byť daná do prevádzky? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Farma ošípaných v Palarikove

11.09.2017

Dobry den, podla Informacneho systemu EIA/SEA v procese posudzovania podla zakona c.24/2006 Z.z. bola akcia http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/farma-osipanych-palarikovo-sandor-obnova-chovu. Akcia je ukoncena v procese EIA vydanim zaverecneho stanoviska. Preto vam odporucam obratit sa na povolujuci organ a ti SIŽP Nitra. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

eia rodinne domy

11.07.2017

Dobry den, poprosim o info ci je potrebne robit posudzovanie EIA pokial sa jedna o vystavbu 11 rodinnych domov kazdy o vymere podlahovej plochy 110m2 v extravilane obce /cize podla listu vlastnictva mimo zastavaneho uzemima obce/? Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:eia rodinne domy

17.07.2017

Dobry den, podla prilohy c.8 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a to konkretne polozky c.9 Infrastruktura, 16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy spadaju navrhovane cinnosti do zistovacieho konania podla prahovej hodnoty mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

EIA

22.06.2017

Dobrý deň, chcem si u Vás preveriť, či vybudovanie novej prípojky na existujúcom VTL plynovode, ktorej súčasťou bude regulačná stanica plynu a nezávislá meracia stanica plynu spadá pod EIA podľa prílohy č.8 do kapitoly 2 – Energetický priemysel, pod pol. č. 16: Diaľkové plynovody s potrubím a so svetlosťou alebo s tlakom? Parametre prípojky: VTL plynovod D50, PN40, 10 m ku tomu sa pripojí regulačná stanica 500m3/h a pripojí sa STL plynovod D90, 0,1 - 0,3 MPa, 310 m. Patrí táto činnosť pod zisťovacie konanie alebo povinné hodnotenie. Ďakujem, A.C.
Reagovať

Elektromagnetické žiarenie

31.05.2017

Dobrý deň, prosím o odpoveď, či podlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP výstavba základňových staníc a rádioreleových bodov mobilných operátorov na vysielanie a prenos rádiového signálu v niekoľkých frekvenčných pásmach, ktoré sú zdrojom elektromagnetického žiarenia? Majú významné dopady na zdravie ľudí žijúcich v ich blízkosti a na životné prostredie. Je možné z pozície verejnosti navrhnúť zisťovacie konanie pre takéto stavby? Ďakujem.
Reagovať

RE:Elektromagnetické žiarenie

01.06.2017

Dobrý deň, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP môžete využiť § 19, ktorý je o podaní podnetu na prešetrenie, či navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Podnet je potrebné podať na MŽP SR (Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava) alebo využiť možnosť podať informáciu a príde vám odpoveď (http://www.minzp.sk/informacie/spristupnovanie-informacii/). S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

výstavba parkoviska

26.04.2017

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu ako sa posudzuje EIA z hľadiska výstavby parkovísk, včlenených medzi rodinné domy -osada Bratislava, jedná sa orientačne o 200 vozidiel, t.č. má stavebík schválené parkoviská na počet 66 vozidiel, no počet je prekročený na 154 vozidiel. Aké normy, pravidlá platia z hľadiska posudzovania vplyvov na obyvateľov pri nie veľmi korektnej výstavbe parkoviska Ďakujem
Reagovať

RE:výstavba parkoviska

27.04.2017

Dobry den, podla prílohy c. 8 zakona c. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ZP (dalej zakon) a to konkretne polozky 9. Infrastruktura, c. 16 Projekty rozvoja obci vratane statickej dopravy spada navrhovana cinnost s prahovymi hodnotami od 100 do 500 stojisk do zistovacieho konania, v ktorom prislusny organ rozhodne, ci navrhovaná činnosť alebo jej zmena sa bude posudzovať podľa zákona. Odporucam vam obratit sa na prislusny organ, kde mozete dostat informaciu, ci vami uvedena stavba bola posudzovana podla zakona. Kontakt na pracovnika okresneho uradu je http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam (klik na Bratislavsky kraj). Dalsou z moznosti je vyhladat si akciu v Informacnom systeme IS EIA/SEA, kde si cez filter zadanim kraja a okresu mozete vyfiltrovat akcie, ktore su posudzovane podla zakona. Informacny system mate na http://enviroportal.sk/sk/eia administrator IS EIA/SEA, Kovacova
Reagovať

Zberný dvor

16.04.2017

Dobrý deň, starosta chce zriadiť zberný dvor (ktorého súčasťou má byť aj nejakaá drvička ) v obytnej zóne- konkrétne 50metrov od dvoch bytových domov a základnej školy.Pripadá mi to ako zlý žart, ale bohužiaľ je to realita. Chcela by som vedieť, či neexistujú nejaké normy alebo predpisy určujúce umiestnenie takejto stavby.
Reagovať

RE:Zberný dvor

20.04.2017

Dobry den, Vami uvedeny zberny dvor s drvickou mohol byt posudzovany podla zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie. Odporucame vam cez Informacny system IS EIA/SEA http://enviroportal.sk/sk/eia zistit, ci zberny dvor bol posudzovany. Do filtra si zadajte vasu obec a v zozname akcii zistite, ci zberny dvor je uvedeny v posudzovanych akciach. Ak ano, tak v zamere si mozete precitat opatrenia, ktore su stanovene pre zberny dvor, aby sa nezhorsilo zivotne prostredie v okoli zberneho dvora. Jednym z opatreni je zabezpecit, aby sa nezvysila hladina hluku v okoli zberneho dvora (v dennej a nocnej dobe) nad hranicu, ktora je dana zakonom c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

prieskumné vrty

21.02.2017

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, podľa ktorej prílohy zákona č. 24/2006 sa majú posudzovať prieskumné vrty (ložiská ropy a zemného plynu). Ďakujem
Reagovať

RE:prieskumné vrty

21.02.2017

Dobry den, odporucam vam pozriet si prilohu c. 8 zakona c. 24/2006 Z. z. a to konkretne bod 1.16, kde sa konstatuje, ze pre vrty od 600 m (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s ťažobnou činnosťou) je potrebne vykonat zistovacie konanie. Dalej v bode 1.16 su vymanovane este prahove hodnoty povinneho a zistovacieho konania pre specificke vrty, ako vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd, vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu a vrty pre vodné zdroje. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

