Odpad

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

odpad

04.06.2020

Dobrý deň, chcem v rámci areálu firmy pokosiť trávnik aj iné rastliny mulčovaním. Čiže pokosený trávnik nechám v priestore areálu. Moja otázka: je to v súlade s zákonom o odpadoch? Pozná zákon takýto typ zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:odpad

08.06.2020

Dobrý deň, pri mulčovaní priamo počas kosenia odpad nevzniká, takže sa nejedná ani o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko chýba vôbec vznikanie odpadu. S toho istého titulu zákon o odpadoch vôbec nerieši takýto spôsob kosenia, lebo odpad pri priamom mulčovaní nevzniká. S pozdravom Ing. S. Pachová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

fekálny odpad

04.05.2020

Dobrý deň, v živnosti mám zahrnuté podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Na prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami je potrebne mať nejaké skúšky alebo povolenia na vyvoz? Mám živnosť s danou položkou a zmluvu na ČOV? čo je ešte potrebné, aby som mohol začať pracovať v danej oblasti? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:fekálny odpad

21.05.2020

Dobrý deň, na základe informácií, ktoré uvádzate, by ste sa mali zaregistrovať podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnom okresnom úrade. Podrobnosti k žiadosti o registráciu sú uvedené v § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odporúčame Vám preto kontaktovať príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

registracia lekaren

14.04.2020

Dobrý deň, ako lekáreň potrebujeme nahlásiť evidenciu obalov uvedených na trh. Žiaľ, nevieme sa dopracovať ani k prideleniu registračného čísla v registri povinných osôb a oprávnených organizácií. Viete nám, prosím, poradiť ako postupovať? Vyplnili sme nejaký formulár na slovensko.sk, ale odpoveď neprišla mailom ani poštou (bolo to začiatkom roka). Veľmi pekne ďakujem za Váš čas.
Reagovať

RE:registracia lekaren

16.04.2020

Register výrobcov obalov je verejne dostupný prostredníctvom zriadeného portálu ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva) www.isoh.gov.sk, register je dostupný priamo na adrese https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre.html. Prostredníctvom tohto portálu je možné podať ohlásenie elektronicky (nie je to však zatiaľ povinnosť). Celý postup podania ohlásenia je uvedený na webovej adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod. Spôsob získania prístupových údajov nájdete priamo na adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod/zivotna-situacia-prihlasenie.html. Termín pre podanie ohlásenia za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2019, bol do konca februára. Papierový vzor ohlásenia nájdete vo vyhláške č. 366/20115 Z. z. a taktiež na webovej stránke ministerstva https://minzp.sk/odpady/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, príloha č. 16. Vyplnené a podpísané ohlásenie je potrebné doručiť na adresu ministerstva. S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Reagovať

azbest vs. jeho odstránenie

24.02.2020

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom nasledovného. Na území obce - mesta konkrétne na pozemku vo vlastníctve mesta /lokalita garáží/ niekto nelegálne umiestnil azbestové platne s výmeny pravdepodobne strešnej krytiny. Rieši to štátna polícia s OÚ ŽO avšak bolo spomenuté, že ak sa nezistí pôvodca - páchateľ bude to musieť odstrániť obec na vlastné náklady. Avšak obec je povinná odstrániť odpad v prípade ak sa jedná o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. Nemal by odstránenie Nkového odpadu zabezpečiť príslušný OÚ ŽP ? nakoľko to nie je v kompetencii obce. Ďakujem vopred za info.
Reagovať

RE:azbest vs. jeho odstránenie

03.03.2020

Dobrý deň, postup pri riešení prípadov nezákonného umiestnenia odpadu je podrobne upravený v § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že v rámci konania príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) nie je určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom alebo Policajný zbor SR v rámci vyšetrovania trestného činu oznámi príslušnému orgánu odpadového hospodárstva (okresnému úradu), že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa § 15 ods. 14 zákona o odpadoch. Zo znenia ods. 14 vyplýva, že v uvedených prípadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutia príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) zabepečí: 1. obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady (bez ohľadu na to, či sa jedná o nebezpečné odpady alebo odpady, ktoré nie sú nebezpečné), 2. príslušný orgán odpadového hospodártsva (okresný úrad), ak ide o iné odpady ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. S účinnosťou od 27. decembra 2019 bol § 15 ods. 14 zákona o odpadoch doplnený o ďalšiu možnosť a to zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu jeho držiteľom alebo vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti, na ktorej bol odpad nezákonne umiestnený, ak o to táto osoba prejaví záujem. Na základe poskytnutých informácií nie je však možné jednoznačne odpovedať. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlasenie o vzniku odpadu

30.01.2020

Dobry den, chcela by som sa opytat, v pripade ze sme mensia administrativna firma v prenajme v administrativnom komplexe budov a vyprodukujeme bezny komunalny odpad, obcas nejaky karton a plast , tak v pripade ak odpad sa uklada do kontajnerov prenajimatela a o vyvoz odpadu sa stara prenajimatel budovy , mame aj my ako firma povinnost podat ohlasenie o odpade? Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Ohlasenie o vzniku odpadu

04.02.2020

Dobrý deň, odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa nie sú komunálny odpad (kartón, plast). V tomto prípade sa postupuje podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odpady by sa mali odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Zároveň podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. S. Pachová, SAŽP
Reagovať

POH krajov

03.10.2019

Dobrý deň,chcem sa opýtať kde by bolo možné nájsť jednotlivé schválené POH krajov SR na roky 2016 - 2020. Sú niekde súhrnne zverejnené na stránke MŽP SR alebo na stránkach jednotlivých krajov, alebo je potrebné sa na ne individuálne dopytovať? Ďakujem.
Reagovať

RE:POH krajov

04.10.2019

Dobrý deň, schválené programy odpadového hospodárstva jednotlivých krajov na roky 2016 - 2020 nájdete na stránke MŽP SR (https://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/poh/poh-sr-2016-2020/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Nedokoncena kanalizacia

15.09.2019

Dobre den, chcem sa opytat co mozem robit v situacii kedy obec nedokoncila kanalizaciiu na ulici nad nasim domov. Nasi susedia susedia vypustaju svoj kanalizacny odpod to povodnoveho kanala rovno za nasim pozemkom. Toto ich konanie sposobuje sirenie zapachu po celej zahrade az k rodinemu domu. Viete mi prosim poradit ako sa mozem proti takemu konaniu branit? Rozmyslam podat staznost na obec ale to je tak vsetko co ma napada. Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Nedokoncena kanalizacia

24.09.2019

Dobrý deň, podľa zákona § 36 ods. 1 až 4c. 364/2004 Z. z. o vodách musia byť komunálne odpadové vody odvádzane verejnou kanalizáciou a tam, kde nie je vybudovaná alebo v riedko osídlených oblastiach možno odvádzanie komunálnych odpadových vôd okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením. Vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom, napr. do povodňového kanála, je porušením zákona o vodách, pokiaľ takýto spôsob odvádzania odpadových vôd nemá dotyčný subjekt zdôvodnený a povolený v povolení štátnej vodnej správy. Tiež dochádza k porušeniu zákona č. 17/1992 o životnom prostredí (§ 17, ods. 1, ktorý hovorí, že ,,Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie."). V prípade podozrenia na znečisťovanie životného prostredia Vám odporúčame obrátiť sa s písomným podnetom na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (https://www.sizp.sk/) alebo na miestne príslušný okresný úrad, odbor životného prostredia. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Likvidacia odpadu

28.08.2019

Dobry den, chcem sa opytat, ci je sukromna zvozova firma povinna skladkovat zmesovy komunalny odpad (povod obce a a mesta) len na slovenskych skladkach alebo moze odpad vyviezt do zahranicia (dovod financne monopolne spravanie slovenskych skladok). Priklad zvozova firma vlastniaca skladku ponuka obci skladkovanie ZKO v cene cca 30eut/t sukromnej zvozovej spolocnosti cca 40eur/t a viac aj ked ZKO pochadza z obci a miest a CR spalovna alebo skladka cca 33 eur/t bez zaujimania sa o povode. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Likvidacia odpadu

05.09.2019

Dobrý deň, podľa § 84 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpad vzniknutý v Slovenskej republike má byť prednostne zneškodnený v Slovenskej republike. Ak máte záujem vyvážať odpad napr. do Českej republiky, nie je to možné, nakoľko dovoz odpadu do Českej republiky za účelom jeho zneškodnenia je podľa § 54 ods. 2 českého zákona o odpadoch (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů) zakázaný s výnimkou odpadov vzniknutých v susedných štátoch v dôsledku živelných pohrôm alebo v stave núdze. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

kontaminovany odpad

25.08.2019

Dobrý deň, chem sa opýtať, ako mám likvidovať použité ihly z tetovacieho štúdia, ktoré uskladňujem v uzatvárateľnej plastovej nádobe. Potrebujem zmluvu s konkrétnou organizáciou, ktorá takýto odpad likviduje. Viete mi prosím poradiť, na koho sa mám obrátiť v Trenčíne? Ďakujem.
Reagovať

RE:kontaminovany odpad

05.09.2019

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde Vám poskytnú informácie o osobách, ktoré sú podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektroých predpisov v znení neskorších predpisov oprávnené nakladať s takýmto nebezpečným odpadom. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa § 9 ods. 1 písm. j) vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo má byť spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie obsiahnutý v prevádzkovom poriadku tetovacieho štúdia, ktorý schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 23 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Upratovanie v okolí

10.04.2019

Dobrý deň, v okolí obce máme po lesoch neporiadok (plastové flaše, pneumatiky, nábytok atď). Chceli bysme to upratať svojpomocne, keď sa s tým dlho nič nedeje. Kde možeme odovzdať to, čo tam vyzbierame? Na obci nám nikto nevie poradiť. Ďakujem
Reagovať

RE:Upratovanie v okolí

25.04.2019

Dobrý deň, Vaša iniciatíva a snaha nás veľmi teší. Škoda, že obecný úrad Vám nie je nápomocný, lebo je v podstate povinnosťou obce riešiť čierne skládky v jej katastrálnom území. Ak ste teda ochotní sami na základe vlastnej iniciatívy vyčistiť priestor, starosta obce by Vám mal pristaviť aspoň kontajner. Je povinnosťou obce odobrať komunálny odpad, ktorý pochádza z jej katastra. Ak nie je ochotný spolupracovať, vyskúšajte aplikáciu Trash Out (https://www.trashout.ngo/sk/about) cez ňu nafotíte znečistené miesta, prípadne nelegálne skládky, zadáte lokalizáciu a odošlete cez aplikáciu. Ide to cez naše MŽP SR, ktoré následne kontaktuje okresný úrad v mieste príslušnom a ten kontaktuje obec s požiadavkou na odstránenie odpadu v jej katastri. Starosta je povinný do stanovenej lehoty vykonať nápravné opatrenie (odstrániť skládku), ak nie, môže byť udelená pokuta (4 000- 200 000 € pokuta). Na stránkach Trash out môžete aj sledovať stav, či sa niečo deje okolo zadaného podnetu a v akom štádiu riešenia sa nachádza. Ak si obec na základe zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne §15, ktorý pojednáva o zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, neplní povinnosť a nespolupracuje na odstránení odpadu, odporúčam využiť Trash out. S pozdravom, Ing. Slavomíra Pachová PhD., SAŽP
Reagovať

azbest

12.03.2019

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, ak ako firma máme vedomosť o kope azbestových dosiek, ktorá sa nachádzajú na našom pozemku, máme povinnosť to niekde nahlásiť, alebo až pri jeho odstraňovaní a likvidácii. Jedná sa o dlhodobejšiu záležitosť. Ďakujem
Reagovať

RE:azbest

18.03.2019

Dobrý deň, zvašej otázky je skôr zrejmé, že predmetné azbestové dosky nie sú skladovaným materiálom, ale odpadom (teda vecou, ktorej sa chcete zbaviť alebo sa jej musíte zbaviť). V prípade, že sa jedná o odpad, ktorý vznikol vašou firemnou činnosťou, je potrebné, aby ste ho viedli vo svojej evidencii odpadov podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti upozorňujeme na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže držiteľ odpadu zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Na dlhšie zhormažďovanie je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch. Ohlásenie o vzniku a nakladaní s ním je potrebné podať v prípade dosiahnutia množstiev odpadov uvedených v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. V prípade, že sa jedná o nezákonné umiestnenie odpadu je potrebné postupovať podľa § 15 zákona o odpadoch. Zároveň upozorňujeme na ustanovenia § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov, ktoré upresňujú postup pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ev.list odpadu

22.02.2019

Dobrý deň Prosim o vysvetleni ev.listu konkretne zapisovanie odpadov - priebežne tak ako vznikaju ak ide o jednorazovy vznik odpadu - kuntinuálne za časové obdobie napr. zmenu, mesiac ak odpad vznika a naklada sa s nim. Sme mala firma, ktorej vznikaju priebežne drobne odpady napr. folie z vyrobkou, flase. Nie som si vsak ista co znamena v tomto pripade jednorazovy vznik odpadov, ked sa jedna o priebezne vzniknute odpady. Ktory zapis je pre nas ten spravny??
Reagovať

RE:ev.list odpadu

26.02.2019

V súvislosti s vypĺňaním Evidenčného listu sa vôbec nemusíte trápiť tým, či odpady vznikajú jednorazovo alebo kontinuálne, ako vo vašej firme. Zapisujte si odpady tak, ako vám vznikajú alebo ako si ich napr. presúvate z predchádzajúceho roka. Ideálne je zapisovať si akékoľvek zmeny, napr. vznik, presun z jedného miesta skladovania na iné, odovzdanie firme na nakladanie s odpadom a pod. Evidujte si odpady tak často, ako je pre vás najvýhodnejšie, najmenej však raz za mesiac. Zapisovať si to môžete aj rukou, nemusí to byť elektronicky. Dôležité je, aby ste si takúto evidenciu robili pre potreby kontroly zo strany OÚ alebo SIŽP, alebo pre plnenie ďalších prípadných povinnosti: počas roka nemôžete vedieť, či sa na vašu firmu nebude vzťahovať napr. aj vyplnenie tlačiva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. To zistíte až na konci roka, keď budete vedieť celkové množstvá vzniknutých odpadov (ale v prípade malej firmy je to nepravdepodobné). Pre vašu informáciu: typickým príkladom jednorazového vzniku odpadu je napr. plošná výmena svietidiel - vtedy vám zrazu vznikne takýto odpad (žiarivky a pod.), ktorý je vo vašom prípade jednorazový. Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

batérie elektobicyklov

15.02.2019

Dobrý deň. Sme predajcovia elektro bicyklov a v blízkej budúcnosti nastane situácia opotrebovania týchto batérií. Je na Slovensku nejaké zberné miesto, ktoré by malo oprávnenie na likvidáciu takéhoto odpadu, alebo jeho zber?
Reagovať

RE:batérie elektobicyklov

11.03.2019

Elektrobicykel je elektrozariadením, vzhľadom k tomu, že na svoju riadnu činnosť potrebuje elektrický prúd podľa § 32 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadenia povinný zabezpečiť spätný zber elektroodpadu na svojich predajných miestach. Tzn. predajca elektrobicyklov je povinný zabezpečiť spätný zber elektrobicyklov (§ 32 ods. 23 zákona o odpadoch), keď sa stanú odpadom. Povinnosti distribútora elektrozariadenia sú ustanovené v § 37 zákona o odpadoch. Ministerstvo podľa § 105 ods. 2 písm. u) zákona o odpadoch rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením. S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie | sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Reagovať

Odvoz odpadu na skládku

15.02.2019

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ešte platí, že má občan nárok na vyvezenie 1 tony odpadu v mieste bydliska bezplatne? Ďakujem
Reagovať

RE:Odvoz odpadu na skládku

19.02.2019

Dobrý deň, bezplatný odvoz a uloženie drobného stavebného odpadu (DSO) od občanov na skládku odpadov už nie je, občan za DSO zaplatí podľa množstva, ktoré chce odovzdať (väčšinou na zbernom dvore v danej obci). Odporúčam Vám preveriť si to ale vo všeobecne záväznom nariadení danej obce alebo mesta. Vo VZN si obec alebo mesto môže určiť aj iné podmienky a môže vyjsť občanom aj v ústrety. Ale podľa zákona odber a zneškodnenie DSO od občanov do objemu 1 m3 v rámci kalendárneho roka už neplatí. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

ako triediť a likvidovať odpad plechovice od farieb, riedidiel

13.02.2019

Dobrý deň Chcel by som sa informovať ako nakladať z odpadom ako sú plechovice od farieb prádne a ako prechovice od farieb kde ostala čiastočne farba zaschnutá ? Či je to jeden druh odpadu alebo sa to dá triediť zvlášť. Dá sa povedať že vrchnák a plechovica z ktorej je farba minutá sa dá odovzdať ako staré plechy. A kde je farba už zaschnutá vo vrstve sa určite bere ako nebezpečný odpad ?
Reagovať

RE:ako triediť a likvidovať odpad plechovice od farieb, riedidiel

19.02.2019

Dobrý deň, celá plechovica od farby alebo čohokoľvek iného (riedidlo, čistiace prostriedky, iné chemické látky) je nebezpečný odpad, bez ohľadu, či je prázdna alebo nie. Takisto vrchnák je nebezpečný odpad (NO). V žiadnom prípade sa to nesmie dávať do nádoby na kovy. Ak ste občan, využite zber NO, ktorý sa vo vašej obci koná minimálne 2x do roka (podrobnosti sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o odpadoch pre vašu obec/mesto, informácie by mali byť dostupné aj na webe vašej obce/mesta), alebo môžete odovzdať takýto odpad na zbernom dvore vo Vašej obci, ak je zriadený. Ak ste podnikateľ, tak odpady vznikajúce pri Vašej činnosti musíte odovzdávať na základe zmluvy dohodnutej firme, ktorá má oprávnenie pre nakladanie s takýmto odpadom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

výpočet ÚVKO

22.01.2019

Dobrý deň, v našej obci občania podpísali čestné prehlásenie o tom, že majú v domácnosti kompostoviská, čím separujú BRO (20 02 01). Obec nemá údaje, koľko občania takéhoto odpadu vyseparujú vo svojich domácnostiach. Chcem sa spýtať, či existuje v takomto prípade nejaký kvalifikovaný odhad vyseparovaného BRO na jedného občana, prípadne domácnosti, ktorý by sa dal použiť pri výpočte ÚVko podľa zákona 329/2018 ? Je možné nejakým iným spôsobom takto separovaný BRO využiť pri výpočte ÚVko ? Ďakujem
Reagovať

RE:výpočet ÚVKO

28.02.2019

Podľa § 2 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. Podľa § 4 ods. 4 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto zákona. Podľa § 4 ods. 5 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu, ktorým je § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec. Podľa § 14 ods. 2 zákona o odpadoch sa na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j). Vzhľadom na vyššie uvedené, je biologicky rozložiteľný odpad uvedený v zozname zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku sa vychádza z údajov o takomto biologicky rozložiteľnom odpade za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré je povinný držiteľ ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. Fyzické osoby nemajú povinnosť viesť evidenciu a ohlasovať tieto údaje, tzn. že nie je možné určiť, aké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu fyzická osoba kompostovala na svojom pozemku. V súčasnosti neexistuje schválená metodika na výpočet množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká fyzickej osobe a je zhodnotený spôsobom domáceho kompostovania, tzn. nie je možné započítavať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zhodnoteného spôsobom domáceho kompostovania do výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. S pozdravom Ing. P. Šimurka, MŽP SR
Reagovať

Ohlásenie o obaloch tlačivo

21.01.2019

Dobrý deň, som registrovaný ako výrobca obalov , uvádzam na trh menej ako 100 kg obalov a preto by som sa chcela spýtať ktorú tabuľku prílohy 16, vyhlášky 366/2015 Z.z. zasielam na ministerstvo ako Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v SR. ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Ohlásenie o obaloch tlačivo

22.01.2019

Dobrý deň, podľa § 15 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v SR v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľky a v tabuľke č. 1 k uvedenej vyhláške (vrátane tabuľky 1a ak je to relevantné). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom, Ing. I. Novikmecová SAŽP
Reagovať

elektroodpad

09.01.2019

Dobrý deň, chcem sa informovať, keď ako živnostník nakúpim led svetielka (s napájaním do zásuvky) na Slovensku v Tescu, budem následne predávať mnou vyrobené vianočné dekorácie ozdobené týmito svetielkami. Mám nejaké povinnosti ohľadne registrácie elektroodpadu? Alebo povinnosť inej registrácie, keď Tesco už je registrované ako dovozca elektra? A ešte jedna otázka: Mám povinsoť byť registrovaný v inom registri odpadu, keď budem vyrábať vence a ikebany v mieste bydliska, prevádzku nebudem mať. Ďakujem pekne
Reagovať

RE:elektroodpad

04.02.2019

Dobrý deň, v tomto prípade sa na Vás vzťahuje § 32 ods. 16 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), čo znamená, že sa nepovažujete za výrobcu a nemáte povinnosť registrovať sa ako výrobca elektrozariadení, pretože ste predajca elektrozariadenia, ktoré už bolo predané inou spoločnosťou, ktoré si za príslušné elektrozariadenie už vyúčtovalo aj recyklačný poplatok. Čo sa týka povinnosti byť registrovaný v inom registri, pokiaľ plánujete vence a ikebany baliť do obalov, tak ste povinný registrovať sa (§ 30 zákona o odpadoch) ako výrobca obalov v zmysle § 52 ods. 11 zákona o odpadoch. V prvom rade by ste mali určiť, aké množstvo obalov uvediete na trh v kalendárnom roku. V praxi to znamená, že ak výrobca obalov uvedie na trh Slovenskej republiky viac ako 100 kg obalov za kalendárny rok, musí mať uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ak výrobca obalov uvedie na trh Slovenskej republiky menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok (§ 54 ods. 6 zákona o odpadoch) nevzťahujú sa na neho viaceré povinnosti. V zásade požiada o zápis do Registra výrobcov obalov, musí dodržiavať materiálové zloženie výrobku a jeho označenie, vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a ohlasuje jedenkrát ročne údaje z nej ministerstvu. Spôsob a rozsah vedenia evidencie o obaloch uvedených na trh je ustanovený vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. Ostatné povinnosti výrobcu obalov plniť nemusí – to znamená, že napr. nepotrebuje už zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Spôsob registrácie a podanie ohlásenia nájdete na www.isoh.gov.sk S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Výpoveď kolektívnej zmluvy

