Iné

Nový Príspevok

Komentáre

Všeobecne k rozkladu

06.03.2017

Dobrý deň 1.Dokedy /dni atď./ musí vydať rozhodnutie rozkladová komisia k podanému rozkladu. 2. V prípade nesúhlasu so stanoviskom rozkladovej komisie k rozkladu , aký je ďalší možný postup ? ďakujem

RE:Všeobecne k rozkladu

09.03.2017

Dobrý deň, 1.Ak podá niekto rozklad voči stanovisku MŽP SR, dokedy má resp. v akom termíne má zasadať rozkladová komisia. V zmysle § 61 ods. 1 správneho poriadku sa rozklad môže podať iba proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, teda rozklad sa nepodáva proti stanoviskám MŽP SR, ale iba proti jeho prvostupňovým rozhodnutiam. V prípade podania rozkladu sa Osobitná komisia ministra ŽP SR pre konanie vo veciach rozkladov riadi ustanovením § 49 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého: „V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“ Zasadnutie osobitnej komisie o návrhu rozhodnutia vo veci podaného rozkladu je operatívne určené tak, aby rozhodnutie o rozklade mohlo byť vydané vo vyššie uvedenej lehote. 2. Je možné podať odvolanie, voči rozhodnutou rozkladovej komisie ? Podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku: „O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.“ Ako vyplýva z vyššie uvedeného, rozhodnutie o rozklade nevydáva osobitná komisia, ale minister ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy (osobitná komisia je iba jeho poradným orgánom), pričom proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. S pozdravom JUDr. Závodníková, MŽP SR
Reagovať

skladovy_kontajner

07.10.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je potrebné stavebné povolenie na skladový kontajner o výmere plochy cca 3 m2, na nebezpečné látky (acetón). Predpokladám súhlas je potrebný od OU ZP a SIZP na nakladanie s látkami v takomto kontajnery.
Reagovať

RE:skladovy_kontajner

14.10.2016

Dobrý deň, v prípade, že kontajner o danej rozlohe je pevne ukotvený k zemi, je potrebné stavebné povolenie. Pokiaľ s uvedenú chemickú látku používate na podnikateľské účely, je potrebné preštudovať si zákon č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Čo sa týka skladovania nebezpečných látok, podmienky určuje vyhláška č.96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. S pozdravom Ing. K. Lišková, SAŽP
Reagovať

Voľná skládka hnoja

01.06.2016

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť, či my neviete poradiť ako môže byť skladovaný hnoj. Družstvo naváža hnoj na pole vedľa našich domov, je tam blízko potok a robia tak už 3 rok na tom istom mieste. Stále tam vyteká močovka z toho. Na úrade životného prostredia mi povedali, že je to v poriadku. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem Simanová
Reagovať

RE:Voľná skládka hnoja

01.06.2016

Dobrý deň, doporučujem Vám pozrieť si novelizovaný zákon o hnojivách č.136/2000 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/136/20160101) a to hlavne § 9, 10, 13a. Na základe tohto zákona kontrolný ústav, čím sa myslí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, kontroluje skladovanie a používanie hnojív. Ing. B. Kročková, SAŽP
Reagovať

výrub náletových drevín

19.05.2016

Chcem sa opýtať, ako má postupovať samostatne hospodáriaci roľník, ktorému boli vydané pozemky na poľnoh.činnosť - druh TTP, na ktorých sa nachádzajú náletové dreviny v rôznych hrúbkach a tie potrebuje odstrániť lebo TTP potrebuje mať vyčistené a udržiavané a či je potrebné hlásiť to životnému prostrediu alebo starostovi obce? A tiež či pri veternej kalamite je potrebné oslovovať životné prostredie alebo starostu obce pri jej likvidácii, keď tieto pozemky má SHR vydané na poľnohosp.činnosť? Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom. Bebková
Reagovať

RE:výrub náletových drevín

27.07.2016

Dobrý deň, odporúčam Vám obrátiť sa na Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prípadne na ich moderované fórum http://www.agroforum.sk/. S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Použitie herbicídov na verejnom priestranstve