RE:RE:prieskumné vrty

22.02.2017

Este na spresnenie hore uvedene vysvetlenie je podla zakona c.24/2006 Z.z. s ucinnostou od 1.1.2017. Kovacova
Reagovať

RE:RE:RE:prieskumné vrty

31.03.2017

Dobrý deň. V bode 1.16 prílohy č.8 sa neuvádzajú prieskumné vrty na zistenie ložísk ropy a zemného plynu,patria tiež tam, len nie sú zadefinované? A aké limity pre ne platia pre zisťovacie konanie, keď je hĺbka vrtu 1200 m? Platia limity od 300 m, od 600 m alebo do 500 m? Ďakujem
Reagovať

RE:RE:RE:RE:prieskumné vrty

31.03.2017

Dobry den, v súvislosti s vrtmi je potrebné chápať položku tak, že všetky vrty (či už ťažobné alebo prieskumné) mimo tých, ktoré sú explicitne vymenované v položke č. 16 sa posudzujú v zisťovacom konaní od hĺbky 600m. Prosím pozrite tabuľku v zákone č. 24/2006 Z.z., ktorý si môžete pozrieť na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/312/ZZ_2016_312_20170101.pdf Kováčová, administrátor IS EIA/SEA
Reagovať

medzištátnemu posudzovaniu vplyvov

20.02.2017

Dobrý deň! Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať o informáciu k medzištátnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať značne negatívny vplyv na územie druhého štátu. V ktorom kroku posudzovania činností ( 24/2006 Z.Z.) je alebo by mal byť informovaný druhý štát ? Ďakujem veľmi pekne!
Reagovať

RE:medzištátnemu posudzovaniu vplyvov

20.02.2017

Dobry den, odporucam vam precitat si zakon c.24/2006 Z.z. a to konkretne jeho stvrtu cast, kde je popis postupu posudzovania vplyvov presahujucich statne hranice pre strategicke dokumenty a pre navrhovane cinnosti. Dalej su tam pripady pre posudzovanie vplyvov na ZP, ked strategicky dokument, alebo navrhovana cinnost je na uzemi Slovenska, alebo na uzemi ineho statu. Prislusnym organom pre takyto typ posudzovania je Ministerstvo zivotneho prostredia ZP SR. Akcie su vystavovane aj na webovej stranke http://enviroportal.sk/sk/eia, kde cez filter si mozete vyfiltrovat akcie podla strany povodu. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Autoservis - pneuservis

16.02.2017

Dobry den. Chcem sa opytať kde by som nasiel rozhodnutie o povoleni prevadzkovat autoservis. Jedna sa o autoservis v Čiernom Balogu, casť Závodie. Auta parkuju pri potoku, na luke, a nie jedno auto ale vela, dokonca tam stoja aj nejake vraky bez ŠPZ. Pneumatiky maju vacsinou nastohovane pred prevadzkou / dnes ich odviezli/, ked na to poukazali susedia. Autoservis je medzi rodinnymi domami a maju zaujem rozsirovat prevadzku. Majitelia susednych domov nesuhlasia,ale aj napriek tomu obec stale jedna o odpredaji pozemku pred budovou, aby mali kde parkovat. Uz su tam v najme asi 10 rokov a za ten cas vyuzivaju stale na parkovanie travnate plochy v bezprostrednej blizkosti objektu/ blízko Čierneho Hrona/. Je toto vsetko OK? Všetky tie vytekajuce oleje a pohonne latky presakujuce do pody a nasledne do spodnej vody a aj do potoka, na toto dostali povolenie? Ine autoservisy maju vybudovane odstavne plochy, maju okolie čiste a tuto vyzera chvilami ako vrakovisko. Obec sa asi velmi nestara, len nech im zaplatia najom a ine ich nezaujima. Je nejaka sanca zvratit tento nepriaznivy stav?Dakujem.
Reagovať

RE:Autoservis - pneuservis

17.02.2017

Dobry den, co sa tyka sucasneho stvu v autoservise, odporucam vam obratit sa na Slovensku inspekciu zivotneho prostredia a to konkretne na odbor inspekcie ochrany vod. Kontakty mozete najst na tomto linku http://www.sizp.sk/?utm_source=azet.sk&utm_medium=profil&utm_campaign=azet-katalog V pripade, ze by doslo k rozsireniu autoservisu a mala by tato cinnost podliehat posudzovaniu vplyvov na zivotne prostredie podla zakona c. 24/2006 Z. z., tak odporucam vam obratit sa na kontaktnu osobu a to na okresny urad v Brezne, kde si mozete preverit, ci takyto druh cinnosti (musite vediet prahove hodnoty) ide do posudzovania. Kontakty mozete najst na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Dotaz k MVE

25.01.2017

Dobrý deň, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a jej novely účinnej od 1.1.2017 podlieha každá MVE (bez ohľadu na jej výkon) zisťovaciemu konaniu. Chceli by sme sa spýtať, či môže obecný úrad (príslušný stavebný úrad) vydať územné rozhodnutie bez tohto posúdenia. Problém je v tom, že projekt už raz posudzovaný bol v predchádzajúcom období a Okresný úrad rozhodol, že nepodlieha posudzovaniu z dôvodu výkonu podľa aktuálneho znenia zákona č. 24/2016. Dodnes právoplatné územné konanie nebolo vydané, viackrát sa menil projekt MVE. Ďakujem Vám za odpoveď.
Reagovať

RE:Dotaz k MVE

27.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na okresný úrad, do ktorého spadá Vaša obec a to konkrétne na pracovníka, ktorý má na starosti agendu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kontakt si môžete pozrieť na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit. Upozorňujem Vás, že v prípade, že došlo k zmene projektu, je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov tejto zmeny na ŽP. Ide o zisťovacie konanie zmeny činnosti. To by Vám podal informáciu pracovník na okresnom úrade. S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

