Horninové prostredie

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

ťažba štrkopiesku

22.04.2017

Kto sú "dotknuté organizácie" pri ťažbe štrkopiesku v údolnej nive rieky /nie v jej koryte/. pri vypracovaní zámeru. Štrkovisko bude v extraviláne obce 500 m od najbližších domov,600 m od rieky na súkromnom pozemku investora, ale v chránenom vtáčom území /CHVÚ/.
Reagovať

RE:ťažba štrkopiesku

25.04.2017

Dobry den, v procese posudzovania vplyvov na ŽP podla zakona c. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na ZP pozname termin dotknuty organ a dotknuta obec. Definicia je podla §3 nasledovna: písmeno p) dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu, pricom odkaz pod cislom 7) je Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. a pismeno q) dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu, Podla hore uvedenych definicii si viete urcit dotknuty organ. Kovacova, administrator IS EIA/SEA
Reagovať

Zabezpecenie Lomu

25.06.2014

Dobry den, mna by zaujimalo ze ked je danny lom zabezpeceny ci je povolene z neho tazit (bagrom)i ked male mnozstva (z casu na cas niekolko Tatroviek) dakujem
Reagovať

RE:Zabezpecenie Lomu

03.07.2014

Dobrý deň, v tejto súvislosti sa, prosím, obráťte na príslušný obvodný banský úrad. Kontakty môžete nájsť na webovom portáli Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici (http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej), príp. na Enviroportáli (http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Texty/OBU_Kontakt.aspx). Odpovedala: I. Novikmecová
Reagovať