19.05.2016

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či existuje u nás nejaká legislatíva, ktorá hovorí o používaní herbicídov. Zaujímam sa hlavne o možnosti použitia herbicídov na ničenie buriny na verejných priestranstvách (chodníky, nástupištia, parky,...). Kde by som sa dozvedel viac? Dostala sa ku mne informácia, že v EU je táto téma zahrnutá v článku 47 Európskej legislatívy č. 1107/2009. Vopred ďakujem.
Reagovať

RE:Použitie herbicídov na verejnom priestranstve

03.06.2016

Dobrý deň. Posielam vám linky na legislatívu v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/405/20140101#poznamky.poznamka-2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/387/20140101 S pozdravom Ing. B. Kročková, SAŽP
Reagovať

RE:RE:Použitie herbicídov na verejnom priestranstve

06.07.2016

Dobrý deň. Ďakujem za linky, ale nikde som sa nedočítal, či je alebo nie je možné používať herbicídy na postreky na verejných priestranstvách. Ďakujem.
Reagovať

RE:RE:RE:Použitie herbicídov na verejnom priestranstve

20.07.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sa touto témou zaoberá (napr. http://www.agroforum.sk/search.php?searchid=260965). S pozdravom Mgr. P. Horváthová
Reagovať

vývoz močovky

14.04.2016

Za posledný mesiac firma vyviezla na lúky v našom okolí najmenej 50 fekálnych nádrží (jedna má asi 10 - 15 m3). Je z toho nehorázny smrad, nedá sa ani poriadne nadýchnuť. Otázka - je to možné, takto vyvážať fekálie? Ďakujem - s pozdravom Jozef Baroš
Reagovať

RE:vývoz močovky

15.04.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám obrátiť sa s podnetom na miestny obecný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia (www.sizp.sk) a Úrad verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/). S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

chem.pripravky

07.04.2016

Dobrý Deň! Pred niekoľkými rokmi do dediny prišiel podnikateľ, začal podnikať a do dnešného dňa ani neviem že ako mohol bez o mňa podnikať. Balí a predá chemické prípravky(postreky) na ochranu rastlín. Kupuje vo veľkom a prebalí to a predá v malom množstve. Obecný úrad ako to môže dovoliť bez susedov? To je obytný časť. Na záver a nie som sám, má ešte troch susedov ani oni nepodpísali povolenie.
Reagovať

RE:chem.pripravky

07.04.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám zistiť v obchodnom registri SR (http://www.orsr.sk/) činnosti, na ktoré má spoločnosť sídliaca v susedstve oprávnenie. Odporúčame Vám tiež obrátiť sa na obecný úrad, či má táto spoločnosť všetky potrebné povolenia a taktiež súhlas Vami spomínaných susedov. Obecný úrad týmito údajmi disponuje. Taktiež sa môžete s podnetom obrátiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (www.sizp.sk) a na miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). S pozdravom Mgr. P. Horváthová
Reagovať

vyhodnotenie nár.akč.plánu

07.04.2016

Dobrý deň! Dostali sme pokyny pre vyhodnotenie národného akčného plánu pre zelené VO v SR, podľa ktorých na webstránke SAŽP je uvedený dotazník na vyplnenie. Keďže sa neviem dostať na dotazník, ani telefony nikto nedvíha, prosím Vás o informáciu, ako mám splniť pokyn, keď sa neviem nikde a s nikým nakontaktovať. Do 15.4. mám aj iné povinnosti, preto potrebujem túto informáciu, aby som stihla termíny, nakoľko ja potom odchádzam tiež odchádzam na liečenie
Reagovať

RE:vyhodnotenie nár.akč.plánu

12.04.2016

Dobrý deň. na linku http://gpp2015.sazp.sk, ktorý je uvedený v liste z Ministerstva životného prostredia SR je uvedený pokyn na vyplnenie dotazníka. V pokyne sa uvádza, že sa musíte najskôr ako inštitúcia vypĺňajúca dotazník zaregistrovať a po obdržaní verifikačného emailu na Vami zvolenú emailovú adresu (pri registrácii) budete môcť do dotazníka (vami zvolenými prihlasovacími údajmi) vstúpiť a dotazník vyplniť.
Reagovať

chov hov.dobytka

29.03.2016

Dobrý deň,obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Už 3 roky máme v blízkosti našich rodinných domov viac ako 10 kusov hovädzieho dobytka /je to asi 20 metrov/, ich majiteľ nám ich dal rovno "pod okná" , čoho výsledkom je neskutočný smrad a roje múch, čo nás obmedzuje a obťažuje. Ani slovný dohovor nestačil , majiteľ nás doslova ignoruje a smeje sa do očí. Dobytok je akože ustajnený v blízkosti potoka, keď prší všetka močovka ide do potoka. Starosta obce to nerieši , nevieme na koho sa máme obratiť. Ďakujem
Reagovať