23.11.2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať chceli by sme vymeniť spoločnosť pre plnenie odpadového hospodárstva. Firma my tvrdí ale že sa to dá len v stanovenom termíne 30.9 ,nič takéto ale v zmluve neuvádzajú, kde sa môžem teda dostať ku takejto informácii či majú na to právo alebo nie? Ďakujem
Reagovať

RE:Výpoveď kolektívnej zmluvy

27.11.2018

Dobrý deň, odpovedám na Vašu otázku ohľadom výmeny Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá za výrobcu vyhradeného výrobku plní povinnosti Rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tento systém rieši štvrtá časť zákona o odpadoch (79/2015 Z.z., http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79 ). Uvádzam Vám relevantné odseky paragrafu 27: (14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť a) výpoveďou, a to len 1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede, 2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2. (15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. (16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. S pozdravom, Ing. M. Jakuš, SAŽP
Reagovať

Registrácia dopravcu podľa §98

13.11.2018

Kde sa má registrovať dopravca prevážajúci odpad?
Reagovať

RE:Registrácia dopravcu podľa §98

15.11.2018

Dobrý deň, problematiku registrácie rieši §98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V odseku 5 je uvedené, že registráciu podľa predchádzajúcich odsekov tohoto paragrafu vykoná orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti. Týmto orgánom je podľa § 108 ods. 1 pís. c) okresný úrad, konkrétnejšie odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý je pre Vás príslušný. Kontakty na príslušný okresný úrad môžete dohľadať podľa kraja, atď., cez menu vľavo tu: http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava Ing. M. Jakuš, SAŽP
Reagovať

elektro zo spätného zberu

31.10.2018

Dobrý deň prajem, vlastním obchod s elektrickým náradím. Podľa zákona o odpadoch sme výrobcom a zároveň aj distribútorom elekta ako aj batérií. Chcela by som sa poradiť ako ďalej nakladať s vyzbieraným elektrom a batériami zo spätného zberu. Môžeme ho odovzdať firme, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu? Alebo potrebujeme mať uzatvorenú zmluvu s OZV? Vopred ďakujem.
Reagovať

RE:elektro zo spätného zberu

07.11.2018

Dobrý deň, v súvislosti s elektrozariadeniami (podľa §32 ods. 5 zákona č. 79/2015 o odpadoch), pokiaľ svojou činnosťou spadá Vaša firma pod niektoré z písmen, uvedených v §32 ods. 16 zákona č. 79/2015 o odpadoch (čiže ak napríklad dovážate elektro zo zahraničia), ste podľa tohto zákona "výrobcom" elektrozariadení. Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení upravuje §37 a konkrétne ohľadom spätného zberu a odovzdania vyzbieraného elektroodpadu Vám dávam do pozornosti písmená c), d) a f) prvého odseku tohoto paragrafu. Podobne, čo sa týka batérií, § 42 odsek 14 zákona o odpadoch definuje výrobcu batérií a akumulátorov a odsek 15 ich distribútora, čiže ak spadáte pod tieto definície, venujte prosím pozornosť aj tretiemu oddielu zákona o odpadoch (vo Vašom prípade najmä § 45, § 46, § 48 a § 50). Podľa § 27, odsek 6 zákona o odpadoch zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie "vyhradených povinností" individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (alebo v prípade batérií a akumulátorov prostredníctvom tretej osoby). Každopádne odporúčame venovať zvýšenú pozornosť celej problematike Rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej je určená štvrtá časť zákona o odpadoch (§27 - §75). S pozdravom, Ing. Martin Jakuš, SAŽP
Reagovať

Bio odpad zo záhrad a parkov

02.08.2018

Dobrý deň , chcel by som sa spýtať , chcem si založiť živnosť alebo S.r.o na kosenie pozemkov a chcel by som odpad z pozemkov a parkov ( tráva , lístie , malé kríčky ) vyvážať na svoju BIO skládku. Neviem aké povolenia alebo čo konkretne potrebujem aby som mohol túto sklapdku založiť alebo kde sa registrovať . Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Bio odpad zo záhrad a parkov

10.08.2018

Dobrý deň, podľa § 13 písm. e) bod 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je zakázané zneškodňovať skládkovaním biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom upravuje § 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Najčastejšími spôsobmi zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike je kompostovanie alebo zhodnotenie v bioplynovej stanici za účelom výroby bioplynu. Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je v závislosti od množstva biologicky rozložiteľného odpadu a jeho pôvodu potrebný buď súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo postačuje registrácia podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch. V prípade, že sa bude jednať o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a ročná kapacita tohto zariadenia nepresiahne 100 ton bude postačovať vydanie registrácie podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch. Vzor žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch je uvedený v prílohe 19a vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. V prípade, že bude ročná kapacita zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu presahovať 100 ton bude potrebné vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Podrobnosti o žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 zákona ods. 1 písm. c) o odpadoch upravuje § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Pre bližšie informácie a zoznam náležitostí potrebných na vydanie súhlasu, resp. registrácie prosím kontaktujte príslušný okresný úrad. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva a zároveň Vás požiadať, aby ste sa na ne neodvolávali v prípade rozdielneho názoru iných osôb. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Kameňolom a odpad

11.07.2018

Dobrý deň, musí mať kameňolom Súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ak využíva stavebný odpad ( napr.17 01 01, 17 05 04, 17 05 06) na likvidáciu vyťaženej časti lomu? Resp., aký doklad máme požadovať na preukazánie oprávnenia na túto činnosť, lebo dokumentácia kameňolomu je rozsiahla. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní odovzdať odpady len oprávnenej osobe nakladať s odpadmi ( a overiť si to ) a následne naši odberatelia chcú tiež vedieť, kde odpad končí. Ďakujem, za odpoveď
Reagovať

RE:Kameňolom a odpad

23.07.2018

Dobrý deň, kameňolom by mal mať vydaný súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený súhlas sa vyžaduje pri každej povrchovej úprave terénu, kde sa má využiť odpad bez ohľadu na množstvo takto využitých odpadov. Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu sú stanovené v § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 tejto vykonávacej vyhlášky sa na povrchovú úpravu terénu môže použiť výlučne inertný odpad, okrem inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätobné použitie. Na základe uvedeného by sa stavebný odpad 17 01 01 na povrchovú úpravu terénu nemal využívať, keďže je vhodný na recykláciu, prípadne na opätovné použitie. Odpady vhodné na povrchovú úpravu terénu sú uvedené v § 20 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Registácia §98

23.05.2018

Prosím Vás ako je to s registráciou na prepravu ostatných odpadov, ale v prípade že sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá to má uvedené v zriaďovacej listine.
Reagovať

RE:Registácia §98

27.06.2018

Dobrý deň, povinnosť zaregistrovať sa podľa § 98 ods. 4-dopravca odpadu pre vlastnú potrebu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) majú subjekty prevádzkujúce činnosť na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ (t.j. sú oprávnené podľa zákona č. 513/199 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ). Zaregistrovať sa podľa § 98 ods. 4-dopravca odpadu pre cudziu potrebu zákona o odpadoch sú povinní dopravcovia odpadu, ktorí majú oprávnenie podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu pre oblasť dopravy (napr. zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na to, že nezisková organizácia nevykonáva žiadnu z uvedených činností (nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť), povinnosť registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch sa na neziskovú organizáciu nevzťahuje. (Povinnosť registrovať sa ako dopravca odpadu sa nevzťahuje sa ani na obce, ktoré prepravujú, resp. zbierajú odpad vo svojom katastri za účelom plnenia povinností podľa zákona o odpadoch a nie ako svoj predmet podnikania.) Mgr. Dáša Uhliarová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:Registácia §98

06.11.2018

Dobrý deň, ak si ako spoločnosť (s.r.o.) prenajímame kontajnery iných firiem, ktoré aj zabezpečujú odvoz a zhodnocovanie/uloženie/likvidáciu likvidáciu, tiež máme túto povinnosť? Sme povinný zároveň ohlásiť živnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“? (v súčasnosti ju nemáme a nakladanie s odpadom zabezpečujeme prostredníctvom iných firiem). Ďakujem.
Reagovať

RE:RE:RE:Registácia §98

15.11.2018

Na základe položenej otázky nie je možné posúdiť, za akým účelom si Vaša spoločnosť prenajíma kontajnery na odpad. V prípade, ak si kontajnery prenajímate z dôvodu zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, ktorého je Vaša spoločnosť pôvodcom, nie je potrebná registrácia podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Vaša spoločnosť ponúka službu nakladania s odpadom pre iných, je potrebné mať na takúto činnosť oprávnenie v zmysle zákona č. 79/2015 (ako je napr. registrácia podľa § 98 zákona č. 79/2015). Čo sa týka predmetu podnikania „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v prípade potreby si rozšíriť rozsah živnostenského oprávnenia o nový predmet podnikania. Mgr. Dáša Uhliarová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
Reagovať

zoznam skládok

05.05.2018

Kedy budú zverejnené skládky prevádzkované v roku 2017 na území SR? Prečo nie je v zozname možné zverejniť aj ich voľnú kapacitu?
Reagovať

RE:zoznam skládok

22.05.2018

Dobrý deň, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva momentálne spracúva údaje o jednotlivých skládkach odpadov prevádzkovaných v roku 2017. Nakoľko nám ešte neboli doručené kompletné evidenčné listy všetkých skládok nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky za rok 2017, plánuje ministerstvo zverejniť tento zoznam na webovom portály http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy v priebehu mesiaca jún 2018. Informácie o voľnej kapacite jednotlivých skládok odpadov síce nie sú „citlivej“ povahy, ale MŽP SR nespracováva každoročne voľné kapacity na úrovní jednotlivých skládok odpadov. Na takúto činnosť nemá dostatočné personálne kapacity. V prípade potreby možno MŽP SR pristúpi k analýze voľných kapacít skládok odpadov, zatiaľ tak však neurobilo a preto Vám predmetné informácie nemôžeme poskytnúť, keďže nimi nedisponujeme. Kapacity jednotlivých skládok odpadov sa môžete dozvedieť buď z portálu MŽP SR o životnom prostredí ENVIROPORTAL: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia alebo z webového portálu Slovenskej inšpekcie životného prostredia https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia, kde sú zverejňované integrované povolenia aj pre prevádzky skládok odpadov. Upozorňujeme Vás však, že kapacity skládok odpadov zverejnené v rámci procesu EIA a samotného integrovaného povolenia sa môžu líšiť, keďže skládka odpadov sa buduje postupne, ale v rámci procesu EIA sa spravidla posúdi väčšia časť skládky odpadov, ktorá môže byť následne budovaná po jednotlivých etapách, resp. kazetách. S pozdravom, Ing. Michal Hlávek, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:zoznam skládok

10.06.2018

Čo konkrétne obsahuje kompletný evidenčný list skládky odpadov? Ako je stanovené ich doručovanie ministerstvu, kto je za to zodpovedný a v akom termíne?
Reagovať

RE:RE:RE:zoznam skládok

13.06.2018

Dobrý deň, evidenčný list skládky odpadov je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a doručuje sa Ministerstvu životného prostredia spravidla každoročne do 31.03. od príslušných okresných úradov, v ktorých sa konkrétna skládka odpadov nachádza. S pozdravom, Ing. Michal Hlávek, MŽP SR
Reagovať

separovanie odpadov

24.04.2018

Zdravím, chcel by som sa opýtať ako je to so separovaním odpadu v zariadeniach štátnej správy ako napr. hasičské stanice, policajné stanice a vojenské útvary. V týchto priestoroch sa pohybuje veľké množstvo ľudí, ktorí samozrejme vytvárajú množstvo odpadu. Nemali by mať vytvorené podmienky na separovanie? napr. prítomnosť kontajnerov na separovanie, zabezpečenie odvozu takého odpadu a podobne? Ďakujem a prajem pekný deň.
Reagovať

RE:separovanie odpadov

18.05.2018

Dobrý deň, v takýchto zariadeniach vznikajú dva typy odpadov. Prvým typom sú odpady, ktorých vznik súvisí priamo s výkonom činnosti týchto štátnych inštitúcií. V tomto prípade sú tieto inštitúcie povinné pri nakladaní s odpadom postupovať podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhým typom sú komunálne odpady. V tomto prípade sú orgnizácie povinné dodržiavať ustanovenia § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. a to nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce určujúcom podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

05.03.2018

Dobrý deň, mám záujem rozšíriť ponuku a dovážať tovar zo zahraničia a predávať ho v kamennej predajni aj prostredníctvom e-shopu. Viem, že sa musím registrovať ako výrobca obalov. Mám použiť na registráciu Prílohu č. 3 k vyhlaške č.373/2015 Z. z? Budem zabezpečovať plnenie vyhradených povinnosti individuálne - k žiadosti je potrebné priložiť vyhlásenie. Je niekde nejaký formulár alebo pokyny, čo má takého vyhlásenie obsahovať? Neviem sa k tomu žiaľ nikde dopátrať Ďakujem LS
Reagovať

RE:Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

03.04.2018

Dobrý deň, predpokladáme, že obalov uvedených na trh bude viac ako 100 kg za kalendárny rok a odpad z obalov bude končiť v komunálnom odpade. V tomto prípade nie je možné plniť si vyhradené povinnosti individuálne. Odporúčame Vám, uzatvoriť zmluvu o plnení vyhradených povinností s niektorou z autorizovaných organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:RE:Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

04.04.2018

Dobrý deň, v prvom rade by ste sa mali rozhodnúť, či budete tovar dovážať aj zo zahraničia alebo len nakupovať od dodávateľov zo Slovenska. Ak predpokladáte, že množstvo obalov uvedených na trh bude menej ako 100 kg za kalendárny rok, v tom prípade stačí v žiadosti o zápis do registra alebo vo forme vyhlásenia uviesť „uvediem na trh menej ako 100 kg obalov ročne“. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

povinnosti predajne v r.2018

14.02.2018

Sme predajna, ktora poskytuje plastove tasky. Nasou povinnostou je registracia podla zákona a evidencia. Ale ake su povinnosti , ak tvorime odpad ako kartonovy papier a hlavne zber prazdnych tonerov a naplni do tlaciarni. Je potrebna uzatvorená zmluva na odber a likvidaciu tohto odpadu? tiez nasledná ohlasovacia povinnost?
Reagovať

RE:povinnosti predajne v r.2018

06.03.2018

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinní odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch s výnimkou prípadov uvedených v tomto písmene. Najčastejšie sa to vykonáva na základe zmluvného vzťahu. Ohlasovacia povinnosť vzniká, ak sa ročne nakladá s množstvami odpadov uvedenými v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20180101). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva a zároveň Vás požiadať, aby ste sa na ne neodvolávali v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

prosba o info

12.02.2018

Dobry den, poprosil by som Vas o radu a hlavne vysvetlenie "zakona o odpadoch" Rad by som si otvoril malu predajnu zeleziarsva (ako zivnostnik, alebo mala sro s jednym zamestnancom). Budem kupovat a dalej predavat koncovemu zakaznikovi tovar. A tu som hned narazil na prekazku suvisiacu s pojmom "vyrobca odpadov". Novelizáciou tohto zakona od tohto roku 2018 su nejake zmiernenia, ale stale mi nie je jasne a zial nikde sa neviem po tom dopatrat ci mne ako takémuto drobnemu predajcovi vznika povinnost sa registrovat na Ministerstve zivotneho prostredia "ako vyrobca odpadov" ked tovar ktory budem predavat - budem nakupovat od podnikatelov, ktori su uz evidovany v tomto registri o odpadoch. Alebo vznika povinnost kazdemu jednemu predajcovi (hocicoho, co nejak do niecoho bali) sa registrovat ako vyrobca odpadov, bez ohladu na to ci jeho dodavatel uz registrovany je. Aby som to sprehladnil tak poprosim o odpovede na: 1) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od Slovenského dodavatela, ktory uz je registrovany na Ministerstve ZP ako vyrobca odpadov - vznika mi tiez povinnost registracie alebo uz nie? 2) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od Slovenského dodavatela, ktory zial nie je registrovany na Ministerstve ZP ako vyrobca odpadov - vznika mi povinnost registracie ? 3) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od zaranicneho dodavatela - vznika mi vzdy povinnost registracie alebo aj nie ? Dakujem pekne za vysvetlenie a odpovede na tieto 3 otazky, aby mi to bolo jasne a postupoval som v ramci zákonov. Dakujem, s pozdravom TM
Reagovať

RE:prosba o info

12.02.2018

Dobrý deň, pravdepodobne máte na mysli "výrobcu vyhradeného výrobku" (§ 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vo všeobecnosti platí, ak výrobca vyhradeného výrobku nie je registrovaný v prílušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k tomuto vyhradenému výrobku a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch na distribútora, ktorý poskytuje vyhradený výrobok konečnému užívateľovi, ku ktorým patrí aj povinnosť registrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. V prípade, že predávate tovar - vyhradený výrobok, ktorého dodávateľ je registrovaný v príslušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku (prípad č. 1), nemáte povinnosť registrovať sa v tomto registri. V prípade, že predávate tovar - vyhradený výrobok, ktorého dodávateľ nie je registrovaný v príslušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku (prípad č. 2), vzniká Vám povinnosť registrovať sa v tomto registri. Register výrobcov vyhradených výrobkov je prístupný na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Na základe Vášho popisu Vám odporúčame venovať pozornosť minimálne § 52 až § 59 zákona č. 79/2015 Z. z., ustanovenia ktorých sa týkajú obalov. V prípade dovozu tovaru zabaleného v obaloch na územie SR sa stávate výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. a v tomto prípade Vám vzniká povinnosť registrovať sa v Registri výrobcov obalov. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Evidenčný list...;Ohlásenie o objeme výroby...

08.02.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať na Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov. Vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. sa už Príloha č. 6 nevyskytuje. To znamená, že toto tlačivo už netreba zasielať na MŽP a OÚ? Teda to netreba vôbec evidovať? Ďakujem.
Reagovať

RE:Evidenčný list...;Ohlásenie o objeme výroby...

09.02.2018

Dobrý deň, evidenčná a ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. januára 2018 zrušená. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov si plní evidenčné povinnosti a ohlasovacie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Dopravca odpadu

02.02.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ohľadom zmien v zákone o odpadoch pribudla zmena pre dopravcov odpadu: § 98 Registrácia, ods.4. Existuje na to tlačivo alebo jednoducho tam zavolať, zájsť ...? Ďakujem
Reagovať

RE:Dopravca odpadu

02.02.2018

Dobrý deň, podrobnosti k žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona ods. 1 až 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú uvedené v § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vzor tlačiva žiadosti je uvedený v prílohe 19a k tejto vyhláške. Tlačivo je prístupné na webovom sídle MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/) S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Bioodpad

02.02.2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať na separovanie hlavne BRKO. Mesto každý rok mení VZN ohľadom separácie a nie smerom ku kvalitnejšej separácii, ale práve naopak. Tento rok vydalo VZN, kde plasty a kovy idú do jednej nádoby, a z toho čo ide do BRKO vypustilo všetko okrem záhradného bioodpadu. Je toto ošetrené vyhláškou, čo patrí do BRKO? Má mesto povinnosť separovať, alebo sa len hrať na separáciu a znižovať náklady na zvoz, tým, že znižuje množstvo separovaného zberu. Ďakujem
Reagovať

RE:Bioodpad

05.02.2018

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec o. i. povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 2. jedlých olejov a tukov z domácností a 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu podľa vyššie uvedeného bodu 1 sa nevzťahuje na obec, ktorá splní jednu z podmienok pre uplatnenie tejto výnimky uvedených v § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. Požiadavky na triedený zber BRKO sú uvedené v § 14 ods. 8 až 12 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. Z dôvodu uľahčenia správnej implementácie príslušných ustanovení zákona a vyhlášky MŽP SR vydalo metodickú príručku Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorá je prístupná v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ohlásenie o vzniku odpadu

30.01.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať či má podľa zákona č. 79/2015 povinnosť podávať ohlásenie o vzniku odpadu aj organizácia, ktorá je právnická osoba (nepodnikateľ), konkrétne príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC?
Reagovať

RE:ohlásenie o vzniku odpadu

13.02.2018

Dobrý deň, povinnosť podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním má každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ročne nakladá s množstvami odpadov uvedenými v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosi a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ohlasenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy...

26.01.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať, je potrebné zasielať ešte ohlásenie (o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu) na MŽP a príslušný OÚ? Ďakujem
Reagovať

RE:ohlasenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy...