12.01.2017

Dobrý deň. U nás v obci Čierne pri Čadci je naplánovaná stavba spaľovne nebezpečného odpadu. táto spaľovňa má byť postavená v tesnej blízkosti vodárne. Chcem sa opýtať, či je vôbec možné aby takto nebezpečná stavba bola postavená tak blízko vodárenského zdroja, ktorý zásobuje pitnou vodou celú obec. nedá sa to nejakým spôsobom napadnúť? Táto stavba ma byť len 100 metrov od Vodárne. Ďakujem za odpoved s pozdravom
Reagovať

RE:spaľovňa nebezpečneho odpadu pri vodárni

16.01.2017

Dobry den, akcia je vystavena na webe http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-sterilizator-na-upravu-sterilizaciu-odpadu-cierne-. V casti Informacia pre verejnost su poskytnute informacie, kde mozete podat stanovisko k menovanej akcii. Vyuzite moznost podat stanovisko, ktore proces posudzovania vplyvov na ŽP umoznuje. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

EIA

09.11.2016

Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy treba spracovať EIU, kto spracovavie EII nariaďuje. Ďakujem.
Reagovať

Prepojenie kanalizácií dvoch obcí

20.10.2016

Dobrý deň. Otázka o povinnosti vykonať zisťovacie konanie: Obec s počtom obyvateľov menej ako 950 po dohode s vedľajšou väčšou obcou (počet obyvateľov cca 1600) a s terajším prevádzkovateľom ČOV tejto väčšej obce, miestnym vodárenským podnikom, upustila od výstavby vlastnej ČOV a odkanalizovanie splaškových odpadových vôd zo svojich stavieb a pozemkov má v úmysle riešiť vybudovaním prepojovacieho kanalizačného potrubia (cca 1600 m), ktorým sa existujúca obecná stoková sieť (t. č. s pripojenosťou asi 60 %) zaústi do stokovej siete vedľajšej väčšej obce a odpadové vody budú čistené v jej jestvujúcej ČOV, u ktorej práve prebieha intenzifikácia (2. etapa, neskôr 3. etapa) s výhľadovou kapacitou 2800 EO do r. 2025. K uskutočneniu stavby "Prepojovacie kanalizačné potrubie" má obec vypracovaný projekt tejto samostatnej stavby a začaté je už aj územné konanie. Obec má v úmysle získať pre stavbu stavebné povolenie a po jej dokončení samostatne uskutočniť jej kolaudáciu a uvedenie do prevádzky pripojením do stokovej siete vedľajšej obce. V súvislosti s opísanou situáciou vyvstala ale ešte otázka, či pred povolením stavby je alebo nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a či teda predmetnú stavbu, ktorá zabezpečí obslužnosť menej ako 1000 obyvateľov obce, možno považovať za navrhovanú činnosť spadajúcu pod položku č. 6 v rámci odvetvia 10. Vodné hospodárstvo prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.? Táto otázka vyvstala v dôsledku názoru niektorých zúčastnených subjektov, že aj vo vzťahu k vybudovaniu prepojovacieho potrubia je nevyhnutné orientovať sa podľa súhrnného počtu obyvateľov obidvoch obcí (950 + 1600 = 2550), čím by bola prekročená prahová hodnota označenej položky pre zisťovacie konanie. Ďakujeme za odpoveď.
Reagovať

Platnosť EIA

06.10.2016

Dobrý deň, ak platnosť EIA potrebného k výstavbe objektu je 31.1.2017, čo musí byť vykonané, aby EIA ostala v platnosti. Stačí mať Územné rozhodnutie? Alebo musí byť kolaudácia?
Reagovať

RE:Platnosť EIA

07.10.2016

Dobry den, odporucam vam pozriet si §37 ods.9, §65c a §65d ods.1 a ods.6 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Skládka odpadov Červený majer, Senec

26.09.2016

Prosím o info, kde nájdem správu o EIA na skládku odpadov v Červenom majeri v Senci a tiež, či sa na túto prevádzku EIA vôbec robila. Ďakujem. Paludová
Reagovať

RE:Skládka odpadov Červený majer, Senec

27.09.2016

Dobry den, na vas e-mail sme zaslali zoznam akcii EIA pre dotknutu obec Senec. V pripade, ze by ste nieco potrebovali, tak mi napiste. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

EIA na kovové obaly

23.09.2016

Dobrý deň chceli by sme sa poradiť, či je nutná EIA aj pre zber kovových obalov 150104 zo separovaného zberu v množstve do 3 t/rok. Nejedna sa o výkup kovových obalov, ale iba o vytriedenie kovových obalov zo separovaného zberu a zhodnotenie týchto obalov-lisovaním.
Reagovať

RE:EIA na kovové obaly

26.09.2016

Dobry den, odporucam vam obratit sa na okresny urad v okrese kde sa bude vam uvazovana cinnost vykonavat. Kontakt na osobu zodpovednu za agendu posudzovania vplyvov na ZP je na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Ochrana pôdy a vody

18.08.2016

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či prevádzkovanie vzletovej a pristávacej plochy pre lietajúce športové zariadenia a RC modely lietadiel so spaľovacími motormi spadá pod činnosť : Posudzovanie vplyvov na ŽP. Lietadlá so spaľovacími motormi parkujú na trávnatej ploche (chránenej poľnohospodárskej pôde), tankovanie PHM sa realizuje tiež na trávnatej ploche. žiaden úrad - pozemkový a lesný na OÚ ani odbor starostlivosti oŽP, úsek štátnej vodnej správy sa k činnosti nevyjadroval, lebo prevádzkovateľ "letiska" nežiadal o žiadne stanoviská, t.j. ani pôda nebola vyňatá z PPF. ďakujem.l
Reagovať

lesné cesty v komposesoráte Vojka

10.05.2016

Pri zámere http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-lesnych-ciest-v-komposesorate-vojka chýba text zámeru. A možno aj text správy o hodnotení, lebo podľa stránky http://enviroportal.sk/sk/eia?page=2 je posudzovanie už v tomto štádiu.
Reagovať

