Odpad

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

odpad

04.06.2020

Dobrý deň, chcem v rámci areálu firmy pokosiť trávnik aj iné rastliny mulčovaním. Čiže pokosený trávnik nechám v priestore areálu. Moja otázka: je to v súlade s zákonom o odpadoch? Pozná zákon takýto typ zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:odpad

08.06.2020

Dobrý deň, pri mulčovaní priamo počas kosenia odpad nevzniká, takže sa nejedná ani o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko chýba vôbec vznikanie odpadu. S toho istého titulu zákon o odpadoch vôbec nerieši takýto spôsob kosenia, lebo odpad pri priamom mulčovaní nevzniká. S pozdravom Ing. S. Pachová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

fekálny odpad

04.05.2020

Dobrý deň, v živnosti mám zahrnuté podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Na prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami je potrebne mať nejaké skúšky alebo povolenia na vyvoz? Mám živnosť s danou položkou a zmluvu na ČOV? čo je ešte potrebné, aby som mohol začať pracovať v danej oblasti? Ďakujem veľmi pekne.
Reagovať

RE:fekálny odpad

21.05.2020

Dobrý deň, na základe informácií, ktoré uvádzate, by ste sa mali zaregistrovať podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnom okresnom úrade. Podrobnosti k žiadosti o registráciu sú uvedené v § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odporúčame Vám preto kontaktovať príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

registracia lekaren

14.04.2020

Dobrý deň, ako lekáreň potrebujeme nahlásiť evidenciu obalov uvedených na trh. Žiaľ, nevieme sa dopracovať ani k prideleniu registračného čísla v registri povinných osôb a oprávnených organizácií. Viete nám, prosím, poradiť ako postupovať? Vyplnili sme nejaký formulár na slovensko.sk, ale odpoveď neprišla mailom ani poštou (bolo to začiatkom roka). Veľmi pekne ďakujem za Váš čas.
Reagovať

RE:registracia lekaren

16.04.2020

Register výrobcov obalov je verejne dostupný prostredníctvom zriadeného portálu ISOH (Informačný systém odpadového hospodárstva) www.isoh.gov.sk, register je dostupný priamo na adrese https://www.isoh.gov.sk/uvod/registre.html. Prostredníctvom tohto portálu je možné podať ohlásenie elektronicky (nie je to však zatiaľ povinnosť). Celý postup podania ohlásenia je uvedený na webovej adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod. Spôsob získania prístupových údajov nájdete priamo na adrese: https://www.isoh.gov.sk/uvod/zivotna-situacia-prihlasenie.html. Termín pre podanie ohlásenia za predchádzajúci rok, t. j. za rok 2019, bol do konca februára. Papierový vzor ohlásenia nájdete vo vyhláške č. 366/20115 Z. z. a taktiež na webovej stránke ministerstva https://minzp.sk/odpady/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/, príloha č. 16. Vyplnené a podpísané ohlásenie je potrebné doručiť na adresu ministerstva. S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Reagovať

azbest vs. jeho odstránenie

24.02.2020

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom nasledovného. Na území obce - mesta konkrétne na pozemku vo vlastníctve mesta /lokalita garáží/ niekto nelegálne umiestnil azbestové platne s výmeny pravdepodobne strešnej krytiny. Rieši to štátna polícia s OÚ ŽO avšak bolo spomenuté, že ak sa nezistí pôvodca - páchateľ bude to musieť odstrániť obec na vlastné náklady. Avšak obec je povinná odstrániť odpad v prípade ak sa jedná o komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad. Nemal by odstránenie Nkového odpadu zabezpečiť príslušný OÚ ŽP ? nakoľko to nie je v kompetencii obce. Ďakujem vopred za info.
Reagovať

RE:azbest vs. jeho odstránenie

03.03.2020

Dobrý deň, postup pri riešení prípadov nezákonného umiestnenia odpadu je podrobne upravený v § 15 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že v rámci konania príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) nie je určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom alebo Policajný zbor SR v rámci vyšetrovania trestného činu oznámi príslušnému orgánu odpadového hospodárstva (okresnému úradu), že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa § 15 ods. 14 zákona o odpadoch. Zo znenia ods. 14 vyplýva, že v uvedených prípadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na základe rozhodnutia príslušného orgánu odpadového hospodárstva (okresného úradu) zabepečí: 1. obec, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady (bez ohľadu na to, či sa jedná o nebezpečné odpady alebo odpady, ktoré nie sú nebezpečné), 2. príslušný orgán odpadového hospodártsva (okresný úrad), ak ide o iné odpady ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady. S účinnosťou od 27. decembra 2019 bol § 15 ods. 14 zákona o odpadoch doplnený o ďalšiu možnosť a to zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu jeho držiteľom alebo vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti, na ktorej bol odpad nezákonne umiestnený, ak o to táto osoba prejaví záujem. Na základe poskytnutých informácií nie je však možné jednoznačne odpovedať. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlasenie o vzniku odpadu

30.01.2020

Dobry den, chcela by som sa opytat, v pripade ze sme mensia administrativna firma v prenajme v administrativnom komplexe budov a vyprodukujeme bezny komunalny odpad, obcas nejaky karton a plast , tak v pripade ak odpad sa uklada do kontajnerov prenajimatela a o vyvoz odpadu sa stara prenajimatel budovy , mame aj my ako firma povinnost podat ohlasenie o odpade? Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Ohlasenie o vzniku odpadu

04.02.2020

Dobrý deň, odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa nie sú komunálny odpad (kartón, plast). V tomto prípade sa postupuje podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odpady by sa mali odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Zároveň podľa § 81 ods. 6 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. S. Pachová, SAŽP
Reagovať

POH krajov

03.10.2019

Dobrý deň,chcem sa opýtať kde by bolo možné nájsť jednotlivé schválené POH krajov SR na roky 2016 - 2020. Sú niekde súhrnne zverejnené na stránke MŽP SR alebo na stránkach jednotlivých krajov, alebo je potrebné sa na ne individuálne dopytovať? Ďakujem.
Reagovať

RE:POH krajov

04.10.2019

Dobrý deň, schválené programy odpadového hospodárstva jednotlivých krajov na roky 2016 - 2020 nájdete na stránke MŽP SR (https://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/poh/poh-sr-2016-2020/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Nedokoncena kanalizacia

15.09.2019

Dobre den, chcem sa opytat co mozem robit v situacii kedy obec nedokoncila kanalizaciiu na ulici nad nasim domov. Nasi susedia susedia vypustaju svoj kanalizacny odpod to povodnoveho kanala rovno za nasim pozemkom. Toto ich konanie sposobuje sirenie zapachu po celej zahrade az k rodinemu domu. Viete mi prosim poradit ako sa mozem proti takemu konaniu branit? Rozmyslam podat staznost na obec ale to je tak vsetko co ma napada. Dakujem za radu.
Reagovať

RE:Nedokoncena kanalizacia

24.09.2019

Dobrý deň, podľa zákona § 36 ods. 1 až 4c. 364/2004 Z. z. o vodách musia byť komunálne odpadové vody odvádzane verejnou kanalizáciou a tam, kde nie je vybudovaná alebo v riedko osídlených oblastiach možno odvádzanie komunálnych odpadových vôd okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením. Vypúšťanie odpadových vôd iným spôsobom, napr. do povodňového kanála, je porušením zákona o vodách, pokiaľ takýto spôsob odvádzania odpadových vôd nemá dotyčný subjekt zdôvodnený a povolený v povolení štátnej vodnej správy. Tiež dochádza k porušeniu zákona č. 17/1992 o životnom prostredí (§ 17, ods. 1, ktorý hovorí, že ,,Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie."). V prípade podozrenia na znečisťovanie životného prostredia Vám odporúčame obrátiť sa s písomným podnetom na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (https://www.sizp.sk/) alebo na miestne príslušný okresný úrad, odbor životného prostredia. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP
Reagovať

Likvidacia odpadu

28.08.2019

Dobry den, chcem sa opytat, ci je sukromna zvozova firma povinna skladkovat zmesovy komunalny odpad (povod obce a a mesta) len na slovenskych skladkach alebo moze odpad vyviezt do zahranicia (dovod financne monopolne spravanie slovenskych skladok). Priklad zvozova firma vlastniaca skladku ponuka obci skladkovanie ZKO v cene cca 30eut/t sukromnej zvozovej spolocnosti cca 40eur/t a viac aj ked ZKO pochadza z obci a miest a CR spalovna alebo skladka cca 33 eur/t bez zaujimania sa o povode. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Likvidacia odpadu