RE:chov hov.dobytka

30.03.2016

Dobrý deň, doporučujem Vám pozrieť si novelizovaný zákon o hnojivách č.136/2000 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/136/20160101) a to hlavne § 9, 10, 13a, kde pod pojmom kontrolný ústav sa myslí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Zároveň sa môžete obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (smrad) alebo príslušný okresný úrad. Ing. B. Kročková
Reagovať

Organizácie s ISO 14001

22.03.2016

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu - kde je možné nájsť aktuálny zoznam organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 v SR? Ďakujem za odpoveď
Reagovať

RE:Organizácie s ISO 14001

23.03.2016

Dobrý deň, pre účely štatistického hodnotenia vývoja certifikácie EMS podľa normy ISO 14001 v SR bola zriadená databáza organizácií s certifikovaným EMS podľa predmetnej normy, ktorú spravuje SAŽP-OEMBD. Avšak SAŽP-OEMBD nie je oprávnená k zverejňovaniu ani poskytovaniu menného zoznamu organizácií s certifikovaným EMS vzhľadom na záväzok voči certifikačným orgánom, ktoré poskytujú zdrojové údaje k štatistickému vyhodnocovaniu. V prípade akreditovaných certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu EMS podľa normy ISO 14001, majú tieto sprístupniť príslušné informácie o stave certifikácie (t. j. o udelení, rozšírení, udržiavaní,obnove, pozastavení, obmedzení rozsahu alebo zrušení) akejkoľvek organizácie. Zoznam certifikačných orgánov akreditovaných národným akreditačným orgánom je dostupný na webovom sídle SNAS. S pozdravom Ing. T. Štibrányiová
Reagovať

poľné hnojisko

21.03.2016

Príjemný deň, od ktorej štátnej inštitúcii je potrebné stanovisko, resp. doklad k zriadeniu voľného dočasného hnojiska maštaľného hnoja?
Reagovať

RE:poľné hnojisko

22.03.2016

Dobrý deň, doporučujem Vám pozrieť si novelizovaný zákon o hnojivách č.136/2000 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/136/20160101) a to hlavne § 9, 10, 13a, kde pod pojmom kontrolný ústav sa myslí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Ing. B. Kročková
Reagovať

Správa o stave životného prostredia 2015

18.03.2016

Dobrý deň, prosím Vás nenašla som tu správu o stave životného prostredia za rok 2015. Ak tu je, uvedomili by ste ma o umiestnení tej správy? A ak nie, kedy ju sem asi pridáte? Predom ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Správa o stave životného prostredia 2015

22.03.2016

Dobry den, Sprava o stave ZP za rok 2015 bude spracovana a spristupnena koncom roka 2016 (november - december). Takyto postup je uplatnovany kazdorocne a vyplyva z toho, ze udaje za uplynuly rok su prislusnymi instituciami spracovavane a nam (SAZP) poskytovane v prvom polroku aktualneho roka (resp. do konca augusta maju povinnost poskytnut udaje pre spravu). Nasledne je v ramci SAZP sprava spracovana a publikovana. S pozdravom Mgr. P. Kapusta
Reagovať

Sťažnosť

27.02.2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kde a komu doručiť sťažnosť na suseda, ktorý predáva druhú polovicu domu /je to dvojdom/a v inzeráte uvádza, že sú tam všetky inžinierske siete. Pritom tam nie je kanalizácia, ale trativod. Nerád by som sa dostal do rozporu s novým majiteľom, nakoľko žumpa je otvorená /len prekrytá plechom,ktorý je podložený,kôli prívodu vzduchu/a pri vypúšťaní ide zápach na moju stranu, nakoľko je pri hranici nášho pozemku, kde mám altánok. Prosím o Vašu radu.
Reagovať