Kurz odborne spôsobilých osôb

07.04.2016

Dobrý deň, chcela by som spýtať, či budete v priebehu tohto roka organizovať školenie na odbornú spôsobilosť na EIA.Ďakujem za odpoveď. M.Hoštáková
Reagovať

RE:Kurz odborne spôsobilých osôb

12.04.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám preštudovať si Vyhlášku MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 1. 3. 2006 a kontaktovať pracovníka MŽP SR, Ing. Luciaka, ktorý ma na starosti agendu odborne spôsobilých osob. Kontakt http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmetalneho-hodnotenia-riadenia.html. Kováčová, administrátor IS EIA/SEA
Reagovať

Odoborná príprava

04.04.2016

Dobrý deň, chystáte pre tento rok Odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie? Ďakujem
Reagovať

RE:Odoborná príprava

14.04.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám preštudovať si Vyhlášku MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 1. 3. 2006 a kontaktovať pracovníka MŽP SR, Ing. Luciaka, ktorý ma na starosti agendu odborne spôsobilých osob. Kontakt http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmetalneho-hodnotenia-riadenia.html. Kováčová, administrátor IS EIA/SEA
Reagovať

MVE a EIA

30.03.2016

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo je potrebné urobiť, vybaviť zariadiť ak chcem postaviť malú vodnú elektráreň ktorá by mala do 10 MW v rámci EIA. Ďakujem
Reagovať

RE:MVE a EIA

30.03.2016

Dobry den, vami opisana navrhovana cinnost spada podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a to jeho prilohy c.8 do zistovacieho konania polozka 2. Energeticky priemysel, cast 2. Priemyselne zariadenia na vyrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrarne) a to na zaklade prahovej hodnoty pre cast B od 5 MW do 50 MW. Odporucam vam obratit sa na kontaktnu osobu na okresnom urade, odbore starostlivosti o ZP a to v tom okrese do ktoreho spada kataster navrhovanej cinnosti. Kontakty mate na linku http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Zariadenie firmy Impexco

10.03.2016

Dobry den, chcela by som sa informovat, aky dopad ma vybudovanie zariadenia na spracovanie odpadu z pneumatik na ludi zijucich blizko zariadenia a zivotne prostredie. Zaujima ma to hlavne preto, lebo firma Impexco chce prave taketo zariadenie vybudovat v Banovciach nad Bebravou odkial pochadzam.
Reagovať

EIA

19.02.2016

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kde sa dá získať certifikát pre posudzovanie vplyvov činností na ŽP. Mám vyštudovanú technickú univerzitu vo Zvolene. Brali sme to v rámci jedného predmetu. Chcel by som vedieť aké sú kritéria a či existuje nejaký kurz pre získanie potrebného certifikátu.
Reagovať

RE:EIA

23.02.2016

Dobry den, odporucam vam prestudovat si Vyhlášku MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 1. 3. 2006 a kontaktovat pracovnika MZP SR, Ing. Luciaka, ktory ma na starosti agendu odborne sposobilych osob. Kontakt http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmetalneho-hodnotenia-riadenia.html. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

minipivovar

02.02.2016

Dobrý deň, chcem sa spýtať či je nutné robiť EIA ak chcem urobiť prevádzku malého pivovaru, ďakujem, Ján Šesták
Reagovať

RE:minipivovar

02.02.2016

Dobry den, podla prilohy c.8 zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie a to polozky 12.Potravinarsky priemysel bod 1. je posudzovanie pivovaru v zistovacom konani bez limitu. Kovacova administrator IS EIA/SEA
Reagovať

minipivovar

02.02.2016

prepacte, nerozumiem tomu: "... je posudzovanie pivovaru v zistovacom konani bez limitu. " posudzovanie vplyvu je teda povinne urobit, ale nie su tam nejake limity, cize dalo by sa skor povedat, ze to treba "len" absolvovat ? dakujem, Ján Šesták
Reagovať

RE:minipivovar

03.02.2016

Dobry den, minipivovar je potrebne posudzovat podla zakona c.24/2006 Z.z., lebo v jeho prilohe c.8 je uvedene v polozke 12 bode 1, ze, Pivovary, ...... su bez limitu zaradene do zistovacieho konania. Odporucam vam obratit sa na kontaktnu osobu pre EIA/SEA vo vasom okrese. Kontakty su na http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam, alebo na http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Orgán

06.01.2016

Kto tvori príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov diaľnic a rýchlostných ciest?
Reagovať

RE:Orgán

15.01.2016

Dobry den, odporucam vam pozriet si prilohu c.8 zakona c. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie, kde podla prahovych hodnot v polozke c. 13 Doprava a telekominukacie je prislusnym organom Ministerstvo zivotneho prostredia SR (povinne hodnotenie), alebo okresny urad (zistovacie konanie). Odporucam obratit sa aj na kontaktnu osobu pre EIA/SEA, ktoru si vyberiete podla okresu, kde sa ma navrhovana cinnost realiztovat. http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Rozhodnutie

06.01.2016

sú rozhodnutia v procese EIA preskúmateľné súdom?
Reagovať

RE:Rozhodnutie

15.01.2016

Dobry den, podla zakona c. 24/2006 Z.z. od 1.1.2015 su rozhodnutia v tomto procese EIA vedene v spravnom konani. Kovacova administrator IS EIA/SEA
Reagovať

SEA/EIA 2016

05.01.2016

Prosím o sdělení termínu a místa konání konference
Reagovať

RE:SEA/EIA 2016

15.01.2016

Dobry den, IV. rocnik konferencie SEA/EIA 2016 sa uvazuje v mesiaci maj 2016 a miesto konferencie bude zname po skonceni verejneho obstaravania. Budeme vas informovat. Kovacova administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Diaľnica d2-križovatka Rohožník

03.01.2016

Nesúhlasíme s výstavbou tohto projektu. Bývame v tejto oblasti a počujeme každé auto cez deň aj v noci.Aj my sme ľudia. Táto situácia sa dá vyriešiť aj inak. Ak by sa spojila rohožnícka cesta s perneckou kamiony by sa mohli napojiť na dialnicu. Druhé riešenie je, že obchvat by bol na studienskom moste. Prečo to chcú vybudovať ľudom pod oknami??
Reagovať