05.09.2019

Dobrý deň, podľa § 84 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpad vzniknutý v Slovenskej republike má byť prednostne zneškodnený v Slovenskej republike. Ak máte záujem vyvážať odpad napr. do Českej republiky, nie je to možné, nakoľko dovoz odpadu do Českej republiky za účelom jeho zneškodnenia je podľa § 54 ods. 2 českého zákona o odpadoch (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů) zakázaný s výnimkou odpadov vzniknutých v susedných štátoch v dôsledku živelných pohrôm alebo v stave núdze. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

kontaminovany odpad

25.08.2019

Dobrý deň, chem sa opýtať, ako mám likvidovať použité ihly z tetovacieho štúdia, ktoré uskladňujem v uzatvárateľnej plastovej nádobe. Potrebujem zmluvu s konkrétnou organizáciou, ktorá takýto odpad likviduje. Viete mi prosím poradiť, na koho sa mám obrátiť v Trenčíne? Ďakujem.
Reagovať

RE:kontaminovany odpad

05.09.2019

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, kde Vám poskytnú informácie o osobách, ktoré sú podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektroých predpisov v znení neskorších predpisov oprávnené nakladať s takýmto nebezpečným odpadom. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa § 9 ods. 1 písm. j) vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo má byť spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie obsiahnutý v prevádzkovom poriadku tetovacieho štúdia, ktorý schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (§ 23 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Upratovanie v okolí

10.04.2019

Dobrý deň, v okolí obce máme po lesoch neporiadok (plastové flaše, pneumatiky, nábytok atď). Chceli bysme to upratať svojpomocne, keď sa s tým dlho nič nedeje. Kde možeme odovzdať to, čo tam vyzbierame? Na obci nám nikto nevie poradiť. Ďakujem
Reagovať

RE:Upratovanie v okolí

25.04.2019

Dobrý deň, Vaša iniciatíva a snaha nás veľmi teší. Škoda, že obecný úrad Vám nie je nápomocný, lebo je v podstate povinnosťou obce riešiť čierne skládky v jej katastrálnom území. Ak ste teda ochotní sami na základe vlastnej iniciatívy vyčistiť priestor, starosta obce by Vám mal pristaviť aspoň kontajner. Je povinnosťou obce odobrať komunálny odpad, ktorý pochádza z jej katastra. Ak nie je ochotný spolupracovať, vyskúšajte aplikáciu Trash Out (https://www.trashout.ngo/sk/about) cez ňu nafotíte znečistené miesta, prípadne nelegálne skládky, zadáte lokalizáciu a odošlete cez aplikáciu. Ide to cez naše MŽP SR, ktoré následne kontaktuje okresný úrad v mieste príslušnom a ten kontaktuje obec s požiadavkou na odstránenie odpadu v jej katastri. Starosta je povinný do stanovenej lehoty vykonať nápravné opatrenie (odstrániť skládku), ak nie, môže byť udelená pokuta (4 000- 200 000 € pokuta). Na stránkach Trash out môžete aj sledovať stav, či sa niečo deje okolo zadaného podnetu a v akom štádiu riešenia sa nachádza. Ak si obec na základe zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne §15, ktorý pojednáva o zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, neplní povinnosť a nespolupracuje na odstránení odpadu, odporúčam využiť Trash out. S pozdravom, Ing. Slavomíra Pachová PhD., SAŽP
Reagovať

azbest

12.03.2019

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, ak ako firma máme vedomosť o kope azbestových dosiek, ktorá sa nachádzajú na našom pozemku, máme povinnosť to niekde nahlásiť, alebo až pri jeho odstraňovaní a likvidácii. Jedná sa o dlhodobejšiu záležitosť. Ďakujem
Reagovať

RE:azbest

18.03.2019

Dobrý deň, zvašej otázky je skôr zrejmé, že predmetné azbestové dosky nie sú skladovaným materiálom, ale odpadom (teda vecou, ktorej sa chcete zbaviť alebo sa jej musíte zbaviť). V prípade, že sa jedná o odpad, ktorý vznikol vašou firemnou činnosťou, je potrebné, aby ste ho viedli vo svojej evidencii odpadov podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti upozorňujeme na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže držiteľ odpadu zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Na dlhšie zhormažďovanie je potrebný súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch. Ohlásenie o vzniku a nakladaní s ním je potrebné podať v prípade dosiahnutia množstiev odpadov uvedených v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. V prípade, že sa jedná o nezákonné umiestnenie odpadu je potrebné postupovať podľa § 15 zákona o odpadoch. Zároveň upozorňujeme na ustanovenia § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov, ktoré upresňujú postup pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ev.list odpadu

22.02.2019

Dobrý deň Prosim o vysvetleni ev.listu konkretne zapisovanie odpadov - priebežne tak ako vznikaju ak ide o jednorazovy vznik odpadu - kuntinuálne za časové obdobie napr. zmenu, mesiac ak odpad vznika a naklada sa s nim. Sme mala firma, ktorej vznikaju priebežne drobne odpady napr. folie z vyrobkou, flase. Nie som si vsak ista co znamena v tomto pripade jednorazovy vznik odpadov, ked sa jedna o priebezne vzniknute odpady. Ktory zapis je pre nas ten spravny??
Reagovať

RE:ev.list odpadu

26.02.2019

V súvislosti s vypĺňaním Evidenčného listu sa vôbec nemusíte trápiť tým, či odpady vznikajú jednorazovo alebo kontinuálne, ako vo vašej firme. Zapisujte si odpady tak, ako vám vznikajú alebo ako si ich napr. presúvate z predchádzajúceho roka. Ideálne je zapisovať si akékoľvek zmeny, napr. vznik, presun z jedného miesta skladovania na iné, odovzdanie firme na nakladanie s odpadom a pod. Evidujte si odpady tak často, ako je pre vás najvýhodnejšie, najmenej však raz za mesiac. Zapisovať si to môžete aj rukou, nemusí to byť elektronicky. Dôležité je, aby ste si takúto evidenciu robili pre potreby kontroly zo strany OÚ alebo SIŽP, alebo pre plnenie ďalších prípadných povinnosti: počas roka nemôžete vedieť, či sa na vašu firmu nebude vzťahovať napr. aj vyplnenie tlačiva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. To zistíte až na konci roka, keď budete vedieť celkové množstvá vzniknutých odpadov (ale v prípade malej firmy je to nepravdepodobné). Pre vašu informáciu: typickým príkladom jednorazového vzniku odpadu je napr. plošná výmena svietidiel - vtedy vám zrazu vznikne takýto odpad (žiarivky a pod.), ktorý je vo vašom prípade jednorazový. Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

batérie elektobicyklov

15.02.2019

Dobrý deň. Sme predajcovia elektro bicyklov a v blízkej budúcnosti nastane situácia opotrebovania týchto batérií. Je na Slovensku nejaké zberné miesto, ktoré by malo oprávnenie na likvidáciu takéhoto odpadu, alebo jeho zber?
Reagovať

RE:batérie elektobicyklov

11.03.2019

Elektrobicykel je elektrozariadením, vzhľadom k tomu, že na svoju riadnu činnosť potrebuje elektrický prúd podľa § 32 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Podľa § 37 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadenia povinný zabezpečiť spätný zber elektroodpadu na svojich predajných miestach. Tzn. predajca elektrobicyklov je povinný zabezpečiť spätný zber elektrobicyklov (§ 32 ods. 23 zákona o odpadoch), keď sa stanú odpadom. Povinnosti distribútora elektrozariadenia sú ustanovené v § 37 zákona o odpadoch. Ministerstvo podľa § 105 ods. 2 písm. u) zákona o odpadoch rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením. S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie | sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Reagovať

Odvoz odpadu na skládku

15.02.2019

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ešte platí, že má občan nárok na vyvezenie 1 tony odpadu v mieste bydliska bezplatne? Ďakujem
Reagovať

RE:Odvoz odpadu na skládku

19.02.2019

Dobrý deň, bezplatný odvoz a uloženie drobného stavebného odpadu (DSO) od občanov na skládku odpadov už nie je, občan za DSO zaplatí podľa množstva, ktoré chce odovzdať (väčšinou na zbernom dvore v danej obci). Odporúčam Vám preveriť si to ale vo všeobecne záväznom nariadení danej obce alebo mesta. Vo VZN si obec alebo mesto môže určiť aj iné podmienky a môže vyjsť občanom aj v ústrety. Ale podľa zákona odber a zneškodnenie DSO od občanov do objemu 1 m3 v rámci kalendárneho roka už neplatí. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

ako triediť a likvidovať odpad plechovice od farieb, riedidiel

13.02.2019

Dobrý deň Chcel by som sa informovať ako nakladať z odpadom ako sú plechovice od farieb prádne a ako prechovice od farieb kde ostala čiastočne farba zaschnutá ? Či je to jeden druh odpadu alebo sa to dá triediť zvlášť. Dá sa povedať že vrchnák a plechovica z ktorej je farba minutá sa dá odovzdať ako staré plechy. A kde je farba už zaschnutá vo vrstve sa určite bere ako nebezpečný odpad ?
Reagovať