RE:Sťažnosť

04.03.2016

Dobrý deň, informácie o postupe Vám poskytne miestny obecný úrad. S podnetom na znečisťovanie ŽP sa môžete písomne obrátiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektoriát ochrany vôd a na miestne príslušný okresný úrad ŽP. Spozdravom Mgr. P. Horváthová
Reagovať

Zeleň ako prekážka v jazde mot.vozidiel

11.02.2016

Dobrý deň, prosím kto riadi výrub drevín,ktoré zasahujú do jazdnej dráhy motorových vozidiel a tým vznikajú škody na majetku pre majiteľov MV. Prerastená zeleň, bráni v plynulisti a bezpečnosti cestnej premávky. Kto je za vzniknutú škodu zodpovedný. Kde je možné podať sťažnosť na zanedbanie tejto povinnosti. Tento neduch sa prejavuje v prevažne obciach ako i na cestách II.III. tr. a účelových komunikáciách v okrese Dunajská Streda. Za odpoveď ďakujem. zákon to upravuje. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE: Zeleň ako prekážka v jazde mot.vozidiel

08.04.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám kontaktovať Slovenskú správu ciest (http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Podla-spravcov-CK.alej). S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

helikoptéra

23.01.2016

Bývam v Liptovskom Mikuláši a majiteľ heliportu nám znepríjemňuje život svojimi "vyhliadkovými letmi". Meranie hluku vraj bolo prevádzané vo výškach nad 300m ale helikoptéra lieta oveľa nižšie. Napr. dnes 23.1. v čase od 11.50 13.00 hod na sídlisku Podbreziny letel cca 15x a ešte stále lieta. Kde sa môžem sťažovať a uplatniť svoje práva na oddych. Lieta aj nad záhradkárskou osadou a v lete je to čoraz horšie. Tento hluk je nepríjemný aj iným občanom mesta, ale zdá sa, že obyčajný človek je bezmocný. Ďakujem. Soňa Dudášová
Reagovať

RE:helikoptéra

17.02.2016

V prípade zvýšených hodnôt hladiny hluku spôsobených preletom vrtuľníkov Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný Mestský úrad Liptovský Mikuláš alebo na Úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. S pozdravom Ing. Ľ. Koreňová
Reagovať

Solenie cesty

07.01.2016

Dobry den! Byvam na Donovaloch a udivuje ma postup spravy ciest. Denne chodim do Banskej Bystrice a cesty su doslova biele od soli. Prekvapuje ma to z toho dovodu, ze tato trasa je na pomedzi NP Velka Fatra a Nizke Tatry, zaroven je tu niekolko vodnych zdrojov. Skutocne som take enormne mnozstvo soli este nevidel nikde v meste, pripadne na obchvate, preto nerozumiem ako je mozne, ze v takejto vyznamnej oblasti to takto prestreluju. Beznou praxou je stretnutie dvoch sypacov v rade za sebou, ktory posypaju. Prosim poradite mi, na koho je mozne sa obratit v snahe o ziskanie informacii, kto toto povolil? Dakujem
Reagovať

RE:Solenie cesty

24.07.2017

Dobrý deň, odpovedáme Vám za Správu NAPANT ohľadne zimnej údržby (solenia) štátnej cesty č. 59 (E77) v úseku Banská Bystrica - Donovaly. Správa NAPANT sa k zimnej údržbe tejto komunikácie nevyjadrovala a to aj vzhľadom k tomu, že na tejto komunikácii sú určené úseky, ktoré by sa mali vzhľadom na existujúce vodné zdroje udržiavať bez chemického posypu, teda len inertným materiálom. Pokiaľ došlo k zisteniu, že aj v úsekoch, kde sa nemá na zimnú údržbu používať chemický materiál, teda aj posypová soľ, odporúčame dať podnet na príslušný okresný úrad v tomto prípade Banská Bystrica na Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, verejných vodovodov a kanalizácií a povodní a rybárstva. S pozdravom Ľ. Čillag, Správa NAPANT
Reagovať

eko,bio farma

24.11.2015

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať o založení Eko- Bio farmy na chránenom území. Je to problém ? Myslím celkove aj obhospodárovanie pôdy, kosenie, chov kráv.. Konkrétne sa jedná o chránené územie v obci Košická Belá (Ke). Ďakujem
Reagovať