RE:Diaľnica d2-križovatka Rohožník

11.01.2016

Dobry den, podla informacie z detailu tejto akcie vas chcem upozornit, ze akcia je podla zakona c.24/2006 Z.z. v povinnom posudzovani vplyvov na zivotne prostredie. Odporucam vam pozriet si Oznamenia o predlozeni zameru a to bod g) kde mate informaciu kde mozete podat pisomne stanovisko a predlozit prislusnemu organu vase navrhy. Detail akcie http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d2-krizovatka-rohoznik- Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

modernizácia farmy Hydina Holding

29.12.2015

Ako je možné, že firma - Hydina Holding v Malom Slavkove pri Kežmarku má tú drzosť žiadať o rozširovanie kapacít ak nemajú vysporiadané pozemky na farme. Mal by sa niekto z kompetentných na to pozrieť. A keď sme pri tom reklamujú - moderná farma, zrekonštruovaná , vykazuje stratu-nie malú a ešte majú tú drzosť žiadať o dotácie. Za peniaze nás daňových poplatníkov sa dobre podniká!!!!!!
Reagovať

RE:modernizácia farmy Hydina Holding

08.01.2016

Dobry den, v IS EIA/SEA som zistila, ze akcia http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/modernizacia-farmy-nosnic-kezmarok je v sucasnosti v procese posudzovania vplyvov na zivotne prostredie. Odporucam vam zaslat vasu pripomienku v stanovisku, ktore mozete zaslat na prislusny organ MŽP SR, odbor environmentalneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Kurz odborne spôsobilých osôb EIA

06.11.2015

Dobrý deň, chcela by som spýtať, či budete v priebehu budúceho roka organizovať školenie na odbornú spôsobilosť na EIA, alebo prípadne neviete o nejakej inej organizácii, ktorá takéto školenie pripravuje. Ďakujem Petra Reháková
Reagovať

RE:Kurz odborne spôsobilých osôb EIA

06.11.2015

Dobry den, odborna priprava k tejto teme bude aj tento rok 24. - 26.11. 2015. Informacie si mozete pozriet na pozvanke http://enviroportal.sk/uploads/files/EIA_SEA/info%20zdroje/AgencyekoodbornapripravaBA2411.pdf. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

posudzovanie vplyvov a široká verejnosť

26.10.2015

Dobrý deň. Chcel by som sa Vás opýtať, kde by som našliel zákon, ktorý hovorí o účasti širokej verejnosti na posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Konkrétne fyzických osôb. Môže sa fyzická osoba zúčastniť verejného obstarávania bez toho, aby bola priamo dotknutou osobou? Ďakujem. S pozdravom Šenšel
Reagovať

RE:posudzovanie vplyvov a široká verejnosť

27.10.2015

Dobry den, informacie o procese EIA/SEA (posudzovani vplyvov na zivotne prostredie) najdete na http://enviroportal.sk/sk/eia/sposobile-osoby. O pravach a povinostiach fyzickej osoby v tomto procese si mozete precitat v zalozke OBCAN http://enviroportal.sk/agendy/obcan/obcan-v-procese-eia. Cele znenie zakona o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie si mozete pozriet na https://www.slov-lex.sk/domov. Kovacova administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Verejné prerokovanie UDG Bratislavy

09.10.2015

Dobrý deň na vašej stránke uvádzate termín prerokovania územého dopravného generelu na 20.10.2015 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-generel-dopravy-hlavneho-mesta-slovenskej-republiky-bratislavy) Avšak zatiaľ som nenašiel nikde potvrdenie zo strany mesta. Dopravný generel bol predstavený 17.9.2015 no o verejnom prerokovávaní ani zmienka. Máte správne údaje na vašej stránke? Ak nie žiadam vás o nápravu, aby neboli zavádzaní aj ďalší občania. Ďakujem Radovan Svebo
Reagovať

RE:Verejné prerokovanie UDG Bratislavy

13.10.2015

Dobry den, ide o verejne prerokovanie podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovanie vplyvov na zivotne prostredie a to §11 ods.5. Ide o prerokovanie spravy o hodnoteni strategickeho dokumentu "Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy". Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Sprístupnenie informácii

04.06.2015

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či podanie podnetu na príslušný úrad na základe § 19 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z., sa považuje alebo nepovažuje za informáciu odovzdanú úradu bez právnej povinnosti. Teda ak sa požiada o informáciu či konkrétna osoba podala podnet v súvislosti s určitým správnym konaním ,môže úrad odpovedať či áno alebo nie?
Reagovať

RE:Sprístupnenie informácii

08.06.2015

Dobry den, odporucam vam obratit sa s touto temou na MŽP SR odbor environmentalneho posudzovania, na riaditela odboru RNDr. Niznanskeho, ktory ma kontakt gabriel.niznansky@enviro.gov.sk, alebo +421 2 5956 2516. Kovacova, administrator IS EIA/SEA

Chov hydiny v blízkosti obce

15.05.2015

Dobrý deň, v blízkosti obce cca 400 metrov!!! od obývanej zóny sa chystá výstavba hál pre chov 350 tis kusov hydiny. Ak obecné zastupiteľstvo schváli výstavbu uvedených objektov na základe predloženej žiadosti aké možnosti mám ako občan protestovať proti tejto výstavbe, sú určené nejaké vzdialenosti ktoré sa musia dodržiavať? koľko kusov hydiny sa môže chovať na ploche 1 m2 ?
Reagovať

RE:Chov hydiny v blízkosti obce

19.05.2015

Dobry den, podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a to podla jej prilohy c.8 spadaju zariadenia na intenzivnu zivocisnu vyrobu vratane deponii vedlajsich produktov s kapacitou od prahovej hodnoty 85 tisic ks brojlerov alebo od 40 tisic ks nosnic do povinneho posudzovania. Tzn. v tomto procese mate ako verejnost moznost napisat svoje stanovisko a zaslat ho na prislusny organ, alebo dotknutu obec (to je obec kde navrhovana cinnost bude vybudovana), alebo v ramci verejneho prerokovania mozete vyjadrit svoje stanovisko. ktore bude zaznamenane do zapisu z verejneho prerokovania. Vase pripomienky musia byt vyhodnotene. Odporucam vam zajst na obecny urad a zistit, ci prebehlo posudzovanie vplyvov danej cinnosti na zivotne prostredie. Zaroven si prestudujte v hore citovanom zakone §24 Ucast verejnosti a dotknutej verejnosti v konani. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