RE:ako triediť a likvidovať odpad plechovice od farieb, riedidiel

19.02.2019

Dobrý deň, celá plechovica od farby alebo čohokoľvek iného (riedidlo, čistiace prostriedky, iné chemické látky) je nebezpečný odpad, bez ohľadu, či je prázdna alebo nie. Takisto vrchnák je nebezpečný odpad (NO). V žiadnom prípade sa to nesmie dávať do nádoby na kovy. Ak ste občan, využite zber NO, ktorý sa vo vašej obci koná minimálne 2x do roka (podrobnosti sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o odpadoch pre vašu obec/mesto, informácie by mali byť dostupné aj na webe vašej obce/mesta), alebo môžete odovzdať takýto odpad na zbernom dvore vo Vašej obci, ak je zriadený. Ak ste podnikateľ, tak odpady vznikajúce pri Vašej činnosti musíte odovzdávať na základe zmluvy dohodnutej firme, ktorá má oprávnenie pre nakladanie s takýmto odpadom. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

výpočet ÚVKO

22.01.2019

Dobrý deň, v našej obci občania podpísali čestné prehlásenie o tom, že majú v domácnosti kompostoviská, čím separujú BRO (20 02 01). Obec nemá údaje, koľko občania takéhoto odpadu vyseparujú vo svojich domácnostiach. Chcem sa spýtať, či existuje v takomto prípade nejaký kvalifikovaný odhad vyseparovaného BRO na jedného občana, prípadne domácnosti, ktorý by sa dal použiť pri výpočte ÚVko podľa zákona 329/2018 ? Je možné nejakým iným spôsobom takto separovaný BRO využiť pri výpočte ÚVko ? Ďakujem
Reagovať

RE:výpočet ÚVKO

28.02.2019

Podľa § 2 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je vytriedenou zložkou komunálnych odpadov zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. Podľa § 4 ods. 4 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa vypočíta podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tohto zákona. Podľa § 4 ods. 5 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov obec pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku podľa odseku 4 vychádza z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré ohlásila podľa osobitného predpisu, ktorým je § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Za správnosť výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zodpovedá obec. Podľa § 14 ods. 2 zákona o odpadoch sa na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom ustanovenia odseku 1 nevzťahujú s výnimkou písmena j). Vzhľadom na vyššie uvedené, je biologicky rozložiteľný odpad uvedený v zozname zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v príslušnom roku sa vychádza z údajov o takomto biologicky rozložiteľnom odpade za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré je povinný držiteľ ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. Fyzické osoby nemajú povinnosť viesť evidenciu a ohlasovať tieto údaje, tzn. že nie je možné určiť, aké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu fyzická osoba kompostovala na svojom pozemku. V súčasnosti neexistuje schválená metodika na výpočet množstva biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká fyzickej osobe a je zhodnotený spôsobom domáceho kompostovania, tzn. nie je možné započítavať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu zhodnoteného spôsobom domáceho kompostovania do výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. S pozdravom Ing. P. Šimurka, MŽP SR
Reagovať

Ohlásenie o obaloch tlačivo

21.01.2019

Dobrý deň, som registrovaný ako výrobca obalov , uvádzam na trh menej ako 100 kg obalov a preto by som sa chcela spýtať ktorú tabuľku prílohy 16, vyhlášky 366/2015 Z.z. zasielam na ministerstvo ako Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v SR. ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Ohlásenie o obaloch tlačivo

22.01.2019

Dobrý deň, podľa § 15 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov výrobca obalov, ktorý uvedie na trh v SR v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľky a v tabuľke č. 1 k uvedenej vyhláške (vrátane tabuľky 1a ak je to relevantné). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva. S pozdravom, Ing. I. Novikmecová SAŽP
Reagovať

elektroodpad

09.01.2019

Dobrý deň, chcem sa informovať, keď ako živnostník nakúpim led svetielka (s napájaním do zásuvky) na Slovensku v Tescu, budem následne predávať mnou vyrobené vianočné dekorácie ozdobené týmito svetielkami. Mám nejaké povinnosti ohľadne registrácie elektroodpadu? Alebo povinnosť inej registrácie, keď Tesco už je registrované ako dovozca elektra? A ešte jedna otázka: Mám povinsoť byť registrovaný v inom registri odpadu, keď budem vyrábať vence a ikebany v mieste bydliska, prevádzku nebudem mať. Ďakujem pekne
Reagovať

RE:elektroodpad

04.02.2019

Dobrý deň, v tomto prípade sa na Vás vzťahuje § 32 ods. 16 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), čo znamená, že sa nepovažujete za výrobcu a nemáte povinnosť registrovať sa ako výrobca elektrozariadení, pretože ste predajca elektrozariadenia, ktoré už bolo predané inou spoločnosťou, ktoré si za príslušné elektrozariadenie už vyúčtovalo aj recyklačný poplatok. Čo sa týka povinnosti byť registrovaný v inom registri, pokiaľ plánujete vence a ikebany baliť do obalov, tak ste povinný registrovať sa (§ 30 zákona o odpadoch) ako výrobca obalov v zmysle § 52 ods. 11 zákona o odpadoch. V prvom rade by ste mali určiť, aké množstvo obalov uvediete na trh v kalendárnom roku. V praxi to znamená, že ak výrobca obalov uvedie na trh Slovenskej republiky viac ako 100 kg obalov za kalendárny rok, musí mať uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ak výrobca obalov uvedie na trh Slovenskej republiky menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok (§ 54 ods. 6 zákona o odpadoch) nevzťahujú sa na neho viaceré povinnosti. V zásade požiada o zápis do Registra výrobcov obalov, musí dodržiavať materiálové zloženie výrobku a jeho označenie, vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a ohlasuje jedenkrát ročne údaje z nej ministerstvu. Spôsob a rozsah vedenia evidencie o obaloch uvedených na trh je ustanovený vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. Ostatné povinnosti výrobcu obalov plniť nemusí – to znamená, že napr. nepotrebuje už zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Spôsob registrácie a podanie ohlásenia nájdete na www.isoh.gov.sk S pozdravom Ing. Ľubomír Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

Výpoveď kolektívnej zmluvy

23.11.2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať chceli by sme vymeniť spoločnosť pre plnenie odpadového hospodárstva. Firma my tvrdí ale že sa to dá len v stanovenom termíne 30.9 ,nič takéto ale v zmluve neuvádzajú, kde sa môžem teda dostať ku takejto informácii či majú na to právo alebo nie? Ďakujem
Reagovať

RE:Výpoveď kolektívnej zmluvy

27.11.2018

Dobrý deň, odpovedám na Vašu otázku ohľadom výmeny Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá za výrobcu vyhradeného výrobku plní povinnosti Rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tento systém rieši štvrtá časť zákona o odpadoch (79/2015 Z.z., http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79 ). Uvádzam Vám relevantné odseky paragrafu 27: (14) Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť a) výpoveďou, a to len 1. do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k), m), o), r) alebo z); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede, 2. k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, b) odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2. (15) Obec je oprávnená vypovedať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. (16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 sa musí doručiť organizácii zodpovednosti výrobcov do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený. S pozdravom, Ing. M. Jakuš, SAŽP
Reagovať

Registrácia dopravcu podľa §98

13.11.2018

Kde sa má registrovať dopravca prevážajúci odpad?
Reagovať

RE:Registrácia dopravcu podľa §98

15.11.2018

Dobrý deň, problematiku registrácie rieši §98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V odseku 5 je uvedené, že registráciu podľa predchádzajúcich odsekov tohoto paragrafu vykoná orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti. Týmto orgánom je podľa § 108 ods. 1 pís. c) okresný úrad, konkrétnejšie odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu, ktorý je pre Vás príslušný. Kontakty na príslušný okresný úrad môžete dohľadať podľa kraja, atď., cez menu vľavo tu: http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava Ing. M. Jakuš, SAŽP
Reagovať

elektro zo spätného zberu

31.10.2018

Dobrý deň prajem, vlastním obchod s elektrickým náradím. Podľa zákona o odpadoch sme výrobcom a zároveň aj distribútorom elekta ako aj batérií. Chcela by som sa poradiť ako ďalej nakladať s vyzbieraným elektrom a batériami zo spätného zberu. Môžeme ho odovzdať firme, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu? Alebo potrebujeme mať uzatvorenú zmluvu s OZV? Vopred ďakujem.
Reagovať