29.01.2018

Dobrý deň, povinnosť výrobcov viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu (§ 125 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bola od 1. 5. 2017 zrušená zákonom č. 90/2017 Z. z. Ohlásenie sa už teda nezasiela. S pozdravom Ing. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o odpadoch

25.01.2018

Dobrý deň, mamina si minulý rok otvorila malú jedáleň. Musela si zazmluvniť firmu na likvidáciu oleja a kuchynského odpadu. Tento mesiac nás kontaktovala iná firma s otázkou či si vedieme evidenčné listy odpadu a odovzdali tlačivo o odpadoch a nakladaním s ním. Nevedeli sme o tejto povinnosti tak som sa opýtal známeho a ten o tejto povinnosti nevie a tlačivo nikdy neodovzdával. Je to nejaký výmysel tej firmy, lebo ak je to povinné tak by o tom môj známy vedel, resp. ak ho neodovzdal tak by ho niekto zo životného prostredia kontaktoval alebo sankcionoval. Je to povinné, alebo dobrovoľné? Ďakujem Marek
Reagovať

RE:Ohlásenie o odpadoch

29.01.2018

Dobrý deň, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje o. i. povinnosti držiteľa odpadu: - v § 14 ods. 1 písm f) - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a príloha č. 1 k tejto vyhláške) - v § 14 ods. 1 písm g) - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (§ 3 a príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.). Evidencia odpadov sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu. Keďže sa vo Vašom prípade jedná o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ohlásenie sa podáva bez ohľadu na množstvo odpadu (príloha č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.). Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 sa podáva na tlačive platnom pred 1. januárom 2018. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 už bude potrebné podať na novom tlačive. Príslušné tlačivá sú prístupné na webovom sídle MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Likvidácia Elektroodpadu

20.12.2017

Dobrý deň, sme mladí ľudia, ktorí s chcú založiť firmu na likvidáciu elektroodpadu, prípadne jeho recyklovanie , napr.: staré počítače a podobne ako postupovať ?
Reagovať

RE:Likvidácia Elektroodpadu

13.02.2018

Dobrý deň, v súvislosti so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na výkon činnosti spracovania elektroodpadu sa vyžaduje autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 4 tohoto zákona, ktorú udeľuje MŽP SR. Zároveň je na spracovanie elektroodpadu potrebný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z., ktorý vydáva okresný úrad. Povinnosti spracovateľa eletroodpadu sú stanovené v § 41 zákona č. 79/2015 Z. z. Technické požiadavky na zariadenie na spracovanie elektroodpadov sú stanovené v § 12 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. Je však pravdepodobné, že budú potrebné aj ďalšie súhlasy podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. Zároveň je možné, že táto činnosť si bude vyžadovať posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.). Odporúčame Vám preto obrátiť sa priamo na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

nový pojem "dopravca odpadu"

18.12.2017

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zákon zaviedol nový pojem "dopravca odpadu", ktorý má povinnosť registrácie podľa §98. Vzťahuje sa to aj na nás ako autoservis, ktorý si sám vezie odpady (obaly z papiera a lepenky a pod.) do Zberných surovín? Ak by to tak bolo, potrebujeme si otvoriť živnosť na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom? Vopred ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:nový pojem "dopravca odpadu"

09.01.2018

Dobrý deň, v dôvodovej správe k návrhu "aplikačnej" novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uvádza: "Registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti charakteru „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“, a to na základe predloženia oprávnenia podľa osobitného predpisu, ako je napr. povolenie podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Ďalej registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre vlastnú potrebu (vlastnými alebo prenajatými vozidlami) v rámci svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, pričom túto skutočnosť preukáže predložením výpisu z obchodného alebo živnostenského registra. Na bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad) a nevykonávajú podnikateľskú činnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, sa povinnosť registrácie nevzťahuje. Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na dopravcov odpadu, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1." Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, že vykonávate prepravu odpadu (pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu) ako podnikateľskú činnosť, vyplýva pre vás povinnosť registrácie podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Avšak v prípade, že prepravujete ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, je potrebné mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a v tomto prípade už registrácia nie je potrebná. Súhlas podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch sa neudeľuje dopravcovi odpadu pre cudziu potrebu, ktorí nie je „prepravcom“ v zmysle tohto ustanovenia (nie je pôvodcom ani plným držiteľom, nie je odosielateľom ani príjemcom). Doplňujúca informácia: na bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad) a nevykonávajú podnikateľskú činnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, sa povinnosť registrácie nevzťahuje. (Pre vysvetlenie, povinnosť zaregistrovať sa podľa § 98 ods. zákona o odpadoch sa vzťahuje iba na podnikateľské subjekty (s výnimkou registrácie podľa odseku 3, kam spadajú aj obce), ktoré vykonávajú danú činnosť v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“. Čiže v tejto živnosti/v týchto živnostiach podnikajú – napr. ponúkajú službu v oblasti nakladania s odpadmi za odplatu. Nejde tu o bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad). Ak predpokladáme, že autoservis nemá ani jednu z uvedených živností, povinnosť registrácie sa naň nevzťahuje. Takýto bežný pôvodca nie je dopravcom odpadu pre vlastnú potrebu. Ako príklad dopravcu odpadu pre vlastnú potrebu uvediem stavebnú spoločnosť, ktorá investorovi ponúka okrem iného aj službu nakladania so vzniknutým odpadom a tento odpad vezie vlastnými dopravnými prostriedkami. Aby stavebná firma mohla ponúkať túto službu, musí mať živnosť na „nakladanie s nebezpečným odpadom“ a/alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“ (nepridáva si túto živnosť kvôli registrácii podľa zákona o odpadoch ale preto, lebo podnikať môže iba v udelených živnostiach). Zároveň takýto stavebník nepotrebuje oprávnenie podľa dopravnej legislatívy a vzťahujú sa na neho povinnosti držiteľa odpadu v plnom rozsahu, nie je teda dopravcom pre cudziu potrebu. U dopravcov odpadu pre cudziu potrebu, ktorí majú povinnosti zúžené v zmysle § 14 ods. 3 zákona odpadoch, sme pristúpili k výnimke, nemusia mať živnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ a/alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, musia však byť oprávnení podľa legislatívy v oblasti dopravy.) Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP, Mgr. D. Uhliarová, MŽP SR
Reagovať

kompostovanie

12.12.2017

Dobrý deň chcel by som sa spýtať aké nariadenie resp. zákon pojednáva o kompostovaní na verejnom mieste, (konkrétne sa jedná o internáty). Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:kompostovanie

12.12.2017

Dobrý deň, nielen internát, ale akékoľvek iné miesto, kde vzniká komunálny odpad (KO), ktorého súčasťou je aj biologicky rozložiteľný odpad vhodný pre kompostovanie, sa musí riadiť príslušným všeobecne záväzným nariadením (VZN) o odpadoch, ktoré vydáva príslušná obec/mesto. Zodpovednosť za nakladanie s KO má obec/mesto, aj keď pôvodcami KO sú občania a teda aj študenti ubytovaní na internáte. Je potrebné rešpektovať VZN a systém nakladania s odpadom, ktorý je v ňom nastavený. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vec špecifickú pre obec alebo mesto, odporúčam Vám, aby ste sa bližšie informovali na obecnom alebo mestskom úrade, ak kompostovanie nie je vo VZN bližšie popísané. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

Káble

05.12.2017

Dobrý deň, viete mi prosim poradit, ci je mozne "vyhodit" kable od pocitacov a privodne snury, ci datove UTP a FTP kable do kontajnerov pre komunalny odpad? Alebo sa to berie ako nebezpecny, ktory treba niekam specialne odniest? Kod kablov som nasiel: 17 04 11 - ale nikde som nenasiel kam s nimi... Dakujem Jano
Reagovať

RE:Káble

07.12.2017

Dobrý deň, káble, prívodné šnúry a podobné veci, ktoré sú súčasťou PC alebo iného zariadenia určite nedávajte do nádoby na komunálny odpad. Vo Vašej otázke nešpecifikujete, či sa jedná o odpad, ktorý je odpadom z domácností, alebo vzniká pri činnosti podnikateľa, alebo či je výsledkom aktivít tvoriacich predmet činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Predpokladám, že vo Vašom prípade sa jedná o elektroodpad z domácností, tento môžete vcelku alebo samotné káble (ale inak by sa zariadenie nemalo rozoberať) odovzdať: - distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu (napr. aj pri kúpe nového zariadenia môžete doniesť staré, príp. v mnohých obchodných domoch nájdete zberné miesta elektroodpadu), alebo - na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci (často to býva zberný dvor, príp. je obcou zabezpečený mobilný zber) - podrobnosti sa dozviete vo všeobecnom záväznom nariadení obce o odpadoch, alebo - osobe oprávnenej na zber elektroodpadu (§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.), bližšie informácie o konkrétnych oprávnených osobách nájdete na tejto linke: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/elektrozariadenia-elektroodpad/registre/. S pozdravom, Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

hospodárska budova

08.10.2017

Dobrý deň,má občan nárok na bezplatný vývoz odpadu vo velkokapacitnom kontajnery ak si požiada o jeho pristavenie na obecnom úrade?(mám na mysli bezplatný odvoz a bezplatné uskladnenie na skládke) Používame bežnú 240L smetnú nádobu ale potrebujeme vypratať hospodársku budovu.
Reagovať

RE:hospodárska budova

20.10.2017

Dobrý deň, podmienky zberu a prepravy komunálneho odpadu sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi príslušnej obce. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje obci povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Harmonogram tohto zberu určuje obec. Mimoriadny individuálny odvoz odpadu sa však spravidla spoplatňuje. Odporúčame Vám preto zistiť si podmienky zberu a prepravy komunálneho odpadu v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce. S pozdravom Ing. I. Novikmecová
Reagovať

podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

07.10.2017

1. Kde sa podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v Žiline, keďže v náplni činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie táto činnosť uvedená nie je (na úsekoch 1.8 odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 2. Akou formou elektronicky/osobne doniesť a na kópiu dajú potvrdenie/ cez portál slovensko.sk?
Reagovať

RE:podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

03.11.2017

Dobrý deň, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podľa § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení podáva príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 108 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti možno „Ohlásenie“ podať osobne do podateľne úradu (potvrdenie o prevzatí sa vyznačí na kópiu dokumentu) , doručiť poštou (dokladom je napr. podací lístok), resp. oskenované zaslať na e-mailovú adresu úradu odboru starostlivosti o životné prostredie oszp.za@minv.sk (požadovať potvrdenie o prečítaní e-mailu). Adresa : Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Na základe informácie MV SR sa v súčasnosti z technických príčin portál slovensko.sk neprevádzkuje. S pozdravom Ing. Martina Koňušíková, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Reagovať

odber toneru

30.08.2017

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne potrvdenia o odbere tonerov. stačí nám ako firme potvrdenie od nášho dodávateľa a aj odberateľa, alebo je potrebné potvrdenie od tretej strany - likvidátora? Ďakujem
Reagovať

Označovanie NO

19.07.2017

Dobrý deň, musia byť obaly na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu označené výstražnými piktogramami nebezpečnosti? V zákone o odpadoch som našla iba povinnosť uvedenú v §25 ods. 4 "Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu." Je niekde definované označenie obalu na zhromažďovanie odpadu u pôvodcu? Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:Označovanie NO

02.08.2017

Dobrý deň, podľa § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 k tejto vyhláške (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20170101_4532809-2.pdf). Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

CD,DVD

07.07.2017

Dobrý deň, mám doma kopu starých cd a dvd diskov, kam by som ich mal odovzdať ? V našom meste je zberný dvor , môžem ich odovzdať aj tam ? Ďakujem.
Reagovať

Dokumentácia so špecifikáciou odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej úprave bytu

25.06.2017

Chceme v byte urobiť pár stavebných úprav, teda presnejšie dva výzery do nosnej panelovej steny. Na OÚŽP sme doručili statický posudok so žiadosťou o vyjadrenie, ale prišiel nám od nich list na doplnenie dokumentácie so špecifikáciou odpadov, v zmysle platnej legislatívy, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Uviesť množstvo odpadu vyprodukovaného počas stavebných prác. Odkiaľ mám vedieť, koľko odpadu vznikne a akého druhu, ak firma ktorá to bude realizovať sa postará o vývoz tohto odpadu?
Reagovať

RE:Dokumentácia so špecifikáciou odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej úprave bytu

12.07.2017

Dobrý deň, keďže stavebné úpravy pre Vás bude vykonávať stavebná firma, vznikne odpad, ktorý je potrebné zaradiť do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest. Pravdepodobne sa bude jednať o odpad s katalógovým číslom 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06) alebo 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03). Množstvo odpadu môžete určiť odhadom podľa rozmerov výrezov, hrúbky stien a druhu stavebného materiálu. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

bioodpad

24.06.2017

Môže sa odpad z biostanice používať ako hnojivo na pole v tesnej blízkosti domov?
Reagovať

RE:bioodpad

11.07.2017

Dobrý deň, ak myslíte digestát (biokal), ten sa môže používať, ak bol certifikovaný ako hnojivo podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Obmedzenia pre používanie hnojív na poľnohospodárskej pôde sú uvedené v § 10 ods. 3 zákona o hnojivách. V uvedenom paragrafe nie je vzdialenosť od obydlí uvedená ako limitujúci faktor pre použitie hnojív. Určité obmedzenia pre použitie hnojív v zraniteľných oblastiach sú stanovené vo vyhláške MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

registracia a povinnosti

11.06.2017

Dobrý deň, Sme servisná organizácia zaoberajúca sa montážou a servisom domácich spotrebičov . Chcel by som sa informovať ako je to z registráciou n MZP SR s odpadmi ktoré vzniknú pri dovoze materiálu – papier a plast do 40 kg ročné, ten je separovaný a odvezený na zberný dvor v pôsobnosti mesta zatiaľ bez zmluvy no nie je s tým problém, ako aj s odpadom vzniknutým pri oprave 1. zákazník – občan : výmena náhradného dielu v spotrebiči, ktorý si zákazník prevezme s výrobkom napríklad pri poistnej udalosti 2 zákazník – firma: taktiež pri výmene zostava poškodený diel alebo súčasť zariadenia u zákazníka hmotný majetok, odpisy pripadne vyradenie z majetku firmy. A ďalšia skupina odpadu kancelársky tovar( pera, vystavene účtovné doklady pre zákazníka, tonery a podobne). Je možné ešte v súčasnom stave použiť napr. starú práčku na náhradné diely ktorú si zákazník neprevezme? Kovový odpad je vyvážaný raz ročné asi 80kg do zberných surovín. Vopred ďakujem
Reagovať

RE:registracia a povinnosti

30.06.2017

Dobrý deň, ak dovážate na územie SR tovar zabalený v obaloch, z ktorých vzniká odpad, stávate sa výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyplýva vám z toho plnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku. Čo sa týka registrácie, vyplýva vám povinnosť zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (§ 27 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch). V takomto prípade by ste okrem iného mali zabezpečiť plnenie povinností uvedených v § 27 odseku č. 4 písm. d) až k) zákona o odpadoch (individuálne alebo kolektívne). V prípade individuálneho plnenia povinností je potrebné mať udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Odpad, ktorý vám vzniká v rámci podnikateľskej činnosti (pri dovoze materiálu, tonery, účtovné doklady a pod.) ste povinní odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch). Takýto odpad by ste však nemali odovzdávať na zberný dvor, nakoľko na zberný dvor je možné odovzdávať len oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu potom zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14. V súvislosti s používaním náhradných dielov je dôležité upozorniť na zákaz rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu (§ 33 písm. c) zákona o odpadoch). Uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu, jedná sa o činnosti na ktoré sa vyžaduje autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 5. alebo bod 4. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

info

01.06.2017

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sme ako právnická osoba zaoberajúca sa maloobchodom povinní registrovať sa do registra výrobcov odpadov. Jediný odpad, ktorý naša spoločnosť produkuje sú kartónové krabice, v ktorých nám dodávatelia dodávajú tovar. Je to cca 2 palety za pol roka. Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:info

28.07.2017

Dobrý deň, pravdepodobne máte na mysli Register výrobcov vyhradených výrobkov. Na základe Vášho stručného popisu Vám v prípade, že tovar distribuujete priamo konečnému užívateľovi, odporúčame, aby ste zistili, či vami distribuovaný tovar nepatrí medzi vyhradené výrobky (§ 27 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Následne je potrebné si overiť, či výrobca vyhradeného výrobku (štvrtá časť zákona č. 79/2015 Z. z. ) je registrovaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. Register výrobcov vyhradených výrobkov je prístupný na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Vo všeobecnosti totiž platí, ak výrobca vyhradeného výrobku nie je registrovaný v prílušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k tomuto vyhradenému výrobku a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch na distribútora, ktorý poskytuje vyhradený výrobok konečnému užívateľovi. V súvislosti so spomínanými kartónovými krabicami, v ktorých je dodávaný tovar zabalený, príp. s ďalšími obalmi, v ktorých môže byť tovar poskytovaný konečnému užívateľovi zabalený, v prípade, že ho dovážate zo zahraničia, stávate sa výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm c) zákona č. 79/2015 Z. z. V tomto prípade Vám odporúčame venovať pozornosť § 52 až § 59 zákona č. 79/2015 Z. z. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

kuchynský odpad

24.04.2017

Dobrý deň, mám malú prevádzku cukrárskej výroby, cukrárske výrobky pečiem na objednávku, zákazníci si objednajú, prídu a odnesú si výrobok domov. Všetko čo vyrobím predám, vo výrobni mi nezostane nič len vzorky, ktoré odoberiem a päť dní skladujem. Mám uzatvorenú zmluvu o odvoze kuchynského odpadu s firmou, ktorá sa týmto zaoberá, lenže v podstate mi nemajú čo odviesť-raz do týždňa 100 g vzoriek. Chcem sa spýtať, ako často si mám viesť evidenciu odpadu ak mám skoro nulový odpad. Musím odovzdať aj hlásenie o vzniku odpadu? A ako často mi má chodiť firma, ktorá má najmenšie sudy na odpad 120 l, brať odpad. Ja toľko nevyprodukujem ani za 5 rokov. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:kuchynský odpad

05.05.2017

Dobrý deň, evidencia odpadov je riešená v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia odpadov sa vedie bez obmedzenia množstva odpadov. Evidencia odpadov sa vykonáva priebežne tak, ako odpady vznikajú. Ak odpad vzniká za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa eviduje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Povinnosť podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je riešená v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. V prípade, že odpad máte zaradený pod 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva bez ohľadu na jeho množstvo. V prípade, že odpad máte zaradený v podskupine 02 06 Odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva v prípade, ak vám vznikne odpad ročne súhrnne v množstve viac ako 1 tona. Frekvencia odvozu odpadu je podľa vzájomnej dohody s firmou, ktorá odvoz odpadu vykonáva. Ako návod môže slúžiť ustanovenie § 14 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, podľa ktorého frekvencia odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vytriedeného občanmi musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Podnikateľ a zákon o odpadoch

25.04.2017

Dobrý deň, naša firma sa zaoberá strojárenskou výrobou a prevádzkovaním práskovej lakovne. Odpad, ktorý produkujeme pochádza z kartonových krabíc a obalovej folie, do ktorej sú balené komponenty na strojárenskú výrobu (sroby, matky a pod), prípadne krabice z obalov z vrtačky, ktorá sa kúpi do firmy a krabíc z farby, ktorá sa používa v práškovej lakovni. Vo firme máme odpadový kôš od technických služieb mesta, kam dávame bežný komunálny odpad a ostatný odpad krabice a folie odnášame na zberný dvor. Chcem sa opýtať, či teda našej firme vzniká povinnosť nahlasiť sa podla zákonu o odpadoch ako producent odpadu?
Reagovať

RE:Podnikateľ a zákon o odpadoch

05.05.2017

Dobrý deň, povinnosť "nahlásiť sa ako producent odpadu" nie je v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovená. Avšak v prípade, že ročne v súhrne vo vašej firme vzniknú množstvá odpadov prekračujúce množstvá uvedené v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti alebo vzniknú odpady uvedené v prílohe č. 3 uvedenej vyhlášky, vzniká vám povinnosť podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

živnostník a triedený zber

20.04.2017

Dobrý deň, sme malá predajňa potravín. Poctivo triedime vzniknutý odpad z prevádzky (papier, plasty, plechovky z odpadkového koša pred predajňou), napr. mesačne 1-2 vrecia plastov, 5kg papiera. Prosím o informáciu, na koho sa máme obrátiť pre odvoz triedeného odpadu? Ako obalový materiál pre konečného spotrebiteľa používame plastové a papierové sáčky. Vyplýva nám z uvedeného ohlasovacia alebo registračná povinnosť? Obec má zavedený triedený zber odpadu, ktorý zabezpečuje OZV. Obec odmieta vykonávať odvoz triedeného odpadu od živnostníkov a právnických osôb vykonávajúcich činnosť na jej území. Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:živnostník a triedený zber

20.04.2017

Dobrý deň, odpad, ktorý vzniká v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou - prevádzkou predajne, ste povinný odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1 písm. e)). Obec je povinná zabezpečiť len zber a prepravu komunálneho odpadu, t. j. odpadov z domácností vznikajúcich pri činnosti fyzických osôb a odpadov podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania ... . Podľa nižšie uvedených množstiev vzniknutého odpadu nepredpokladáme, že vám vzniká ohlasovacia povinnosť v súvislosti so vznikom odpadu a nakladaním s ním (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti). Ako distribútorovi obalov vám odporúčame overiť, či obaly, ktoré poskytujete konečnému používateľovi, pochádzajú od výrobcov obalov, ktorí sú registrovaní v Registri výrobcov obalov (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/), nakoľko podľa § 56 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. (§ 54). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

staré pneumatiky

11.04.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či predajca pneumatík je povinný zobrať staré pneumatiky od kupujúceho. Mažel si chce kúpiť pneumatiky z e-shopu a tam mu povedali, že oni nemajú povinnosť prebrať staré pneumatiky. Ďakujem
Reagovať

RE:staré pneumatiky

19.04.2017

Dobrý deň, podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný zabezpečiť spätný zber. Ak distribútor z kapacitných dôvodov nemôže prevziať od konečného používateľa odpadové pneumatiky, nemôže ich prevzatie odmietnuť, ale sa môže s ním dohodnúť na inom termíne, prípadne spôsobe prevzatia (§ 71 ods. 1 písm. d)). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Povinnosť nahlasovať odpad, ak je spoločnosť súčasťou obchodného reťazca napr. MAX

06.04.2017

Dobrý deň, rád by som sa informoval či nie sú nejaké výnimky, resp. ako to platí pri "Vyplňovanie mesačného hlásenia o odpade z obalov", ak ide o to, že podnikateľ a jeho spoločnosť sú súčasťou obchodného reťazca MAX, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a platí mu nájom. Taktiež obchodný reťazec má zmluvu s firmou, ktorá zabezpečuje zhodnocovanie odpadu a preto je otázkou, či povinnosti v tomto prípade neprechádzajú na samotný obchodný reťazec. Ďakujem
Reagovať

RE:Povinnosť nahlasovať odpad, ak je spoločnosť súčasťou obchodného reťazca napr. MAX

07.04.2017

Dobrý deň, pravdepodobne myslíte "Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu", ktoré mali zasielať pôvodcovia odpadu z obalov podľa § 58 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S účinnosťou od 1. januára 2017 bol § 58 zrušený zákonom č. 313/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. S pozdravom Ing.I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Licencia na zeleny odpad

04.04.2017

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať,či je pri prevoze v nákladnej doprave zeleného dopadu Green waste potrebná Licencia o tomto odpade? Chceme previest zelený odpad na Slovensko a nie sme si istý, č na tento prevoz je nutná táto licencia. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Licencia na zeleny odpad