RE:eko,bio farma

27.11.2015

Dobry den, odporucam vam obratit sa s touto temou na pracovnikov okresneho uradu odbor starostlivosti o zivotne prostredie. Ich naplnou je agenda, ktora sa tyka ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a sucane je tu aj pracovnik, ktory ma na starosti proces posudzovania vplyvov na zivotne prostredie podla zakona c.24/2006 Z.z. Kontakt na pracovnikov je http://www.minv.sk/?zamestnanci-oszp-ks. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Broskyne a maliny

02.11.2015

Moze sa posadit ovocne stromu blizko okna, teda pred okno, ze zaclanaju slnko i vzduch? Mozu sa zasadit vela maliny, ktore prerastaju medzi kvetove zahony pod mojim oknom? Susedia maju pred mojim oknom zahradu oplotenu, ale velmi blizko zasadili hojne stromy, pred okno a okolo , co mi zaclana, plody nikdy nezuzitkuje ale tam je to opadane a hnije,,Naschval to urobila, aby som na nich snad nevidela, inak by predsa plody nenechala vsetky zhnit, ja mam vyhlad von ako dzungla.
Reagovať

RE:Broskyne a maliny

03.11.2015

Dobrý deň, riešenie Vášho problému nespadá do kompetencie rezortu životného prostredia. Odporúčame suseda písomne vyzvať aby odstránil, resp. ostrihal uvedenú zeleň. Ak nedôjde k náprave, odporúčame sa obrátiť na miestny obecný alebo mestský úrad. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Broskyne a maliny

01.10.2015

Dobry den, chcela by som sa spytat ci sused smie vysadzat stromy na konci svojej zahrady pred mojim oknom .Stromy / broskyne, mi zaclanaju slnko aj svetlo, izba je vlhka, studena aj v lete, na jesen plody hniju na zemi, oni ich nezuzitkuju.Z izby je nepekny vyhlad, vidiet iba tmavozelene listy, konare, ktore si asi meter aj nieco od mojho okna, do ktoreho pochopitelne vlietavaju chrobaky, vcely, na ktorych ustipnutie je moj manzel alergicky.Pani ich vysadila aby sme nevideli do ich zahrady, inak by nenechavali vsetky plody na zemi, a potom ich hnile nepohrabali do kuta zahrady , ale nie na svoju ale moju stranu.Okrem stromov kazdy rok tiahnu dalej a dalej s vysadzbou malin, tie mi rocne / asi 120 kusov vzdy prerastu medzi kvetiny, a musim ich vytrhavat aj vykopavat, a tiez je to uz pri okne, teda pozdlz mojho domu.Dakujem
Reagovať

RE:Broskyne a maliny

19.10.2015

Dobrý deň, riešenie Vášho problému nespadá do kompetencie rezortu životného prostredia. Odporúčame suseda písomne vyzvať aby odstránil, resp. ostrihal uvedenú zeleň. Ak nedôjde k náprave, odporúčame sa obrátiť na miestny obecný alebo mestský úrad. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

plavba

19.03.2015

Dobry den, chcel by som sa informovat o restrikciach, pripadne opatreniach, ktore by obmedzovali plavbu malych plavidiel bez vlastneho pohonu (bez spalovacieho motora) na uzavretych vodnych plochach. Konkretne sa jedna o maly nafukovaci cln o dlzke viac ako 2,5m, co je povazovane uz za male plavidlo, avsak nema spalovaci motor ako pohon, iba vesla, pripadne maly elektromotor o vykone cca 0,5kw. Plavba sa bude uskutocnovat na reviroch, ktore su vyuzite ako rybarske lovne reviry. Existuju nejake obmedzenie, ak sa vodna plocha nachadza v 3.-5. stupni ochrany, pripadne ak vodna plocha nachadza v ochrannom pasme typu CHKO a pod. Jedine obmedzenie, ktore som nasiel bola Vyhlaska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody , kde v § 2, ods. 3 , pism. g, sa pise o nepriblizovani sa k Dunajskym ostrovom na vzdialenost blizsiu ako 10m. Dakujem za odpoved. S pozdravom Ing. Lubos Baca, Bratislava
Reagovať