RE:RE:Chov hydiny v blízkosti obce

29.05.2015

Ďakujem za Vaše vyjadrenie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie neprebehlo, do týždňa má prebehnúť hlasovanie na obecnom zastupiteľstve či obec súhlasí s rozšírením hydinovej farmy. Ak by pri posudzovaní vplyvov na živ.prostredie v záverečnom stanovisku bolo vyjadrenie, že strategický zámer nemá vplyv na životné prostredie, má neudelenie súhlasu obcou vplyv na vykonanie zámeru? Tj. ak by boli dodržané všetky zákonom stanovené podmienky pre rozšírenie, je bezpodmienečne nutný súhlas obecného zastupiteľstva na rozšírenie hydinovej farmy?Ďakujem
Reagovať

Farma osipanych velky cein

31.03.2015

Dobry den, chceme sa spytat ci je to mozne , ze mzp opomenulo zakon a obec, ktora je vzdialena 1 km od planovanej rekonstrukcii farmy osipanych / 100 tis. Ks osipanych rocne / nebola zahrnuta do povolovacieho procesu ako dotknuta obec. Ako maju obcania postupovat, ked tuto prevadzku vo svojej blizkosti nechcu a chcu napravu. Dakujeme
Reagovať

RE:Farma osipanych velky cein

07.04.2015

Dobry den, podla zakona c.24/2006 Z.z. vam odporucam prestudovat si §24 tohto zakona, kde sa pise o ucasti verejnosti a dotknutej verejnosti v konani. Verejnost moze vstupi do procesu EIA svojim stanovisko, ktore zasle na prislusny organ. Vo vasom pripade vsak neviem urcit o aku obec ide, lebo vyhladat obec Velky Cein sa mi nepodarilo a nemozem vam odporucit na koho by ste sa mali obratit. Davam vam do pozornosti link, kde si mozete najst pracovnikov jednotlivych prislusnych organov.http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam V pripade, ze by ste nieco potrebovali poradit, tak nam napiste na eia@sazp.sk Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Splyňovacia elektráreň