07.04.2017

Bohužiaľ z uvedenej požiadavky nie je jasné, či sa predmetná otázka týka dopravcu (t.j. ten, kto vlastní dopravné prostriedky a vykonáva prepravu odpadu pre tretiu osobu) alebo osoby, ktorá organizuje prepravu podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006 o preprave odpadu (ďalej len „Nariadenie č. 1013/2006“). Ak sa predmetná otázka týka dopravcu, pri cezhraničnej preprave odpadov zaradených do zeleného zoznamu odpadov v rámci EÚ za účelom zhodnotenia, vyplývajú pre dopravcu nasledovné povinnosti: V prípade, že dopravca prepravuje odpady, je povinný aby bol registrovaný na prepravu odpadu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch podnikateľ, ktorý vykonáva zber bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ten, kto vykonáva prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania na území Slovenskej republiky je povinný sa zaregistrovať na príslušnom okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo mieste podnikania. Predmetná registrácia platí len na území Slovenskej republiky. Čo sa týka náležitosti žiadosti, je potrebné kontaktovať príslušný okresný úrad. Predmetná registrácia, nepodlieha konaniu podľa správneho poriadku a ani správnemu poplatku. Zákon neustanovuje, od akého množstva odpadu sa treba zaregistrovať, takže táto požiadavka sa týka každého, hoci aj jednorazového prípadu; vždy však za podmienky, že ide o súčasť podnikania. Jednotlivé členské štáty si navzájom uvedenú registráciu akceptujú, sú však krajiny ako napr. Taliansko, Nemecko, Holandsko, Veľká Británia, ktoré vyžadujú aby dopravca, ktorý síce nepodniká a nemá ani miesto alebo sídlo podnikania v ich krajine, ale vykonáva prepravu cez ich krajinu, bol registrovaný aj v ich krajine. V prílohe predmetného e-mailu je uvedený zoznam krajín, ktoré registráciu akceptujú a zároveň, ktoré vyžadujú registráciu aj v ich krajine. Ak sa predmetná otázka týka osoby, ktorá organizuje prepravu, vyplývajú pre túto osobu nasledovné povinnosti: Osoba pod jurisdikciou krajiny odoslania (osoba, ktorá má oprávnenie nakladať s odpadom v krajine odoslania, nie dopravca), ktorá zriaďuje prepravu vyššie uvedených odpadov za účelom zhodnotenia (resp. na laboratórne účely) zabezpečí, aby odpad sprevádzal dokument uvedený v prílohe VII Nariadenia č. 1013/2006. Dokument uvedený v prílohe VII podpíše ešte pred prepravou osoba, ktorá zariaďuje prepravu a po prijatí príslušného odpadu podpíše predmetný dokument zariadenie na zhodnocovanie odpadu a príjemca. Zároveň je potrebné, aby osoba, ktorá zriaďuje prepravu mala uzatvorenú zmluvu o zhodnotení odpadu s príjemcom odpadu podľa čl. 18 ods. 2 Nariadenia č. 1013/2006 (táto zmluva nemusí sprevádzať prepravu, predkladá sa len v prípade ak si to vyžiadajú kontrolné orgány). Informácie podľa čl. 18 ods. 1 Nariadenia č. 1013/2006 archivuje v Spoločenstve osoba, ktorá zriaďuje prepravu, príjemca a zariadenie, ktoré odpad prijalo, najmenej tri roky odo dňa začatia prepravy (nie dopravca). Príloha VII Nariadenia č. 1013/2006 v slovenskom jazyku je uverejnená aj na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/cezhranicna-preprava-odpadov/dokumenty/. Z vyššie uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá organizuje prepravu je povinná pri nakládke odovzdať šoférovi vyplnenú prílohu VII, ktorá musí sprevádzať prepravu. Následne šofér pri vykládke odpadu odovzdá uvedenú prílohu VII príjemcovi odpadu. S pozdravom Ing. Jana Juríková, MŽP SR
Reagovať

Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

31.03.2017

Dobry den , rada by som sa informovala ci na zaklade novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. vyplyva pre mesta a obce zaobstaranie bud kompostarne alebo nadoby na bio odpad a jeho odvoz tak ako sa to zaviedlo v Bratislave alebo pre obce je postacujuce ked maju skladku bioodpadu ktora pre obcanov zdarma? Nie som si ista ake su nase prava ked v nasej obci musime vyvazat bio odpad sami na skladku vdialenu skoror 3 km... vopred vdaka
Reagovať

RE:Nova vyhlaska 2017 o Bioodpade

06.04.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám preštudovať si metodickú príručku, ktorá sa nachádza na adrese http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/metod-prir-zo-6.pdf. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

stavebný odpad

31.03.2017

Dobrý deň, prosím vás, keď nám vznikne v rámci jednej stavby stavebný odpad, môžeme ho zhodnotiť na inej stavbe? Ak áno, čo k tomu potrebujeme? Vopred ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:stavebný odpad

05.04.2017

Dobrý deň, v príslušnom stavebnom povolení by malo byť uvedené, ako sa má nakladať s odpadom, ktorý počas stavby vznikne. V prípade, že sa jedná o odpady, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií, povinná tieto odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii komunikácií (§ 77 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

čierna skládka odpadov

31.03.2017

Dobrý deň, prosím ako postupovať ako vlastník pozemku pri objavení čiernej skládky odpadov na jeho pozemku ( právnická osoba ) ďakujem
Reagovať

RE:čierna skládka odpadov

06.04.2017

Dobrý deň, podľa § 15 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému okresnému úradu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Predaj vlny

31.03.2017

Dobrý deň prajem, Som začínajúca živnostníčka, zaoberám sa pletením a predajom vlnených výrobkov. Chcem sa opýťať, či aj ja musím ohlasovať ako som naložila so zvyšným materiálom konktrétne vlnou- ktorý mi vznikol ako odpad pri práci? A taktiež ak výrobky na predaj chcem baliť do plastových sáčkov, je potrebné sa nahlásiť, že som producent odpadu? Vopred ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Predaj vlny

05.04.2017

Dobrý deň, v prípade, že budete zvyšnú vlnu považovať za odpad (§ 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) budete povinná plniť povinnosti držiteľa odpadu uvedené v § 14 zákona č. 79/2015 Z. z., o. i. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (§ 14 ods. 1 písm. f)) a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (t. j. príslušnému okresnému úradu) a uchovávať ohlásené údaje (§ 14 ods. 1 písm. g)). Ohlasovacia povinnosť Vám však vznike iba v prípade, ak v rámci kalendárneho roka prekročíte hodnoty uvedené v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, čo vo Vašom prípade nie je asi pravdepodobné. V prípade, že budete svoje výrobky baliť do plastových sáčkov, odporúčame Vám overiť, či sa nestanete výrobcom obalov podľa ods. 11 § 52 zákona č. 79/2015 Z. z. V tomto prípade by ste boli povinná plniť príslušné povinnosti výrobcu vybraného výrobku (obaly) ustanovené v štrtvej časti zákona č. 79/2015 Z. z. Je však predpoklad, že sáčky nakupujete v obchode. V takom prípade Vám odporúčame overiť si, či výrobca resp. dovozca týchto sáčkov je zaregistrovaný v Registri výrobcov obalov (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste tieto odpovede považovali za informatívne a neodvolávali sa na ne v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

povinnosť separovať

29.03.2017

Vraj v roku 2020 bude musieť každá obec nad 1000 obyvateľov vyseparovať min. 50 % komunálneho odpadu. Neskôr vraj ešte viacej. Kde je možné nájsť o tom ustanovenie v nejakom právnom predpise?
Reagovať

RE:povinnosť separovať

11.04.2017

Dobrý deň, v záväznej časti Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 časti 4.1.1 Ciele a opatrenia pre komunálne odpady, str. 103 sú uvedené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov. Pre rok 2020 je stanovená záväzná miera triedeného zberu komunálnych odpadov pre SR 60 %. V prílohe č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti 5 je uvedený cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov - do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku (transpozícia čl. 11 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc). Z dôvodu, že vytriedené zložky komunálnych odpadov nie sú stopercentne recyklovateľné, sú ciele pre mieru triedeného zberu komunálnych odpadov (60 %) vyššie ako samotný cieľ pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu (50 %). Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. je obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000, povinná vypracúvať program odpadového hospodárstva obce. Program odpadového hospodárstva obce musí byť v súlade so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva príslušného kraja, ktorý podľa § 9 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva SR. Týmto spôsobom by mal byť cieľ stanovený pre triedený zber komunálnych odpadov na úrovni SR prenesený až na úroveň obcí s počtom obyvateľov prevyšujúcim 1 000. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 je prístupný na http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf. Programy odpadového hospodárstva jednotlivých krajov neboli zatiaľ schválené, takže vyššie uvedené ciele nemôžu byť zatiaľ transponované do programov odpadového hospodárstva príslušných obcí. S pozdravom, Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Plastové okná

29.03.2017

Dobrý deň. Je kompletné plastové okno s kovaním a kľučkami neobalový výrobok v zmysle zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.?
Reagovať

RE:Plastové okná

06.04.2017

Dobrý deň, plastové okno s kovaním nie je neobalovým výrobkom. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

definicia firmy podľa zákona o odpadoch

28.03.2017

Dobrý večer, chcem Vás poprosiť pomôcť mi zadefinovať našu firmu z hľadiska zákona o odpadoch 79/2015. Naša činnosť: 1.naša firma dováža v kartónových krabiciach obalených streč-fóliou trubky pre našu internú výrobu. Krabice a fóliu nám odoberá miestna firma, ktorá zabezpečuje zber a zhodnotenie odpadu. 2. nakupujeme kartónové krabice v SR, balíme do nich kovové dielce ktoré vyvážame do PL. Ako sa správne má zadefinovať naša firma podľa § 27 - či sme výrobcom vyhradeného výrobku a § 52 ods.11 zákona o odpadoch? Vopred ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Reagovať

RE:definicia firmy podľa zákona o odpadoch

17.05.2017

Dobry den, moj nazor je, ze Vasa firma je Vyrobcom vyhradeneho vyrobku pre obaly v pripade cinnosti 1. Pozrite si §27 ods (7), (8) a §54 ods. (3) zákona o odpadoch. S pozdravom, Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o
Reagovať

Separovanie odpadu v stavebnej firme

21.03.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ako stavebná firma sme zo zákona povinný separovať odpad (napr. obaly z kancelárskeho papiera, plastové fľaše od minerálok ) ktorý vyprodukuje 1 zamestnanec v kancelárii a či je nutné uzavrieť na takýto odpad osobitnú zmluvu. Myslím tým zmluvu o likvidácii triedeného odpadu, nie stavebného odpadu (17 09 04 ).
Reagovať

RE:Separovanie odpadu v stavebnej firme

27.03.2017

Dobrý deň, v prípade, že odpad vzniknutý v kancelárii má charakter komunálneho odpadu (§ 80 zákona. č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov), ste povinní zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci (§ 81 ods. 9 zákona. č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý je určený v príslušnom všeobecnom nariadení obce. V prípade, že odpad vzniknutý v kancelárii súvisí s bezprostredným výkonom činnosti tvoriacej predmet podnikania, ste povinní odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ( s výnimkou prípadov uvedených v § 14 ods. 1 písm e) zákona. č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a ak nezabezpečujete zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu sám, napr. obaly z papiera odovzdať do zariadenia na výkup odpadu. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

POH

09.03.2017

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o info, či už je schválený Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. Ďakujem za odpoveď, L.T.
Reagovať

RE:POH

09.03.2017

Dobrý deň, povinnosť vypracovať POH má okresný úrad v sídle kraja. Odkaz naň nájdete na adrese: http://www.minv.sk/?informacie-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-odpadove-hospodarstvo. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Skládka stavebného odpadu

08.03.2017

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či zákon povoľuje zriadenie skládky stavebného odpadu v areáli stavebnej firmy umiestnenej v zastavanej časti obce, kde zároveň dochádza aj drveniu tohto odpadu, najmä betónu, sute, porobetónu. Táto činnosť spôsobuje zvýšený hluk počas celého pracovného dňa, ale najmä zvýšenú prašnosť životného prostredia a znečistenie okolia rodinných domov a verejného priestranstva, čo môže mať priamo negatívny vplyv na zdravie najmä v obci žijúcich ľudí. Ďalej by som sa sa chcel informovať, či k takejto činnosti podnikateľského subjektu je potrebný súhlas obce, prípadne občanov žijúcich v okolí areálu stavebnej firmy a u koho by sa mohol podať podnet -sťažnosť v tejto veci. Ďakujem za skorú odpoveď. Kiss
Reagovať

RE:Skládka stavebného odpadu

19.04.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo príslušný inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Podľa popisu si uvedená činnosť pravdepodobne vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP

Zber odpadov bez prevádzkovania zaraidenia na zber odpadov

06.03.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, aká činnosť spadá pod zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov. T.z., že niekto vykoná zber odpadu, uloží ho dočasne v priestoroch svojej spoločnosti a potom ho prepraví do zariadenia na zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov? K tejto činnosti nepotrebuje súhlas a stačí len registrácia? A ak majú registráciu na prepravu a zber odpadov podľa starého zákona o odpadoch je táto spoločnosť povinná požiadať o novú registráciu v zmysle nového zákona resp. požiadať o súhlas?
Reagovať

RE:Zber odpadov bez prevádzkovania zaraidenia na zber odpadov

20.04.2017

Dobrý deň, z nižšie uvedených informácií nie je zrejmé, či je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. Ak nie sú potrebné, je na vykonávanie zberu odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov postačujúca registrácia podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. Je však potrebné mať činnosť zberu a prepravy odpadov uvedenú ako predmet svojej podnikateľskej činnosti. Zákon č. 79/2015 Z. z. neupravuje registráciu v prechodných ustanoveniach. Podľa názoru autorov komentára k zákonu č. 79/2015 Z. z., ak je podnikateľ už zaregistrovaný podľa predchádzajúceho zákona, nemusí sa registrovať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Dotaz e-shop z ČR

06.03.2017

Dobrý den, jsme malý český e-shop zasílající textilní zboží. Jedná se o malé objemy zásilek, zpravidla do 1 až 2 kg. Na trhu fungujeme druhým rokem. V loňském roce se objevili první zájemci o zboží ze Slovenska. Jde však o zanedbatelný podíl (v průměru lze počítat tak s jednou zásilkou za měsíc až za dva měsíce). V souvislosti s diskusemi o novele zákona o odpadoch, které v posledních dnech u nás hodně probíhají a nejasnostem ve výkladu bych Vás chtěla požádat o radu, zda je pro nás nutná registrace a dále, zda je rozdíl, pokud bychom dodávali zboží cílovému spotřebiteli nebo podnikateli, který zboží dále zpracovává nebo prodává (výroba oděvů, případně prodej textilního materiálu). Předem moc děkuji za odpověď.
Reagovať

RE:Dotaz e-shop z ČR

07.04.2017

Dobrý deň, prepodkladáme, že vo vašom prípade je potrebná registrácia v Registri výrobcov obalov, nakoľko zasielaný textilný tovar pravdepodobne balíte do obalov a stávate sa tak výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezohľadu na množstvo obalov použitých na balenie. Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku je podrobne riešený v § 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, splnenie povinnosti registrácie musí vykonať cez svojho splnomocneného zástupcu (§ 18 - § 20 zákona č. 79/2015 Z. z.) Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Nebezpečný odpad

09.02.2017

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť v oblasti nkaldania s nebezpečným odpadom. Sme firma, ktorej činnosťou je spracovanie projektov. Pre svoju prácu používa počítače, ktorých súčasťou je aj záložný UPS systém, ktorého srdcom je olovená batéria, ktorá je podľa Katalógu odpadov vedená pod číslom 160601 a ide o nebezpečný odpad. My v prípade skončenia životnosti takejto batérie ju odovzdávame na miesto spätného zberu. Dopočula som sa ale že my by sme takéto batérie nemali prevážať, čo sa my zdá byť zvláštne nakoľko ide za celý rok o cca 10 ks batérií, čo je dokopy cca 23 kg. Je niekde presne definované aká by mala byť preprava prípadne nijaké opatrenia na prepravu takéhoto druhu nebezpečného odpadu.
Reagovať

RE:Nebezpečný odpad

17.02.2017

Dobrý deň, na prepravu použitých prenosných batérií na miesto spätného zberu sa nevzťahujú špeciálne podmienky prepravy. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Nebezpečný odpad

22.02.2017

Dobrý deň. Vedeli by ste mi poradiť aj ako postupovať pokiaľ tieto olovené batérie, ktoré sú súčasťou záložného UPS systému pracovných počítačov nechceme evidovať ako odpad. My totiž postupuje pri nakladaní s nimi takto: Po nezareagovaní záložného UPS systému pri výpadku el. prúdu sa táto baterka vyberie a je odovzdaná firme na kontrolu jej funkčnosti (teda či ešte spĺňa požadované parametre a môže byť ďalej použitá). V prípade, že nám kontrolná firma povie, že baterka sa už nedá ďalej používať na svoje účely zostáva v tejto firme a tá ju príslušným spôsobom spracuje. Ak postupujeme takýmto spôsobom vzniká v našej firme nebezpečný odpad? Ďakujem za skorú odpoveď.
Reagovať

RE:RE:RE:Nebezpečný odpad

19.04.2017

Dobrý deň, podľa Vášho popisu by ste mali tento odpad evidovať. S pozdravom Ing. I. Novikmecová
Reagovať

Hlásenie produkcie odpadov

03.02.2017

Prosím o stručnou informaci kdy,kam, komu a v jakém termínu je původce povinen podat roční hlášení o produkci odpadů. Děkuji.
Reagovať

RE:Hlásenie produkcie odpadov

07.02.2017

Dobrý deň, podrobnosti o ohlasovaní údajov o vzniku odpadu a nakladaní s ním sú uvedené v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Komunálny odpad?

03.02.2017

Zdravím, sme dopravná spoločnosť, vzniká nám rôzny odpad (nie nebezpečný odpad a oleje a pod., v tom máme jasno), ktorý dávame do veľkého kontajneru, ktorý nám vyvážajú technické služby mesta. Po vývoze odpadu s faktúrou držíme aj odpadový lístok kde je uvedené: "Odpad :200301, kategória: 0, zmesový komunálny odpad". Kedže sme s.r.o. a nie obec/mesto, vyššie riešený odpad by nemal byť komunálny. Moja otázka: Do ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním mám uviesť označenie odpadu ako máme na lístku od likvidátora odpadu "Komunálny odpad", alebo ... ? Ďakujem za info.
Reagovať

RE:Komunálny odpad?

07.02.2017

Dobrý deň, právnická osoba môže vyprodukovať komunálny odpad (§ 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V tomto prípade sa v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvedie príslušný kód komunálneho odpadu a do poznámky, že uvedené údaje ohlasuje obec. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

oprávnenie na prepravu odpadu

31.01.2017

Dobrý deň, sme malá stavebná firma a pri našej činnosti nakladáme s odpadom (najčastejšie 17 09 04) - prepravujeme ho na legálnu skládku odpadu. Pri prácach pre právnickú osobu, kedy je táto pôvodcom odpadu od nás PO vyžaduje oprávnenie-povolenie na prepravu odpadu. Je takéto povolenie-oprávnenie potrebné? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:oprávnenie na prepravu odpadu

31.01.2017

Podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov ten, kto vykonáva prepravu odpadov ako predmet svojej podnikateľskej činnosti je povinný sa zaregistrovať na príslušnom okresnom úrade podľa miesta svojho sídla alebo miesta podnikania. Táto registračná povinnosť nie je povinná pre tých, pre ktorých činnosť prepravy odpadov sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácie podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:RE:oprávnenie na prepravu odpadu

09.02.2017

Ano, OU odbor zivnostenskeho podnikania Vam na zaklade potvrdenia o registracii vystavi "osvedcenie o zivnostenskom opravneni - podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpecnym odpadom." Mame tu istu cinnost a zaujima nas ci mame povinnost podavat rocne hlasenie. A ak ano - ktore ?
Reagovať

platnosť registrácie

27.01.2017

Dobrý deň. Máme registráciu podľa 223/2001, § 71 na obchodníka a sprostredkovateľa z r. 2013. Je táto registrácia platná alebo je potrebné požiadať o novú?? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:platnosť registrácie

31.01.2017

Podľa názoru autorov publikácie Zákon o odpadoch Komentár, EUROKÓDEX, s. r .o., apríl 2016, ak je podnikateľ už zaregistrovaný (podľa predchádzajúcich predpisov), nemusí sa registrovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Postih za zmiešanie vyseparovaného odpadu

26.01.2017

Dobrý deň, na našom pracovisku pred pár mesiacmi konečne pribudli na chodbách koše na separovaný odpad (na papier a plasty), myslím že to bolo dokonca financované aj z nejakých EU peňazí. Nedávno som pristihla jednu z p. upratovačiek (a vraj nie je jediná z nich), ako vytriedený obsah týchto nádob všetok vysýpa do sakla s komunálnym odpadom. Na moju otázku, že či ona sa rozhodla skrátka neseparovať, sa len smiala. Mojim kolegyniam vraj rozprávala aj o tom, že je to zbytočné a že ona by s tým mala len zbytočnú robotu (čiže toto robí pravidelne)... Ich šéfovi je situácia tiež zjavne ukradnutá. Ja nikomu nechcem škodiť, ale toto jej chovanie mi naozaj veľmi vadí, ja v práci komunálny odpad ani neprodukujem, len papier/plast, ktorý sa dá triediť a keď si predstavím, kde aj tak nakoniec skončí, fakt ma to štve. Chcela by som sa spýtať, ako ju upozorniť, aby to začala rešpektovať - či existuje nejaká forma postihu, ktorou by som ju mohla postrašiť, lebo po dobrom na ňu zjavne nefunguje nič. Vopred vďaka za odpoveď!
Reagovať

RE:Postih za zmiešanie vyseparovaného odpadu

13.02.2017

V tomto prípade nie je možné jednoznačne odpovedať, či je možný postih priamo pre pani upratovačku. Je dôležité, ako je upravený pracovno-právny vzťah, resp. zmluvný vzťah medzi pani upratovačkou a jej zamestnávateľom/obstarávateľom a pôvodcom odpadu. Na doplnenie vo všeobecnosti podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je zakázané ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Podľa § 13 ods. 1 zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch. Sankciou za porušenie podľa § 13 ods. a) zákona o odpadoch právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je pokuta od 4 000 eur do 350 000 eur. Sankciou za porušenie tohto zákazu fyzickou osobou - nepodnikateľom môže byť pokuta do 1 500 eur. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o vzniku odpadu

19.01.2017

Dobrý deň, chcem sa spýtať, obec ma zriadenú príspevkovú organizáciu, ktorá prevádzkuje zberný dvor a súčasne zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu od občanov. Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zberného dvora je vydaný pre príspevkovú organizáciu, súčasne je aj zmluvným partnerom organizácii zodpovednosti výrobcov. Kto má podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Obec alebo zriadená príspevková organizácia. Ďakujem za odpoveď Mikulcová
Reagovať

RE:Ohlásenie o vzniku odpadu

24.01.2017

Dobrý deň, dovolím si odpovedať na vašu otázku: príspevková organizácia podáva obci Oznámenie o zbere a výkupe (Vyhl.č. 366/2015Z.z. príl.č.11) za komunálne odpady, teda odpady sk.20. Keďže je zber vykonávaný v rámci obce (v spolupráci) obec podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kde zaráta i odpady z tlačiva Oznámenie o zbere a výkupe odpadu. Čo sa týka OZV, tej sa hlási len zber vyhradených prúdov odpadu, nie všetky druhy odpadov.
Reagovať

zemné práce

13.01.2017

dobrý deň, zaoberáme sa zemnými prácami a na naše nákladne auta nakladame a prenasame výkopovú zeminu? máme mať po novom nejake povolenie?
Reagovať

RE:zemné práce

19.01.2017

V prípade, že sa otázka týka nového zákona o odpadoch, tak podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") ten, kto vykonáva prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti zaregistrovať sa na príslušnom okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania. V prípade, že sa jedná o prepravu výkopovej zeminy s obsahom nebezpečných látok ročne v množstve väčšom ako 1 tona, je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. Tento súhlas sa udeľuje príjemcovi alebo odosielateľovi odpadov, nie dopravcovi odpadov, ktorý zabezpečuje pre pôvodcu, resp. držiteľa nebezpečných odpadov prepravu nebezpečných odpadov. Túto činnosť však môže dopravca vykonávať iba v rámci súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, ktorý bol udelený odosielateľovi alebo príjemcovi nebezpečných odpadov. V prípade, že dopravca je zároveň aj odosielateľom alebo prijímateľom nebezpečných odpadov ročne v množstve väčšom ako 1 tona, mal by mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. V tomto prípade registrácia podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch nie je potrebná. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

POH bratisl. kraja

03.01.2017

Chcela by som sa informovať či už bol schváleny POH bratislavského kraja na roky 2016 - 2020. Ak nebol tak aspoň informáciu kedy asi bude schválený. Ďakujem.
Reagovať

RE:POH bratisl. kraja

03.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia (http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-1). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

povinnosť registrácie?