RE:elektro zo spätného zberu

07.11.2018

Dobrý deň, v súvislosti s elektrozariadeniami (podľa §32 ods. 5 zákona č. 79/2015 o odpadoch), pokiaľ svojou činnosťou spadá Vaša firma pod niektoré z písmen, uvedených v §32 ods. 16 zákona č. 79/2015 o odpadoch (čiže ak napríklad dovážate elektro zo zahraničia), ste podľa tohto zákona "výrobcom" elektrozariadení. Povinnosti a práva distribútora elektrozariadení upravuje §37 a konkrétne ohľadom spätného zberu a odovzdania vyzbieraného elektroodpadu Vám dávam do pozornosti písmená c), d) a f) prvého odseku tohoto paragrafu. Podobne, čo sa týka batérií, § 42 odsek 14 zákona o odpadoch definuje výrobcu batérií a akumulátorov a odsek 15 ich distribútora, čiže ak spadáte pod tieto definície, venujte prosím pozornosť aj tretiemu oddielu zákona o odpadoch (vo Vašom prípade najmä § 45, § 46, § 48 a § 50). Podľa § 27, odsek 6 zákona o odpadoch zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie "vyhradených povinností" individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (alebo v prípade batérií a akumulátorov prostredníctvom tretej osoby). Každopádne odporúčame venovať zvýšenú pozornosť celej problematike Rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorej je určená štvrtá časť zákona o odpadoch (§27 - §75). S pozdravom, Ing. Martin Jakuš, SAŽP
Reagovať

Bio odpad zo záhrad a parkov

02.08.2018

Dobrý deň , chcel by som sa spýtať , chcem si založiť živnosť alebo S.r.o na kosenie pozemkov a chcel by som odpad z pozemkov a parkov ( tráva , lístie , malé kríčky ) vyvážať na svoju BIO skládku. Neviem aké povolenia alebo čo konkretne potrebujem aby som mohol túto sklapdku založiť alebo kde sa registrovať . Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Bio odpad zo záhrad a parkov

10.08.2018

Dobrý deň, podľa § 13 písm. e) bod 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") je zakázané zneškodňovať skládkovaním biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom upravuje § 11 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Najčastejšími spôsobmi zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike je kompostovanie alebo zhodnotenie v bioplynovej stanici za účelom výroby bioplynu. Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je v závislosti od množstva biologicky rozložiteľného odpadu a jeho pôvodu potrebný buď súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo postačuje registrácia podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch. V prípade, že sa bude jednať o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a ročná kapacita tohto zariadenia nepresiahne 100 ton bude postačovať vydanie registrácie podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch. Vzor žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch je uvedený v prílohe 19a vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. V prípade, že bude ročná kapacita zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu presahovať 100 ton bude potrebné vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Podrobnosti o žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 zákona ods. 1 písm. c) o odpadoch upravuje § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Pre bližšie informácie a zoznam náležitostí potrebných na vydanie súhlasu, resp. registrácie prosím kontaktujte príslušný okresný úrad. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva a zároveň Vás požiadať, aby ste sa na ne neodvolávali v prípade rozdielneho názoru iných osôb. Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Kameňolom a odpad

11.07.2018

Dobrý deň, musí mať kameňolom Súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ak využíva stavebný odpad ( napr.17 01 01, 17 05 04, 17 05 06) na likvidáciu vyťaženej časti lomu? Resp., aký doklad máme požadovať na preukazánie oprávnenia na túto činnosť, lebo dokumentácia kameňolomu je rozsiahla. V zmysle zákona o odpadoch sme povinní odovzdať odpady len oprávnenej osobe nakladať s odpadmi ( a overiť si to ) a následne naši odberatelia chcú tiež vedieť, kde odpad končí. Ďakujem, za odpoveď
Reagovať

RE:Kameňolom a odpad

23.07.2018

Dobrý deň, kameňolom by mal mať vydaný súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený súhlas sa vyžaduje pri každej povrchovej úprave terénu, kde sa má využiť odpad bez ohľadu na množstvo takto využitých odpadov. Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu sú stanovené v § 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 tejto vykonávacej vyhlášky sa na povrchovú úpravu terénu môže použiť výlučne inertný odpad, okrem inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätobné použitie. Na základe uvedeného by sa stavebný odpad 17 01 01 na povrchovú úpravu terénu nemal využívať, keďže je vhodný na recykláciu, prípadne na opätovné použitie. Odpady vhodné na povrchovú úpravu terénu sú uvedené v § 20 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Registácia §98

23.05.2018

Prosím Vás ako je to s registráciou na prepravu ostatných odpadov, ale v prípade že sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá to má uvedené v zriaďovacej listine.
Reagovať

RE:Registácia §98

27.06.2018

Dobrý deň, povinnosť zaregistrovať sa podľa § 98 ods. 4-dopravca odpadu pre vlastnú potrebu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) majú subjekty prevádzkujúce činnosť na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ (t.j. sú oprávnené podľa zákona č. 513/199 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ). Zaregistrovať sa podľa § 98 ods. 4-dopravca odpadu pre cudziu potrebu zákona o odpadoch sú povinní dopravcovia odpadu, ktorí majú oprávnenie podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu pre oblasť dopravy (napr. zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na to, že nezisková organizácia nevykonáva žiadnu z uvedených činností (nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť), povinnosť registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch sa na neziskovú organizáciu nevzťahuje. (Povinnosť registrovať sa ako dopravca odpadu sa nevzťahuje sa ani na obce, ktoré prepravujú, resp. zbierajú odpad vo svojom katastri za účelom plnenia povinností podľa zákona o odpadoch a nie ako svoj predmet podnikania.) Mgr. Dáša Uhliarová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:Registácia §98

06.11.2018

Dobrý deň, ak si ako spoločnosť (s.r.o.) prenajímame kontajnery iných firiem, ktoré aj zabezpečujú odvoz a zhodnocovanie/uloženie/likvidáciu likvidáciu, tiež máme túto povinnosť? Sme povinný zároveň ohlásiť živnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“? (v súčasnosti ju nemáme a nakladanie s odpadom zabezpečujeme prostredníctvom iných firiem). Ďakujem.
Reagovať

RE:RE:RE:Registácia §98

15.11.2018

Na základe položenej otázky nie je možné posúdiť, za akým účelom si Vaša spoločnosť prenajíma kontajnery na odpad. V prípade, ak si kontajnery prenajímate z dôvodu zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia odpadu, ktorého je Vaša spoločnosť pôvodcom, nie je potrebná registrácia podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Vaša spoločnosť ponúka službu nakladania s odpadom pre iných, je potrebné mať na takúto činnosť oprávnenie v zmysle zákona č. 79/2015 (ako je napr. registrácia podľa § 98 zákona č. 79/2015). Čo sa týka predmetu podnikania „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v prípade potreby si rozšíriť rozsah živnostenského oprávnenia o nový predmet podnikania. Mgr. Dáša Uhliarová, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
Reagovať

zoznam skládok

05.05.2018

Kedy budú zverejnené skládky prevádzkované v roku 2017 na území SR? Prečo nie je v zozname možné zverejniť aj ich voľnú kapacitu?
Reagovať

RE:zoznam skládok

22.05.2018

Dobrý deň, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva momentálne spracúva údaje o jednotlivých skládkach odpadov prevádzkovaných v roku 2017. Nakoľko nám ešte neboli doručené kompletné evidenčné listy všetkých skládok nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky za rok 2017, plánuje ministerstvo zverejniť tento zoznam na webovom portály http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy v priebehu mesiaca jún 2018. Informácie o voľnej kapacite jednotlivých skládok odpadov síce nie sú „citlivej“ povahy, ale MŽP SR nespracováva každoročne voľné kapacity na úrovní jednotlivých skládok odpadov. Na takúto činnosť nemá dostatočné personálne kapacity. V prípade potreby možno MŽP SR pristúpi k analýze voľných kapacít skládok odpadov, zatiaľ tak však neurobilo a preto Vám predmetné informácie nemôžeme poskytnúť, keďže nimi nedisponujeme. Kapacity jednotlivých skládok odpadov sa môžete dozvedieť buď z portálu MŽP SR o životnom prostredí ENVIROPORTAL: http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia alebo z webového portálu Slovenskej inšpekcie životného prostredia https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia, kde sú zverejňované integrované povolenia aj pre prevádzky skládok odpadov. Upozorňujeme Vás však, že kapacity skládok odpadov zverejnené v rámci procesu EIA a samotného integrovaného povolenia sa môžu líšiť, keďže skládka odpadov sa buduje postupne, ale v rámci procesu EIA sa spravidla posúdi väčšia časť skládky odpadov, ktorá môže byť následne budovaná po jednotlivých etapách, resp. kazetách. S pozdravom, Ing. Michal Hlávek, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:zoznam skládok

10.06.2018

Čo konkrétne obsahuje kompletný evidenčný list skládky odpadov? Ako je stanovené ich doručovanie ministerstvu, kto je za to zodpovedný a v akom termíne?
Reagovať