RE:RE:plavba

31.03.2015

Dobry den, dakujem za reakciu, pozorne som si precital odseky tykajuce sa 3 až do 5 stupňa ochrany. Zrejme som pozabudol uviest, ze som clenom Slovenskeho rybarskeho zvazu. Tu by bolo mozne teda aplikovat odsek 3 § 14, ktory pohyb pre vykon rybarskeho prava povoluje a plati to takisto aj pre § 15 v ods.1 pism a). Plavbu s malým plavidlom podla §17 bod 8 vyhlášky č .185/2006 a podla zákona o rybárstve č.195/200 sa vztahovat zrejme nebude, kedze ziaden z rybolovnych sposobov vykonavat nebudem a teda sa netyka obmedzenie na rozlohu reviru a ani na velkost plavidla. §17 bod 8 vyhlášky č .185/2006: (8) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd. Najviac ma zaujimaju uzemia Cunovske jazero, v 4.stupni ochrany a Labske jazero v 3.stupni ochrany a plavba plavidla , ale nie som si isty ako bude aplikovana vynimka pre rybarske pravo podla 543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny § 14 ods. 3a a § 15 ods. 1a, ak sa budem iba plavit bez spalovacieho motora avsak nebudem vykonavat ziadny zo sposobov rybolovu a za podmienky dodrzania ostatnych spomenutych zakazov ako vstup na ostrovy a pod. podla vyhlasky 440/2008 §2 ods2 a suvisiacich noviel. Bude v tomto pripade posudzovana plavba ako vykon rybarskeho prava a teda, ze plavba aj v 3.-4.stupni ochrany je povolena? Dakujem za pomoc. pozdravom Ing. Lubos Baca, Bratislava
Reagovať

RE:RE:RE:plavba

31.03.2015

Dobrý deň, odporúčam Vám konzultovať podrobnosti so Štátnou ochranou prírody SR (http://www.sopsr.sk). S pozdravom. admin
Reagovať

zastrešenie výdajného miesta na naftu

14.12.2014

Dobrý deň. Na podniku máme benkalor na naftu z ktorého tankujeme naše stroje. Samotný výdajný stojan má svoju strechu. Zaujímalo by ma, či musí byť zastrešená plocha, na ktorej stroje stoja pri tankovaní. Plocha je vybetónovaná a zabezpečená proti úniku nafty. Ďakujem. Tomáš
Reagovať

RE:zastrešenie výdajného miesta na naftu

25.02.2015

Dobrý deň, Vaša otázka by mala smerovať na príslušný stavebný úrad, príp. v rozhodnutí, ktoré bolo vydané k prevádzke, by mali byť presne špecifikované podmienky, za ktorých ju môžete prevádzkovať. S pozdravom. Admin
Reagovať

Znecistovanie komunikacie...

29.05.2014

Dobry den, poradte akym sposobom je mozne zamedzit znecistovaniu komunikacie blatom vynasanym z polnej cesty polnohospodarskymi strojmi a clenmi polovnickeho zdruzenia? Ja vynakladam nemale usilie a proztriedky nato, aby som to po nich cistil. Ak si dovolim upozornit ich na to ze porusuju zakon a znecistuju komunikaciu, su velmi agresivny a je to az na hranici fyzickeho utoku voci mojej osobe - o roznych vyhrazkach nehovoriac. Kto je opravneny robit voci takymto znecistovatelom opatrenia ktore z amedzia znecistovaniu komunikacie? Dakujem za odpoved. Robert Schulte
Reagovať

RE:Znecistovanie komunikacie...

29.05.2014

Dobrý deň, zodpovednosť za udržiavanie a teda aj čistotu komunikácie má správca komunikácie. Ak je to obec, tak obec a každý, kto znečistí komunikáciu je povinný ju aj očistiť. Porušenie tejto povinnosti by mala kontrolovať obec, ak ide o obecnú komunikáciu. Takže sa treba obrátiť na príslušný odbor obecného úradu, prípadne je dobré aj nafotiť situáciu. S pozdravom administrátor
Reagovať

GPP

15.04.2014

Ako sa využíva zelené verejné obstarávanie (GPP) v praktickom živote? Ďakujem
Reagovať

RE:GPP

28.04.2014

Dobrý deň, viac informácií o GPP nájdete na adrese http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/dobrovolne-nastroje-environmentalnej-politiky/zelene-verejne-obstaravanie S pozdravom P. Horváthová
Reagovať