Odpad

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

odpad

04.06.2020

Dobrý deň, chcem v rámci areálu firmy pokosiť trávnik aj iné rastliny mulčovaním. Čiže pokosený trávnik nechám v priestore areálu. Moja otázka: je to v súlade s zákonom o odpadoch? Pozná zákon takýto typ zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:odpad

08.06.2020

Dobrý deň, pri mulčovaní priamo počas kosenia odpad nevzniká, takže sa nejedná ani o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko chýba vôbec vznikanie odpadu. S toho istého titulu zákon o odpadoch vôbec nerieši takýto spôsob kosenia, lebo odpad pri priamom mulčovaní nevzniká. S pozdravom Ing. S. Pachová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

fekálny odpad

04.05.2020

Dobrý deň, v živnosti mám zahrnuté podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Na prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami je potrebne mať nejaké skúšky alebo povolenia na vyvoz? Mám živnosť s danou položkou a zmluvu na ČOV? čo je ešte potrebné, aby som mohol začať pracovať v danej oblasti? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:fekálny odpad

21.05.2020

Dobrý deň, na základe informácií, ktoré uvádzate, by ste sa mali zaregistrovať podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnom okresnom úrade. Podrobnosti k žiadosti o registráciu sú uvedené v § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odporúčame Vám preto kontaktovať príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

registracia lekaren

14.04.2020

Dobrý deň, ako lekáreň potrebujeme nahlásiť evidenciu obalov uvedených na trh. Žiaľ, nevieme sa dopracovať ani k prideleniu registračného čísla v registri povinných osôb a oprávnených organizácií. Viete nám, prosím, poradiť ako postupovať? Vyplnili sme nejaký formulár na slovensko.sk, ale odpoveď neprišla mailom ani poštou (bolo to začiatkom roka). Veľmi pekne ďakujem za Váš čas.
Reagovať

RE:registracia lekaren

16.04.2020

Register výrobcov obalov je verejne dostupný prostredníctvom zriadeného portálu ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva) www.isoh.gov.sk, register je dostupný priamo na adrese https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre.html. Prostredníctvom tohto portálu je možné podať ohlásenie elektronicky (nie je to však zatiaľ povinnosť). Celý postup podania ohlásenia je uvedený na webovej adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod. Spôsob získania prístupových údajov nájdete priamo na adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod/zivotna-situacia-prihlasenie.html. Termín pre podanie ohlásenia za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2019, bol do konca februára. Papierový vzor ohlásenia nájdete vo vyhláške č. 366/20115 Z. z. a taktiež na webovej stránke ministerstva https://minzp.sk/odpady/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, príloha č. 16. Vyplnené a podpísané ohlásenie je potrebné doručiť na adresu ministerstva. S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Reagovať

azbest vs. jeho odstránenie

24.02.2020

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom nasledovného. Na území obce - mesta konkrétne na pozemku vo vlastníctve mesta /lokalita garáží/ niekto nelegálne umiestnil azbestové platne s výmeny pravdepodobne strešnej krytiny. Rieši to štátna polícia s OÚ ŽO avšak bolo spomenuté, že ak sa nezistí pôvodca - páchateľ bude to musieť odstrániť obec na vlastné náklady. Avšak obec je povinná odstrániť odpad v prípade ak sa jedná o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. Nemal by odstránenie Nkového odpadu zabezpečiť príslušný OÚ ŽP ? nakoľko to nie je v kompetencii obce. Ďakujem vopred za info.
Reagovať

RE:azbest vs. jeho odstránenie

03.03.2020

Dobrý deň, postup pri riešení prípadov nezákonného umiestnenia odpadu je podrobne upravený v § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že v rámci konania príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) nie je určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom alebo Policajný zbor SR v rámci vyšetrovania trestného činu oznámi príslušnému orgánu odpadového hospodárstva (okresnému úradu), že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa § 15 ods. 14 zákona o odpadoch. Zo znenia ods. 14 vyplýva, že v uvedených prípadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutia príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) zabepečí: 1. obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady (bez ohľadu na to, či sa jedná o nebezpečné odpady alebo odpady, ktoré nie sú nebezpečné), 2. príslušný orgán odpadového hospodártsva (okresný úrad), ak ide o iné odpady ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. S účinnosťou od 27. decembra 2019 bol § 15 ods. 14 zákona o odpadoch doplnený o ďalšiu možnosť a to zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu jeho držiteľom alebo vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti, na ktorej bol odpad nezákonne umiestnený, ak o to táto osoba prejaví záujem. Na základe poskytnutých informácií nie je však možné jednoznačne odpovedať. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlasenie o vzniku odpadu