RE:RE:RE:zoznam skládok

13.06.2018

Dobrý deň, evidenčný list skládky odpadov je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a doručuje sa Ministerstvu životného prostredia spravidla každoročne do 31.03. od príslušných okresných úradov, v ktorých sa konkrétna skládka odpadov nachádza. S pozdravom, Ing. Michal Hlávek, MŽP SR
Reagovať

separovanie odpadov

24.04.2018

Zdravím, chcel by som sa opýtať ako je to so separovaním odpadu v zariadeniach štátnej správy ako napr. hasičské stanice, policajné stanice a vojenské útvary. V týchto priestoroch sa pohybuje veľké množstvo ľudí, ktorí samozrejme vytvárajú množstvo odpadu. Nemali by mať vytvorené podmienky na separovanie? napr. prítomnosť kontajnerov na separovanie, zabezpečenie odvozu takého odpadu a podobne? Ďakujem a prajem pekný deň.
Reagovať

RE:separovanie odpadov

18.05.2018

Dobrý deň, v takýchto zariadeniach vznikajú dva typy odpadov. Prvým typom sú odpady, ktorých vznik súvisí priamo s výkonom činnosti týchto štátnych inštitúcií. V tomto prípade sú tieto inštitúcie povinné pri nakladaní s odpadom postupovať podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druhým typom sú komunálne odpady. V tomto prípade sú orgnizácie povinné dodržiavať ustanovenia § 81 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. a to nakladať alebo inak zaobchádzať s komunálnymi odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce určujúcom podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce, užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový komunálny odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

05.03.2018

Dobrý deň, mám záujem rozšíriť ponuku a dovážať tovar zo zahraničia a predávať ho v kamennej predajni aj prostredníctvom e-shopu. Viem, že sa musím registrovať ako výrobca obalov. Mám použiť na registráciu Prílohu č. 3 k vyhlaške č.373/2015 Z. z? Budem zabezpečovať plnenie vyhradených povinnosti individuálne - k žiadosti je potrebné priložiť vyhlásenie. Je niekde nejaký formulár alebo pokyny, čo má takého vyhlásenie obsahovať? Neviem sa k tomu žiaľ nikde dopátrať Ďakujem LS
Reagovať

RE:Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

03.04.2018

Dobrý deň, predpokladáme, že obalov uvedených na trh bude viac ako 100 kg za kalendárny rok a odpad z obalov bude končiť v komunálnom odpade. V tomto prípade nie je možné plniť si vyhradené povinnosti individuálne. Odporúčame Vám, uzatvoriť zmluvu o plnení vyhradených povinností s niektorou z autorizovaných organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

RE:RE:RE:Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

04.04.2018

Dobrý deň, v prvom rade by ste sa mali rozhodnúť, či budete tovar dovážať aj zo zahraničia alebo len nakupovať od dodávateľov zo Slovenska. Ak predpokladáte, že množstvo obalov uvedených na trh bude menej ako 100 kg za kalendárny rok, v tom prípade stačí v žiadosti o zápis do registra alebo vo forme vyhlásenia uviesť „uvediem na trh menej ako 100 kg obalov ročne“. S pozdravom Ing. Ľ. Ďuračka, MŽP SR
Reagovať

povinnosti predajne v r.2018

14.02.2018

Sme predajna, ktora poskytuje plastove tasky. Nasou povinnostou je registracia podla zákona a evidencia. Ale ake su povinnosti , ak tvorime odpad ako kartonovy papier a hlavne zber prazdnych tonerov a naplni do tlaciarni. Je potrebna uzatvorená zmluva na odber a likvidaciu tohto odpadu? tiez nasledná ohlasovacia povinnost?
Reagovať

RE:povinnosti predajne v r.2018

06.03.2018

Dobrý deň, podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ste povinní odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch s výnimkou prípadov uvedených v tomto písmene. Najčastejšie sa to vykonáva na základe zmluvného vzťahu. Ohlasovacia povinnosť vzniká, ak sa ročne nakladá s množstvami odpadov uvedenými v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/20180101). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že informácie nami poskytované majú len informatívnu hodnotu, nemajú charakter právneho poradenstva a zároveň Vás požiadať, aby ste sa na ne neodvolávali v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

prosba o info

12.02.2018

Dobry den, poprosil by som Vas o radu a hlavne vysvetlenie "zakona o odpadoch" Rad by som si otvoril malu predajnu zeleziarsva (ako zivnostnik, alebo mala sro s jednym zamestnancom). Budem kupovat a dalej predavat koncovemu zakaznikovi tovar. A tu som hned narazil na prekazku suvisiacu s pojmom "vyrobca odpadov". Novelizáciou tohto zakona od tohto roku 2018 su nejake zmiernenia, ale stale mi nie je jasne a zial nikde sa neviem po tom dopatrat ci mne ako takémuto drobnemu predajcovi vznika povinnost sa registrovat na Ministerstve zivotneho prostredia "ako vyrobca odpadov" ked tovar ktory budem predavat - budem nakupovat od podnikatelov, ktori su uz evidovany v tomto registri o odpadoch. Alebo vznika povinnost kazdemu jednemu predajcovi (hocicoho, co nejak do niecoho bali) sa registrovat ako vyrobca odpadov, bez ohladu na to ci jeho dodavatel uz registrovany je. Aby som to sprehladnil tak poprosim o odpovede na: 1) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od Slovenského dodavatela, ktory uz je registrovany na Ministerstve ZP ako vyrobca odpadov - vznika mi tiez povinnost registracie alebo uz nie? 2) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od Slovenského dodavatela, ktory zial nie je registrovany na Ministerstve ZP ako vyrobca odpadov - vznika mi povinnost registracie ? 3) predavam tovar koncovemu zakaznikovi, ktory nakupim od zaranicneho dodavatela - vznika mi vzdy povinnost registracie alebo aj nie ? Dakujem pekne za vysvetlenie a odpovede na tieto 3 otazky, aby mi to bolo jasne a postupoval som v ramci zákonov. Dakujem, s pozdravom TM
Reagovať

RE:prosba o info

12.02.2018

Dobrý deň, pravdepodobne máte na mysli "výrobcu vyhradeného výrobku" (§ 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vo všeobecnosti platí, ak výrobca vyhradeného výrobku nie je registrovaný v prílušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k tomuto vyhradenému výrobku a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch na distribútora, ktorý poskytuje vyhradený výrobok konečnému užívateľovi, ku ktorým patrí aj povinnosť registrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. V prípade, že predávate tovar - vyhradený výrobok, ktorého dodávateľ je registrovaný v príslušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku (prípad č. 1), nemáte povinnosť registrovať sa v tomto registri. V prípade, že predávate tovar - vyhradený výrobok, ktorého dodávateľ nie je registrovaný v príslušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku (prípad č. 2), vzniká Vám povinnosť registrovať sa v tomto registri. Register výrobcov vyhradených výrobkov je prístupný na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Na základe Vášho popisu Vám odporúčame venovať pozornosť minimálne § 52 až § 59 zákona č. 79/2015 Z. z., ustanovenia ktorých sa týkajú obalov. V prípade dovozu tovaru zabaleného v obaloch na územie SR sa stávate výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. a v tomto prípade Vám vzniká povinnosť registrovať sa v Registri výrobcov obalov. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Evidenčný list...;Ohlásenie o objeme výroby...

08.02.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať na Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov. Vo vyhláške č. 366/2015 Z. z. sa už Príloha č. 6 nevyskytuje. To znamená, že toto tlačivo už netreba zasielať na MŽP a OÚ? Teda to netreba vôbec evidovať? Ďakujem.
Reagovať

RE:Evidenčný list...;Ohlásenie o objeme výroby...

