FAQ

Odpad

 1. Aký právny predpis upravuje nakladanie s odpadmi?
 2. Prečo triediť odpad?
 3. Ako správne triediť komunálny odpad?
 4. Čo je to spätný zber?
 5. Čo je to biologický odpad?
 6. Čo urobiť s použitým kuchynským olejom?
 7. Čo s elektroodpadom z domácností?
 8. Čo urobiť so starými batériami?
 9. Čo je to drobný stavebný odpad?
 10. Čo urobiť s objemným odpadom?
 11. Čo urobiť so starými vozidlami?
 12. Čo sú zberné dvory a na čo slúžia?
 13. Čo je to množstvový zber odpadov?
 14. Kam nahlásiť čiernu skládku odpadu?
 15. Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcu?
 16. Aké sú ciele odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov?
 17. Komu vzniká povinnosť registrácie v Registri výrobcov vyhradených výrobkov?
 18. Kto je výrobcom obalov?
 19. Kde odovzdať použitý motorový olej?
 20. Ktorý právny predpis stanovuje spôsob určenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
 21. Čo robiť s azbestom, ktorý je súčasťou stavieb?
 
 

1. Aký právny predpis upravuje nakladanie s odpadmi?
Právny rámec pre nakladanie s odpadmi upravuje zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zákon o odpadoch a ďalšie všeobecne záväzné predpisy sú uvedené v kapitole právne predpisy SR. Právny rámec pre nakladanie s odpadmi v Európskej únii tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

2. Prečo triediť odpad?
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedenie odpadov umožňuje využívanie odpadov ako druhotnej suroviny. V tomto procese z pôvodných odpadov vznikajú nové, funkčné veci. Výsledkom je hlavne šetrenie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia. Motiváciou môže byť aj úspora ekonomických zdrojov, keďže triedením odpadov dochádza napr. k zníženiu objemu zmesového odpadu, a teda aj nákladov spojených s jeho uložením na skládke odpadov.

3. Ako správne triediť komunálny odpad?
Od 1. januára 2017 sa zavádza zber samostatne zbieraných zložiek komunálnych odpadov do farebne odlíšených zberných nádob v nasledujúcich farbách:

 • modrá pre zložku papier,
 • žltá pre zložku plast
 • zelená pre zložku sklo,
 • červená pre zložku kovy,
 • oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
 • hnedá pre biologicky rozložiteľný odpad.
Do MODRÝCH zberných nádob:
 • patria: napr. noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, reklamné letáky, plagáty, zošity, lepenka, kartón, papierové obaly,
 • nepatria: napr. znečistený papier (mastný, mokrý a pod.), znečistené obaly od pizze, voskovaný papier, celofán, použité plienky a hygienické potreby, väzbové obaly kníh, papierová lepiaca páska, lepiace etikety.
Z papiera je potrebné odstrániť väčšie kovové či plastové časti (napr. hrebeňová väzba). Nie je potrebné z papiera odstraňovať drobné kovové spinky. Kartóny a škatule je potrebné stlačiť.

Do ŽLTÝCH zberných nádob:
 • patria: napr. plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od jogurtov, nátierok, masla, cestovín, cukroviniek, plastové obaly od  kozmetiky,  pracích a čistiacich prostriedkov, polystyrén, fólie, plastové vrecká a tašky, drobné plastové predmety,
 • nepatria: napr. plastové obaly od chemikálií, nebezpečných látok (nemrznúce zmesi), plastové obaly silne znečistené olejmi, potravinami, farbami, materiály z PVC (novodurové rúrky, PVC podlahy).

Objem PET fliaš je vhodné pred ich vhodením do zbernej nádoby zmenšiť ich stlačením. Nie je potrebné z nich odstraňovať papierové etikety ani vrchnáky.

Do ZELENÝCH zberných nádob:
 • patria: napr. nevratné nápojové obaly zo skla (bez kovových uzáverov), sklenené poháre z konzervovaných potravín, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo;
 • nepatria: napr. silne znečistené sklo, keramika, porcelán, autosklo, lepené sklo, drôtené sklo, pozlátené alebo pokovované sklo, technické sklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, plexisklo.
Do ČERVENÝCH zberných nádob:
 • patria: napr. kovové obaly (konzervy, plechovky od nápojov), kovové výrobky, kovový šrot, hliníková fólia – alobal, drobné hliníkové predmety (príbory, taniere, podnosy a pod.);
 • nepatria: napr. silne znečistené kovové obaly, mastné kovové obaly od pást a krémov, kovové obaly s obsahom nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad.
Do ORANŽOVÝCH zberných nádob:
 • patria: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, napr. krabicové obaly od mlieka a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, alkoholických nápojov,
 • nepatria: napr. silne znečistené krabicové obaly, krabicové obaly s obsahom chemikálií, nebezpečných látok, papier, lepenka, obaly od vreckových polievok, pudingov.
Do HNEDÝCH zberných nádob:
 • patria: napr. tráva seno, kvety, lístie, odrezky zo stromov a kríkov, zvyšky zo zberu úrody, zvyšky z ovocia a zeleniny, zvyšky kávy, čajové vrecká;
 • nepatria: napr. mliečne výrobky, mäso, kosti, uhynuté zvieratá, exkrementy.

Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov (s výnimkou viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, ktoré sa zbierajú samostatne oddelene od zložky papier) a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené.

Označenie obalov údajom o materiálovom zložení
K správnemu triedeniu odpadu pomáha aj označenie obalov údajom o ich materiálovom zložení, pokiaľ je na obale uvedené. Grafické značky na označovanie materiálového zloženia obalov sú uvedené v prílohe č. 14 k vyhláške MŽP č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Viac informácií:
http://www.ekorast.org/projekty
 


4. Čo je to spätný zber?

Spätný zber je forma zberu odpadov, v rámci ktorej je odpad odobratý priamo distribútorom výrobkov. Spätný zber je bezplatný, vykonáva sa bez požadovania poplatku alebo inej služby. Spätný zber sa vzťahuje na elektroodpad z domácností, použité prenosné batérie a akumulátory, použité automobilové batérie z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, t. j. občana nepodnikateľa a odpadové pneumatiky.

Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia:

 1. pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
 2. v prípade veľmi malého elektroodpadu (s vonkajším rozmerom najviac 25 cm) a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti kúpiť si elektrozariadenie. Táto povinnosť sa vzťahuje na maloobchodné predajne, ktorých predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2.

Distribútor elektrozariadení zabezpečuje spätný zber elektroodpadu na svojich predajných miestach. Ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, zabezpečuje spätný zber elektroodpadu na mieste, kde vydáva elektrozariadenia alebo na mieste, kde má sklad. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, t. j. občana – nepodnikateľa, ktorý  vykonáva distribútor týchto bat érií a akumulátorov na svojich predajných miestach. Distribútor batérií a akumulátorov vykonáva spätný zber toho typu použitých batérií a akumulátorov, ktorý typ batérií a akumulátorov (prenosné alebo automobilové) predáva bez ohľadu na množstvo, výrobnú značku či dátum uvedenia na trh. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov nemôže byť podmienený kúpou novej batérie, akumulátora alebo iného tovaru. Distribútor prenosných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorý distribuuje tieto batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, zabezpečuje spätný zber na mieste ich, kde ich vydáva alebo na mieste, kde má sklad. Ak také miesto alebo sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom týchto batérií a akumulátorov.  

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík od jej konečného používateľa bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum uvedenia pneumatík na trh. Spätný zber odpadových pneumatík nie je možné podmieňovať kúpou novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spätný zber  odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík na svojich predajných miestach. Ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré konečný používateľ odovzdáva distribútorovi pneumatík, presahuje kapacitné možnosti distribútora, distribútor sa dohodne s konečným používateľom na inom termíne či spôsobe prevzatia odpadových pneumatík. Spätný zber odpadových pnuematík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste v obci, ak tak obec určí. Distribútor, ktorý distribuuje pneumatiky konečnému užívateľovi výlučne formou zásielkového obchodu, je povinný zabezpečiť bezplatný spätný zber odpadových pneumatík aspoň na jednom mieste v každom okrese. Vzhľadom na skutočnosť, že distribútormi pneumatík sú aj servisy, vzťahuje sa povinnosť vykonávania spätného zberu odpadových pneumatík aj na nich.

5. Čo je to biologický odpad?
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

6. Čo urobiť s použitým kuchynským olejom?
Vhodným riešením je použitý vychladnutý  kuchynský olej bez zvyškov potravín priebežne zbierať do vhodnej uzatvárateľnej nádoby, napríklad čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu, a tú po naplnení odovzdať spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

7. Čo s elektroodpadom z domácností?
Držiteľ elektroodpadu z domácností môže takýto elektroodpad odovzdať:

 • distribútorovi v rámci spätného zberu elektroodpadu,
 • na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, napr. v rámci kalendárového zberu,
 • osobe oprávnenej na zber elektroodpadu, napr. v zariadení na zber a výkup odpadu,
 • veľmi malý elektroodpad a elektroodpad zo svetelných zdrojov aj na zbernom mieste elektroodpadu.

8. Čo urobiť so starými batériami?
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať v rámci spätného zberu v mieste predaja takýchto batérií a akumulátorov, na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na ich zber.

Použité automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať v rámci spätného zberu v mieste predaja takýchto batérií a akumulátorov, ak ide o použité automobilové batérie a akumulátory z motorových vozidiel vo vlastníctve fyzickej osoby nevyužívaných na komerčné účely, alebo osobe oprávnenej na ich zber. Použité priemyselné batérie a akumulátory je možné odovzdať osobe oprávnenej na zber týchto použitých batérií a akumulátorov.

9. Čo je drobný stavebný odpad?
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za bežné udržiavacie práce možno považovať:

 • opravy fasády, opravy a výmenu strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmenu odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmenu jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmenu nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmenu klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, 
 • výmenu zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň atď.,
 • maliarske a natieračské práce. 

10. Čo urobiť s objemným odpadom?
Objemný odpad je odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné odnášať do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem napríklad nábytok, koberce, sanitárna keramika, objemné obaly a pod.

Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má  menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

Objemný odpad je možné odovzdať napr. aj na zbernom dvore, ak to ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

11. Čo urobiť so starými vozidlami?
Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Spracovateľ starého vozidla resp. osoba oprávnená na zber starých vozidiel vystaví pri prevzatí starého vozidla držiteľovi starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktoré je potrebné predložiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte pri vyradení vozidla z evidencie vozidiel.  
Viac informácií: Povinnosti držiteľa starého vozidla, MŽP SR

12. Čo sú zberné dvory a na čo slúžia?
Zberné dvory sú zariadenia na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje zákon o odpadoch, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu (napr. papier, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný komunálny odpad) v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. Na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného okresného úradu. Podrobnosti o prevádzkovaní zberného dvora majú byť ustanovené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Zberný dvor musí byť označený informačnou tabuľou, ktorá okrem zoznamu zbieraných druhov odpadov poskytne občanom ďalšie potrebné údaje ako názov zberného dvora, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zberného dvora, prevádzkový čas zberného dvora, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zberného dvora, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzkovanie zberného dvora a jej telefónne číslo.

13. Čo je to množstvový zber odpadov?
Množstvový zber odpadov je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom pôvodca odpadov platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. Tento poplatok sa ustanovuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

14. Kam nahlásiť čiernu skládku odpadu?
V prípade, že občan alebo akákoľvek právnická osoba nájde vo svojom okolí čiernu skládku odpadu, mali by o tejto skutočnosti upovedomiť príslušný okresný úrad (odbor starostlivosti o ŽP) alebo obec, na území ktorej sa čierna skládka nachádza. Prípadne ju nahlásiť prostredníctvom mobilnej aplikácie ThrashOut.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému okresnému úradu (odboru starostlivosti o ŽP).

15. Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcu?
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v štvrtej časti zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podstatou rozšírenej zodpovednosti výrobcu je, že výrobca, príp. distribútor vyhradeného výrobku zodpovedá za plnenie stanovených cieľov a limitov pre zber, opätovné použitie, zhodnocovanie a recykláciu  odpadu z vyhradeného výrobku a znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z vyhradeného výrobku, ktorý výrobca, resp. distribútor uviedol na trh v Slovenskej republike.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje len na výrobcov vyhradených výrobkov, akými sú elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.

16. Aké sú ciele odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov?
Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov, stanovený v časti V. prílohy č. 3 k zákonu NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možností z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku.

17. Komu vzniká povinnosť registrácie v Registri výrobcov vyhradených výrobkov?
Povinnosť registrácie v Registra výrobcov vyhradených výrobkov má  osoba, ktorá je výrobcom vyhradeného výrobku podľa § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., t. j. výrobcom elektrozariadení, výrobcom batérií a akumulátorov, výrobcom obalov, výrobcom vozidiel, výrobcom pnuematík alebo výrobcom neobalového výrobku.

18. Kto je výrobcom obalov?
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:
a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t. j. plnič/balič, ktorý sám uvádza tovar na trh pod svojou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b), t. j. najmä dovozca,
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t. j. distribútor, ktorý spotrebiteľovi pri nákupe poskytuje plastové alebo papierové tašky,
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, t. j. distribútor, ktorý pri predaji zabalí napr. lahôdkový tovar do obalu,
alebo
f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b), t. j. osoba, ktorá dodáva do maloobchodu prázdne obaly napr. zaváraninové poháre na predaj.
 
Ak firma nie je dovozcom výrobkov balených v obaloch alebo nebalí výrobky do obalov, ktoré následne uvádza na trh v SR, nie je výrobcom obalov.


19. Kde odovzdať použitý motorový olej?

Nakladanie s odpadovými olejmi riešia ustanovenia § 76 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa ods. 9 § 76 uvedeného zákona je pôvodca odpadových olejov povinný odpadové oleje odovzdať v prípade komunálneho odpadu na zberný dvor alebo miesto určené obcou. Obec je povinná podľa § 81 ods. 8 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. v príslušnom všeobecne záväznom nariadení upraviť podrobnosti (t. j. aj miesto zberu) o spôsobe zberu odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok, kam patria aj odpadové motorové oleje. Iné ako komunálne odpadové oleje je možné odovzdať osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo priamo spracovateľovi odpadových olejov, ktorý musí mať vydanú autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

20. Ktorý právny predpis stanovuje spôsob určenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

Spôsob určenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je stanovený v § 79 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Ak obec, mesto vo všeobecne záväznom nariadení nestanovila sadzbu poplatku podľa § 78 ods. 3 uvedeného zákona, platí sa poplatok podľa § 78 ods. 1 uvedeného zákona v najnižšej sadzbe.


21.
Čo robiť s azbestom, ktorý je súčasťou stavieb?
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb  rieši zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach môžu vykonávať len osoby s oprávnením na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaným úradom verejného zdravotníctva alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná. Osoby oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú povinné pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva) na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb. Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle požiadavky na technologické vybavenie potrebné na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Viac informácií tu.
Stiahnite si: Usmernenie MŽP SR k udeľovaniu súhlasov týkajúcich sa nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií obsahujúcich azbest