30.01.2020

Dobry den, chcela by som sa opytat, v pripade ze sme mensia administrativna firma v prenajme v administrativnom komplexe budov a vyprodukujeme bezny komunalny odpad, obcas nejaky karton a plast , tak v pripade ak odpad sa uklada do kontajnerov prenajimatela a o vyvoz odpadu sa stara prenajimatel budovy , mame aj my ako firma povinnost podat ohlasenie o odpade? Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Ohlasenie o vzniku odpadu

04.02.2020

Dobrý deň, odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa nie sú komunálny odpad (kartón, plast). V tomto prípade sa postupuje podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odpady by sa mali odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Zároveň podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. S. Pachová, SAŽP
Reagovať

POH krajov

03.10.2019

Dobrý deň,chcem sa opýtať kde by bolo možné nájsť jednotlivé schválené POH krajov SR na roky 2016 - 2020. Sú niekde súhrnne zverejnené na stránke MŽP SR alebo na stránkach jednotlivých krajov, alebo je potrebné sa na ne individuálne dopytovať? Ďakujem.
Reagovať

RE:POH krajov

04.10.2019

Dobrý deň, schválené programy odpadového hospodárstva jednotlivých krajov na roky 2016 - 2020 nájdete na stránke MŽP SR (https://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/poh/poh-sr-2016-2020/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Nedokoncena kanalizacia

15.09.2019

Dobre den, chcem sa opytat co mozem robit v situacii kedy obec nedokoncila kanalizaciiu na ulici nad nasim domov. Nasi susedia susedia vypustaju svoj kanalizacny odpod to povodnoveho kanala rovno za nasim pozemkom. Toto ich konanie sposobuje sirenie zapachu po celej zahrade az k rodinemu domu. Viete mi prosim poradit ako sa mozem proti takemu konaniu branit? Rozmyslam podat staznost na obec ale to je tak vsetko co ma napada. Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Nedokoncena kanalizacia

24.09.2019

Dobrý deň, podľa zákona § 36 ods. 1 až 4c. 364/2004 Z. z. o vodách musia byť komunálne odpadové vody odvádzane verejnou kanalizáciou a tam, kde nie je vybudovaná alebo v riedko osídlených oblastiach možno odvádzanie komunálnych odpadových vôd okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením. Vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom, napr. do povodňového kanála, je porušením zákona o vodách, pokiaľ takýto spôsob odvádzania odpadových vôd nemá dotyčný subjekt zdôvodnený a povolený v povolení štátnej vodnej správy. Tiež dochádza k porušeniu zákona č. 17/1992 o životnom prostredí (§ 17, ods. 1, ktorý hovorí, že ,,Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie."). V prípade podozrenia na znečisťovanie životného prostredia Vám odporúčame obrátiť sa s písomným podnetom na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (https://www.sizp.sk/) alebo na miestne príslušný okresný úrad, odbor životného prostredia. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Likvidacia odpadu

28.08.2019

Dobry den, chcem sa opytat, ci je sukromna zvozova firma povinna skladkovat zmesovy komunalny odpad (povod obce a a mesta) len na slovenskych skladkach alebo moze odpad vyviezt do zahranicia (dovod financne monopolne spravanie slovenskych skladok). Priklad zvozova firma vlastniaca skladku ponuka obci skladkovanie ZKO v cene cca 30eut/t sukromnej zvozovej spolocnosti cca 40eur/t a viac aj ked ZKO pochadza z obci a miest a CR spalovna alebo skladka cca 33 eur/t bez zaujimania sa o povode. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Likvidacia odpadu

05.09.2019

Dobrý deň, podľa § 84 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpad vzniknutý v Slovenskej republike má byť prednostne zneškodnený v Slovenskej republike. Ak máte záujem vyvážať odpad napr. do Českej republiky, nie je to možné, nakoľko dovo