09.02.2018

Dobrý deň, evidenčná a ohlasovacia povinnosť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. januára 2018 zrušená. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov si plní evidenčné povinnosti a ohlasovacie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Dopravca odpadu

02.02.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ohľadom zmien v zákone o odpadoch pribudla zmena pre dopravcov odpadu: § 98 Registrácia, ods.4. Existuje na to tlačivo alebo jednoducho tam zavolať, zájsť ...? Ďakujem
Reagovať

RE:Dopravca odpadu

02.02.2018

Dobrý deň, podrobnosti k žiadosti o registráciu podľa § 98 zákona ods. 1 až 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú uvedené v § 19 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vzor tlačiva žiadosti je uvedený v prílohe 19a k tejto vyhláške. Tlačivo je prístupné na webovom sídle MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/) S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Bioodpad

02.02.2018

Dobrý deň, chcem sa spýtať na separovanie hlavne BRKO. Mesto každý rok mení VZN ohľadom separácie a nie smerom ku kvalitnejšej separácii, ale práve naopak. Tento rok vydalo VZN, kde plasty a kovy idú do jednej nádoby, a z toho čo ide do BRKO vypustilo všetko okrem záhradného bioodpadu. Je toto ošetrené vyhláškou, čo patrí do BRKO? Má mesto povinnosť separovať, alebo sa len hrať na separáciu a znižovať náklady na zvoz, tým, že znižuje množstvo separovaného zberu. Ďakujem
Reagovať

RE:Bioodpad

05.02.2018

Dobrý deň, podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec o. i. povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, 2. jedlých olejov a tukov z domácností a 3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu podľa vyššie uvedeného bodu 1 sa nevzťahuje na obec, ktorá splní jednu z podmienok pre uplatnenie tejto výnimky uvedených v § 81 ods. 21 zákona č. 79/2015 Z. z. Požiadavky na triedený zber BRKO sú uvedené v § 14 ods. 8 až 12 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. Z dôvodu uľahčenia správnej implementácie príslušných ustanovení zákona a vyhlášky MŽP SR vydalo metodickú príručku Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorá je prístupná v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ohlásenie o vzniku odpadu

30.01.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať či má podľa zákona č. 79/2015 povinnosť podávať ohlásenie o vzniku odpadu aj organizácia, ktorá je právnická osoba (nepodnikateľ), konkrétne príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC?
Reagovať

RE:ohlásenie o vzniku odpadu

13.02.2018

Dobrý deň, povinnosť podávať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním má každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ročne nakladá s množstvami odpadov uvedenými v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosi a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

ohlasenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy...

26.01.2018

Dobrý deň, chcem sa opýtať, je potrebné zasielať ešte ohlásenie (o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu) na MŽP a príslušný OÚ? Ďakujem
Reagovať

RE:ohlasenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy...

29.01.2018

Dobrý deň, povinnosť výrobcov viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu (§ 125 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) bola od 1. 5. 2017 zrušená zákonom č. 90/2017 Z. z. Ohlásenie sa už teda nezasiela. S pozdravom Ing. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Ohlásenie o odpadoch

25.01.2018

Dobrý deň, mamina si minulý rok otvorila malú jedáleň. Musela si zazmluvniť firmu na likvidáciu oleja a kuchynského odpadu. Tento mesiac nás kontaktovala iná firma s otázkou či si vedieme evidenčné listy odpadu a odovzdali tlačivo o odpadoch a nakladaním s ním. Nevedeli sme o tejto povinnosti tak som sa opýtal známeho a ten o tejto povinnosti nevie a tlačivo nikdy neodovzdával. Je to nejaký výmysel tej firmy, lebo ak je to povinné tak by o tom môj známy vedel, resp. ak ho neodovzdal tak by ho niekto zo životného prostredia kontaktoval alebo sankcionoval. Je to povinné, alebo dobrovoľné? Ďakujem Marek
Reagovať

RE:Ohlásenie o odpadoch

29.01.2018

Dobrý deň, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje o. i. povinnosti držiteľa odpadu: - v § 14 ods. 1 písm f) - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a príloha č. 1 k tejto vyhláške) - v § 14 ods. 1 písm g) - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (§ 3 a príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.). Evidencia odpadov sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu. Keďže sa vo Vašom prípade jedná o biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ohlásenie sa podáva bez ohľadu na množstvo odpadu (príloha č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z.). Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 sa podáva na tlačive platnom pred 1. januárom 2018. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 už bude potrebné podať na novom tlačive. Príslušné tlačivá sú prístupné na webovom sídle MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/vzory-tlaciv-vyhlaska-c-366/2015-z-z/). S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Likvidácia Elektroodpadu

20.12.2017

Dobrý deň, sme mladí ľudia, ktorí s chcú založiť firmu na likvidáciu elektroodpadu, prípadne jeho recyklovanie , napr.: staré počítače a podobne ako postupovať ?
Reagovať

RE:Likvidácia Elektroodpadu

13.02.2018

Dobrý deň, v súvislosti so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na výkon činnosti spracovania elektroodpadu sa vyžaduje autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 4 tohoto zákona, ktorú udeľuje MŽP SR. Zároveň je na spracovanie elektroodpadu potrebný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z., ktorý vydáva okresný úrad. Povinnosti spracovateľa eletroodpadu sú stanovené v § 41 zákona č. 79/2015 Z. z. Technické požiadavky na zariadenie na spracovanie elektroodpadov sú stanovené v § 12 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. Je však pravdepodobné, že budú potrebné aj ďalšie súhlasy podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z. z. Zároveň je možné, že táto činnosť si bude vyžadovať posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z.). Odporúčame Vám preto obrátiť sa priamo na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

nový pojem "dopravca odpadu"

18.12.2017

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás poprosiť o radu. Zákon zaviedol nový pojem "dopravca odpadu", ktorý má povinnosť registrácie podľa §98. Vzťahuje sa to aj na nás ako autoservis, ktorý si sám vezie odpady (obaly z papiera a lepenky a pod.) do Zberných surovín? Ak by to tak bolo, potrebujeme si otvoriť živnosť na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom? Vopred ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:nový pojem "dopravca odpadu"

09.01.2018

Dobrý deň, v dôvodovej správe k návrhu "aplikačnej" novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uvádza: "Registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti charakteru „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“, a to na základe predloženia oprávnenia podľa osobitného predpisu, ako je napr. povolenie podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Ďalej registrácii podliehajú dopravcovia odpadu, ktorí vykonávajú prepravu odpadu pre vlastnú potrebu (vlastnými alebo prenajatými vozidlami) v rámci svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, pričom túto skutočnosť preukáže predložením výpisu z obchodného alebo živnostenského registra. Na bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad) a nevykonávajú podnikateľskú činnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, sa povinnosť registrácie nevzťahuje. Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na dopravcov odpadu, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1." Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, že vykonávate prepravu odpadu (pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu) ako podnikateľskú činnosť, vyplýva pre vás povinnosť registrácie podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Avšak v prípade, že prepravujete ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, je potrebné mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch a v tomto prípade už registrácia nie je potrebná. Súhlas podľa § 98 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch sa neudeľuje dopravcovi odpadu pre cudziu potrebu, ktorí nie je „prepravcom“ v zmysle tohto ustanovenia (nie je pôvodcom ani plným držiteľom, nie je odosielateľom ani príjemcom). Doplňujúca informácia: na bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad) a nevykonávajú podnikateľskú činnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, sa povinnosť registrácie nevzťahuje. (Pre vysvetlenie, povinnosť zaregistrovať sa podľa § 98 ods. zákona o odpadoch sa vzťahuje iba na podnikateľské subjekty (s výnimkou registrácie podľa odseku 3, kam spadajú aj obce), ktoré vykonávajú danú činnosť v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie s nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“. Čiže v tejto živnosti/v týchto živnostiach podnikajú – napr. ponúkajú službu v oblasti nakladania s odpadmi za odplatu. Nejde tu o bežných pôvodcov, ktorí prepravujú odpad za účelom plnenia povinností podľa § 14 zákona o odpadoch (vezú vlastný odpad). Ak predpokladáme, že autoservis nemá ani jednu z uvedených živností, povinnosť registrácie sa naň nevzťahuje. Takýto bežný pôvodca nie je dopravcom odpadu pre vlastnú potrebu. Ako príklad dopravcu odpadu pre vlastnú potrebu uvediem stavebnú spoločnosť, ktorá investorovi ponúka okrem iného aj službu nakladania so vzniknutým odpadom a tento odpad vezie vlastnými dopravnými prostriedkami. Aby stavebná firma mohla ponúkať túto službu, musí mať živnosť na „nakladanie s nebezpečným odpadom“ a/alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“ (nepridáva si túto živnosť kvôli registrácii podľa zákona o odpadoch ale preto, lebo podnikať môže iba v udelených živnostiach). Zároveň takýto stavebník nepotrebuje oprávnenie podľa dopravnej legislatívy a vzťahujú sa na neho povinnosti držiteľa odpadu v plnom rozsahu, nie je teda dopravcom pre cudziu potrebu. U dopravcov odpadu pre cudziu potrebu, ktorí majú povinnosti zúžené v zmysle § 14 ods. 3 zákona odpadoch, sme pristúpili k výnimke, nemusia mať živnosť „nakladanie s nebezpečným odpadom“ a/alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“, musia však byť oprávnení podľa legislatívy v oblasti dopravy.) Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP, Mgr. D. Uhliarová, MŽP SR
Reagovať

kompostovanie

12.12.2017

Dobrý deň chcel by som sa spýtať aké nariadenie resp. zákon pojednáva o kompostovaní na verejnom mieste, (konkrétne sa jedná o internáty). Za odpoveď vopred ďakujem.
Reagovať