03.02.2015

Nedávno pri surfovaní na internete ma zaujali články, v ktorých predstavitelia Olšavského mikroregiónu vyjadrovali sklamanie nad tým, že sľúbená geotermálna energia na sekundárne využívanie v ich plánovaných zámeroch je „tu máš nič, drž ho pevne“, lebo osud geotermálnej elektrárne, ktorá mala realizovať primárne využívanie energetického potenciálu existujúcich geotermálnych vrtov už od roku 2011, je stále neistý. V rámci vedecko-výskumnej činnosti problematike využívania geotermálneho potenciálu pred niekoľkými rokmi som sa zaoberal aj ja. Preto som cítil potrebu vyjadriť sa k niektorým aktuálnym otázkam aj v súvislosti s medializovanou problematikou zámeru vybudovania splyňovacej elektrárne v Pezinku. Prvá rozsiahla štúdia o energetickom využívaní geotermálneho potenciálu Košickej kotliny bola vypracovaná ešte v roku 1991 pred realizáciou troch prieskumných vrtov na Energoprojekte v spolupráci s izraelskou firmou ORMAT a Geologickým ústavom Dionýza Štúra. Podľa nej v štyroch etapách mali byť vybudované v štyroch lokalitách (Bidovce, Slančík, Blažice, Slanská Huta) geotermálne elektrárne s celkovým počtom elektrárenských modulov OEC (ORMAT ENERGY CONVERTER) 24 s celkovým výkonom 31,2 MW (podľa realistického odhadu teploty na 130 °C odborníkmi GÚDŠ) alebo 42 MW (podľa optimistického odhadu teploty na 144 °C potenciálnym dodávateľom technológie FY ORMAT). Výsledky štúdie opodstatnenosť euforistických očakávaní výroby lacnej elektriny však vôbec nepotvrdili, preto sa na túto alternatívu geotermálneho projektu rýchlo zabudlo. Tieto fakty uvádzam preto, lebo sa plánovala výroba elektriny založená na technológii, ktorá je v odborných kruhoch známa ako ORC (Organic Rankine Cycle). Taká istá by mala byť aplikovaná aj v geotermálnej elektrárni, ktorá podľa aktuálneho zámeru by mala byť vybudovaná pri Ďurkove s vcelku zanedbateľným výkonom 3,5 MW (čistý výkon by bol dokonca len okolo 2,7 MW). O tejto technológii treba poznamenať, že využíva špeciálnu pracovnú látku, ktorá je nejaká organická kvapalina s nízkou teplotou varu. Preto na rozdiel od klasického tepelného cyklu pracujúceho s vodou umožňuje využiť na výrobu elektriny teplo aj z nízkoteplotných zdrojov. Účinnosť výroby elektriny aj s touto drahou technológiou je však nekompromisne obmedzená v zmysle 2. zákona termodynamiky teplotou. Pri teplotách primárneho nositeľa geotermálnej energie účinnosť dosiahnuteľná v Košickej kotline by bola porovnateľná s účinnosťou menej kvalitných fotovoltaických článkov. Pritom kým investičná a prevádzková nákladovosť zásobovania elektrárne geotermálnym teplom je veľmi vysoká, slnečné žiarenie je dispozícii grátis. Dá sa konštatovať, že ORC technológia je vhodná hlavne pre využívanie odpadového tepla, ktorého nositeľ máme k dispozícii tiež grátis alebo pri nízkych nákladoch a podľa možnosti pri vyššej teplote. Som presvedčený, že v podmienkach Košickej kotliny vzhľadom na uvedené fakty nie je možné dosiahnuť prijateľnú ekonomickú efektívnosť výroby elektriny touto technológiou pri akceptovateľnej predajnej cene. Dokazujú to aj výsledky dávno zabudnutej prvej štúdie od Energoprojektu. Zdá sa, že riziko nízkej ekonomickej efektívnosti autori aktuálnej štúdie o výstavbe geotermálnej elektrárne pri Ďurkove v prípravnej fáze podcenili. Z vyjadrenia hovorcu SPP možno vyvodiť záver, že tento fakt začína vadiť. Po sklamaní spôsobenej očakávanou nízkou hospodárnosťou výroby elektriny podľa tejto štúdie bol formulovaný zámer napájania košickej sústavy CZT geotermálnou energiou podľa niekoľkých alternatív. Dlhé roky sa však nedosiahol prakticky žiadny pokrok v jeho realizácii. (Za mienku stojí, že s problematikou zvyšovania energetickej aj ekonomickej efektívnosti tohto zámeru sa zaoberala v rámci vedecko-výskumnej činnosti aj náš malý kolektív na TU Košice a to aj v súvislosti s problematikou obnovy teplárenského zdroja. Naše návrhy síce vzbudili pozornosť odborníkov vo svete, ale doma o ne kompetentní neprejavili záujem. Preto po ukončení projektu sa zmenila problémová orientácia našej vedecko-výskumnej aktivity a s využívaním geotermálnej energie sa zaoberá už len jedna doktorandka v poslednej fáze štúdia.) Po neúspechu SPP, vlastník existujúcich vrtov sa rozhodol radikálne zmeniť koncepciu projektu, ktorý rozdelil do dvoch etáp. V prvej etape sa mal využívať len potenciál existujúcich vrtov, primárne na výrobu elektriny v spomínanej geotermálnej elektrárni pri Durkove a sekundárne na zásobovanie teplom spotrebiteľov v blízkom okolí. Mňa zaujala hlavne problematika primárneho využívania geotermálnej energie z existujúcich vrtov. Prekvapila ma odvaha autorov vrátiť sa k alternatíve aplikácie ORC technológie napriek známym výsledkom prvej štúdie aj preto, lebo pri podstatne menšom elektrickom výkone je riziko nízkej ekonomickej efektívnosti ešte vyššie. Ukazuje sa, že tá odvaha sa vypomstila. Akceptovateľné opatrenia na zvyšovanie ekonomickej efektívnosti projektu pri plánovanom technickom riešení sú všeobecne známe: • zníženie obstarávacích nákladov - táto možnosť je dosť obmedzená ak vylúčime, že pri pôvodnej kalkulácii obstarávacích nákladov zaúradoval akýsi „CT-syndróm“ • zvyšovanie príjmu z predaja elektriny zvýšením produkcie – je to skôr hypotetická než reálna možnosť, lebo autori pravdepodobne rátali s možnosťou maximálnej produkcie reálne dosiahnuteľnej navrhovaným technickým riešením. Najjednoduchšie a zároveň najúčinnejšie opatrenie by bolo zvyšovanie príjmu z predaja zvýšením predajnej ceny elektriny. Problém vysokej nákladovosti geotermálnej elektriny by sa tak preniesol na spotrebiteľov, ako to bolo v prípade solárnej elektriny. Touto cestou by sme však nemali ísť. Reálne možnosti na zvyšovanie hospodárnosti primárneho využívania geotermálneho zdroja vidím v radikálnej zmene základnej koncepcie. Čo sa týka primárneho využívania kapacity existujúcich vrtov v prvej etape projektu, možnosti výroby elektriny by sme sa nemuseli vzdať. Namiesto geotermálnej elektrárne na báze ORC technológie by však bolo správnejšie vybudovať akúsi hybridnú elektráreň. V našom prípade by to od štandardnej kondenzačnej elektrárne s klasickým parným cyklom sa líšila v tom, že na predohrev kondenzátu by sa využívala namiesto odberovej pary geotermálna energia ako nízkoteplotné teplo. Vysokoteplotné teplo dodávaná do tepelného obehu by sa dalo získať prednostne spaľovaním biomasy prípadne v kombinácii s iným palivom. Podľa mojich kalkulácii pri generovaní rovnakého tepelného výkonu pre sekundárne využívanie taká hybridná elektráreň by mala výkon okolo 70 MW a to pri nižších merných investičných nákladoch. Preto pravdepodobnosť dosiahnutia prijateľnej ekonomickej efektívnosti by bola oveľa vyššia než v prípade plánovanej geotermálnej elektrárne. Pre tepelný obeh elektrárne je prakticky jedno, že vysokoteplotné teplo s potrebnými parametrami z akého paliva a akou technológiou sa vyrába. Preto by stálo za to pouvažovať nad alternatívou unikátneho projektu výstavby takej splyňovacej elektrárne v blízkosti geotermálnych vrtov 12-15 km od Košíc, ktorej tepelný obeh by bol zásobovaný geotermálnou energiou. Šanca na úspech by podľa mňa mohla byť podstatne vyššia, než v Pezinku. Perspektívne by snáď mohol nahradiť aj zastaralú košickú spaľovňu odpadov. doc. Ing. László Böszörményi, CSc. Technická univerzita Košice
Reagovať

RE:Splyňovacia elektráreň

04.03.2015

Dobry den, akcia Splynovacia elektraren Pezinok bola v procese EIA ukoncena zo strany navrhovatela z ineho dovodu. Dokument si mozete pozriet na webe http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/splynovacia-elektraren-pezinok Kovacova Katarina administrator IS EIA/SEA
Reagovať

spaľovňa odpadu na Liptove

18.01.2015

Je pravda,že v oblasti Lipt.Hrádku sa má stavať spaľovňa odpad,ak áno v akom časovom období.
Reagovať

RE:spaľovňa odpadu na Liptove

25.02.2015

Dobry den, v lokalite Žadovica, k. ú. Podtureň je uvazovana navrhovana cinnost "Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtureň", ktora je v sucasnosti v procese posudzovania vplyvov na ZP podla zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP. Dna 11.2.2015 bol vydany prislusnym organom MZP SR rozsah hodnotenia a nasledne po tom by mala byt navrhovatelom vypracovana sprava o hodnoteni. Blizsie informacie k tejto akcii mozete najst na linku http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou- Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Obytný súbor Moskovská-parkoviská