15.12.2016

Dobrý deň, máme predajňu obuvi, pracovných odevov a e-shop. Tento tovar k nám chodí samozrejme zabalený v obaloch a my ho predávame ďalej. Kartóny, v ktorých sa dodáva tento tovar odovzdávame do zberných surovín. Sme povinný registrovať sa v registri výrobcov. Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:RE:povinnosť registrácie?

18.01.2017

Dobrý deň, v takomto prípade by mal distribútor skontrolovať, či výrobca tovaru, ktorý tovar zabalil do obalu, alebo predchádzajúci distribútor je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. Pretože podľa § 56 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak koncový distribútor, ktorý poskytuje tovar v obaloch priamo konečnému používateľovi, prevzal tieto tovary v obaloch od výrobcu obalov nepísaného v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, je povinný zabezpečiť za takéhoto výrobcu plnenie jeho povinností podľa zákona o odpadoch, t. j. aj povinnosť zapísať sa do príslušného Registra výrobcov vyhradeného výrobku. Register výrobcov obalov je verejne prístupný na webovom sídle MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Podrobnosti o zápise do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sú upravené najmä v § 30 zákona o odpadoch a § 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

TRIEDENIE ODPADU

15.12.2016

Dobrý deň chcem sa mam dom za mesto kde bývame no mesto mi vyváža len jednu popolnicu raz za mesiac. Chcem sa spýtať ci je mesto povinne zabezpečiť aj popolnicu alebo zvoz plastov a papiera.
Reagovať

RE:TRIEDENIE ODPADU

12.01.2017

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je obec povinná o. i. zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcim systému zberu komunálneho odpadu v obci a zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad podľa § 81 ods. 3 zákona o odpadoch znáša pôvodný pôvodca odpadu (občan). Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. (Ide o možnosť, nie o povinnosť, preto záleží na obci, či náklady na tieto zberné nádoby zahrnie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ich bude hradiť z iných zdrojov.) S pozdravom I. Novikmecová
Reagovať

Opakovane použiteľné obaly

30.11.2016

Dobrý deň, v súvislosti s plnením povinností výrobcu obalov mám nasledovnú otázku: Vratné obaly , ktoré dodávame do SR a spätne sa nám pravidelne vracajú (pričom tieto obaly boli nakúpené pred x-rokmi). Ako je to s ich vykazovaním a teda platením poplatku OZV-čke? Konkrétne ide o kombinovaný kovovo plastový obal, ktorý nám zo slovenskej firmy privezú nazad, my ho naplníme našimi výrobkami a pošleme zas im. Všetko v rámci Slovenska. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Opakovane použiteľné obaly

02.12.2016

Dobrý deň, odporúčame viesť evidenciu ako po minulé roky, pretože evidencia sa účinnosťou zákona o odpadoch od 01.01.2016 nemenila. Opakovane použiteľné obaly sa zarátavajú do obalov uvedených na trh len v čase ich prvého použitia (§ 54 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.; predtým § 7 ods. 6 zákona č. 119/2010 Z. z.). S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

eternit

28.11.2016

Dobrý podvečer . Chcela by som sa opýtať kam mám oznámiť suseda. Má na dvore väčšie množstvo (náklaďák) azbestového eternitu.Ktoré lámu ,predávajú . Ďakujem
Reagovať

RE:eternit

18.01.2017

Dobrý deň, v prípade, že sa jedná o odpad s obsahom azbestu zo stavieb, mal by mať oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydané úradom verejného zdravotníctva. V tomto prípade môžete podať podnet na úrad verejného zdravotníctva. Nesprávnou manipuláciu s nebezpečným dopadom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí a poškodeniu životného prostredia, z tohto dôvodu môžete podať podnet aj na príslušný okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

distribútor pneumatík

25.11.2016

Dobrý deň. Je v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015, § 69, ods. 9 považovaná za distribútora pneumatík právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva aj prepravu, ktorej nové pneumatiky dodáva zmluvný dodávateľ a ktorá vykonáva občasné výmeny pneumatík vo svojej autodielni, pričom autodielňa nie je prevádzkovaná za účelom podnikania a slúži len na účely servisovania vlastnej techniky ?
Reagovať

RE:distribútor pneumatík

18.01.2017

Dobrý deň, pokiaľ táto právnická osoba vykonáva výmenu pneumatík len v rámci servisu vlastnej techniky a neposkytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne (predaj) alebo ako súčasť servisu, nie je distribútorom pnuematík. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

odpadové hospodárstvo

09.11.2016

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať o povinnosti v zákone o odpadoch. Som kaderník. Som nútený sa registrovať na MŽP? Nepredávam žiadne produkty a som v priestoroch kde prenajímateľ má vlastné kontajnery. Postačuje mi mať zakotvené v zmluve, že on nakladá s prípadným odpadom?
Reagovať

Povinnosti vyplývajúce zo zákona

03.11.2016

Dobrý deň, sme mestská časť a vlastníme obchodné centrum, v ktorom máme 15 nájomcov (potraviny, drogéria, lekáreň, reštaurácia, zelenina ...). My ako mestská časť objednávame pre nájomcov kontajnery na odpad. Poplatok za komunálny odpad uhrádzame my, pričom nájomcovia nám to uhrádzajú v mesačných platbách. Chcel by som sa opýtať, či mestskej časti vyplývajú zo zákona o odpadoch nejaké povinnosti, ohlasovacie povinnosti atď, kedže mestská časť tento odpad nevytvára.
Reagovať

Skládkovanie odpadu zo zdravotnej starostlivosti

27.10.2016

Dobrý deň, odpad zo zdravotnej starostlivosti je podľa zákona č.79/2015 §13 ods.e)3 zakázané skládkovať. Odpady zaradené pod 18 01 04 - sadrové odtlačky, plienky, posteľná bielizeň ( čistá) sa môžu skládkovať alebo nie? Plienky a bielizeň predsa vznikajú aj ako súčasť komunálneho odpadu v každej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

Odpady z obalov

26.10.2016

Dobry den, prosim Vas o radu pre restauraciu, ktora poskytuje donasku jedal (krabice na pizzu, termoobaly na teple jedlo) ako ma postupovat v rieseni odpadov z obalov?
Reagovať

Otazka - autodoprava

26.10.2016

Dobry den, neviem ci to sem patri, ale naozaj neviem, kam sa mam s danou otázkou obratit. Manzel ma autodopravu do 3,5t - 1auto. Odpady neprodukuje. Jediny odpad, ktory mu vznika su pneumatiky a olej, ale tie likviduje firma, kde ich chodi menit. Vieme, ze od jula je nejaky novy zakon, ale nik nam ohladom toho nevie poradit. Infolinka vraj este nefunguje. Tak ma ci nema nejaku povinnost sa zahlasit a vôbec to riesit, ci nie? Velmi pekne dakujem za Vasu odpoved. Michaela
Reagovať

RE:Otazka - autodoprava

04.11.2016

Dobrý deň, v tomto prípade je výmena oleja a pneumatík vykonávaná v rámci servisnej služby, takže pôvodcom odpadov je právnická osoba, resp. fyzická osoba - podnikateľ, ktorá túto činnosť vykonáva. V tejto súvislosti Vášmu manželovi nevyplýva ohlasovacia povinnosť podľa zákona o odpadoch. Odporúčame mu však, aby si overil, či daná firma má oprávnenie na nakladanie s príslušnými druhmi odpadov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Odpady

25.10.2016

Dobrý deň, prosím Vás, ako máme postupovať, keď náš starosta nerieši dôsledne nakladanie s odpadmi v obci. Napriek dnešnému dátumu 25.10.2016 máme len jednu kuka nádobu čiernej farby na TKO a dosť. Inde už fungujú žlté, modré kuka nádoby... u nás skapal pes. Žiaden zberný dvor, odpad z materskej škôlky si kuchárka nosí domov ako za komunistov, oleje z domácností idú do kanalizácie, zelený odpad sa veselo páli... žiadna obecná kompostáreň, ani domáce. Na otázky občanov starosta svojsky arogantne odpovedá, nech sa každý sám stará... Sme z toho rozčarovaní, pretože toto správanie je diametrálne odlišné od toho pred voľbami... vtedy sľuboval zberný dvor (máme do 1000 obyv.), domové kompostárne atď. Kam sa môžeme prosím obrátiť, aby si starosta začal plniť v tomto ohľade svoje povinnosti ohľadne nakladania s odpadmi, ktoré mu určuje zákon? Pripomienky ľudí povýšenecky ignoruje. Kto nám pomôže zjednať nápravu? Ďakujeme za rady!
Reagovať

RE:Odpady

27.10.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Za nesplnenie povinnosti zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu hrozí pokuta podľa § 117 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. od 800 eur do 80 000 eur. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

odpad z obalov

19.10.2016

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom zákona č. 79/2016 o odpadoch. Je možné tento odpad z obalov odnášať priamo do zberu papiera alebo je nutné sa registrovať v Registri výrobcov obalov? Sme firma, ktorá má mesačne odpad z obalov v podobe kancelárskych potrieb.
Reagovať

RE:odpad z obalov

19.10.2016

Dobrý deň, áno, je to možné. Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov. V tomto prípade je potrebné do 25. dňa nasledujúceho mesiaca zaslať ohlásenie podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Podrobnosti k vypĺňaniu tohoto ohlásenia nájdete v usmernení MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-58.pdf). V prípade, že sa na vašu firmu nevzťahuje § 52 ods. 11 vyššie uvedeného zákona, t. j. nie ste dovozcom výrobkov balených v obaloch alebo nebalíte výrobky do obalov, ktoré násedne uvádzate na trh v SR, nie ste výrobcom obalov a nie ste povinní sa registrovať v Registri výrobcov obalov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

otazka

12.10.2016

dobrý den chcem sa spytat ci ma starosta povinnost zabezpecit velkokapacitny kontajner na pevny odpad-
Reagovať

RE:otazka

13.10.2016

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 91/2016 Z. z. je povinnosťou obce zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia . Znamená to napr. pristavenie potrebného počtu zberných kontajnerov do dostatočnej blízkosti k pôvodcom odpadu aspoň dvakrát do roka. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Podrobnosti o tomto spôsobe zberu musí obec uviesť vo všeobecne záväznom nariadení. Ing. I.Novikmecová, SAŽP
Reagovať

dodávky e-shopu z ČR na Slovensko

12.10.2016

Dobrý den, jsme malý český e-shop, o jehož výrobky mají zájem též zákazníci ze Slovenska. Co musíme splňovat, abychom mohli tyto zákazníky obsloužit a zboží jim odeslat vč. standardních obalů? Děkuji moc za odpověď. Roman Bartoš
Reagovať

RE:dodávky e-shopu z ČR na Slovensko

13.10.2016

Dobrý deň, vzhľadom na to, že budete uvádzať na slovenský trh tovar v obaloch, budete podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 91/2016 Z. z. minimálne výrobcom obalov, na ktorého sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Rozšírená zodpovednosť výrobcov je riešená v štvrtej časti zákona o odpadoch. V závislosti od druhu výrobkov, ktoré ponúkate vo svojom e-shope, budete možno musieť plniť aj povinnosti vzťahujúce sa na ďalšie vyhradené výrobky. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

odovzdanie odpadu opravnenej osobe

07.10.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď chcem odovzdať starý papier osobe, ktorá má povolenie na zber odpadov, podľa obchodného registra je potrebné mať z touto osobou aj zmluvu o odovzdaní opadu? Alebo stačí prehlásenie, že som tejto osobe odovzdal odpad podla katalógového čisla...
Reagovať

RE:odovzdanie odpadu opravnenej osobe

19.10.2016

Dobrý deň, keďže nepoznáme konkrétny prípad vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi, ktorým je aj zariadenie na zber odpadu, je podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, potvrdí držiteľovi prevzatie odpadu s uvedením dátumu a času prevzatia odpadu, množstva prevzatého opdadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, účelu, na ktorý bol odpad prevzatý a ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom, t. j. zber odpadov. Toto sa nevzťahuje na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Obalové materiály

07.10.2016

Dobry den mame maloobchodnu predajnu, kde nam vznikaju obalove odpady z lepenky, resp. kartonove krabice. Tie nasledne pouzivame na dalsie balenie tovarov zakaznikom. Co nepouzijeme na zaklade zmluvy od nas bezplatne odobera spolocnost Brantner Poprad, ktora v PP zabezpecuje komplet odpadove hospodarstvo. Musime sa reistrovat a posielat hlasenia ked ziadny z tychto obalov vlastne neostava u nas? Dakujem
Reagovať

11 firiem urcenych ministerstvom ZP

05.10.2016

Dobry den,neviem najst zoznam firiem,ktore urcilo ministerstvo ZP na zber odpadu od podnikatelov.Poradite mi?
Reagovať

RE:11 firiem urcenych ministerstvom ZP

06.10.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vydáva súhlasy podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a registrácie podľa § 98 tohto zákona pre osoby, ktoré vykonávajú zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

reklamné materiály

29.09.2016

Dobrý deň, naša spoločnosť v rámci reklamných kampaní často využíva dodávateľské firmy na tlačenie materiálov, ktoré zasielame zákazníkom. Časť materiálov tlačíme aj vo vlastnej réžii. Sme povinný v zmysle nového zákona o odpadoch podať žiadosť o registráciu za výrobcu neobalového výrobku nakoľko naši dodávatelia tlače nie sú uvedený v registri výrobcov neobalových výrobkov. Ďakujem pekne.
Reagovať

RE:reklamné materiály

03.10.2016

Dobrý deň, pravdepodobne nie je možné preukázať, že tlačené materiály nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, a preto je potrebné, aby ste požiadali o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku. A to jednak z dôvodu, že si tlačíte materiály vo vlastnej réžii (ste výrobca neobalového výrobku) a jednak z dôvodu, že vaši dodávatelia nie sú zapísaní v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (v tomto prípade prechádzajú na vás povinnosti výrobcu neobalového výrobku). Povinnosti výrobcu neobalového výrobku sú stanovené v § 27 ods. 4 a § 74 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Viac sa môžete dozvedieť v článku (http://banos.blog.sme.sk/c/432074/tlacite-reklamne-letaky-pouzivate-vizitky-toto-vam-hrozi-ak-nie-ste-registrovani.html). S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

stavebný materiál a fekalie

21.09.2016

Dobrý deň,chcem sa spýtať Je to v poriadku ak starosta obce používa stavebný odpad ako návažku respektívne zasypanie veľkej jamy v blízkosti toku rieky? Je to porušenie zákona o ochrane prírody ak starosta dáva vypúšťať fekálie vo voľnej prírode aj napriek tomu že obec má čističku? Ďakujem
Reagovať

RE:stavebný materiál a fekalie

06.10.2016

Dobrý deň, vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do voľnej prírody (ak ste pod fekáliami mali na mysli komunálne odpadové vody), je okrem porušenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí (§17-19, §27) a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§3-4 ohľadne všeobecnej ochrany prírody a krajiny) aj porušením zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Podľa zákona o vodách je komunálne odpadové vody možné vpúšťať s príslušnými povoleniami len verejnou kanalizáciou cez čistiareň odpadových vôd alebo iným adekvátnymi systémami. V prípade žúmp, obsahy žúmp musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd (§ 36, ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.) a teda tiež nemôžu byť vypúšťané do voľnej prírody. Podľa § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. vodách je tiež zakázané meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku. V prípade, ak sa jama, ktorú spomínate nachádza v inundačnom území (inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta), môže sa jednať aj o porušenie § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý hovorí, že v inundačnom území je zakázané umiestňovať, okrem iného, materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť. Či vo vašom prípade dochádza k porušeniu zákona o vodách alebo zákona o povodniach môže rozhodnúť príslušný orgán štátnej vodnej správy. Preto vám odporúčame, v prípade vášho podozrenia na nezákonné poškodzovanie brehov vodného toku a vypúšťanie odpadových vôd do voľnej prírody, obrátiť sa s podnetom na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny alebo na odbor inšpekcie ochrany vôd) alebo na miestne príslušný okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie). S pozdravom Ing. R. Grófová, Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

Odpad

19.09.2016

Dobrý deň,chcel by som od Vás radu.Oproti mojho domu starosta zložil otvorený kontajner .Od brany ku kontajneru je asi 15m.Do toho kontajnera ľudia nosia z dediny odpady všelijaké taký smrad je že ani okno neviem otvoriť a na dvore sa niekedy jednoducho neda byť.Už som s nim hovoril zoparkrát ale stále sa vyhovara .Co by som mal robiť aby ten kontajner rušil .Dakujem
Reagovať

RE:Odpad

05.10.2016

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. je za nakladanie s komunálnymi odpadmi zodpovedná obec. Podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo o. i. k obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom. Ak nie je možná dohoda, je možné podať podnet na príslušný okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Za porušenie povinnosti podľa § 12 ods. 2 zákona o odpadoch právnickou osobou podľa § 117 ods. 3 zákona o odpadoch hrozí pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Nebezpečný odpad

19.09.2016

Dobrý deň, Kde je možné odovzdať nebezpečné odpady - konkrétne motorový olej, ak obec nemá zberný dvor ?
Reagovať

RE:Nebezpečný odpad

22.09.2016

Dobrý deň, nakladanie s odpadovými olejmi riešia ustanovenia § 76 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa ods. 9 uvedeného zákona je pôvodca odpadových olejov povinný odpadové oleje odovzdať v prípade komunálneho odpadu na zberný dvor alebo miesto určené obcou. Obec je povinná podľa § 81 ods. 8 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. v príslušnom všeobecne záväznom nariadení upraviť podrobnosti (t. j. aj miesto zberu) o spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, kam patria aj odpadové motorové oleje. Iné ako komunálne odpadové oleje je možné odovzdať osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo priamo spracovateľovi odpadových olejov, ktorý musí mať vydanú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Odpady z obalov

13.09.2016

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Sme projekčná firma, ktorá pôsobí v kancelárskych priestoroch a našim produktom (výrobkom) je projekt, ktorý v digitálnej a papierovej forme odovzdávame zákazníkovi a jeden kus projektu v papierovej forme archivujeme. Našimi odpadmi sú bežné odpady ako z domácnosti (plasty, papier, zmesový komunálny odpad, biologický odpad, ...), potom použité batérie (UPS pre počítače), tonery do tlačiarní a ortuťové žiarivky. V rámci sídla firmy prevádzkujeme aj kopírovňu na prefocovanie a tlač dokumentov. Nakupujeme teda kancelársky papier, ktorý je balený v krabiciach, euroobaly a iné kancelárske potreby a nábytok, ktorý býva zabalený v kartóne. V paragrafe 58 zákona o odpadoch 79/2015 v odseku 2 sa píše, že pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odpadu príslušnému koordinačnému centru. Máme takéto niečo naozaj nahlasovať (ako množstvo krabíc, papiera, plastov)? Podľa mňa by stále mohlo platiť paragraf 80 zákona o odpadoch, v ktorom sa píše, že komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyz. osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania....Kancelársky papier zabalený v krabici síce využívame na tlač spracovaného projektu, ale príde mi to zvláštne takéto niečo nahlasovať. Ďakujem za radu ako si správne vysvetliť zákon o odpadoch.
Reagovať

RE:Odpady z obalov

14.09.2016

Dobrý deň, v zmysle usmernenia MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-58.pdf) ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodňovanie - nenastal materiálový tok. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

vzdialenosť skládky odpadu od obytného domu

09.09.2016

Dobrý deň, v našej obci je miesto určené na skládku odpadu. Zelený odpad sa však do toho priestoru nezmestí a tak obec určila, že sa má odkladať do blízkosti skládky. Keďže sa zelený odpad neodváža pravidelne, jeho veľkosť narastá a v súčastnosti má popri poľnej ceste už dĺžku asi 100 m a od nášho domu je vzdialenosť už len 25 m. Keďže odpad čiastočne hnije, je zdrojom nielen zápachu, ale aj zvýšeného výskytu hmyzu, hlavne múch. Existuje nejaká právna úprava, ktorá určuje vzdialenosť skládky odpadov od obytných budov?
Reagovať

RE:vzdialenosť skládky odpadu od obytného domu

16.09.2016

Dobrý deň, podrobnosti v súvislosti s lokalizáciou skládky odpadov vo vzťahu k bezpečnej vzdialenosti od obytných zón alebo rekreačných oblastí sú stanovené v STN 83 8101 Skládkovanie odpadov. Podľa § 13 písm. e) bod. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad za záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov zneškodňovať skládkovaním s výnimkou nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. Zároveň je podľa § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. každý povinný nakladať s odpadom takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo o. i. k obťažovanie okolia zápachom. S pozdravom Ing. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov.

24.08.2016

Dobrý deň. Kam mám zasielať Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov ? Vzniklo už koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov ? Alebo to naďalej zasielať na Ministerstvo životného prostredia ?
Reagovať

RE:Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov.