RE:kompostovanie

12.12.2017

Dobrý deň, nielen internát, ale akékoľvek iné miesto, kde vzniká komunálny odpad (KO), ktorého súčasťou je aj biologicky rozložiteľný odpad vhodný pre kompostovanie, sa musí riadiť príslušným všeobecne záväzným nariadením (VZN) o odpadoch, ktoré vydáva príslušná obec/mesto. Zodpovednosť za nakladanie s KO má obec/mesto, aj keď pôvodcami KO sú občania a teda aj študenti ubytovaní na internáte. Je potrebné rešpektovať VZN a systém nakladania s odpadom, ktorý je v ňom nastavený. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vec špecifickú pre obec alebo mesto, odporúčam Vám, aby ste sa bližšie informovali na obecnom alebo mestskom úrade, ak kompostovanie nie je vo VZN bližšie popísané. S pozdravom Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

Káble

05.12.2017

Dobrý deň, viete mi prosim poradit, ci je mozne "vyhodit" kable od pocitacov a privodne snury, ci datove UTP a FTP kable do kontajnerov pre komunalny odpad? Alebo sa to berie ako nebezpecny, ktory treba niekam specialne odniest? Kod kablov som nasiel: 17 04 11 - ale nikde som nenasiel kam s nimi... Dakujem Jano
Reagovať

RE:Káble

07.12.2017

Dobrý deň, káble, prívodné šnúry a podobné veci, ktoré sú súčasťou PC alebo iného zariadenia určite nedávajte do nádoby na komunálny odpad. Vo Vašej otázke nešpecifikujete, či sa jedná o odpad, ktorý je odpadom z domácností, alebo vzniká pri činnosti podnikateľa, alebo či je výsledkom aktivít tvoriacich predmet činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Predpokladám, že vo Vašom prípade sa jedná o elektroodpad z domácností, tento môžete vcelku alebo samotné káble (ale inak by sa zariadenie nemalo rozoberať) odovzdať: - distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu (napr. aj pri kúpe nového zariadenia môžete doniesť staré, príp. v mnohých obchodných domoch nájdete zberné miesta elektroodpadu), alebo - na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci (často to býva zberný dvor, príp. je obcou zabezpečený mobilný zber) - podrobnosti sa dozviete vo všeobecnom záväznom nariadení obce o odpadoch, alebo - osobe oprávnenej na zber elektroodpadu (§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.), bližšie informácie o konkrétnych oprávnených osobách nájdete na tejto linke: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/elektrozariadenia-elektroodpad/registre/. S pozdravom, Ing. B. Kapustová, PhD., SAŽP
Reagovať

hospodárska budova

08.10.2017

Dobrý deň,má občan nárok na bezplatný vývoz odpadu vo velkokapacitnom kontajnery ak si požiada o jeho pristavenie na obecnom úrade?(mám na mysli bezplatný odvoz a bezplatné uskladnenie na skládke) Používame bežnú 240L smetnú nádobu ale potrebujeme vypratať hospodársku budovu.
Reagovať

RE:hospodárska budova

20.10.2017

Dobrý deň, podmienky zberu a prepravy komunálneho odpadu sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi príslušnej obce. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje obci povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Harmonogram tohto zberu určuje obec. Mimoriadny individuálny odvoz odpadu sa však spravidla spoplatňuje. Odporúčame Vám preto zistiť si podmienky zberu a prepravy komunálneho odpadu v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce. S pozdravom Ing. I. Novikmecová
Reagovať

podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

07.10.2017

1. Kde sa podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v Žiline, keďže v náplni činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie táto činnosť uvedená nie je (na úsekoch 1.8 odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 2. Akou formou elektronicky/osobne doniesť a na kópiu dajú potvrdenie/ cez portál slovensko.sk?
Reagovať

RE:podanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

03.11.2017

Dobrý deň, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podľa § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom znení podáva príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 108 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti možno „Ohlásenie“ podať osobne do podateľne úradu (potvrdenie o prevzatí sa vyznačí na kópiu dokumentu) , doručiť poštou (dokladom je napr. podací lístok), resp. oskenované zaslať na e-mailovú adresu úradu odboru starostlivosti o životné prostredie oszp.za@minv.sk (požadovať potvrdenie o prečítaní e-mailu). Adresa : Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Na základe informácie MV SR sa v súčasnosti z technických príčin portál slovensko.sk neprevádzkuje. S pozdravom Ing. Martina Koňušíková, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Reagovať

odber toneru

30.08.2017

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadne potrvdenia o odbere tonerov. stačí nám ako firme potvrdenie od nášho dodávateľa a aj odberateľa, alebo je potrebné potvrdenie od tretej strany - likvidátora? Ďakujem
Reagovať

Označovanie NO

19.07.2017

Dobrý deň, musia byť obaly na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu označené výstražnými piktogramami nebezpečnosti? V zákone o odpadoch som našla iba povinnosť uvedenú v §25 ods. 4 "Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu." Je niekde definované označenie obalu na zhromažďovanie odpadu u pôvodcu? Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:Označovanie NO

02.08.2017

Dobrý deň, podľa § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 k tejto vyhláške (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/371/20170101_4532809-2.pdf). Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

CD,DVD

07.07.2017

Dobrý deň, mám doma kopu starých cd a dvd diskov, kam by som ich mal odovzdať ? V našom meste je zberný dvor , môžem ich odovzdať aj tam ? Ďakujem.
Reagovať

Dokumentácia so špecifikáciou odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej úprave bytu

25.06.2017

Chceme v byte urobiť pár stavebných úprav, teda presnejšie dva výzery do nosnej panelovej steny. Na OÚŽP sme doručili statický posudok so žiadosťou o vyjadrenie, ale prišiel nám od nich list na doplnenie dokumentácie so špecifikáciou odpadov, v zmysle platnej legislatívy, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Uviesť množstvo odpadu vyprodukovaného počas stavebných prác. Odkiaľ mám vedieť, koľko odpadu vznikne a akého druhu, ak firma ktorá to bude realizovať sa postará o vývoz tohto odpadu?
Reagovať

RE:Dokumentácia so špecifikáciou odpadov, ktoré vzniknú pri stavebnej úprave bytu

12.07.2017

Dobrý deň, keďže stavebné úpravy pre Vás bude vykonávať stavebná firma, vznikne odpad, ktorý je potrebné zaradiť do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest. Pravdepodobne sa bude jednať o odpad s katalógovým číslom 17 01 07 (zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06) alebo 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03). Množstvo odpadu môžete určiť odhadom podľa rozmerov výrezov, hrúbky stien a druhu stavebného materiálu. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

bioodpad

24.06.2017

Môže sa odpad z biostanice používať ako hnojivo na pole v tesnej blízkosti domov?
Reagovať

RE:bioodpad

11.07.2017

Dobrý deň, ak myslíte digestát (biokal), ten sa môže používať, ak bol certifikovaný ako hnojivo podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Obmedzenia pre používanie hnojív na poľnohospodárskej pôde sú uvedené v § 10 ods. 3 zákona o hnojivách. V uvedenom paragrafe nie je vzdialenosť od obydlí uvedená ako limitujúci faktor pre použitie hnojív. Určité obmedzenia pre použitie hnojív v zraniteľných oblastiach sú stanovené vo vyhláške MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

registracia a povinnosti

11.06.2017

Dobrý deň, Sme servisná organizácia zaoberajúca sa montážou a servisom domácich spotrebičov . Chcel by som sa informovať ako je to z registráciou n MZP SR s odpadmi ktoré vzniknú pri dovoze materiálu – papier a plast do 40 kg ročné, ten je separovaný a odvezený na zberný dvor v pôsobnosti mesta zatiaľ bez zmluvy no nie je s tým problém, ako aj s odpadom vzniknutým pri oprave 1. zákazník – občan : výmena náhradného dielu v spotrebiči, ktorý si zákazník prevezme s výrobkom napríklad pri poistnej udalosti 2 zákazník – firma: taktiež pri výmene zostava poškodený diel alebo súčasť zariadenia u zákazníka hmotný majetok, odpisy pripadne vyradenie z majetku firmy. A ďalšia skupina odpadu kancelársky tovar( pera, vystavene účtovné doklady pre zákazníka, tonery a podobne). Je možné ešte v súčasnom stave použiť napr. starú práčku na náhradné diely ktorú si zákazník neprevezme? Kovový odpad je vyvážaný raz ročné asi 80kg do zberných surovín. Vopred ďakujem
Reagovať