14.01.2015

Vec: Žiadosť o vysvetlenie V Banskej Bystrici povolil stavebný úrad developerovy stavbu "Obytný súbor Moskovská". Na stavbu je vydané územné a aj stavebné povolenie okrem parkovísk. Stavba sa začala stavať v 09/2014 a to v uzavretej, husto obývanej obytnej zóne a v areály ZŠ Moskovská. Jedná sa o sídlisko Fončorda zastavané bytovými 9 poschodovými panelákmi. "Obytný súbor Moskovská" - potrebuje 157 parkovacích plôch, ktoré majú navrhnuté na teréne pre dva 8 poschodové bytové domy s 86 bytmi (podľa vyhlášky 532 o parkovacích plochách - 157 parkoviskami). A moja otázka: Podlieha takáto stavba so 157 parkovacími plochami (novými) Zisťovaciemu konaniu (B), príloha č.8, časť 9. Infraštruktúra, pol.č. 16? Za odpoveď Vám vopred Ďakujem
Reagovať

RE:Obytný súbor Moskovská-parkoviská

15.01.2015

Dobry den, podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a to jeho prilohy c.8 navrhovane cinnosti spadajuce do kategorie 9. Infraštruktura položky 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej dopravy s prahovou hodnotou od 100 do 500 stojisk podliehaju zistovaciemu konaniu. Z tohto tvrdenia vyplyva, ze vami opisana navrhovana cinnost - 157 parkovacich miest, ktore su nove by mali byt posudene cez zistovacie konanie podla hore menovaneho zakona. Odporucam vam obratit sa s touto otazkou na Okresny urad Banska Bystrica. Kontakt najdete na http://enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/Banskobystricky-kraj.pdf administrator IS EIA/SEA
Reagovať

City aréna-výstavba

22.12.2014

Myslím si , že v prípade výstavby City aréna v Trnave sa nedá hovoriť o prihliadnutí na životné prostredie. Obzvlášť sa to týka obyvateľov na Kollárovej ulici č.22,23 Trnava, kde býva 15 rodín oproti stavbe City aréna. Hluk prežívame denne, ale mnohokrát aj v noci. Trpíme 7 dní v týždni, ale aj počas sviatkov. Žiadame o nejaké kompenzácie realizátorov tohto megalomanskeho projektu, napr. vstupenky na úvodné futb. stretnutie aj ďalšie úľavy na futbalové zápasy. Hluk a smog z áut bude pretrvávať stále, nakoľko sme v tesnej blízkosti najväčšej cestnej premávke pod našimi domami. Mičková
Reagovať

RE:City aréna-výstavba

08.01.2015

Dobry den, odporucam vam obratit sa na Urad verejneho zdravotnictva SR, kde mozete zaslat dotaz http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=121&Itemid=108 Dalsie informacie k tejto akcii, ktora presla procesom EIA a bolo vydane zaverecne stanovisko mate na nasledovnom linku http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/b-city-arena-trnava Kovacova Katarina, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

ECO 300 - Malženice

11.09.2014

Dobrý deň, je možné nájsť na enviroportáli aj správy o hodnotení (resp. iné dokumenty) k aktivitám, ktoré sú z hľadiska procesu EIA "uzavreté", t. j. v informačnom systéme označené ako archív? Ďakujem, Martin Šujan Bratislava
Reagovať

RE:ECO 300 - Malženice

12.09.2014

Akcia v archive moze byt ukoncena bud v zistovacom konani, kedy je vystavene rozhodnutie, alebo v povinnom hodnoteni, kedy proces konci zaverecnym stanovisko. Vo vyhladavani nie je mozne zadat dva stavy posudzovania naraz pre jednu akciu. V pripade akcie, ktoru menujete v predmete, je stav taky, ze proces posudzovania zacal v obdobi, kedy povinnost vystavovat texty a dokumenty pre navrhovanu cinnost na internete nebola dana zakonom. Texty su v Dokumentacnom centre EIA v Banskej Bystrici, alebo v archive MZP SR. Blizsie informacie vam poskytneme, vid. link http://enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontakt Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

odborne spôsobilá osoba

19.06.2014

Dobrý deň, poprosila by som o ifo, ako sa prihlásiť/požiadať o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny ...ak v danom odbore pracuejm takmer 20rokov a som AKA u SKA ? Čo musím splniť, preukázať a pod...dakujem Michaela
Reagovať

RE:odborne spôsobilá osoba

27.06.2014

Ak ide o zapísanie sa do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a jeho vyhlášky č.113/2006, tak je potrebné nakontaktovať sa na pracovníka MŽP SR odboru environmentálneho posudzovania Ing. Luciaka (kontakt nájdete na web stránke http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmetalneho-hodnotenia-riadenia.html). Kováčová, administrátor IS EIA/SEA
Reagovať

Navrh

05.03.2014

Navrhujem uzakonniť e sidlisko Ostredky je dostavané a žiadna dalšia vystavba -zahustovanie je nepripustna.Všetko ide na ukor zelene,vid Sputnikova kde sa vyrubali stromy,ostala tam jama a bude tam ešte velmi dlho.Sidlisko treba udržiavať,renovovať a nie zahustovať len preto že su to lukrativne pozemky na ktorych sa dobre zaraba.Okolie Bratislavy poskytuje dosť pozemkov na vystavbu.Niekedy mi to pripada akoby developery lietali vrtulnikom nad sidliskom a mapovali v ktorom parku by sa dalo niečo postaviť.Byvaly OD Ružinov ke už roky v zufalom stave,tym sa treba zaberať.Verim že občania byvajuci na tomto sidlisku nedovolia devastaciu zelene,zahustovanie ,už teraz je to na pokraji unosnosti.
Reagovať

RE:Navrh

25.03.2014

Prosím Vás, je niekde petícia obyvateľov Ružinova, v ktorej môžeme vyjadriť svoj nesúhlas?
Reagovať