08.09.2016

Dobrý deň, koordinačné centrum ešte nie je zriadené. Do zriadenia koordinačného centra sa Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov zasiela na ministerstvo. S pozdravom, Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

skladka odpadov v obci

15.08.2016

Dobry den, obec Klastor pod Znievom prevadzkuje skladku odpadov, kde ukladá 14 druhov odpadov. skladka sa nachadza v lese, nijak sa s nou nepracuje, len sa navaza novy odpad. je mozne niekde zistit (okrem obecneho uradu), ci skladka splna legislativne normy a povolenia? Dakujem
Reagovať

RE:skladka odpadov v obci

19.08.2016

Dobrý deň, povolenie na prevádzku skládky odpadov vydáva príslušný okresný úrad podľa zákona o odpadoch. Ak skládka odpadov spadá pod režim zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP, tak povolenie na jej prevádzku vydáva príslušný inšpektorát SIŽP. Vo vašom prípade ide o inšpektorát SIŽP v Žiline, odbor integrovanej prevencie a kontroly. To však platí len pre skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadov denne alebo majú ročnú kapacitu 25 000 ton, s výnimkou inertných skládok. Ak je skládka, o ktorej píšete, skládkou s menšou kapacitou, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, alebo ide o inertnú skládku, prevádzkovanie takejto skládky povoľuje okresný úrad. Na okresnom úrade máte právo nahliadnuť do príslušných dokumentov k predmetnej skládke. Ing. Blanka Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

opotrebovaný motorový olej

14.08.2016

Dobrý deň. Bývam na sídlisku Dubnička v Bánovciach nad Bebravou a dnes som v tráve pri zberných nádobách komunálneho odpadu našiel niekoľko bandasiek s opotrebovaným motorovým olejom ,ktoré sem niekto odložil, jedná sa cca o 30 litrov. Najhoršie je že jedná nádoba od náterovej farby je úplné otvorená na môže do nej napršať, pričom určite dôjde k úniku oleja do pôdy. Prosím poraďte čo mám robiť, kto má takúto situáciu riešiť, v resp. kde mám predmetný prípad nahlásiť? Hasiči, mestský úrad, polícia.....
Reagovať

RE:opotrebovaný motorový olej

19.08.2016

Dobrý deň, každé mesto alebo obec má vydané všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa komunálnych odpadov. V tomto VZN by mal byť upravený aj zber nebezpečných látok. Keďže pravdepodobne nejaký občan nevyužil možnosť odovzdať nebezpečný odpad zdarma na určené miesto, a položil ho ku kontajneru na komunálny odpad, odporúčam Vám kontaktovať priamo mestský obecný úrad a požiadať ho, aby zabezpečil riešenie danej situácie. Prípadne skúste nájsť v príslušnom VZN informáciu o tom, ako v takomto prípade postupovať, možno je to tam uvedené. Každé mesto alebo obec má vlastné VZN a tieto sa dosť líšia od prípadu k prípade, aj keď isté záležitosti o nakladaní s odpadmi musia byť riešené v každom jednotlivom VZN. Ing. Kapustová Blanka, PhD., SAŽP
Reagovať

Postreky

07.08.2016

Dobrý deň, pri vypratávaní starého domu sme našli staré postreky. Na koho by sme sa mohli obrátiť so žiadosťou o likvidáciu? Adriana
Reagovať

RE:Postreky

09.08.2016

Vo všeobecne záväznom nariadení príslušnej obce týkajúcom sa nakladania s komunálnym odpadom by mal byť ustanovený i spôsob nakladania s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok (staré postreky pravdepodobne obsahujú nebezpečné látky). Podľa § 81 ods. 7 písm. g) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. V prípade, že obec prevádzkuje zberný dvor, pravdepodobne bude možné tento nebezpečný odpad odovzdať do zberného dvora. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Poplatok za komunálny odpad

03.08.2016

Dobrý deň, obec u nás vyberá daň za odpad na základe poštu osôb v domácnosti. Zrazu nám prišlo oznámenie, že sa bude vyberať aj poplatok na základe smetných nádob, ktoré používame... keď sme doma traja, tak máme nárok len na 1 smetnú 120l nádobu, keď chceme dve, tak si musíme zaplatiť. Čiže my zaplatíme za odvoz jednej smetnej nádoby 3x viac (lebo sme traja), ako suseda, ktorá si dá vyviezť tiež jednu smetnú nádobu a je sama. Má na toto obec právo? Nemá sa daň vyberať buď podľa počtu osôb, alebo podľa množstva odpadu? Môže to obec vyberať takto 2 spôsobmi? Zákon o vyberaní daní som si pozerala, ale odpoveď na moju otázku som nenašla. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Reagovať

RE:Poplatok za komunálny odpad

03.08.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám, aby ste zistila, či a akým spôsobom obec vo VZN stanovila sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Spôsob určenia poplatku je stanovený v § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Ak obec vo VZN nestanovila sadzbu poplatku, podľa § 78 ods. 3 uvedeného zákona platí sa poplatok podľa podľa § 78 ods. 1 uvedeného zákona v najnižšej sadzbe. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Poplatok za komunálny odpad

04.08.2016

Dobrý deň Ing. Novikmecová, ročne platíme odpad 17 € na obyvateľa... ak bývame v dome traja, tak platíme 3 x 17 €. Teraz nám prišlo oznámenie, že môžeme používať len 1 smetnú 120 l nádobu, ak budeme používať viac, tak musíme platiť 25 € ročne za 120 l a 35 € ročne za 240 l. Zákon som si pozerala a je tam v § 79 uvedené: 1. podľa veľkosti nádoby 2. podľa počtu obyvateľov Ale nerozumiem tomu, či to môže obec vyberať buď podľa bodu 1 alebo podľa bodu 2, alebo môže vyberať oba poplatky naraz... čo je teraz náš prípad. Ďakujem.
Reagovať

Zberny dvor

01.08.2016

Dobry den, mam prosbu na Vas. V nasej obci sa planuje postavit zberny dvor, ktory ma byt situovany v arealy skolskeho dvora, a susedit s nasim domov a bytovkou. Zastupitelia obce nam odmietaju poskytnut akekolkovek informacie. Doslo nam uz vyrozumenie stavebného uradu o zacati stavebného konania. Nasa obec ziskala dotaciu z ministerstva zivotneho prostredia (dotacie EU) na dany zberny dvor. Prosim Vas viete mi poradit, kde kontkretne na ministerstve zivotneho prostredia mozeme dat staznost proti tejto stavbe? okrem obecného uradu, a stavebného uradu. Je nas viac obcanom, ktori nesuhlasime s výstavbou, nakolko sa zhorsi kvalita zivota dotknutých obcanov, ako aj vsetkych deti. Dakujem velmi pekne za pomoc. Martina
Reagovať

RE:Zberny dvor

02.08.2016

Dobry den, vzhladom na to, ze neviem v ktorej obci sa ma zberny dvor stavat, tak vam neviem odporucit na koho sa obratit. Odporucam vam pozriet si v informacnom systeme IS EIA/SEA, ci nebol zberny dvor posudzovany v procese EIA/SEA podla zakona c.24/2006 Z.z. V pripade, ze ano, tak v detaile akcie mate zverejnene rozhodnutie, kde mate uvedene ktory okresny urad akciu posudzoval a co rozhodol, ake opatrenia pre navrhovanu cinnost odporucil. Web stranka je http://enviroportal.sk/sk/eia. V pripade, ze by ste nieco potrebovali, tak nam napiste. Kovacova, administrator IS EIA/SEA, katarina.kovacova@sazp.sk
Reagovať

Zberný dvor

25.07.2016

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu - obec chce vybudovať zberný dvor vedľa nášho rodinného domu cca 10m. Existuje nejaká ochranná zóna ?
Reagovať

RE:Zberný dvor

27.07.2016

Dobrý deň, ako je uvedené v odpovedi nižšie, náležitosti žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora sú uvedené v § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora je územne príslušný okresný úrad. Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Eternit

20.07.2016

Prosím poraďte! Ako sa zbaviť eternitu zo strechy?! Nemôžeme si dovoliť zaplatiť firmu. Čo máme robiť?
Reagovať

RE:Eternit

25.07.2016

Dobrý deň, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie: § 42 ods. 2: Stavba sa odstraňuje podľa vopred určeného technologického postupu.40) Ak je v stavbe zabudovaný výrobok obsahujúci azbest alebo jadrový materiál, treba zabezpečiť odbornú demontáž takéhoto výrobku so súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) a jeho zneškodnenie oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Bližšie informácie Vám môže poskytnúť aj miestne príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Ing. Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

suché lístie z lesa

27.05.2016

Bývame pri lese, máme na dvore suché lístie, kde ho mám dať, ak nemám kompostér?
Reagovať

RE:suché lístie z lesa

30.05.2016

Dobrý deň, podľa §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva okrem iného aj podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na obecný úrad a jej všeobecne záväzné nariadenie. S pozdravom Mgr. P. Horváthová
Reagovať

Evidenčný list odpadu

26.05.2016

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na kod nakladania odpadu aky mam dat do ELO ked odovzdám odpad spolocnosti kt.ma suhlas na Zber ale nema tam kod nakladania iba Zber.Dakujem Vam za odpoved Feketeova Jana
Reagovať

RE:Evidenčný list odpadu

02.06.2016

Zber je kód "V"
Reagovať

Registrácia za sprostredkovateľa

05.05.2016

Dobrý deň, chceli by sme zaregistrovať našu spoločnosť za sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Je nevyhnutnou podmienkou registrácie zo strany orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, aby spoločnosť mala v obchodnom registri zapísanú živnosť "podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom", alebo "podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom" alebo prípadne inú živnosť, ak áno akú? Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Registrácia za sprostredkovateľa

09.05.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám pozrieť si odpoveď zo 4. 4. nižšie týkajúci si sa registrácie. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Registrácia za sprostredkovateľa

09.05.2016

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. O Vami zmieňovanej odpovedi zo 04.04. má naša spoločnosť vedomosť, avšak v danej reakcii nie je obsiahnutá jednoznačná odpoveď na vyššie nastolenú otázku, t.j. či je podmienkou registrácie za sprostredkovateľa, aby spoločnosť mala v obchodnom registri zapísanú živnosť "podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom", alebo "podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom" alebo prípadne inú živnosť. Z našej strany rozumieme veci tak, že podmienkou registrácie určitej spoločnosti za sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nie je, aby daná spoločnosť mala v obchodnom registri zapísanú živnosť "podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom", alebo "podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom". S ohľadom na vyššie uvedené, si Vás dovoľujeme požiadať o jednoznačnú odpoveď k nastolenej problematike, prípadne o potvrdenie, že naše chápanie veci (tak ako je uvedené vyššie) je správne. Ďakujem.
Reagovať

RE:RE:RE:Registrácia za sprostredkovateľa

12.05.2016

Dobrý deň, pre obchodníka alebo sprostredkovateľa, ak chce takúto činnosť vykonávať podľa zákona o odpadoch (potrebná registrácia podľa § 98 ods. 2), je nutné mať v príslušnom registri (živnostenskom alebo obchodnom) zapísaný predmet podnikania „podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a „podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“, ak bude nakladať s ostatným odpadom aj nebezpečným odpadom. V prípade nakladania s nebezpečným odpadom ide o viazanú živnosť. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka
Reagovať

Odvoz kontaminovanej zeminy

28.04.2016

Dobry den, chcela by som sa spytat ci ako pravnicka osoba musim vystavovat pri odvoze zeminy zo staveniska, ktora moze byt kontaminovana aj Evidencný list, alebo staci Sprievodny list nebezpecneho odpadu. Dakujem. Andrea
Reagovať

RE:RE:Odvoz kontaminovanej zeminy

08.05.2016

Dobrý deň, ďakujem pekne. Ešte by som sa chcela spýtať, či sa pri preprave NEkontaminovanej zeminy tiež vystavuje Sprievodný list. Nikde v zákone neviem nájsť o tom informáciu a neviem či môže prepravná firma prevážať túto zeminu bez nejakého listu v ktorom by bol definovaný pôvodca, miesto uloženia a pod. Ešte raz ďakujem.
Reagovať

žiadosť

20.04.2016

Chcela by som od Vás radu,ako sa mám pripojiť na mestsku kanalizáciu v Michalovciach,ul.Močarianska 194,ak su zle položené odpadové rury a z domu nie je žiadny spád.Rury su položené v priekope,možno pol metra v hlbke a zasypané.Susedia su napojený a teraz čistia výkaly,ktoré sa im cez odpad vracaju do dvora z celej ulice.Ak mi poskytnete riešenie žumpy a pretláčať do nanálu,chcem vedieť,kto bude hradiť náklady s tým spojené.Prečo ja mám doplácať na blbosť iných,za nedomyslenu robotu.Teraz mi životné prostredie v Michalovciach,hrozí pokutou 300 eur.Ako keby ja som mohla zato,že bol schválený zlý projekt,ktorý je terz nefunkčný.Za odpoved dakujem.
Reagovať

VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

17.04.2016

Čo v prípade ak obec vôbec nemá VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ?
Reagovať

RE:VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

13.05.2016

Dobrý deň, obec je povinná vypracovať VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jej území a upraviť v ňom podrobnosti o nakladaní s týmito odpadmi podľa § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez prijatia VZN obec môže len ťažko plniť povinnosti uvedené v § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. Za porušenie týchto povinností hrozí obci uloženie pokuty podľa § 117 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. vo výške od 800 eur do 80 000 eur. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

označovanie obalov

15.04.2016

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne povinnosti výrobcu obalov v znení § 54 ods.1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. označovať obaly. Naša spoločnosť dováža výrobky zabalené zo zahraničia v obaloch, ktoré následne vybalí, ďalej opracováva a následne balí buď to tých istých obalov alebo v prípade poškodenia do nových obalov a posiela ďalej na export zákazníkovi. Sme povinní zabezpečovať označenie obalov, keďže nie sú označené od našich dodávateľov zo zahraničia? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
Reagovať

RE:označovanie obalov

15.04.2016

Dobrý deň, označovanie obalov ostáva naďalej podľa zákona o odpadoch dobrovoľné. Ak sa výrobca rozhodne obaly označovať, tak v súlade s § 20 a prílohou č. 14 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Označovanie podľa iných právnych predpisov (napr. potravín alebo chemikálií) nie je týmto ustanovením dotknuté. Písmená b) a c) podľa § 54 – povinnosti výrobcu obalov len preberajú doterajší právny stav zo zákona o obaloch, označovanie zálohovaných obalov je upravené v § 20 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. S pozdravom admin
Reagovať

Zoznam skládok stavebného odpadu

14.04.2016

Dobrý deň, hľadám skládku pre stavebný odpad a na stránke MŽP som našla zoznam z roku 2014 obsahujúci aj inertné skládky, ale neobsahuje firmy ktoré som našla cez internet, napr Brantner, alebo Elkapo, preto by som chcela vedieť či neexistuje nejaký aktuálnejší zoznam skládok pre stavebný odpad. ďakujem.
Reagovať

RE:Zoznam skládok stavebného odpadu

26.04.2016

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v SR je každoročne aktualizovaný na základe údajov od okresných úradov. V zozname sa nachádzajú výlučne skládky odpadov, ktoré majú súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov podľa zákona o odpadoch. Stavebné odpady je možné ukladať len na skládky odpadov, ktoré stavebné odpady majú v povolení. Stavebné odpady môžu spĺňať definíciu inertných odpadov, v takom prípade môžu byť uložené aj na skládku odpadov na inertný odpad. Stavebné odpady sú však často skládkované aj na skládkach odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, keďže ho prevádzkovatelia využívajú na tzv. „technické vrstvy“ skládok odpadov (prekryvné vrstvy), ktorými okrem iného aj zvyšujú stabilitu telesa skládky odpadov (samozrejme za podmienky že stavebné odpady majú v povolení na prevádzkovanie skládky odpadov). Stavebné odpady sú však často využívané aj na rekultivácie už uzatvorených skládok odpadov, napr. na dotvarovanie telesa skládky odpadov, aby spĺňalo tvar telesa podľa technickej dokumentácie. Zoznam povolených skládok odpadov preto nemusí poskytovať a ani neposkytuje všetky možnosti kam odovzdať stavebný odpad. V tejto súvislosti musíme upozorniť, že prvotným cieľom ako naložiť so stavebným odpadom je jeho odovzdanie zariadeniu na zhodnocovanie (recykláciu) odpadov, ktorých máme SR niekoľko a spravidla sa jedná o mobilné zariadenia schopné vykonávať túto činnosť aj priamo u pôvodcu odpadov. MŽP SR plánuje do konca júna aj zoznam zariadení na recykláciu stavebných odpadov uverejniť na svojej webovej stránke. Ing. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Zberný dvor

13.04.2016

Dobry deň, chcem sa spýtať ,keď sa ide budovať zberný dvor či ho musí realizovať nejaká kvalifikovaná firma, alebo by mala mať certifikát, že má skúsenosti S takouto stavbou.Ešte ma zaujíma či sa musí dať pod základovu betónovú dosku na ktorej budú stáť kontajnery nejaká ochranná fólia ktorá má zabrániť k prenikaniu škodlivín do povrchových a podzemných vôd.Mám v blízkosti studňu jediný zdroj pitnej vody.Dvor sa má budovať v blízkosti môjho domu.Ďakujem s pozdravom Anna.
Reagovať

RE:Zberný dvor

14.04.2016

Dobry den, podla vasho opisu neviem, o aky typ zberneho dvora ide. Podla zakona č. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a to jeho prilohy c.8 spada zhromazdovanie zo zeleznych kovov, z nezeleznych kovov alebo starych vozidiel do polozky c.9.10 a cinnost by mala mat vykonane zistovacie konanie. V procese posudzovania vplyvov navrhovanej cinnosti (vo vasom pripade zberneho dvora) sa urcia vplyvy cinnosti na zivotne prostredie a stanovia sa opatrenia, ktore su premietnute do dalsieho povolovacieho procesu (vo vasom pripade stavebneho konania). Jednym z vplyvov na zivotne prostredie je aj vplyv navrhovanej cinnosti na povrchove a podzemne vody a nasledne su urcene opatrenia, aby nedoslo k zhorseniu ich stavu. Preto vam odporucam obratit sa na obecny urad, alebo mestsky urad, kde by vam mali dat informaciu, ci prebeho zistovacie konanie k tejto stavbe a ake su tam opatrenia pre ochranu povrchovych a podzemnych vod. Dalej mozete vyuzit informacny system http://enviroportal.sk/sk/eia, kde si zadate napr. miesto (obec, mesto), kde je zberny dvor situovany a polozku 9. Cez filter sa vam vyfiltruju akcie, ktore tuto poziadavku splnaju. Mozete sa obratit aj priamo na nas cez e-mail eia@sazp.sk a spresnit tam poziadavku na ktoru chcete odpoved a my vam povieme, ci zberny dvor bol posudzovany v proces posudzovania vplyvov na zivotne prostredie. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Odpad

12.04.2016

Dobry den, chcem sa spytat akeho priestupku sa dopusta ten, co vyvezie svoj bordel do lesa?
Reagovať

RE:Odpad

13.04.2016

Dobrý deň, dopúšťa sa priestupkov podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch: § 31 ods. 1 (k): Na lesných pozemkoch je zakázané zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné pozemky odpadmi, § 63 (1p): Priestupku na úseku lesného hospodárstva sa dopustí ten, kto na lesných pozemkoch zakladá skládky odpadov alebo znečisťuje lesné pozemky odpadmi, § 63 (5): Za priestupok podľa odseku 1 písm. m) až q) a odseku 2 možno uložiť pokutu do 3 320 eur a v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ing. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

zberný dvor

07.04.2016

Dobrý deň, sme obecný úrad a prevádzkujeme zberný dvor. Podľa nového zákona o odpadoch máme povinnosť požiadať o prevádzkovanie zberného dvora? Ak áno, ako taká žiadosť vyzerá a komu to treba adresovať? Ešte by som chcela vedieť, či máme povinnosť zasielať Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ak áno, na základe akej skutočnosti to treba vyplniť? Ďakujem.
Reagovať

RE:zberný dvor

08.06.2016

Dobrý deň, náležitosti žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora sú uvedené v § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora je územne príslušný okresný úrad. Keďže podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch nebol na prevádzkovanie zberného dvora potrebný súhlas orgánu odpadového hospodárstva, platí prechodné ustanovenie § 135 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je potrebné podať návrh na začatie konania o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora príslušnému okresnému úradu do 30. júna 2016. K spôsobu vypĺňania "Ohlásenia o materiálovom toko odpadov z obalov" vydalo MŽP SR usmernenie, ktoré je prístupné na portáli MŽP SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-58.pdf). S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV

11.04.2016

dobry den, chcela by som sa opytat ci OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV, podava len povodca odpadu, alebo aj drzitel? ak ano, da sa to podat v jednom hlasenim aj s povodcom, nakolko v jednom pripade sme drzitel odpadu a v druhom sme povodca. Dakujem za skoru odpoved a prajem pekny den.
Reagovať

RE:OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV

11.04.2016

Dobrý deň, k spôsobu vypĺňania tlačiva Ohlásenie o materiálovom toku odpadu z obalov bolo zverejnené usmernenie na webovej stránke ministerstva ŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/). S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Splnomocnený zástupca

09.04.2016

Podľa § 27, ods. 18 nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v plnom znení, výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ a ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. Chcel by som touto cestou poprosiť o informáciu, či povinnosť ustanoviť splnomocneného zástupcu má v tomto prípade aj zahraničná fyzická osoba – podnikateľ z ČR, ktorý podniká v SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ďakujem vopred.
Reagovať

RE:Splnomocnený zástupca

09.05.2016

Dobrý deň, povinnosť ustanoviť splnomocneného zástupcu má aj zahraničná fyzická osoba – podnikateľ z ČR, ktorý podniká v SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a práve z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť splnomocneného zástupcu so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:Splnomocnený zástupca

23.05.2016

Dobrý den, znamená to, že pokud česká firma dodává výrobky do SR a nemá organizační složku v SR (pouze sídlo a výrobnu v ČR), netýká se ho plnění z daného zákona? Děkuji za odpověď.
Reagovať