RE:registracia a povinnosti

30.06.2017

Dobrý deň, ak dovážate na územie SR tovar zabalený v obaloch, z ktorých vzniká odpad, stávate sa výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyplýva vám z toho plnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku. Čo sa týka registrácie, vyplýva vám povinnosť zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (§ 27 ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch). V takomto prípade by ste okrem iného mali zabezpečiť plnenie povinností uvedených v § 27 odseku č. 4 písm. d) až k) zákona o odpadoch (individuálne alebo kolektívne). V prípade individuálneho plnenia povinností je potrebné mať udelenú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Odpad, ktorý vám vzniká v rámci podnikateľskej činnosti (pri dovoze materiálu, tonery, účtovné doklady a pod.) ste povinní odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch). Takýto odpad by ste však nemali odovzdávať na zberný dvor, nakoľko na zberný dvor je možné odovzdávať len oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu potom zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14. V súvislosti s používaním náhradných dielov je dôležité upozorniť na zákaz rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu (§ 33 písm. c) zákona o odpadoch). Uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu, jedná sa o činnosti na ktoré sa vyžaduje autorizácia podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 5. alebo bod 4. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

info

01.06.2017

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sme ako právnická osoba zaoberajúca sa maloobchodom povinní registrovať sa do registra výrobcov odpadov. Jediný odpad, ktorý naša spoločnosť produkuje sú kartónové krabice, v ktorých nám dodávatelia dodávajú tovar. Je to cca 2 palety za pol roka. Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:info

28.07.2017

Dobrý deň, pravdepodobne máte na mysli Register výrobcov vyhradených výrobkov. Na základe Vášho stručného popisu Vám v prípade, že tovar distribuujete priamo konečnému užívateľovi, odporúčame, aby ste zistili, či vami distribuovaný tovar nepatrí medzi vyhradené výrobky (§ 27 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Následne je potrebné si overiť, či výrobca vyhradeného výrobku (štvrtá časť zákona č. 79/2015 Z. z. ) je registrovaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku. Register výrobcov vyhradených výrobkov je prístupný na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/). Vo všeobecnosti totiž platí, ak výrobca vyhradeného výrobku nie je registrovaný v prílušnom registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k tomuto vyhradenému výrobku a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku podľa zákona o odpadoch na distribútora, ktorý poskytuje vyhradený výrobok konečnému užívateľovi. V súvislosti so spomínanými kartónovými krabicami, v ktorých je dodávaný tovar zabalený, príp. s ďalšími obalmi, v ktorých môže byť tovar poskytovaný konečnému užívateľovi zabalený, v prípade, že ho dovážate zo zahraničia, stávate sa výrobcom obalov podľa § 52 ods. 11 písm c) zákona č. 79/2015 Z. z. V tomto prípade Vám odporúčame venovať pozornosť § 52 až § 59 zákona č. 79/2015 Z. z. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

kuchynský odpad

24.04.2017

Dobrý deň, mám malú prevádzku cukrárskej výroby, cukrárske výrobky pečiem na objednávku, zákazníci si objednajú, prídu a odnesú si výrobok domov. Všetko čo vyrobím predám, vo výrobni mi nezostane nič len vzorky, ktoré odoberiem a päť dní skladujem. Mám uzatvorenú zmluvu o odvoze kuchynského odpadu s firmou, ktorá sa týmto zaoberá, lenže v podstate mi nemajú čo odviesť-raz do týždňa 100 g vzoriek. Chcem sa spýtať, ako často si mám viesť evidenciu odpadu ak mám skoro nulový odpad. Musím odovzdať aj hlásenie o vzniku odpadu? A ako často mi má chodiť firma, ktorá má najmenšie sudy na odpad 120 l, brať odpad. Ja toľko nevyprodukujem ani za 5 rokov. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:kuchynský odpad

05.05.2017

Dobrý deň, evidencia odpadov je riešená v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia odpadov sa vedie bez obmedzenia množstva odpadov. Evidencia odpadov sa vykonáva priebežne tak, ako odpady vznikajú. Ak odpad vzniká za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa eviduje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Povinnosť podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je riešená v § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. V prípade, že odpad máte zaradený pod 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva bez ohľadu na jeho množstvo. V prípade, že odpad máte zaradený v podskupine 02 06 Odpady z pekárenského a cukrárenského priemyslu, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva v prípade, ak vám vznikne odpad ročne súhrnne v množstve viac ako 1 tona. Frekvencia odvozu odpadu je podľa vzájomnej dohody s firmou, ktorá odvoz odpadu vykonáva. Ako návod môže slúžiť ustanovenie § 14 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, podľa ktorého frekvencia odvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vytriedeného občanmi musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Podnikateľ a zákon o odpadoch

25.04.2017

Dobrý deň, naša firma sa zaoberá strojárenskou výrobou a prevádzkovaním práskovej lakovne. Odpad, ktorý produkujeme pochádza z kartonových krabíc a obalovej folie, do ktorej sú balené komponenty na strojárenskú výrobu (sroby, matky a pod), prípadne krabice z obalov z vrtačky, ktorá sa kúpi do firmy a krabíc z farby, ktorá sa používa v práškovej lakovni. Vo firme máme odpadový kôš od technických služieb mesta, kam dávame bežný komunálny odpad a ostatný odpad krabice a folie odnášame na zberný dvor. Chcem sa opýtať, či teda našej firme vzniká povinnosť nahlasiť sa podla zákonu o odpadoch ako producent odpadu?
Reagovať

RE:Podnikateľ a zákon o odpadoch

05.05.2017

Dobrý deň, povinnosť "nahlásiť sa ako producent odpadu" nie je v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovená. Avšak v prípade, že ročne v súhrne vo vašej firme vzniknú množstvá odpadov prekračujúce množstvá uvedené v § 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti alebo vzniknú odpady uvedené v prílohe č. 3 uvedenej vyhlášky, vzniká vám povinnosť podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

živnostník a triedený zber

20.04.2017

Dobrý deň, sme malá predajňa potravín. Poctivo triedime vzniknutý odpad z prevádzky (papier, plasty, plechovky z odpadkového koša pred predajňou), napr. mesačne 1-2 vrecia plastov, 5kg papiera. Prosím o informáciu, na koho sa máme obrátiť pre odvoz triedeného odpadu? Ako obalový materiál pre konečného spotrebiteľa používame plastové a papierové sáčky. Vyplýva nám z uvedeného ohlasovacia alebo registračná povinnosť? Obec má zavedený triedený zber odpadu, ktorý zabezpečuje OZV. Obec odmieta vykonávať odvoz triedeného odpadu od živnostníkov a právnických osôb vykonávajúcich činnosť na jej území. Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:živnostník a triedený zber

20.04.2017

Dobrý deň, odpad, ktorý vzniká v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou - prevádzkou predajne, ste povinný odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1 písm. e)). Obec je povinná zabezpečiť len zber a prepravu komunálneho odpadu, t. j. odpadov z domácností vznikajúcich pri činnosti fyzických osôb a odpadov podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania ... . Podľa nižšie uvedených množstiev vzniknutého odpadu nepredpokladáme, že vám vzniká ohlasovacia povinnosť v súvislosti so vznikom odpadu a nakladaním s ním (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti). Ako distribútorovi obalov vám odporúčame overiť, či obaly, ktoré poskytujete konečnému používateľovi, pochádzajú od výrobcov obalov, ktorí sú registrovaní v Registri výrobcov obalov (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/register-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/), nakoľko podľa § 56 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. (§ 54). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb, napr. kontrolného orgánu. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

staré pneumatiky

11.04.2017

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či predajca pneumatík je povinný zobrať staré pneumatiky od kupujúceho. Mažel si chce kúpiť pneumatiky z e-shopu a tam mu povedali, že oni nemajú povinnosť prebrať staré pneumatiky. Ďakujem
Reagovať

RE:staré pneumatiky

19.04.2017

Dobrý deň, podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný zabezpečiť spätný zber. Ak distribútor z kapacitných dôvodov nemôže prevziať od konečného používateľa odpadové pneumatiky, nemôže ich prevzatie odmietnuť, ale sa môže s ním dohodnúť na inom termíne, prípadne spôsobe prevzatia (§ 71 ods. 1 písm. d)). Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať, aby ste túto odpoveď považovali za informatívnu a neodvolávali sa na ňu v prípade rozdielneho názoru iných osôb. S pozdravom Ing. I. Novikmecová, SAŽP
Reagovať

Povinnosť nahlasovať odpad, ak je spoločnosť súčasťou obchodného reťazca napr. MAX

06.04.2017

Dobrý deň, rád by som sa informoval či nie sú nejaké výnimky, resp. ako to platí pri "Vyplňovanie mesačného hlásenia o odpade z obalov", ak ide o to, že podnikateľ a jeho spoločnosť sú súčasťou obchodného reťazca MAX, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a platí mu nájom. Taktiež obchodný reťazec má zmluvu s firmou, ktorá zabezpečuje zhodnocovanie odpadu a preto je otázkou, či povinnosti v tomto prípade neprechádzajú na samotný obchodný reťazec. Ďakujem
Reagovať

RE:Povinnosť nahlasovať odpad, ak je spoločnosť súčasťou obchodného reťazca napr. MAX

07.04.2017

Dobrý deň, pravdepodobne myslíte "Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré