Otázky a odpovede


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

voda

20.07.2020

Dobrý deň, prosím Vás, je zoznam obcí na Slovensku, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu, a/alebo nemajú vybudované ČOV? Prípadne, kde je možné takúto informáciu získať. Ďakujem.
Reagovať

RE:voda

21.07.2020

Dobrý deň. Na stránke MŽP SR je zverejnený Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR (https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-uzemie-sr.html). V jeho prílohe č. 1 je uvedený zoznam obcí SR napojených na verejnú kanalizáciu. Údaje uvedené pláne sú aktuálne k roku 2015. V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Ak potrebujete aktuálnejšie údaje, ako tie uvedené v Pláne rozvoja VV a VK aktualizovanom v roku 2015, kontaktujte Výskumný ústav vodného hospodárska (www.vuvh.sk), odbor kvality vôd, oddelenie odpadových vôd), ktorý spravuje údaje o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v SR. S pozdravom, Ing. R. Grófová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

nebezpečný odpad

13.05.2020

Dobrý deň, máme doma nejaké sklenené fľaše s kyselinami, ktoré stali doma dlhé roky (na niektorých sa už zmazalo označenie, čo sa v nich nachádza) a keď sme ich chceli odovzdať pri zbere nebezpečného odpadu v obci, tak povedali, že oni také neberú. Keď som písal na nejaké zberne dvory nebezpečného odpadu e-mail, tak nám nevedeli pomôcť. Viete poradiť, kde vieme také odovzdať (okres Michalovce)? Ďakujem.
Reagovať

RE:nebezpečný odpad

26.05.2020

Dobrý deň, odporúčame Vám kontaktovať príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde by Vám mali vedieť poskytnúť informáciu o možnosti zberu alebo spracovania takéhoto nebezpečného odpadu v okolí. Zároveň Vám odporúčame obrátiť sa na obec a zistiť, či takýmto konaním nebolo porušené všeobecné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, v ktorom majú byť upravené podrobnosti o spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok (§ 81 ods. 8 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), prípadne či nebola porušená zmluva medzi obcou a spoločnosťou vykonávajúcou tento zberu odpadu v obci, ak taká zmluva bola uzatvorená (§ 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

nekompletný elektroodpad

01.05.2020

Dobrý deň, prečo je pri zbere elektroodpadu vždy informácia, že sa zbiera len kompletný nerozobratý elektroodpad? Nekompletný elektroodpad vraj už nie je možné ekologicky recyklovať a patrí do veľkoobjemového kontajneru, a teda skončí na skládke. Zdá sa mi to nelogické a neekologické. Aj tie zvyšné časti, hoci aj len plastové, by predsa bolo možné recyklovať. Ďakujem.
Reagovať

RE:nekompletný elektroodpad

21.05.2020

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 33 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu, čo sa samozrejme nevzťahuje na osobu oprávnenú na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľova elektroodpadu. Dôvodom tohoto zákazu je zabezpečenie odborného nakladania s elektroodpadom, zvýšenie miery opätovného použitia elektrozariadení v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a ponechanie všetkých súčastí a materiálov (vrátane drahých kovov) v elektroodpade pre zabezpečenie ich recyklácie. Zákon o odpadoch preto umožňuje napr. distribútorovi elektrozariadení odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu alebo ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad (§ 37 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

Latrína na stavebnom pozemku - znečistenie pôdy a podzemných vôd, obťažovanie pachmi

28.04.2020

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, že ako je potrebné postupovať v prípade, ak mám za to, že sused si na svojom pozemku postavil latrínu v rozpore s právnymi predpismi? V zastavanom území obce sa vykonáva na susediacom stavebnom pozemku stavba – rodinný dom (ďalej len „RD“), a to medzi už existujúcimi stavbami (t.j. susediacimi RD) umiestnenými na susediacich pozemkoch. Sused – stavebník si na tomto pozemku počas výkonu stavby RD vybudoval latrínu (t. j. suchý záchod s vykopanou jamou rovno v pôde, do ktorej sa má odvádzať odpad; nachádza sa cca 2 m od hranici s mojím pozemkom). Mohli by ste mi, prosím Vás poradiť, že ak mám za to, že sused takýmto spôsobom môže kontaminovať podzemné vody a pôdu (nakoľko na obidvoch susedných pozemkoch sú studne), prípadne obmedzovať ma pachmi a pod., podľa akého právneho predpisu (okrem ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sa môžem domôcť ochrany svojich práv a na aký orgán sa môžem obrátiť (okrem obce – miestneho stavebného úradu)? Potreboval by som teda vedieť, že či existuje napr. nejaký osobitný právny predpis, ktorý by určoval nejaké technické/hygienické požiadavky na takýto typ drobnej stavby (pozn.: ak je to možné považovať za drobnú stavbu podľa stavebného zákona), resp. by ho zakazoval úplne. Chcel by som sa zároveň obrátiť aj na nejaký iný kompetentný orgán, teda nie len na obec, ktorý by mohol vykonať kontrolu na príslušnom pozemku, prípadne nariadiť odstránenie tejto stavby, resp. udelil by pokutu rušiteľovi a pod.. Ďakujem. S pozdravom, Tušan
Reagovať

RE:Latrína na stavebnom pozemku - znečistenie pôdy a podzemných vôd, obťažovanie pachmi

14.05.2020

Dobrý deň, súčasná platná legislatíva nepozná pojem latrína. Vami opísaný stav nezodpovedá dnešným požiadavkám na zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd a je aj v rozpore s kritériami na ochranu zdravia ľudí. Príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu ako orgán štátneho stavebného dohľadu je oprávnený zisťovať, či sa stavba vykonáva podľa stavebného povolenia a či sa dodržiavajú všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Na základe skutočných zistení zo štátneho stavebného dohľadu stavebný úrad uloží opatrenia na nápravu v súlade s platnou legislatívou. Priestupky vo veci porušenia povinnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku prejednáva obec. V prvom rade je potrebné obrátiť sa na vecne a miestne príslušný stavebný úrad obce, ktorý vydal povolenie na výstavbu rodinného domu s požiadavkou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu. V prípade, ak s postupom obce ako príslušného stavebného úradu nebudete spokojný, obráťte sa na Ministerstvo dopravy a výstavby, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej stavebnej správy. S pozdravom Ing. O. Rechtorovičová, MŽP SR
Reagovať

Vyseparovaný odpad na skládke

28.04.2020

Dobrý deň, ako postupovať, keď obec vozí vyseparovaný odpad z nádob na to určených na skládku ako komunálny odpad?
Reagovať

RE:Vyseparovaný odpad na skládke

21.05.2020

Dobrý deň, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 13 písm. e) bod 7. ako aj § 81 ods. 6 písm. b)) je zakázané ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. V takomto prípade Vám odporúčame podať podnet o prešetrenie možného porušovania zákazu na príslušný inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia (www.sizp.sk). S pozdravom, Ing. Ivana Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

Žumpa

05.03.2020

Dobrý deň. Som povinný pripojiť sa na novú verejnú kanalizáciu, aj keď mám dobrú vodotesnú žumpu? Bojím sa, že vzhľadom k veľkej vzdialenosti potrubia nebude zabezpečený odtok. Budem tak musieť urobiť po roku 2021 ? Ďakujem.
Reagovať

RE:Žumpa

06.03.2020

Dobrý deň, podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách podľa § 36 ods. 4.: Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. Čo sa týka dĺžky potrubia, príp. kanalizačnej prípojky podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §18 ods. 3 písm b) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty. S pozdravom, Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

Stavebný odpad

22.02.2020

Dobrý deň! Pred dvomi týždňami strhol vietor na dome dcéry strechu. Odstraňovaním následkov samozrejme vznikol stavebný odpad, ktorý musel byť premiestneny ďalej od domu, nakoľko sa prerába celá strecha. Odpad bol uložený vo vlastnej záhrade. Prechádzalo okolo životné prostredie a nahlásilo na obecnom úrade nezákonné uskladnenie stavebného odpadu, pretože je vraj na ornej pôde. Chcela by som vedieť, ako postupovať s odpadom na vlastnej nehnuteľnosti, za aký čas ho treba zlikvidovať. Na streche ešte stále prebiehajú stavebné práce.
Reagovať

RE:Stavebný odpad

04.03.2020

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov máte možnosť na vlastnom pozemku zhromažďovať odpad, t. j. dočasne ho uložiť najviac 1 rok pred jeho zneškodnením alebo najviac 3 roky pred jeho zhodnotením. Na zhromažďovanie odpadov počas dlhšieho obdobia ako je uvedené je potrebný súhlas príslušného okresného úradu podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona č. 79/2015 Z. z. Pri zhromažďovaní odpadov je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, napr. priestory pre zhromažďovanie odpadov je potrebné zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

žumpa

03.02.2020

Dobrý deň prajem bol som sa na obecnom úrade v obci informovať o odvoze žúmp, kedže naša obec- teda iba časť obce je napojená na kanalizáciu a ostatní obyvatelia ktorým toto nebolo umožnené si majú na vlastné náklady zabezpečiť vývoz žúmp a doklad priniesť na úrad. Moje otázky: Prečo si ostatní obyvatelia, ktorí nemohli byť napojení na verejnú kanalizáciu z dôvodu, že bývajú na miestach, kde by to bolo finančne náročné musia zabezpečiť odvoz zo žúmp na vlastné náklady a doklad priniesť na úrad. 2.otázka A čo v prípade ak býva človek úplne sám, ako a prečo má každoročne odvážať žumpu ak ju nenaplní za rok. Dakujem za odpoveď
Reagovať

RE:žumpa

05.02.2020

Dobrý deň, vývoz žúmp (t. j. nakladanie s odpadovými vodami) pre aglomerácie menšie ako 2000 ekvivalentných obyvateľov je povinné a vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 36 ods. 3, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd a doklad o odvoze treba uschovať na minimálne dva roky. 1. otázka - Povinnosť zabezpečiť odvoz žúmp na ČOV vyplýva z §36 ods. 4: (4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. 2.otázka - podľa § 36 ods. 3: (3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií, možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. Vypúšťať odpadové vody alebo obsah žúmp do recipientu (povrchových / podzemných vôd) je zakázané. Navrhujem Vám obrátiť sa na obec, či neplánuje rozšíriť odkanalizovanie celej obce aj s využitím dotácií z Envirofondu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom, Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

likvidácia odpadových vôd zo žúmp

30.12.2019

Dobrý deň prajem , bývame v obci kde nie je zavedená kanalizácia, teda odkázaní sme na obec s vývozom žúmp. Vývoz septiku sa vykonáva podľa zvláštneho až by som nazval imaginárneho poradovníka, ktorý neberie ohľad na potreby likvidácie obsahu žúmp, kde čakacia doba je min 14 dní a viac ... naposledy mesiac . Je zákonom alebo nejakým predpisom stanovená lehota /doba na likvidáciu žúmp od nahlásenia?
Reagovať

RE:likvidácia odpadových vôd zo žúmp

10.01.2020

Dobrý deň, podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa v §36 ods. 3 píše len o likvidácii komunálnych odpadových vôd, ktoré musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. Konkrétne lehoty likvidácie obsahu žúmp zákon neustanovuje. Podľa ods. 4. (§36): Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd. S pozdravom, lng. Ľ. Koreňová, SAŽP

Integrované povolenie

06.11.2019

Dobrý deň, ako máme postupovať v prípade ak sme žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nepodali v lehote a opakované zastavenie konania IŽP . Povolenie máme platné ale nie v časti ktoré potrebujeme. Máme žiadať o vydanie úplne nového povolenia v ktorom bude aj to čo nám Iˇ6P nechce dovoliť zmenu pre nedodržanie lehoty ? Za odpoveď Ďakujem.
Reagovať

RE:Integrované povolenie

29.11.2019

Z informácií, ktoré ste uviedli v požiadavke, je zrejmé, že ste žiadosť o zmenu povolenia nepodali v stanovenom termíne, takže nedošlo k podaniu žiadosti a nezačal proces integrovaného povoľovania. Keďže potrebujete mať povolenie na to, čo je predmetom Vašej žiadosti, ktorú ste predtým podali neskoro, je potrebné, aby ste znovu žiadosť podali. Či podáte žiadosť len na pôvodný účel alebo pripravíte žiadosť o vydanie úplne nového povolenia aj s požadovanou novou zmenou, je na Vás. Ktoré riešenie je administratívne alebo časovo náročnejšie je na Vašom zvážení po diskusii na SIŽP. Odporúčam Vám, aby ste sa informovali priamo v SIŽP, územne príslušnom inšpektoráte a odbore integrovanej prevencie a kontroly. Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

Spaľovanie plastov

24.10.2019

Dobrý deň, máme dobré dôvody na to, aby sme predpokladali, že v elektrárni Vojany sa v noci spaľuje plastový odpad. Pri spaľovaní PVC vznikajú veľmi toxické dibenzofurány a myslím, že by bolo vhodné, keby to niekto minimálne skontroľoval a ak je to pravda tak toto spaľovanie okamžite zastavil. Navyše v noci je v okolí netypycký smrad, a to predtým nikdy nebolo. Ďakujem za radu. S pozdravom, P.
Reagovať

RE:Spaľovanie plastov

29.10.2019

Dobrý deň, odporúčame Vám podať písomný podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (https://www.sizp.sk/kontakty/inspektoraty/kosice). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Skládka v obci

26.08.2019

Dobrý deň, chcela by som radu, ako postupovať voči našej skládke v obci Žirany, funguje to tu cca 2 roky, na dôvažok bordel sa viac kopi ako odnáša, najskôr to malo byt len na konáre a bio odpad ako tráva, odrezky.. Potom už toho ale vznikla doslova skládka na všetko, je tu od stavebného materiálu, po smeti, nábytok, konáre, pneumatiky. No proste všetko možné.. Chcem sa spýtať na to, či je to aj s hygienickych dôvodov vhodné, keď sa takáto skládka nachádza ešte v obci, v obyvanej časti, my to tu totižto máme rovno pod oknami, konkrétne ja a suseda, a ďalšie domy.. Doma mám 3 maloleté deti, tak si viete predstaviť ako to asi vyzerá, keď sa pozriem s okná a vidím len samý bordel, to nehovorím o smrade, pandémii múch a komárov, aj potkany sa tu viac vyskytujú.. Naš starosta na tieto dotazy nereaguje, so susedkou to chceme riešiť už aj oficiálne sťažnosťou, keby ste nám vedeli poradiť ako postupovať.. Ďakujem za odpoveď.. Ľ. B.
Reagovať

RE:Skládka v obci

06.09.2019

Dobrý deň, odporúčame Vám podať podnet na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie s podozrením na porušenie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha. Podnet by mal obsahovať všetky relevantné informácie a súvislosti, ktoré sú známe a ktoré môžu byť dôležité pre prešetrenie situácie (lokalita, opis ukladaného odpadu, obťažovanie zápachom). Vhodné je pripojiť fotodokumentáciu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Mláďa straky

24.05.2019

Chcel by som sa spytat koho kontaktovat, ak som nasiel nale mlada straky vypadnute z hniezda. Dakujem
Reagovať

RE:Mláďa straky

27.05.2019

Ak nájdete zraneného jedinca, ihneď kontaktujte orgán ochrany prírody alebo najbližšie pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, ktorá zabezpečuje starostlivosť o choré, poranené a rehabilitované chránené druhy živočíchov aj mimo pracovnej doby a počas dní pracovného pokoja prostredníctvom pracovnej pohotovosti vrátane operatívnych výjazdov v úzkej súčinnosti s linkou tiesňového volania 112. Prípadne kontaktujte mimovládnu organizáciu Ochrana dravcov na Slovensku. Viac informácií: https://www.enviroportal.sk/pytate-sa/biota/faq.
Reagovať

Čistiarne odpadových vôd

09.05.2019

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kde sa dá nájsť zoznam všetkých ČOV na Slovensku. Priemyselných aj pre komunál. Existuje nejaká databáza ČOV na Slovensku? Ďakujem.
Reagovať

RE:Čistiarne odpadových vôd

10.05.2019

Dobrý deň, jednotný zoznam všetkých komunálnych a priemyselných ČOV na Slovensku zatiaľ on-line dostupný nie je. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 60/2005 o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vedie evidenciu informácií o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) prostredníctvom systému ZBERVAK. V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách evidenciu o odpadových vodách (aj priemyselných) vedie aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), okrem iného aj ako súčasť Súhrnnej evidencie o vodách. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s vašou požiadavkou na VÚVH (kontakt viď tu: http://www.vuvh.sk/?lid=39) alebo na SHMÚ (kontakt viď tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=1094). S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Odvodnenie

06.05.2019

Chcel by som sa opýtať, či je potrebné povolenie na odvodnenie mokriny.Jedná sa o parcelu v údolí lyžiarskeho strediska Orava snow. 10/3 LV 1783
Reagovať

RE:Odvodnenie

07.05.2019

Dobrý deň, podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa za mokraď považuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom. Súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona vydáva miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja. Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

Zmiešané obaly

02.05.2019

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom zmiešaných obalov, kat.č.15 01 06. Nikde som totiž nenašla uvedené to, aký typ obalov do tejto kategórie vlastne patrí. Patrí sem kartón, fólia a pod.? Tieto obaly majú ale svoje katalógové čísla pod ktorými sa majú likvidovať. Ako správne rozlišovať obaly? Uvítala by som nejaký manuál, príp.kategorizovanie skupín odpadov, čo presne sa pod názvom odpadu skrýva. Ak o niečom viete, dajte mi prosím vedieť. Ďakujem
Reagovať

RE:Zmiešané obaly

10.05.2019

Dobrý deň, Odpad pod katalógovým číslom 15 01 06 je zo skupiny odpadových obalov, absorbentov, handier na čistenie, filtračných materiálov a ochranných odevov inak nešpecifikovaných. Nakoľko je táto konkrétna položka definovaná ako zmiešané obaly, budú sem patriť všetky obaly, ktoré spadajú pod vyššie definovanú skupinu a nie je možné ich zaradiť medzi ostatné špecifikované obaly v tejto skupine (teda nie sú z papiera, lepenky, dreva, kovu, kompozitného obalu, skla, textilu prípadne obsahujú zvyšky nebezpečných látok). 15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 15 01 02 obaly z plastov O 15 01 03 obaly z dreva O 15 01 04 obaly z kovu O 15 01 05 kompozitné obaly O 15 01 06 zmiešané obaly O 15 01 07 obaly zo skla O 15 01 09 obaly z textilu O 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N Prioritne sem teda patria použité kontaminované (znečistené) obaly, ktoré boli vyčistené, alebo sú naďalej znečistené, prázdne použité kontajnery. Ešte posielam link na európsky katalóg odpadov, kde sú menované niektoré položky, ktoré konkrétne patria pod toto číslo: http://www.wastesupport.co.uk/ewc-codes/ S pozdravom, Ing. Slavomíra Pachová PhD., SAŽP
Reagovať

neidentifikovateľný nebezpečný odpad

17.04.2019

Pekný deň. Po mojom zosnulom otcovi mi v pivnici zostalo možno aj 20 kg neidentifikovateľných nebezpečných odpadov, pravdepodobne chémia a niekoľko plechoviek asi nejaké farby v konzervách na ktorých sa nedá identifikovať o čo ide. Viem, že odber NO napr. v OLO má presné predpisy, ktoré tento odpad nesĺňa. Je možnosť tento odpad nejako legálne odovzdať niekomu. Resp. nechystá sa odpadová amnestia na nebezpečný odpad, verím, že viacerí majú tento problém (možno aj prevádzky) a neradi by to hodili niekde do lesa. Vid terajší príklad Železnej studienky.
Reagovať

RE:neidentifikovateľný nebezpečný odpad

06.05.2019

Dobrý deň, čo sa týka likvidácie nebezpečných odpadov, ktoré sú v držbe fyzickej osoby - nie podnikateľa, mali by ste postupovať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta, kde ste poplatníkom za odvoz komunálneho odpadu. Povinnosť obce vykonávať zber a dopravu, okrem iných aj oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu je uvedená §81 odsek (7) písmeno g) - zber takýchto nebezpečných odpadov ( vo VZN sa to nazýva "zložka komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok"). § 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (7) Obec je okrem povinností podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 povinná g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, Informácie o termíne a spôsobe zberu by mali byť uverejnené na stránke mesta/obce. Prípadne by Vám mali podať telefonicky informáciu pracovníci mestského úradu. Ako príklad posielam link na info o zbere v Bratislave - Starom Meste: https://www.staremesto.sk/sk/content/nebezpecny-odpad-odpad-s-obsahom-skodlivin Nakoľko ste spomínali že Váš odpad je staršieho dáta a nie je úplne jasné čo je jeho obsahom, odporúčam odovzdať ho čo najtesnejšie uzatvorený, ak je možné v pôvodnom balení (ak sú k tomu ešte aj etikety, aj s nimi), tak aby nedochádzalo k úniku nebezpečných látok a k ich následnému zmiešaniu. Ak už máte niektoré obaly poškodené, je vhodné ich vložiť celé do iného väčšieho obalu a poriadne uzatvoriť a označiť ako "záchranný obal" prípadne "obsahuje poškodený obal" a aj info o tom čo to pravdepodobne "obsahuje"/ resp. "pravdepodobne obsahuje" ... napr. "pesticídy", alebo "farby". Pri manipulácii použite osobné ochranné prostriedky, aby nedošlo k vdýchnutiu, prípadne kontaminácii pokožky. Informácie o obsahu - aspoň orientačne, sú dôležité potom pri následnej preprave a likvidácií. S pozdravom, Ing. Slavomíra Pachová PhD., SAŽP
Reagovať

Spätný zber odpadových pneumatík

04.03.2019

Dobrý deň. Poprosil by som o radu so spätným zberom odpadových pneumatík. Viem že sú dva spôsoby. 1 spôsob je registrácia na MŽP SR a vstúpiť do Organizácie zodpovednosti výrobcu. 2 spôsob je individuálny a to dovozca pneumatík si môže zabezpečovať spätný odber sám ale musí mať autorizáciu z MŽP SR. Otázka znie čo všetko obnaša získanie autorizácie, kde žiadať, a či je potrebné mať recyklačné miesto na území SR alebo nie. Ďakujem.
Reagovať

RE:Spätný zber odpadových pneumatík

18.03.2019

Dobrý deň, v prípade, že plánujete uvádzať pneumatiky na trh v SR, stávate sa výrobcom pneumatík. Odporúčam Vám naštudovať si šiesty oddiel zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch"), konkrétne § 69 až § 72, ktoré sa týkajú pneumatík a odpadových pneumatík. Odporúčam Vám zamerať sa aj na § 27 a § 29 zákona o odpadoch. Pred uvedením pneumatík na trh musíte podať aj žiadosť o zápis do registra výrobcov vyhradeného výrobku - § 30 ods. 2 zákona o odpadoch. Žiadosť o zápis do registra výrobcov pneumatík môžete nájsť v prílohe č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (ďalej len „vyhláška“). Pri systéme individuálneho nakladania s odpadovými pneumatikami je potrebné požiadať MŽP SR o udelenie autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Podmienky udelenia autorizácie sú stanovené v § 90 ods. 4 zákona o odpadoch. Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vo Vašom prípade pneumatiky, musí obsahovať náležitosti uvedené v § 2 ods. 6 vyhlášky. V § 2 ods. 7 vyhlášky sú uvedené prílohy, ktoré sa prikladajú ku žiadosti o udelenie autorizácie. Povinnosti výrobcu pneumatík sú ustanovené v § 70 zákona o odpadoch. Výrobca pneumatík je povinný zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na základe písomnej zmluvy najmenej s jedným distribútorom pneumatík v každom okrese. Ak o to obec požiada, je výrobca pneumatík povinný uzatvoriť zmluvu o zabezpečení nakladania s odpadovými pneumatikami v obci aj s touto obcou, pričom obec určí miesto spätného zberu odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo inom mieste určenom obcou. Výrobca pneumatík je následne povinný pneumatiky vyzbierané v rámci spätného zberu prevziať a odovzdať ich prednostne do zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadových pneumatík spĺňajúce podmienky podľa zákona o odpadoch. Ak to nie je možné, tak je výrobca pneumatík povinný odovzdať odpadové pneumatiky do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadových pneumatík spĺňajúce podmienky podľa zákona o odpadoch. Podľa § 27 ods. 21 zákona o odpadoch odovzdať odpady za účelom ich zhodnotenia a recyklácie do iného členského štátu alebo iného ako členského štátu je možné, iba ak ten, kto zabezpečuje cezhraničnú prepravu alebo vývoz preukáže, že preprava alebo vývoz odpadov je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení a existuje písomný doklad o tom, že ich zhodnotenie a recyklácia sa uskutoční za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa zákona o odpadoch pri rešpektovaní potreby zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu.​ S pozdravom Mgr. Martin Izsóff, PhD., MŽP SR
Reagovať

EIA - časová platnosť

30.01.2019

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či má EIA aj nejakú časovú platnosť. V záverečnom stanovisku neviem nič také nájsť. Ďakujem.
Reagovať

RE:EIA - časová platnosť

31.01.2019

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a to jeho § 37 ods. 8): Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov. S pozdravom Ing. K. Kováčová, SAŽP
Reagovať

Narábanie s odpadmi

28.01.2019

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať ohľadom odpadového hospodárstva stavebnej firmy. Kam treba ohlasovať údaje z evidencie o odpadoch? Existuje aj nejaký vzor alebo tlačivo ako má takáto evidencia vyzerať? Vychádzam zo zákona č.79/2015 Z. z. Zákona o odpadoch §14 - Povinnosti držiteľa odpadu. Za akúkoľvek odpoveď Vám vopred ďakujem
Reagovať

RE:Narábanie s odpadmi

14.02.2019

Dobrý deň, podrobnosti o ohlasovaní údajov o vzniku odpadu a nakladaní s ním sú ustanovené v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Studna ako "odpadkovy kos"

21.01.2019

Dobry den, rad by som sa informoval, ci je mozne kopanu studnu s nedostatkom vody vyuzivat ako "odpadkovy kos" na zahradny odpad (listy, sucha trava, ihlicie). Studnu dlhodobo nevyuzivame. Hlboka je cca 12m a je vzdialena priblizne 30 metrov od susedovej studne. Nemozem tym znecistit spodnu vodu? Dakujem
Reagovať

RE:Studna ako "odpadkovy kos"

24.01.2019

Dobrý deň, studňu nie je možné využívať ako kompostér na záhradný odpad. Nahádzaný záhradný odpad by v studni prechádzal hnilobným (anaeróbnym) procesom (bez prístupu kyslíka), čím by "kompostovaný" materiál začal zapáchať a tiež by došlo ku kontaminácii spodných vôd koliformnými baktériami. V prípade, že studňu už nechcete využívať, odporúčame ju zakryť alebo zasypať inertnými materiálmi. S pozdravom Ing. Ľ. Koreňová, SAŽP
Reagovať

vypúšťanie vody z čističky

21.01.2019

Chcela by som sa spýtať, či sa môže vypúšťať voda z čističky von na chodník. Niekedy to aj zapácha a tečie až na cestu. Ak nie, tak kde sa máme sťažovať. Ďakujem
Reagovať

RE:vypúšťanie vody z čističky

22.01.2019

Dobrý deň, ak je voda z ČOV vypúšťaná na chodník, pravdepodobne sa jedná o porušenie základných povinností pri nakladaní s vodami podľa § 17 zákona 364/2004 Z. z. o vodách (viď. § 17, ods. 2: ,,(2) Ten, kto nakladá s vodami, je povinný dbať o ich ochranu, vynakladať potrebné úsilie na zlepšovanie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa podmienok a požiadaviek tohto zákona a dbať tiež na to, aby neboli porušované práva iných a záujmy chránené osobitnými predpismi; je povinný dbať aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb."), ako aj o porušenie zákona č. 17/1992 o životnom prostredí, (§ 17, ods. 1, ktorý hovorí, že ,,Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie."). Z uvedeného vyplýva, že voda z ČOV nesmie byť vypúšťaná na chodníky a verejné priestranstvá. V prípade podozrenia na znečisťovanie životného prostredia Vám odporúčame obrátiť sa s písomným podnetom na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (https://www.sizp.sk/) alebo na miestne príslušný okresný úrad, odbor životného prostredia. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

otazka

10.01.2019

Moze alebo nemoze organ statnej spravy vodneho hospodarstva obmedzit vlastnikovi najomcovi alebo spravcovi pozemku obmedzit uzivanie pozemku obmedzit uzivanie pozemku z dovodu ochrany vodneho zdroja?
Reagovať

RE:otazka

16.01.2019

Dobrý deň, orgán štátnej správy môže obmedziť činnosti vykonávané na území ochranného pásma vodárenského zdroja. Hranice ochranného pásma, ako aj spôsoby jeho ochrany vrátane zákazov a obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja sa určujú v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy (v tomto prípade rozhodnutím okresného úradu). Viac informácií o ochranných pásmach vodárenského zdroja, ako a informácie o náhrade majetkovej ujmy, nájdete v §32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20190102) a vo vyhláške MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/29/20050215) (viď aj jej prílohu č. 3 Zásady spôsobu ochrany vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť). Obmedzenie platné pre vaše konkrétne územie nájdete v rozhodnutí vášho miestne príslušného okresného úradu. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Odpad

07.01.2019

Dobrý deň, ak sa upratovacia firma zaoberá čistením výťahových technologii a ma odpad ako zostatky stavebného odpadu, čistenie výťahových šacht od oleja a od bežného domového odpadu. Či musí vlastniť špeciálne zberné nádoby alebo môže využívať bežné kontajnery na komunálny odpad. A či takáto upratovacia firma musí mať vlastné kontajnery alebo môže využívať kontajnery svojich klientov. Ďakujem
Reagovať

RE:Odpad

14.02.2019

Dobrý deň, odpady, ktoré vznikaju pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa nie sú komunálny odpad. V tomto prípade sa postupuje podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odpady by sa mali odovzdať osobe oprávenenej nakladať s odpadmi. Zároveň podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

povolenie na výrub stromov

06.01.2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať na link, adresu inernetovej stránky informácii Okresného úradu Košice kde by som sa dozvedel o začatých konaniach na výrub stromov v Košiciach. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:povolenie na výrub stromov

22.01.2019

Dobrý deň, orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje informácie o začatých konaniach na webovej stránke http://www.minv.sk/?informacie-o-zacatych-spravnych-konaniach. Pre úplnosť dodávam, že na vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. je vecne príslušná obec. Okresný úrad súhlas na výrub dreviny vydáva, len ak si vyhradil pôsobnosť obce v týchto veciach, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonávať na pozemkoch vo vlastníctve obcí a v územiach s druhým alebo tretím stupňom ochrany. V prípade, že úrad si nevyhradil pôsobnosť obce vo veciach výrubu drevín, informácie o takýchto konaniach je potrebné hľadať na webových stránkach obcí. S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

Suché wc

06.04.2018

Dobrý deň, chcela by som sa informovať či je povinnosť mat žumpu alebo skeptik pri RD. Bývame v obci bez kanalizácie a suseda má suché wc vonku. A Nevieme ani kde vypúšťa odpadovú vodu z verejného vodovodu. Chceli by sme sa spýtať, či je takýto prípad v poriadku, či, nedochádza ku kontaminácii pôdy a na koho sa môžeme v takomto prípade obrátiť. Ďakujeme za odpoved S pozdravom Karcolova
Reagovať

RE:Suché wc

18.04.2018

Dobrý deň, v princípe by mal byť každý dom pripojený na verejnú kanalizáciu alebo žumpu, alebo domovú ČOV. Septiky ani suché záchody dnes nie sú povolené. Kolaudácia domu nie je možná bez pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo bez žumpy, alebo iného adekvátneho čistenia odpadových vôd. Staré domy, ktoré boli postavené v minulosti, samozrejme septik alebo suché WC môžu mať, lebo v čase, keď boli postavené, to bolo povolené. Podľa najnovšieho znenia vodného zákona ( zákon č. 364/2004 Z. z.) majú občania povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu (ak je vybudovaná) do roku 2021. V prípade, ak septik obťažuje suseda, je možné obrátiť sa so žiadosťou o prešetrenie danej situácie na miestne príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Azbestocementove kvetinace

19.02.2018

Dobry den, vzhladom na planovanu rekonstrukciu balkona by som sa chcela informovat, kam ma bezny obcan odviezt neporusene azbestocementove kvetinace? Viem, ze ide o nebezpecny odpad, preto by som ho chcela zlikvidovat bezpecnym sposobom, aby sa neuvolnili vlakna. Kvetinace, su umiestnene volne, mam ich zabalene v igelite a daju sa lahko preniest. Berie to v BA nejaky zberny dvor? Vdaka za radu.
Reagovať

RE:Azbestocementove kvetinace

06.03.2018

Dobrý deň, informácie o nakladaní s nebezpečným komunálnym odpadom v Bratislave nájdete na webovej stránke mesta (http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&p1=11084558&id=11053668). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

PolyamidPA6 aPOM-C

16.02.2018

Dobrý deň. Mám doma asi 5 vriec naplnených polyamidovými šponami a trieskami z PVC a POM-C. V zberných surovinách ich odmietli prevziať. Môžem ich vysypať do zbernej nádoby na triedený odpad- plasty?Ak nie ako sa ich mám zbaviť? Do komunál. odpadu? Alebo mi pošlite kontakt na odberné miesto v žilinskom kraji. Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:PolyamidPA6 aPOM-C

06.03.2018

Dobrý deň, v prípade, že sa jedná o komunálny odpad, odporúčame Vám postupovať podľa všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva a zároveň Vás požiadať, aby ste sa na ne neodvolávali v prípade rozdielneho názoru iných osôb. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

kukanadoba

12.02.2018

Dobrý deň,chcem sa opýtať, či mám zo zákona nárok na kuka nádobu (smetnu nadobu) zadarmo ,dakujem
Reagovať

RE:kukanadoba

13.02.2018

Dobrý deň, podľa ustanovení § 81 ods. 3 až 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad znáša náklady na zbernú nádobu pôvodný pôvodca odpadu (občan). Vo všeobecne záväznom nariadení je obec povinná ustanoviť výšku týchto nákladov ako aj ustanoviť, či sú tieto náklady zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v prípade, že tieto náklady nie sú zahrnuté do miestneho poplatku, tak ustanoviť aj iný spôsob ich úhrady. V prípade zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša náklady na ich zabezpečenie obec. Tieto náklady môže obec zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ich môže hradiť z iných zdrojov. V prípade zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša náklady na ich zabezpečenie výrobca vyhradeného výrobku. Smerodajné pre Vás by preto malo byť všeobecne záväzné nariadenie obce. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Produkcia stavebnych odpadov - statistika

31.01.2018

Dobry den, je v sucasnosti k dispozicii nejaka statistika k mnozstvu vyprodukovanych stavebnych odpadov? V minulosti sa dalo presne zistit kolko sa kazdy rok vyprodukovalo stavebnych odpadov, konkretne pre jednotlive druhy boli dostupne dokonca grafy s konkretnymi mnozstvami (beton, tehly, plasty, zmesove odpady, atd). Uz dlhsie (mozno od roku 2011) to neviem na nete najst. Nebolo to v minulosti dostupne aj na vasom portali? Vdaka za odpoved a radu.
Reagovať

RE:Produkcia stavebnych odpadov - statistika

02.02.2018

Dobrý deň, údaje o vzniku jednotlivých druhov odpadov a nakladaní s nimi sú pre verejnosť dostupné vo verejnej časti Regionálneho informačného systému o odpadoch (http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php), kde si môžete vytvoriť potrebné štatistiky. S pozdravom In. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Enviro zataze

11.01.2018

Dobry den, chcem sa opytat, ak je na pozemku evidovana pravdepodobna EZ, vyplyvaju z toho pre vlastníka/najomcu pozemku resp. stavebnika dake povinnosti? Tiez by ma zaujimalo ake su povinnosti vlastnika/ stavebnika v pripade ak je na pozemku evidovana potvrdena EZ. Dakujem Vam za odpoved
Reagovať

RE:Enviro zataze

15.01.2018

Dobrý deň Pokial sa jedna iba o pravdepodobnu EZ, tak to mozme obrazne prirovnat k "prezumpcii neviny". V podstate sa takmer nic este nedeje, lebo sa iba na zaklade priamych a nepriamych indicii (napr. na zaklade zapise z SIŽP, ze tam doslo k nevhodnej manipulacii s tzv. latkami skodiacimi vodam a pod., alebo ze vizualne je vidiet nejake zmeny resp. poskodenia porastu nejakymi latkami, alebo nejake olejove flaky, alebo su dostupne iba vysledky relativne starych analyz podzemnej vody a horninoveho prostredia (pocas prvych projektov - Systematicka identifikacia EZ (2006 - 2008) sa za stare analyzy povazovali take, ktore boli starsie ako 10 rokov)) predpoklada, ze je tam znecistenie horninoveho prostredia alebo podzemnej vody. To znecistenie sa moze alebo nemusi potvrdit. Ked sa aktualnym prieskumom pripadne monitoringom nezisti znecistenie, podzemnej vody alebo horninoveho prostredia, ktore by prekracovalo limitne koncentracie, tak v podstate to nie je EZ a nasledne sa vyradi z Informacneho systemu. Ak sa potvrdi, tak sa EZ preradi do registra - casti B (environmentalne zataze (tzv. potvrdene)). V podstate, danej problematiky sa tyka zakon c. 409/2011 Z.z. o niektorych opatreniach na useku EZ a potom este geologicky zakon (c. 569/2007 Z. z. v zmysle neskorsich predpisov) a jeho vykonavacia vyhlaska (c. 51/2008 Z.z. v zmysle neskorsich predpisov). Nasledne na prislusnom Okresnom urade v sidle kraja (odbor starostlivosti o zivotne prostredie) je zamestnanec, ktory ma na starosti danu problematiku a teda realizuje konanie na urcenie povinnej osoby (ak sa nedala urcit tzv. zodpovedna osoba priamo vyplyvajuc zo zakona). Nasledne ked sa urci povinna osoba, tak ta je zodpovedna za vykonanie opatrenia teda za odstranenie danej EZ. Ak sa ju nepodari urcit (vsetci zainteresovani sa vyvynia (firma resp. nastupca nejakej firmy, co sposobila znecistenie, majitel pozemku, prevadzkovatel...), tak potom sa zastavi konanie a posunie sa informacia na MZP SR, ktore podla druhu cinnosti, ktora sposobila EZ navrhne tzv. prislusne ministerstvo a uzensenim vlady vlada schvali, ktore prislusne ministerstvo musi vykonat povinnnosti povinnej osoby. A teraz priamo k veci: V zmysle geologickeho zakona, ak niekto bude neskor realizovat geologicky prieskum a pripadne sanaciu danej EZ (povina osoba prislusne ministerstvo resp. MZP SR v ramci nejakych projektov...), tak mu musi byt umozenene tieto prace na danej lokalite vykonat. To za akych podmienok, tak tieto strety zaujmov a pod. su charakterizovane v gelogickom zakone. Cize moze dojst k urcitemu obmedzeniu majitela, stavebnika a pod. a bude musiet strpiet dane obmedzenia. Je to vsak vec dohody. Ved je to aj v jeho vlastnom zaujme. Ved nakoniec, kto by chcel mat environmentalnu zataz na svojom pozemku? Navyse - teoreticky by sa mohlo stat, ze majitel pozemku bude urceny ako povinna osoba. Samozrejme, ked je niekde pravdepodobna EZ, tak si radsej netreba robit velke plany, kym nevie majitel realny stav. V podstate tym, ze by tam nieco postavil, by mohol zabranit v tom, aby sa tam dalo neskor sanovat...A kto by chcel byvat na EZ a podstupovat riziko (napr. vystavovat zdravotnemu riziku tych, co tam ziju, pracuju, zdrziavaju sa...). V podstate napr. developeri v Bratislave sanuju znecistenie pod budovami, ktore stavaju a realizuju opatrenia, aby eliminovali riziko a nemusia byt ani urceni ako povinna osoba. Samozrejme su rozne EZ a rozne znecistenia a treba individualne pristupovat ku kazdej lokalite. Nie je EZ ako EZ. To, ako treba postupovat sa urci na zaklade vysledkov podrobneho geologickeho prieskumu a analyzy rizika znecisteneho uzemia, ktora je sucastou (prilohou zaverecnej spravy z podrobneho prieskumu). Na zaklade uvedenych podkladov sa vypracuje studia uskutocnitelnosti sanacie (v podstate tiez zvykne byvat jednou z priloh zaverecnej spravy z prieskumu alebo sa vypracuje samostatne. S pozdravom Ing. J. Helma, PhD., SAŽP
Reagovať

environmentálna záťaž

11.12.2017

Dobrý deň, chcela by som kúpiť pozemok v Prešove bývalé DEPO na pozemku je environmentálna záťaž. Je rozhodnutie súdu , že záťaž spôsobil štát a je povinní odstrániť. Chcem vedieť aké by som mala ja obmedzenia na takomto pozemku . Ďakujem S pozdravom Erika Majorošová
Reagovať

RE:environmentálna záťaž

11.12.2017

Dobrý deň, na lokalite sa musí najskôr zrealizovať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia a následne na základe neho rozhodnúť, čí a akým spôsobom je nutné lokalitu sanovať. Teraz ešte nie sú presné a dostatočné informácie o tom aký je rozsah znečistenia. Súčasťou prieskumných aj sanačných prác sú aj rôzne technické práce, ako napríklad vrty, sondy, ryhy, drény, ale napríklad aj odťaženie znečistenej zeminy, ktoré je niekedy spojené aj s búracími prácami. Samozrejme búracie práce sa dejú iba v tom prípade, ak sa daná budova pod ktorou je znečistenie už nevyužíva resp. ak je výhodnejšie ju zbúrať ako trápiť sa s nejakými komplikovanými spôsobami a sanovať nejakým špeciálnym postupom pod budovou, ktorá ma možno menšiu hodnotu ako by bola aplikácia špeciálnych sanačných metód (a aj tak by sa to možno nepodarilo dobre zasanovať, lebo pod stojacimi budovami sa ťažko sanuje). To znamená, že možno (ak by to bolo potrebné a nevyhnutné), by ste museli strpieť nejaké technické práce na svojom pozemku po nejaký čas. Počas prieskumu iba krátky čas - možno pár týždňov alebo mesiacov , ale počas sanácie a následného monitoringu možno aj niekoľko rokov (napr. zabudované monitorovacie vrty). V súčasnosti sa tiež pripravuje novela zákona 409/2011 Z.z., kde sa bude zrejme doplnený nejaký paragraf ohľadom zhodnocovania pozemku sanáciou. Na to sa potom viažu resp. budú viazať nejaké pravidlá - napr., že ak by ste pozemok po zhodnotení sanáciou predali, museli by ste doplatiť ten rozdiel v jeho zhodnotení (napríklad na základe vynaložených nákladov na sanáciu, alebo na základe ceny pred a po sanácií). Novela ešte nie je schválená, takže ani ja neviem, ako to v skutočnosti bude, lebo to bol dosť diskutovaný paragraf. Možno sa však zistí, že priamo na Vašom pozemku nie je znečistenie (možno ani pod ním v podzemnej vode) a že nie je potrebné na Vašom pozemku nič realizovať a budete mať pokoj, nakoľko nikto Vás nebude obmedzovať. To Vám však v súčasnosti nik nevie presne povedať. S pozdravom PhDr. J. Helma, SAŽP
Reagovať

odstavne plochy-parkoviská

30.10.2017

Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, pomôcť? Spoločnosť, ktorá sa zaoberá prenajímaním vozidiel, si v Bratislave kúpila pozemky, umiestnené medzi rodinnými domami. T.č. prebieha územné konanie na "odstavné plochy" /pojem úmyselne zavádzajúci-inak sú to parkoviská/. Zúčasnení susedia sme namietali a žiadali od stavebného úradu, aby v odvolaní žiadal od stavebníka Posúdenie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, no stavebný úrad tak neučinil. Ako máme postupovať, vzhľadom na to, že je to lokalita rodinných domov a v tomto čase firma má na pozemkoch odstavených viac ako 160 a viac vozidiel. Podotýkam, že bez lapačov ropných látok, bez spevnenej plochy, odtokoch vody a pod. , vozidlá sú odstavené volľne na trávnatej ploche. Neustále štartovanie vo dne i v noci, signalizačné a poplašné zariadenia, nočné návštevy nájomcov vozidiel, neustály pohyb týchto vozidiel po našej jedinej príjazdovej ceste nám narušil naše súkromie a pohodu bývania. Prosím poraďte kam sa o prešetrenie skutkového stavu presne obrátiť a žiadať inšpekciu a posudok EIA /SEA. Lokalita sa nachádza v BA v II.obvode. Ďakujem
Reagovať

RE:odstavne plochy-parkoviská

02.11.2017

Dobry den, ak je v sucasnosti vami zadana vec v uzemnom konani, kde mozete vystupovat ako ucastnik konania (§34 ods 2 stavebneho zakona) a vo svojom odovodnenom stanovisku zaslanom v rámci územného konania vyjadrit nesuhlas s cinnostou. Dalej vam odporucam este v dobe uzemneho konania obratit sa na MZP SR, odbor posudzovania vplyvov na zivotne prostredie a podat PODNET (§19 zakona c. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP). Kontakt na MZP SR na riaditela odboru: http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam. Ing. K. Kováčová, SAŽP, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

mala vodna elektraren

26.10.2017

Dobry den, moja otazka znie: Ma povinnost prevadzkovatel malej vodnej elektrarne uzatvorit poistenie zodpovednosti za environmentalnu skodu podla zakona 359/2007? dakujem
Reagovať

RE:mala vodna elektraren

27.10.2017

Dobrý deň, áno, prevádzkovateľ pracovnej činnosti uvedenej § 1 ods. 2 zákona je povinný podľa §13 zákona č. 359/2007 Z. z. zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia a na odstránenie environmentálnej škody v zmysle objektívnej zodpovednosti a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti napríklad zárukou banky alebo účelovo viazaným účtom a zároveň je povinný preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti. Prevádzkovateľ malej vodnej elektrárne spadá pod účinnosť zákona svojou pracovnou činnosťou v zmysle §1 ods.2 písm. f), t.j. odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie podľa osobitného predpisu, vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb. S pozdravom Ing. Tatiana Horňanová, SAŽP
Reagovať

Skladka CHZJD

23.10.2017

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohladom kontaminácie podzemnej vody skládkou odpadu CHZJD vo vrakuni. Je miera kontaminácie závislá aj od hĺbky vrtu? Budúci rok plánujeme s priateľkou zaloziť rodinu a deti vychovávať práve v tejto lokalite. Kvôli možným rizikám zvažujem aj odchod z domova, nechcem ohroziť zdravie mojich detí. Všetci susedia v okolií používajú vodu zo studne. (polievať pitnou od BVS je drahé). Neviem sa nikde dopátrať po odpovedi na to, ako dlho ostáva kontaminovaná pôda po styku s kontaminovanou vodou. Ako dlho napr. vydrží tetrachlóretén alebo pesticídy v trávniku? Do akej hĺbky sa mohla dostať kontaminácia po 10 ročnom polievaní trávnika kontaminovou vodou? Keď sa začne používať na závlahu okrasnej záhrady výhradne pitná voda z dodávky BVS, ako dlho potrvá kým bude trávnik bezpečný pre dieťa? Ako je ohrozený pozemok, keď všetky nehnutelnosti v okolií naďalej čerpajú kontaminovanú studničnú vodu na povrch? Verím, že vo vašich odborných kruhoch sa nájde niekto, kto by mi vedel odpovedať na moje otázky a ulahčiť mi tak rozhodovanie ako najlepšie zabezpečiť bezpečnosť mojej rodiny a detí.
Reagovať

RE:Skladka CHZJD

26.10.2017

Dobrý deň, v tejto veci Vám odporúčam obrátiť sa na Úrad verejného zdravotníctva, MUDr. Jindru Holíkovú (zástupkyňa regionálneho hygienika a vedúca sekcie činností verejného zdravotníctva, telefón: +421 917 235 450,email: ba.holikova@uvzsr.sk). S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

výrub stromov

10.10.2017

Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať do akej miery vie Váš rezort ovplyvniť výrub stromov v meste, za predpokladu že už je podpísaná petícia dotknutej bytovky a orgán životného prostredia tak mestský ako aj okresný je tomuto riešeniu naklonený! Jedná sa O výrub dospelej jedle (presný názov neviem) asi 8 metrov vysokej, zdravej, ktorá je situovaná pred oknami bytovky asi 3 m od nej, ale tieni na dvoch oknách! Ja som navrhoval čiastočné odstránenie konárov do optimálnej miery, no vyzerá to tak, že tento boj o záchranu stromu asi prehrám! Na MU mi bolo povedané, že pokiaľ sa do toho nezapoja ,,mimovládky,, ,tak strom pôjde dole! Dá sa ,prosím zachrániť? Ďakujem a prajem pekný deň! P.S. Prosím o zachovanie mlčanlivosti o mojích os. údajoch! ďakujem!
Reagovať

RE:výrub stromov

30.11.2017

Dobrý deň, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, nájomca a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona). Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (obec) prihliada na: a) a) druh a zdravotný stav dreviny, b) b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, c) c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja. Obdobie vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca, d) d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona. (§ 17 ods. 10 vyhlášky) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 11 vyhlášky najmä preukázanie: a) a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, b) b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo c) c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. Obciam sa odporúča vyžiadať si stanovisko územne príslušnej organizácie ochrany prírody (ŠOP SR). Stanovisko odbornej organizácie je jedným z podkladov pre rozhodnutie obce vo veci výrubu drevín, obec ním však nie je právne viazaná. Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

Žumpa vs. verejná kanalizácia

13.09.2017

Je možne vybudovať a prevádzkovať žumpu pri plánovanej novostavbe rodinného domu v obci, kde síce existuje nová, skolaudovaná verejná kanalizácia, ale nie na novovytvorenej ulici, kde je plánovaná výstavba RD?
Reagovať

RE:Žumpa vs. verejná kanalizácia

18.09.2017

Komunálne odpadové vody v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov je podľa § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. (viď http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364#cl1-cast4) možné odvádzať len verejnou kanalizáciou. V prípade, ak výstavba VK vyžaduje neprimerane vysoké náklady (vo vašom prípade to môžu byť neprimerané náklady na vybudovanie prípojky na VK), možno použiť individuálne systémy, napr. žumpy a domové čistiarne odpadových vôd. Použitie takýchto individuálnych systémov v povoleniach odôvodní orgán štátnej správy (v prípade žúmp) alebo orgán štátnej vodnej správy (v prípade domových ČOV). Povolenie na stavbu takýchto individuálnych systémov je však možné vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia, sa po skončení platnosti povolenia toto povolenie predlžovať nebude. Odporúčame vám preto, aby ste v tomto vašom špecifickom prípad kontaktovali obecný úrad, ktorý bude mať informácie o tom, či a kedy je v obci plánované rozšírenie a dobudovanie verejnej kanalizácie, s čím bude súvisieť aj odpoveď na vašu otázku či a do kedy vám orgán štátnej správy, resp. štátnej vodnej správy bude môcť povoliť využívanie žumpy vo vašom rodinnom dome. S pozdravom, Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

nebezpečné odpady

13.07.2017

Dobrý deň, v našich výrobných priestoroch nám vzniká odpad znečistený chemikáliami. Akým spôsobom musí byť podľa aktuálnej legislatívy označované miesto, kde sa takýto odpad uskladňuje? Ďakujem. Katarína
Reagovať

RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Dobrý deň, pravdepodobne sa jedná o nebezpečný odpad. Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 k tejto vyhláške (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20170101_4532809-2.pdf). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:nebezpečné odpady

20.07.2017

Ďakujem, o identifikačnom liste viem, jedná sa mi skôr o označenie piktogramami a kódom, či je v nejakom zákone presne stanovená veľkosť piktogramu, rozmery atď...
Reagovať

RE:RE:RE:nebezpečné odpady

28.07.2017

Dobrý deň, čo sa týka legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, označenie piktogramami nie je stanovené. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

environmentálne označovanie

18.04.2017

Dobrý deň. Volám sa Mykola. Som z Ukrajiny. Teraz bývam v Bratislave. Chcel by som otvoriť firmu v Bratislave, aká bude exportovať nábytok z Ukrajiny na Slovensko a potom predavať ho na Slovensku aj v Rakúsko. Preto chcel by som sa Vás spýtať cí potrebuje nábytok z Ukrajiny mať environmentálne označovanie (zákon č. 469/2002 Z. z., nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010) alebo ono je dobrovoľné? S pozdravom , Mykola.
Reagovať

RE:environmentálne označovanie

24.04.2017

Dobrý deň, nábytok, ktorý plánujete predávať nemusí mať environmentálne označenie, presnejšie, nábytok nemusí mať udelenú národnú alebo európsku environmentálnu značku. Označenie - hodnotenie nábytku za účelom získania environmentálnej značky je na základe dobrovoľného rozhodnutia žiadateľa (výrobcu,dovozcu alebo predajca). Ide o plnenie požiadaviek, ktoré je postavené nad rámec povinného plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Váš výrobok,výrobu alebo prevádzku. Ide o požiadavky navyše. Samozrejme v prípade, keď sa žiadateľ dobrovoľne rozhodne získať environmentálnu značku na svoj výrobok plnenie zákona č. 469/2002 a nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 sa stáva pre žiadateľa povinné. Dúfam, že som dostatočne a jasne odpovedala na Vašu otázku. S pozdravom Mgr. Darina Baďurová, SAŽP
Reagovať