RE:RE:Splnomocnený zástupca

06.06.2016

Podľa môjho názoru je inštitút splnomocneného zástupca v zákone o odpadoch transpozíciou smernice 19/2012/EÚ o odpadoch z elektrických a elektronických zariadený (OEEZ). Týmto inštitútom sa zákonodarca inšpiroval v zákone o odpadoch aj u ostatných prúdov odpadu ako je zrejmé z dôvodovej správy k tomuto zákonu. Vyššie uvedená smernica v článku 17, ale vyžaduje ustanovenie splnomocneného zástupcu len u výrobcu odpadu, ktorý nie je usadený v danom členskom štáte. Naopak zákon o odpadoch používa v rovnakom kontexte formuláciu výrobca, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania, čo môže viesť k výkladovým nepresnostiam. Za usadený subjekt je všeobecne považovaný subjekt majúci právo podnikať v danom členskom štáte (teda aj organizačná zložka podniku zahraničnej osoby). Z týchto dôvodov sa domnievam, že ak je požadované ustanovenie splnomocneného zástupcu aj u organizačných zložiek, potom sa jedná o nepresnú transpozíciu vyššie uvedenej smernice a príslušné subjekty by sa mohli dovolávať jej nepriamej platnosti. Pre porovnanie, napr. poľská ani česká legislatíva, ktorá implementuje rovnakú smernicu ustanovenie splnomocneného zástupcu u organizačných zložiek nevyžaduje.
Reagovať

originály vážnych lístkov

06.04.2016

Dobrý deň, chcem sa informovať, či v rámci kolaudácie stavby je stavebný úrad oprávnený vyžadovať od stavebníka originály vážnych lístkov o uložení odpadu na skládku alebo je stavebný úrad povinný si vystačiť s kópiami týchto vážnych lístkov nakoľko v zmysle vyhlášky k zákonu o odpadoch je držiteľom vážnych lístkov len skládka (tá nám odmietla vydať originály vážnych lístkov). Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:originály vážnych lístkov

13.04.2016

Dobrý deň, v § 9 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch je ustanovené, že prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením a) dátumu a času prevzatia odpadu, b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý, d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber odpadov. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ skládky je povinný potvrdiť prevzatie odpadu. Týmto potvrdením - originálom môže držiteľ odpadu v prípade potreby preukázať, akým spôsobom bolo s odpadom nakladané. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o materiálovom toku odpadu z obalov

21.03.2016

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať či do tohto hlásenia spadajú všetky odpady z kategórie 15 01 ? Platí to aj pre 150106 a 150110 ? Čo v prípade ak sa obaly nezhodnocujú ale ukladajú na skládku ?
Reagovať

Licencia na prevoz odpadu

17.03.2016

Dobrý deň, sme dopravná spoločnosť disponujúca 13,6 m plachtovými návesmi a máme licenciu na prevoz odpadu pre IT - tzv Albo. Chceme sa informovať ako je to s licenciou na prevoz odpadu – staré šaty, papier, plasty, atď. (nie ADR) v iných krajinách (CZ,SK,HU,SLO,DE,AT, PL a LT). Je potrebná podobná licencia? Ak áno, na aké inštitúcie sa mám obrátiť, aby som ju mohol získať. Za odpoveď vopred ďakujem
Reagovať

RE:Licencia na prevoz odpadu

17.03.2016

Čo sa týka dopravcu v rámci cezhraničnej prepravy odpadov, každá krajina má pre dopravcu iné podmienky. Niektoré krajiny, ako napr. SR, vyžadujú len medzinárodnú licenciu na dopravu (modrú licenciu) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009 a registráciu podľa vnútroštátnych právnych predpisov len pre dopravcov, ktorí podnikajú v danej krajine (t. j. registráciu nepotrebujú zahraniční dopravcovia, ktorí nemajú sídlo podnikania na území SR). Ďalšie krajiny, napr. Taliansko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, UK, vyžadujú registráciu aj od dopravcov, ktorí nepodnikajú v ich krajine, ale vykonávajú prepravu cez ich krajinu (t.j. nemajú tam sídlo podnikania). Pre bližšie informácie si môžete pozrieť na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/other_documents.htm tabuľku v súbore: Acceptance of waste carrier registrations among EU Member States (and EEA countries) in relation to transboundary shipments of waste. S otázkou, aké majú podmienky pre dopravcov, a čo vyžaduje od dopravcov, Vám odporúčame obrátiť sa priamo na danú krajinu, v ktorej budete vykonávať prepravu. Kontakty, kde sa môžete obrátiť, nájdete na stránke http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/links.htm v častiach List of correspondents a List of Competent Authorities. S pozdravom Mgr. Oľga Trcková, MŽP SR
Reagovať

ohlasenie o materialovom toku odpadu z obalov

14.03.2016

Dobry den, chcela by som sa opytat komu a kam sa ma zasielat tlacivo "OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV" dakujem za odpoved stavba
Reagovať

RE:ohlasenie o materialovom toku odpadu z obalov

14.03.2016

Podľa § 31 zákona č. 79/2015 Z. z. by sa mali tieto hlásenia zasielať koordinačnému centru. Do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je podľa §135 (35) pôvodca odpadu z obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom toku § 58 ods. 2 ministerstvu ŽP SR. Tlačivo Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov nájdete vo vyhláške č. 366/2015, príloha č. 5. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

likvidácia skládky

13.03.2016

Dobrý deň, 30.10.2015 som Vám napísala otázku na odstránenie ilegálnej skládky, doteraz som na ňu nedostala odpoveď. Preto sa chcem informovať o spôsobe, ako odstrániť ilegálnu skládku na teraz už súkromnej nehnuteľnosti, kde bol navozený stavebný odpad z rekonštrukcií budov v Leviciach ešte pred tým, ako sme túto nehnuteľnosť odkúpili. Požiadali sme o pomoc okresný úrad životného prostredia ešte v roku 2006, oni to odstúpili vtedajšej starostke obce Mýtne Ludany s tým, že mala podať správu čo sa v tejto veci konalo. Za 9 rokov sa nič neurobilo s tým, tak sme znova požiadali tento úrad o pomoc v júli 2015, ale terajší starosta sa vyjadril, že obec by tým prišla o peniaze, keby to dali odpratať, tak sa s tým zase nič neurobilo. Chcela by som vedieť, či Ministerstvo životného prostredia v tejto veci nemôže nám pomôcť, nakoľko sme to nevytvorili my, predchádzajúci majiteľ s tým nič neurobil a my sme dôchodci s pomerne nízkymi dôchodkami, tak na to nám z nich nezostávajú financie, aby sme to dali zlikvidovať nejakou firmou, ktorá sa zaoberá odpadmi. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Mária Erošová
Reagovať

RE:likvidácia skládky

14.03.2016

Dobrý deň, podľa § 15 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. je povinný vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne uložený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad, odbor ŽP alebo obec). Z Vášho komentáru je zrejmé, že ste kontaktovali príslušnú obec. Odporúčame Vám preto obrátiť sa aj na okresný úrad, odbor ŽP. V roku 2015 mohol byť na odstránenie ilegálnej skládky využitý aj program MŽP SR - Veľké upratovanie Slovenska, bohužiaľ, posledný termín na predloženie žiadostí je 17. júl 2015. Keďže nám nie je jasné, ako ste mali postavenú kúpno-predajnú zmluvu atď., odporúčame Vám vyhľadať právnickú pomoc. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

žiadost

08.03.2016

Chcela by som sa opýtať, akú žiadosť potrebujem s obcou ked mám výkupnu druhotných surovín? Dakujem Némethová
Reagovať

výkopová zemina na povrchové úpravy

04.03.2016

Dobrý deň, prosím Vás,chcem sa opýtať, keď pôvodca odpadu (stavebná firma) chce ukladať výkopovú zeminu na určité parcely, stací keď má udelený súhlas na zriadenie trvalej skládky od obce ako stavebného orgánu? Alebo je podľa nového zákona o odpadoch potrebný aj súhlas orgánu odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu? V tom prípade je súhlas obce ako stavebného orgánu prílohou tejto žiadosti? Ďakujem Vám pekne za informáciu.
Reagovať

RE:výkopová zemina na povrchové úpravy

14.04.2016

Dobrý deň, upresnite, prosím, informácie, ktoré uvádzate vo svojej otázke: ste pôvodca odpadu, zároveň ste stavebná firma a prevádzkujete skládku odpadov, na zriadenie ktorej ste dostali súhlas od obce? Bolo by vhodné, keby ste nám poslali scan tohto súhlasu. Vy uvádzate, že máte súhlas na zriadenie trvalej skládky - takýto pojem v zákone nie je, takže nie je zrejmé, či ste zriadili a prevádzkujete skládku odpadu, pravdepodobne tam ukladáte len výkopovú zeminu, aj keď neuvádzate katalógové číslo - či ide o N alebo O odpad. Skládka odpadu je zariadenie na zneškodňovanie odpadu a súhlas na jej prevádzkovanie môžete dostať len od okresného úradu, nie od obce. Z Vašej otázky nie je zrejmé, čo rozumiete pod pojmom "trvalá skládka". Ako dlho ju mienite prevádzkovať? Akokoľvek nakladáte s odpadom z tejto skládky, na nakladanie s ním potrebujete súhlas príslušného orgánu ŠS, ktorým je miestne príslušný okresný úrad - odbor odpadového hospodárstva, zmienka § 97 ods. 1 písm. s) je v tomto prípade relevantná. Neviem sa bližšie vyjadriť, keďže neviem, či ste zriadili skládku alebo odpad len skladujete alebo zhromažďujete. S pozdravom Ing. Kapustová Blanka, PhD.
Reagovať

RE:RE:výkopová zemina na povrchové úpravy

15.04.2016

Dobrý deň, nie, nie, nezriadili sme skládku odpadov, chceli sme ukladať prebytočnú zeminu bez obsahu nebezpečných látok na pozemky určitých vlastníkov. Už som zisťovala na ministerstve, že súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) sa udeľuje výlučne vlastníkovi, ktoprý plánuje využiť odpady na povrchovú úpravu terénu.
Reagovať

registrácia na vývoz odpadov

02.03.2016

Dobrý deň, chcela by som sa informovať čo by mala obsahovať žiadosť na životnom prostredí o registráciu na vývoz odpadov pod kat. číslom 150106,200307,170904. Ďakujem
Reagovať

RE:registrácia na vývoz odpadov

18.03.2016

Dobrý deň, podrobné informácie týkajúce sa cezhraničnej prepravy odpadov sú prístupné na stránke Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je na území Slovenskej republiky príslušným orgánom pre cezhraničnú prepravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadov (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/cezhranicna-preprava-odpadov/informacie/). V prípade nejasností môžete kontaktovať priamo MŽP SR, sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor odpadového hospodárstva (Ing. Jana Juríková, 02/59562528, jana.jurikova@enviro.gov.sk). S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Obaly

18.02.2016

Sme distribučná firma, tovar zasielame v kartonových krabiciach - mesačne asi 30 krabíc. Z hľadiska Zákonu o odpadoch 2016 čo musím splniť? Na dodacích listoch žiadajú odo mňa typ a váhu obalu? Poraďte mi postup, nemám v tom skúsenosti. Ďakujem
Reagovať

hlásenie o odpadoch

05.02.2016

Dobrý deň, spoločnosť so sídlom v ČR vykonávajúca stavebné práce na Slovensku chce podať hlásenie o vzniku opadu a nakladania s ním na miestne príslušný orgán recyklačného fondu. Mohla by som Vás poprosiť o informáciu, ako postupovať v tomto prípade? Najmä, ako zistiť miestne príslušný úrad? Ďakujem
Reagovať

RE:hlásenie o odpadoch

01.03.2016

Dobrý deň, miestne príslušným úradom pre podanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním by mal byť okresný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého odpad vznikol. V prípade, že sa jedná o hlásenie za rok 2015, malo byť podané na príslušný okresný úrad a Recyklačný fond, ktorý sa však nečlení na žiadne miestne príslušné orgány. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

odpady zo stavieb

27.01.2016

Dobrý deň, prosím o odpoveď: Do hlásenia o vzniku odpadu treba zahrnúť i zmiešané odpady zo stavieb 170904, taktiež plastové obaly keď boli vyvezené na skládku? Hlásenie o vzniku odpadu - odpad 190801 a 190805 treba nahlásiť okrem OkÚ i do recyklačného fondu? Ďakujem, Spol s.r.o.
Reagovať

RE:odpady zo stavieb

04.02.2016

Dobrý deň, uvedené zmiešané odpady zo stavieb a plastové obaly je potrebné uviesť v hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom s kódmi 190801 a 190805 sa Recyklačnému fondu nezasiela. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:odpady zo stavieb

01.03.2016

Dobrý deň, k vyššie uvedenej odpovedi je potrebné doplniť, že ak sa jednalo o hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom v roku 2015, bolo do 31.1.2016 potrebné zaslať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním aj Recyklačnému fondu, nakoľko podľa § 23 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. sa ohlasovacie povinnosti za rok 2015 podávajú podľa predpisov platných pred 1.1.2016 (§8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.). I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

registrácia

27.01.2016

Dobry den prajem, nasa firma ma vykonat registraciu podla poziadavky zakaznika podla par. 98 noveho zakona o odpadoch, pricom nie je jasne, ci nasa firma vykonava zber odpadu bez prevadzkovania zariadenia alebo je v pozicii sprostredkovatela. Ide o odpad, ktory vznika pri cinnostiach na stavbe (stavebny odpad 17-kody), zakaznik je drzitel stavebneho povolenia a tym padom aj povodca odpadu podla noveho zakona, a odpad, ktory nam vznika na stavbe odovzdame bud do kontajnerov zakaznika, alebo odovzdavame do zberneho dvora opravnenej firmy. Sme sprostredkovatel alebo vykonavame zber? Dakujem za odpoved.
Reagovať

RE:registrácia

04.02.2016

Dobrý deň, v tomto prípade je podstatné, či váš zákazník je právnická osoba/fyzická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba, pretože podľa § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií zodpovedá pôvodca odpadu. Podľa ustanovenia ods. 2 uvedeného § pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 tohto zákona. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:RE:RE:registrácia

08.03.2016

Dobrý deň, máme vo firme podobný problém. Môžem sa opýtať, ako ste vyriešili otázku vašej pozície vo vzťahu ku stavebníkovi. Ďakujem.
Reagovať

RE:RE:RE:RE:registrácia

18.03.2016

Dobry den, odpoved na tuto otazku by zaujimala aj mna, nakolko sme v podobnej situacii. dakujem, pekny den prajem a tesim sa na odpoved
Reagovať

RE:registrácia

22.03.2016

Odkedy som povodne zadavala tuto otazku, stale ju riesime a zbierame info k tejto problematike. Verim, ze sa do diskusie zapoja aj ini, kompetentni. Dakujem
Reagovať

RE:RE:registrácia

23.03.2016

Dobrý deň, ku mne sa dostala informácia že je potrebné aby zhotoviteľ ktorý vykonáva dielo pre stavebníka bude v reťazci vystupovať ako držiteľ odpadu. Preto je potrebné aby zhotoviteľ si do obchodného registra, resp. živostenského listu zapísal predmet činnosti: • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Reagovať

RE:RE:RE:registrácia

04.04.2016

Dobrý deň, ospravedlňujem sa omeškanú odpoveď a dovoľujem si po konzultácii uviesť výklad MŽP SR k tejto téme: „Ak stavebná spoločnosť vykonáva pre pôvodcu odpadov stavebné práce, je podstatné to, či okrem stavebných prác bude spoločnosť zabezpečovať pre pôvodcu aj fyzické nakladanie s odpadmi, t.j. ich zhromažďovanie, zber a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie. V tomto prípade sú rozhodujúce zmluvné vzťahy medzi pôvodcom odpadov a stavebnou spoločnosť, ktorá pre neho vykonáva stavebné práce. Ak by stavebná firma zabezpečovala pre pôvodcu služby nakladania s odpadom, musela by v prípade ostatných odpadov registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch a v obchodnom registri živnosť „podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“. V prípade nebezpečných odpadov by stavebná firma musela mať v obchodnom registri viazanú živnosť „podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ a v závislosti od množstva nebezpečného odpadu registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch alebo súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Činnosť nakladania závisí od činností, ktoré stavebná spoločnosť bude pre pôvodcu odpadov vykonávať. Ak by stavebná firma mala zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude vykonávať služby nakladania s odpadom (zhromažďovanie, zber, odvoz a pod.) a stavebná spoločnosť by vykonávala výlučne stavebné práce, musí byť stavebná firma zaregistrovaná ako sprostredkovateľ podľa § 98 ods.2 zákona o odpadoch.“ S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

RE:registrácia

07.04.2016

Ďakujeme za odpoveď.
Reagovať

drobný stavebný odpad

22.01.2016

Chcem sa spýtať, či medzi DSO patrí aj stará PVC podlaha. Za odpoveď Vám vopred ďakujem. Zoja Pavlíková
Reagovať

Spálenie dokumentov

09.01.2016

Potrebujeme spalit rozne zmluvy, dohody ...(obsahujú osobné údaje) cca 100 kg. Na koho sa môžeme obratiť?
Reagovať

RE:Spálenie dokumentov

11.01.2016

Dobrý deň, podľa platnej legislatívy je povinnosť papier triediť. Preto odporúčame dokumenty skartovať a následne odovzdať do zberu. Tento spôsob je bežný a zaužívaný. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Sprievod.list nebezpeč.odpadu

03.01.2016

Potreboval by som nové tlačivo a návod -sprievod. list nebezpeč. odpadu v zdravotníctve platný od 1.1.2016 vyhl. 79/2015.V predajni ŠEVT ho nemajú. S pozdravom a s vdakou MUDr. Hajaš Ivan
Reagovať

RE:Sprievod.list nebezpeč.odpadu

11.01.2016

Dobrý deň, tlačivo je súčasťou vyhlášky č. 366/2015, príloha č. 12. Vyhláška je vystavená aj na adrese: http://enviroportal.sk/odpady/pravne-predpisy-sr. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Odpad

26.12.2015

Prosím vás ako mám postupovať ked môj sused spaluje v peci odpad , nábytok a podonbne . Z komína ide štiplavý dym.....ďakujem
Reagovať

RE:Odpad

15.01.2016

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku nájdete napr. v otázke Spaliny. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

spalovna nemocnicneho odpadu

23.12.2015

Dobry den, chcem Vas poprosit o kontak na spalovnu nemocnicneho odpadu. Sme z okresu Ilava. Podla zakona ako prevadzkovatelia zariadenia na pedikuru potrebujeme zabezpecit odstranenie "nemocnicneho odpadu". Nevieme vsak kde kedze v PB takuto spalovnu zrusili. Za odpoved vopred dakujem Peter
Reagovať

RE:spalovna nemocnicneho odpadu

11.01.2016

Dobrý deň, spaľovne nájdete na adrese http://enviroportal.sk/ovzdusie/zoznam-spalovni-a-zariadeni-na-spoluspalovanie. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Skladky

22.12.2015

Chcel by som sa opýtať, čo sa bude robiť s množstvom odpadu vedľa ciest a priľahlých lesoch,mám dojem že stále horšie a horšie. Ďakujem
Reagovať

Komunálny odpad

17.12.2015

Dobrý deň, naša a.s. platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obci. Sme povinný uvádzať tento komunálny odpad do Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015? Ďakujem. S pozdravom Martinčeková
Reagovať

RE:Komunálny odpad

15.01.2016

Dobrý deň, v hlásení o vzniku a nakladaní s odpadom je potrebné uviesť údaj o vzniku komunálneho odpadu vo vašej spoločnosti, avšak v kolónke 6 - Množstvo odpadu je potrebné uviesť "Oznamuje obec". Týmto spôsobom nedôjde k duplicitnému nahláseniu množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného vašou spoločnosťou. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Drobný stavebný odpad

17.12.2015

Ako má obec určiť poplatok za drobný stavebný odpad ak v obci nie je zberný dvor. Túto povinnosť obci určuje nový zákon o odpadoch.
Reagovať

RE:Drobný stavebný odpad

17.12.2015

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Usmernenie je prístupné na webovom sídle MŽP SR http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/. Článkom V zákona č. 79/2015 Z. z. (s účinnosťou od 1.7.2016) sa dopĺňa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. a určuje sa sadzba najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

poplatok za drobný stavebný odpad

17.12.2015

Prosím ako môže obec určiť poplatok za drobný stavebný odpad podľa nového zákona o odpadoch od 01.01.2016 ak v obci nie je zberný dvor. Ako to riešiť.
Reagovať

RE:poplatok za drobný stavebný odpad

03.02.2016

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Usmernenie je prístupné na webovom sídle MŽP SR http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/. Článkom V zákona č. 79/2015 Z. z. (s účinnosťou od 1.7.2016) sa dopĺňa § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. a určuje sa sadzba najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

zberný dvor

14.12.2015

Dobrý deň, chcem sa informovať, že či sa môže zberný dvor postaviť v obytnej zóne, kde sa nachádzajú tri rodinné domy. Pozemok a zberný dvor delí 8m - to je akurát naša prístupová cesta a výhľad z obývačky na spomínaný dvor je priam neuveriteľný...odpudzujúci. Ďakujem. Jana
Reagovať

RE:zberný dvor

17.12.2015

Dobry den, podla vasej otazky nevieme, kedy bol zberny dvor dany do uzivania, tzn. kedy bola spustena jeho prevadzka. Chcem vas upozornit, ze podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a jeho prilohy c.8 polozky 9. Infrastruktura, bodu 10. Zhromazdovanie odpadov zo zeleznych kovov, z nezeleznych kovov alebo starych vozidiel musi prejst dana navrhovana cinnost do zistovacieho konania bez limitu. Odporucam vam obratit sa na obecny urad a zistit si kedy bol zberny dvor dany do prevadzky a v pripade, ze bol posudeny v zistovacom konani, tak v rozhodnuti zo zistovacieho konania musia byt uvedene opatrenia, ktoymi sa zabezpeci, ze navrhovana cinnost nebude mat negativny vplyv na ZP, to znamena aj na kvalitu byvania okoliteho obyvatelstva. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Povinnosti od 1.1.2016

04.12.2015

Dobrý deň, sme firma, ktorá poskytuje konzultačné služby, produkujeme komunálny odpad. Vieme, že k 1.1.2016 sa mení zákon o odpadoch, avšak v rozsiahlom zákone o odpadoch je ťažké sa orientovať a zistiť, ktoré ustanovenia sa na nás vzťahujú a ako si ich máme splniť. Vedeli by ste nám poradiť, čo konkrétne pre našu firmu, administratívne charakteru, tento zákon znamená a ako si máme od 1.1.2016 plniť svoje povinnosti? Dakujem, s pozdravom,Lucia Ignjic
Reagovať

RE:Povinnosti od 1.1.2016

17.12.2015

V zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2016, je nakladanie s komunálnymi odpadmi riešené v šiestej časti zákona (§ 81 - § 83). Pre vás ako pôvodcu komunálnych odpadov vyplývajú povinnosti uvedené v § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.: a) nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce (VZN), b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Podľa § 81 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. budete v prípade, ak si to obec vyžiada, povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Pre vás ako pôvodcu komunálneho odpadu je smerodajné VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a s ním súvisiace VZN týkajúce sa poplatkov za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu so zákonom č. 79/2015 Z. z. do 30.6.2016. Odporúčame vám preto sledovať proces novelizácie uvedených VZN. S pozdravom Ivana Novikmecová, SAŽP
Reagovať

zberny dvor

28.11.2015

dobry den,prosim vas chcem vediet aka je vzdialenost zbeneho dvora od rod.domu.obec mi chce robit zberny dvor na odpady vedla domu.je tam nejake ochranne pasmo?vobec stym nesuhlasim,ale asi nic neurobim.dakujem
Reagovať

RE:zberny dvor

21.01.2016

Dobry den, podla vasej otazky nevieme, kedy bude zberny dvor dany do uzivania, tzn. kedy bude spustena jeho prevadzka. Ak je to len v obdobi pripravy, tak vas chcem upozornit, ze podla zakona c.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a jeho prilohy c.8 polozky 9. Infrastruktura, bodu 10. Zhromazdovanie odpadov zo zeleznych kovov, z nezeleznych kovov alebo starych vozidiel musi prejst dana navrhovana cinnost do zistovacieho konania bez limitu. Odporucam vam obratit sa na obecny urad a zistit si kedy bol zberny dvor schvaleny v stavebnom konani a v pripade, ze bol posudeny v zistovacom konani, tak v rozhodnuti zo zistovacieho konania musia byt uvedene opatrenia, ktoymi sa zabezpeci, ze navrhovana cinnost nebude mat negativny vplyv na ZP, to znamena aj na kvalitu byvania okoliteho obyvatelstva. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Odpad

17.11.2015

Dobry deň chela by som sa inoformovať ako mam postupovať, keď mi prislušná firma odobera odpad a viem že do januara je potrebné poslať konkretne nejaku spravu jedna sa o kozmeticke zariadenie zatial mam od nich vyplneni formulár Sprievodny list...ako mam postupvať ? ake tlacivo nasledne potrebujem odoslať na ZP? viem si to aj sama vyplniť..dakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Odpad

23.11.2015

Dobrý deň, Vaša otázka je nezrozumiteľne formulovaná, Váš problém opíšte ešte raz a zrozumiteľne. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Likvidácia HCl

15.11.2015

Manželka zdedila rodičoch som zdedil rodinný domček. V kôlni som našiel v plastovej bandaske asi 20 litrov HCl (Kyselina soľnej) bez pôvodu a doby nadobudnutia. Chcel ju legálne zlikvidovať. Môžete mi poradiť kde a akým spôsobom to môžem urobiť , regióne Liptova.?
Reagovať

RE:Likvidácia HCl

23.11.2015

Vo všeobecne záväznom nariadení príslušnej obce týkajúcom sa nakladania s komunálnym odpadom by mal byť ustanovený i spôsob nakladania s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok. Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (§ 39 ods. 5 písm. b) je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. V prípade, že obec prevádzkuje zberný dvor, pravdepodobne bude možné tento nebezpečný odpad odovzdať do zberného dvora. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Zákon o odpadoch

06.11.2015

Je to perfektný, vyčerpávajúci a profesionálny komentár Ing. Virgoviča.
Reagovať

Zákon o odpadoch

28.10.2015

Nešvár spaľovania komunálneho odpadu (rámy okien, starý nábytok z drevotriesky, impregnované drevo ap.) v rodinných domoch stále pretrváva. Ohrozuje zdravie a obťažuje susedov nepríjemným intenzívnym zápachom. Ako sa s tým vyrovnáva nový Zákon o odpadoch z roku 2015? Aké postihy hrozia podľa tohoto zákona fyzickým osobám a kto ich ukladá? Kto je povinný a kompetentný vykonávať kontrolu, objektívne identifikovať a dokazovať takéto prípady (odber a analýza zvoriek)? Aká je úloha mesta, pretože len oboznamovanie občanov so škodlivosťou a protizákonnosťou takéhoto postupu má veľmi nízku účinnosť?
Reagovať

RE:Zákon o odpadoch

03.11.2015

Ak niekto spaľuje vo svojej peci doma nevyhovujúce palivo (palivo definuje zákon č. 137/2010 o ovzduší v § 2 p) a q), je to veľmi ťažko preukázateľné aj z dôvodu, že kompetentné úrady nemôžu vstúpiť na súkromný pozemok bez súhlasu majiteľa. Legislatívne je tento problém ošetrený nasledovne: - § 13 písm. h) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. hovorí o zákaze spaľovania komunálneho odpadu na otvorenom priestranstve a vykurovacích zariadeniach, avšak už nehovorí, ako riešiť porušenie tohto zákazu pre fyzické osoby, - § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší č. 137/2010 Z. z. hovorí o povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, teda aj fyz. osoby, o prevádzkovaní zdroja v súlade s dokumentáciou, v tomto prípade s pokynmi od výrobcu spaľovacích zariadení. Obec a Slovenská inšpekcia životného prostredia majú právo skontrolovať dodržanie tohto ustanovenia. Tzn., v pokyne pre zariadenie sa píše, že v kotli sa môže spaľovať len drevo a drevené brikety. Prevádzkovateľ nesmie spaľovať napr. uhlie, čiže iný typ paliva. O tom, čo je palivo hovorí zákon c. 137/2010 o ovzduší v § 2 p) a q) a ešte hovorí, čo je to spaľovacie zariadenie. Bližšia špecifikácia paliva, čo všetko môžme považovať za palivo hovorí § 8 (2) (g) až (l) vyhlášky 410/2012 Z. z. Tzn., že v spaľovacích zariadeniach sa môže spaľovať len palivo. Drevo s nátermi, drevotrieska a podobné nie je palivo. ,,Môj sused páli drevené rámy z okien a ide z toho štipľavý zápach," - z tohto uvedeného vyplýva, že to robiť nesmie, porušuje vyššie uvedené ustanovenia zákona o odpadoch a zákona o ovzduší. Kompetenčne to rieši obec a SIŽP (ovzdušie, nie odpady), ale žiaľ má veľké obmedzenie v dokazovaní - nemôže urobiť kontrolu na mieste bez súhlasu prevádzkovateľa vstúpiť na súkromný pozemok . Odporúčam podať sťažnosť na "suseda " písomne na obec alebo SIŽP (odbor ochrany ovzdušia). Čo sa týka finančných postihov zákon o ovzduší 137/2010 Z.z. vymedzuje za porušenie § 16 ods. 1 písm. a) od 33€ do 3 300 € (§ 30 (6) zákona 137/2010 Z.z.). Ďalšia možnosť je, že Ústava SR nám zaručuje právo na priaznivé životné prostredie. "Sused" toto právo narušuje a z tohto dôvodu sa môžem s ním súdiť. S pozdravom Ing. R. Virgovič
Reagovať

zberňa kovového odpadu

13.10.2015

Dobrý deň, máme vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov. Ide o zber zlomkov a triesok zo železných a neželezných kovov určených na recykláciu ale iba od zmluvných partnerov. Podľa nového zákona 79/2015 budeme musieť spĺňať podmienky ktoré sú dané pre zberne a výkupne kovových odpadov? Ďakujem
Reagovať

registrácia podľa § 15

13.10.2015

Dobrý deň, máme vydaný súhlas na zariadenie na zber odpadov. Zároveň aj na prepravu týchto odpadov (N aj O). Je v tomto prípade potrebná ešte aj registrácia podľa § 15? Ďakujem.
Reagovať

RE:registrácia podľa § 15

27.10.2015

Dobrý deň, v prípade, že máte vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. d) (prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov) alebo písm. g) (nakladanie s NO vrátane ich prepravy) zákona o odpadoch, registrácia podľa § 15 zákona o odpadoch sa nevyžaduje. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Bezpečnostný poradca ADR

08.10.2015

Dobrý deň, ako pôvodca nebez.odpadu, tento odovzdávam na základe zmlúv spoločnostiam na zhodnotenie/zneškodnenie, pričom v zmluve požadujem zabezpečenie prepravy na miesto zneškodnenia dopr.prostriedkami, kt.spĺňajú ADR. Ako pôvodca nemám vlastnú dopravu. Musím mať napriek tomu bezpečnostného poradcu ADR? Zákon o odpadoch takéto niečo nevyžaduje. Prosím o odpoveď na e-mail: dagmar.uliankova@fntn.sk Ďakujem
Reagovať

RE:Bezpečnostný poradca ADR

20.10.2015

Konštatujem, že zákon o odpadoch neukladá povinnosť mať bezpečnostného poradcu. Avšak táto povinnosť môže byť vyžadovaná v iných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na prepravu. Tieto predpisy nespadajú do kompetencie odpadového hospodárstva. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka (MŽP SR)
Reagovať

separovanie odpadu v domácnosti

24.08.2015

V obci kde bývam, starostka zrušila dve odberné miesta separovaného odpadu. Kontajnery nechala odniesť do zberného dvora na konci dediny. Odôvodnila to tým, že to nariadil hygienik. Takto pol dediny ak by chcelo poctivo separovať odpad, museli by obyvatelia behať s vrecami na koniec dediny do zberného dvora, ktorý je na kopci. Samozrejme že to nikto nerobí a ľudia hádžu sklo, PET fľaše do kantajnerov na komunálny odpad.Zaujímalo by ma či pani starostka neporušuje zákon o separovaní domáceho odpadu. Ak áno, chcel by som týmto požiadať o radu na koho sa mám v tejto veci obrátiť so sťažnosťou.
Reagovať

RE:separovanie odpadu v domácnosti

20.10.2015

Riešenie pani starostky nie je práve najvhodnejším riešením, ale ak v zbernom dvore sú umiestnené kontajnery na separovaný komunálny odpad nie je porušený zákon. Nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016 má výrazne zmeniť systém nakladania so separovaným komunálnym odpadom. Triedený zber má byť čo najbližšie k občanovi, tak aby bolo zabezpečené čo najvyššie vytriedenie zložiek komunálneho odpadu (plastov, papiera, skla, kovov). Zároveň sa zavádzajú tzv. "štandardy triedeného zberu", ktoré majú okrem dostatočnej litráže na jedného obyvateľa zabezpečiť aj primeranejšiu (kratšiu) donáškovú vzdialenosť do zberných nádob (kontajnerov) na triedený zber. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka (MŽP SR)
Reagovať

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

19.08.2015

Dobrý deň, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podľa vyhlášky č. 310/2013 Z. z. zasiela príslušnému úradu. Naša a.s. má sídlo v Bratislave, strediská v Žiline, Košiciach a Čiernej nad Tisou. Prosím Vás, podľa čoho sa určuje "príslušný úrad"? Napr. odpad vznikol na stavbe "Bardejov ...", uložený bol na Recyklačnom stredisku stavebnej sutiny v Zborove. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Martinčeková
Reagovať

RE:Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

20.10.2015

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva na ten okresný úrad, kde skutočne vznikol. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka (MŽP SR)
Reagovať

Zákon č.79/2015

01.08.2015

Dobrý deň, kedy bude vydaná vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu ? Ďakujem. Jozef Balko
Reagovať

RE:Zákon č.79/2015

12.08.2015

Vykonávacia vyhláška ako aj ďalších šesť právnych predpisov je v súčasnosti v legislatívnom procese. Uverejnenie šiestich vyhlášok a jedného výnosu predpokladáme v IV.Q tohto roku. Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Sklad nebezpečných odpadov

03.08.2015

Dobrý deň, môžete mi prosím Vás poradiť ako sa má označiť sklad nebezpečných odpadov? Vopred ďakujem za odpoveď
Reagovať

Platnosť potvrdenia o registrácii

27.07.2015

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na platnosť potvrdenia o registrácii na prepravu a zber odpadu v zmysle §15 odst. 1 a 2. Registrácia bola vykonaná v roku 2009 je táto registrácia stále platná alebo bola nejako časovo obmedzená ?
Reagovať

RE:Platnosť potvrdenia o registrácii

12.08.2015

Registráciu podľa § 15 ods. 1 a 2 vykonáva okresný úrad. Zákonom o odpadoch platnosť registrácie nie je obmedzená. Zmenou zákona v roku 2012 (zákon č. 343/2012 Z.z.) má povinnosť registrácie od 01.01.2013 aj obchodník a sprostredkovateľ (§ 15 ods.2). Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

automobilové batárie

16.06.2015

Dobrý deň, som prevádzkovateľ malej čerpacej stanice a predávam automobilové batérie. Som podľa zákona o odpadov povinný vykonávať spätný odber týchto batérií? Je na to túto činnosť potrebný súhlas úradu ŽP?
Reagovať

RE:automobilové batárie

12.08.2015

Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z. : Z otázky nie je jednoznačné, či predajca automobilových batérií je definovaný ako „výrobca“ alebo „distribútor“. Výrobca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady, prostredníctvom tretej osoby alebo prostredníctvom kolektívnej organizácie zber použitých automobilových batérií a akumulátorov a prevziať akékoľvek množstvo. Spätný odber použitých batérií a akumulátorov je možné vykonávať len pre prenosné použité batérie a akumulátory. Ak by predajca automobilových batérií chcel vykonávať zber použitých automobilových batérií, je potrebné mať na túto činnosť udelený súhlas na zber. Podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý bude účinný od 01.01.2016 bude povinnosť v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov zabezpečiť spätný odber použitých automobilových batérií a akumulátorov aj pre distribútora. Na túto činnosť nebude potrebné mať udelený súhlas na zber. Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Výkup šrotu

13.05.2015

Dobrý deň. v zmysle akého zákona vypisujú pracovníci výkupne druhotných surovín na potvrdenku rodné číslo odovzdávajúceho občana, keďže originál potvrdenky zostáva vo výkupni. Takéto zverejnenie rodného čísla odporuje zákonu o ochrane osobných údajov. Kollárová
Reagovať

RE:Výkup šrotu

15.05.2015

Dobrý deň, podľa § 19 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ten: (4) Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný b) pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu podľa písmen d) až g) a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje, c) viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmen b), d) a e), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich vykúpených a v prípade, že ide o odpad z farebných kovov, iný kovový odpad podľa písmen d) až g) alebo o iný kovový odpad vykúpený od fyzických osôb aj opis a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu. V zmysle zákona o odpadoch sa síce vyžadujú osobné údaje, ale ten kto ich zhromažďuje, musí dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov. Ing. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Výkup šrotu

12.05.2015

Dobrý deň. v zmysle akého zákona vypisujú pracovníci výkupne druhotných surovín na potvrdenku rodné číslo odovzdávajúceho občana, keďže originál potvrdenky zostáva vo výkupni. Takéto zverejnenie rodného čísla odporuje zákonu o ochrane osobných údajov. Kollárová
Reagovať

nelegálna skládka

14.04.2015

Dobrý deň som starostkou nemenovanej obce a mám nasledovný problém. V našom katastrálnom území sa nachádza nelegálna skládka odpadov, jedná sa hlavne o odpady z plastov , rozobraté vnútra áut, sedadlá, gumy. Je vidno že tých rozobratých áut tam bolo viac, a myslím si že sú z podnikateľkej činnosti ale neviem to preukázať nebezpečný odpad sa tam nenachádza. OÚ postupuje podľa § 18 zákona o odpadoch a tvrdí že sa jedná o komunálny odpad a máme ho odstrániť ako obec, kedže sme za to zodpovedný. Otázka znie : Je to komunálny odpad ?
Reagovať

RE:nelegálna skládka

30.06.2015

Dobrý deň, podľa § 18 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ak v rámci konania podľa § 18 ods. 8 zákona o odpadoch nebola zistená osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch alebo v konaní podľa § 18 ods. 9 zákona o odpadoch nebola preukázaná niektorá z činností uvedená v § 18 ods. 9 písm. a) až c) zákona o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch. Na základe Vašich informácií je možné domnievať sa, že sa jedná o odpad, ktorý by mal byť podľa Katalógu odpadov zaradený do podskupiny odpadov 16 01 (Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neurčených na cestnú premávku), a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13, 14,1 16 06 a 16 08)), a nie do skupiny odpadov 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu). V tomto prípade by mal podľa § 18 ods. 11 zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu zabezpečiť príslušný okresný úrad. I. Novikmecová
Reagovať

nebez. odpad

26.03.2015

Dobrý deň, prosím o info, či musím mať ako podnikateľský subjekt - činnosťou ktorého vznikajú nebezp. odpady - (napr. mám žiarivkové svietidlá, kovový odpad s prímesou mazadiel, emulzie,...) zmluvu sosubjektom, ktorý má oprávnenie likvidovať nebez. odpady Ďakujem
Reagovať

RE:nebez. odpad

23.04.2015

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a ak nie je v zákone o odpadoch ustanovené inak. Tento vzťah by mal byť zmluvne ošetrený. Osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch by mala mať, v závislosti od druhu a spôsobu nakladania s odpadom, vydaný súhlas príslušného orgánu podľa § 7, príp. osvedčenie na autorizovanú činnosť podľa § 11 ods. zákona o odpadoch, príp. by mala byť registrovaná podľa § 15 zákona o odpadoch. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je potrebné preveriť dátum ukončenia platnosti súhlasu, resp. dátum ukončenia platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť, pretože sa vydávajú len na určitú dobu. Súhlas podľa § 7 ods. 1 zákona o odpadoch možno udeliť najviac na päť rokov, s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý možno udeliť najviac na tri roky. Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno podľa § 11 ods. 4 zákona o odpadoch vydať najviac na desať rokov. S pozdravom I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

zberny dvor

08.10.2014

Dobry den, chcem sa opytat, preco nefunguje stranka zberneho dvoru Gbely, kde najdem informacie o tom, kedy je otvorene, co sa tam odovzdava a kontaktnu osobu? bosakovajana@gmail.com Jana Bošáková
Reagovať

RE:zberny dvor

10.10.2014

Dobrý deň, odporúčam kontaktovať Mestský úrad Gbely (http://gbely.sk/mestsky-urad-2/). S pozdravom admin
Reagovať

kam s odpadom?

03.10.2014

Kde mozem odovzdavat pouzity motorovy olej, riedidla, farby a pod.? 0lej na "pumpe" mi nezobrali. Dakujem Moravcikova z Limbachu
Reagovať

spaľovanie odpadu - nový zákon

19.08.2014

Dobrý deń, v súvislosti s novým návrhom zákona o odpadoch sa chcem opýtať , ako je zabezpečené nespaľovanie odpadov na dedinách , keďže starostovia to nemajú záujem riešiť a akýkoľvek odpad sa spaľuje.
Reagovať

RE:spaľovanie odpadu - nový zákon

03.09.2014

Dobrý deň, ak máte na mysli spaľovanie odpadu fyzickými osobami na otvorenom priestranstve, napr. spaľovanie odpadu zo záhrad a pod., takéto spaľovanie nie je povolené. Odpad je možné spaľovať len v zariadeniach na to určených v súhlase príslušného orgánu štátnej správy. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi by mali byť upravené vo všeobecne záväznom nariadení obce. S pozdravom I. Novikmecová
Reagovať

katalógové číslo

14.04.2014

Pod akým katalógovým číslom zaradiť nerezové špony nemagnetické Ďakujem. S pozdravom Mária
Reagovať

RE:katalógové číslo

16.04.2014

Dobrý deň, ak sú to špony, tak ide o č. 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov, kategória ostatný odpad. Ak by to boli menšie úlomky, tak je lepšie to označiť ako 12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov, kategória ostatný odpad. S pozdravom Ing. B. Kapustová
Reagovať

Odpad

31.03.2014

Dobrý deň. Prosím vás podľa vašich tabuliek som zistila že: v roku 2011 bola celková produkcia všetkých odpadov 697 044,30 ton odpadu a v roku 2012 - 182 926,30...nie je tam chyba v tom roku 2011?? Viete mi vysvetliť ten nárast v roku 2011, čím to bolo spôsobené? Na stránke ŠÚ udávajú iné hodnoty...Ďakujem
Reagovať

RE:Odpad

14.04.2014

Dobrý deň, z Vašej otázky mi nie je jasne o aké tabuľky ani o akú kategóriu odpadu ide. Po zaslaní konkrétnejších informácií na tatiana.gustafikova@sazp.sk Vám rada tieto nezrovnalosti objasním. Guštafíková
Reagovať

Odpadové hospodárstvo v Lotyšsku

23.03.2014

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o informáciu akým spôsobom sa zisťuje množstvo komunálneho odpadu v Lotyšsku - metodiku. Stačí odkaz na anglické znenie, prípadne aj originál v lotyšštine. Údaje potrebujem na zpracovanie semestrálnej práce. Ďakujem, zdraví Jano
Reagovať

RE:Odpadové hospodárstvo v Lotyšsku

28.03.2014

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na Mr. Intars Cakars (Intars.Cakars@lvgmc.lv) z Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre. Dotyčný okrem iného zastáva v Lotyšsku funkciu národného referenčného centra za odpady. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom

26.02.2014

Musia pôvodcovia odpadov, ktorí odpad iba zhromažďujú požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. musia požiadať o predĺženie súhlasu, ktorého platnosť končí t.r. Ďakujem.
Reagovať

RE:Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom

28.02.2014

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi je potrebný v prípade, že držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov (§ 7 ods. 1 písm. g) zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, predĺži sa platnosť súhlasu, a to aj opakovane, ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ing. I. Novikmecová
Reagovať

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

22.01.2014

Dobrý deň, naša a.s. platí mestu poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Máme dať tento komunálny odpad do Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním? Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom Martinčeková
Reagovať

RE:Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

12.02.2014

Dobrý deň, zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 39 odsek 2 vyplýva, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec a teda je podľa § 2 odsek 2 obec držiteľ odpadu čo je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza a pre držiteľa odpadu vyplývajú povinnosti stanovené v § 19 odsek 1, medzi ktoré patrí aj: a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov (http://enviroportal.sk/odpady/katalog-odpadov) [§ 68 ods. 3 písm. e)], h) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, i) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie. Z uvedeného teda vyplýva, že zodpovedná za ohlasovanie údajov je obec. Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2012 - 2014 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov je za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedná obec, a preto spravodajskými jednotkami pre predkladanie výkazu ŽP 6-01- Ročný výkaz o komunálnom odpade sú obce a mestá Slovenskej republiky. Odpoveď nepovažujte za záväznú, má charakter odporúčania. Odpovedala: Ing. T. Guštafíková
Reagovať