Environmentálne záťaže

Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

Komentáre

azbestova kritina

18.05.2020

Dobrý deň,chcem sa opýtať, či bol novelizovaný zákon o likvidácii azbestu a či bola daná lehota na zlikvidovanie azbestovej strechy. Ďakujem.
Reagovať

RE:azbestova kritina

21.05.2020

Dobrý deň, ochranu zdravia pri práci s azbestom rieši zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac informácií je prístupných na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/). S pozdravom, Ing. Ivana Novikmecová, Slovenská agentúra životného prostredia
Reagovať

Skládka kalov

30.01.2020

Dobrý deň, Kde by som mohol nájsť v elektronickej podobe rozhodnutia o skládkach kalov resp. o ich zneškodňovaní? Ďakujem.
Reagovať

RE:Skládka kalov

11.02.2020

Je to veľmi všeobecná otázka na ktorú sa preto veľmi ťažko odpovedá. Skládky kalov sú skládky odpadu (zrejme skôr skládky nebezpečného odpadu), ale môžu to byť aj odkaliská napr. po banskej alebo nejakej priemyselnej činnosti (napríklad odkaliská v blízkosti ťažobných alebo upravárenských závodov, kalové polia pri neutralizačnej stanici v nejakom priemyselnom areáli, odkaliská pri nejakej tepelnej elektrárni...). Ak sa jedná o v súčasnosti prevádzkované riadené skládky (nebezpečného) odpadu, tak to môže patriť pod tzv. integrované povolenie (tzv. IPKZ) nejakého priemyselného podniku. V takom prípade by to mohlo (tá činnosť) patriť pod Slovenskú inšpekciu životného prostredia. A u nich by ste mohli nájsť dokumenty k tomu (samozrejme vždy podľa územia a teda pôsobnosti príslušnej pobočky SIŽP) Alebo to môže patriť pod príslušný Okresný úrad (odbor starostlivosti o životné prostredie a pod.). Čiže našli by ste dokumenty k nim na príslušnom okresnom úrade. Alebo ak to súvisí s banskou činnosťou mohli by dokumenty byť aj na hlavnom banskom úrade. Ďalej okrem činnosti, ktorá spôsobila danú skládku kalov, záleží na veľkosti (objeme odpadu a pod.). V prípade kalových polí pri nejakej neutralizačnej stanici v nejakom priemyselnom podniku sa zrejme tie kaly dočasne zhromažďujú a potom sa vyvážajú na skládku nebezpečného odpadu a pod. Ďalej záleží na tom, či daná kalové pole je staré a prípadne zrekultivované a pod. alebo, či je stále v prevádzke. Ďalej záleží na tom, či dané kalové pole, skládka kalov a pod. je alebo nie je environmentálnou záťažou. Pokiaľ sa jeho sanácia alebo rekultivácia realizovala v rámci geologickej úlohy, tak by dokumentácia k danej lokalite mala byť v oficiálnom archíve geologických správ - v Geofonde (pod správou Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra). Mimochodom register skládok odpadov je tiež dostupný na www.geology.sk (pod správou Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra). Link na registre geofondu: https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/registre-geofondu/ Konkrétne register skládok na: http://apl.geology.sk/skladky/ Ak sa jedná o konkrétnu lokalitu, tak mi napíšte, že o akú lokalitu sa jedná a ak disponujeme nejakými informáciami (ak je lokalita zaradená v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktorý spravujeme), tak Vám ich prípadne môžeme na požiadanie poskytnúť (ak sú v IS EZ a nie sú verejne dostupné). Samozrejme pokiaľ máte nejaký dôvod, že sa Vás tá lokalita nejako týka. Inak Informačný systém environmentálnych záťaží je verejne dostupný na www.enviroportal.sk (samozrejme dokumenty sú dostupné iba na autorizovaný vstup alebo na odôvodnené požiadanie). Konkrétne link: http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system Na tomto linku nájdete aj naše ostatné informačné systémy pod správou SAŽP: https://www.enviroportal.sk/informacny-system-zp S pozdravom Ing. Jaromír Helma, PhD., SAŽP
Reagovať

vstup EZ

29.07.2019

Dobrý deň, prosím Vás, ako získam autorizovaný vstup do registra dokumentov EZ? Aké sú podmienky a kroky k získaniu a vstupu? Ďakujem.
Reagovať

RE:vstup EZ

30.07.2019

Dobrý deň. vstup do informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ) je povolený len pre jeho poskytovateľov a pracovníkov štátnej správy, nie pre fyzické alebo právnické osoby a dokumenty v registroch na stiahnutie sú prístupné len pre tých, ktorí majú tento autorizovaný vstup. Na druhej strane sú v ňom prístupné všetky informácie o EZ v rámci registrov B a C, ale okrem EZ v registri A, v zmysle § 20a, odseku 2 zákona č. 569/2007 Z. z. Takže ak ste pracovníkom štátnej správy, autorizovaný vstup vám zriadime na základe vyplnenia žiadosti, ktorú vám zašleme. Po jej vyplnení a návratke vám odošleme prihlasovacie údaje. Avšak, ak nie ste pracovníkom štátnej správy a máte záujem o konkrétnu lokalitu a informácie o nej, môžete sa na nás obrátiť s tým, aké info potrebujete a za akým účelom. F. Siska, SAŽP
Reagovať

Vrakunska skladka

15.06.2017

Dobry den, byvam v Ruzinove a na zaklade publikovanych informacii v dennej tlaci o kontaminacii podzemnych vod z chemickej skladky vo Vrakuni, sa pravdepodobne nachadzame v zasiahnutom uzemi. Kde je, prosim vas, mozne zistit ktorych oblasti konkretne sa to tyka, pripadne kde mozeme dat vodu zo studne, s ktorou polievame zahradu, na chemicky rozbor. Dakujem.
Reagovať

RE:Vrakunska akladka

16.06.2017

Dobrý deň, na základe medializovaných informácií bolo v týchto dňoch od verejnosti niekoľko požiadaviek na informácie ohľadom lokality - skládky odpadu vo Vrakuni na MŽP SR. Preto nižšie uvádzam aj vysvetlenie (text) od MŽP SR vrátane linku na záverečnú správu z podrobného geologického prieskumu tejto lokality vrátane vykreslených máp znečistenia. Globálne môžme povedať, že znečistenie sa šíri v podzemnej vode od skládky smerom na juhovýchod k Malému Dunaju a prípadne aj ďalej. Záleží na druhu znečisťujúcej látky a jej koncentrácií, transportných a iných vlastnostiach a pod. Kontaminačným mrakom resp. mrakmi je zasiahnutá najmä oblasť mestskej časti Vrakuňa (samozrejme okrem priestoru samotnej skládky odpadu a jej bezprostredného okolia, ktorým je aj časť mestskej časti Ružinov) a čiastočne aj Podunajské Biskupice. To znamená, že pokiaľ sa nenachádza Váš dom a záhradka v blízkosti skládky odpadu v rámci MČ Ružinov tak možno nie je Váš pozemok zasiahnutý. Samozrejme treba si vždy uvedomiť, že prieskumné práce boli určitého rozsahu a na základe nich sa interpretujú výsledky (interpolujú a extrapolujú, modelujú...) a preto, čím ďalej je Váš pozemok od realizovaných prieskumných objektov (t.j. mimo územia prieskumu) tým menej presne je kontaminačný mrak v takej potenciálne zasiahnutej oblasti vykreslený. Čo sa týka analýzy vody - upozorňujem, že to nie je lacná záležitosť, tak môžte si dať analýzu urobiť v rôznych (ideálne v certifikovaných) laboratóriách, pričom sa treba s laboratóriom dohodnúť, poradiť, že čo chcete dať analyzovať (aké látky). Logicky - rozbor vody je tým drahší, čím viac rôznych látok si dáte stanoviť. Treba zvážiť po porade s odborníkom a s ohľadom na kontaminanty zistené prieskumom skládky vo Vrakuni, že čo je naozaj nutné stanovovať a čo nie. Tiež upozorňujem, že nie každé laboratórium stanovuje všetky látky. Dá sa však väčšinou dohodnúť, že Vám to zabezpečia cez iné laboratórium. Samozrejme dôležité je, aby bol aj samotný odber vzorky vody vykonaný v zmysle určitých pravidiel a do určitej nádoby. To znamená, že nie vždy je vhodná plastová nádoba. V prípade potreby analyzovania niektorých látok musí byť použitá sklená nádoba. Ideálne je, ak aj odber vzorky Vám vykoná odborník (napríklad zamestnanec laboratória alebo geologickej firmy), ktorý si prinesie niekoľko rôznych druhov odberných nádob o rôznom objeme a z rôzneho materiálu, pričom aj realizáciu samotného odberu vykoná tak, aby to bol reprezentatívny odber. Odborník aj pri samotnom odbere zvykne stanovovať niektoré doplnkové parametre priamo v teréne pomocou terénnych meraní. Máte teda 2 možnosti - buď si nájdete na webe geologickú firmu (napr. na stránke MŽP SR, hľadajte pod geologickými oprávneniami alebo odborne spôsobilými osobami - link: http://www.minzp.sk/oblasti/geologia/registre-zoznamy/ ), ktorá vám zrealizuje odber zabezpečí analýzu v potrebnom laboratóriu a výsledky Vám aj zinterpretuje alebo sa dohodnete priamo s konkrétnym laboratóriom, ktoré svojimi zamestnancami príde vykonať odber a následne zrealizuje analýzu a prípadne aj interpretáciu výsledkov. Z väčších štátnych firiem majú laboratórium napríklad Výskumný ústav vodného hospodárstva alebo aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Samozrejme je plno súkromných firiem, stačí pohľadať na webe. Niektoré laboratória nerealizujú odbery ale iba analýzy. Vysvetlenie od MŽP SR k Vrakuni: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečilo v rokoch 2014 až 2015 realizáciu podrobného geologického prieskumu environmentálnej záťaže „Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD“. Zo záverečnej správy vyplýva, že niektoré znečisťujúce látky podľa výsledkov modelovania, ale aj podľa prieskumu už dnes ohrozujú kvalitu podzemnej vody v oblasti Vrakune, Ružinova a Podunajských Biskupíc a prenikajú ďalej do Žitného ostrova (do vzdialenosti cca 5 km juhovýchodne od skládky). Transport znečistenia závisí od konkrétnej látky a jej transportných vlastností. V podzemnej vode boli identifikované hlavne pesticídy, herbicídy, chlórované uhľovodíky (ClU) a benzén-toluén-etylbenzén-xylén (BTEX) a iné látky typické pre znečistenie pochádzajúce z priestoru skládky CHZJD. Záverečná správa z podrobného geologického prieskumu je verejne dostupná na webových stránkach ministerstva: www.minzp.sk – Témy a oblasti – Geológia – environmentálne záťaže (http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html). Súčasťou záverečnej správy je aj analýza rizika znečisteného územia. Kontaminačné mraky pre jednotlivé chemické látky sú v prílohe mailu. Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté časti mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Obce Rovinka, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Miloslavov nie sú kontaminačným mrakom zasiahnuté, ale sú situované v smere možného šírenia sa kontaminácie, preto ministerstvo odporúča zvýšenú opatrnosť pri využívaní domových studní. V rámci podrobného geologického prieskumu životného prostredia boli realizované vrtné a vzorkovacie práce orientované na predmetnú skládku, nie celý žitný ostrov. Vykreslené kontaminačné mraky sú výstupom matematického modelu pri ktorom sa používa princíp opatrnosti. Pri využívaní vody z domovej studne odporúčame vlastníkom realizovať chemický rozbor bez ohľadu na existenciu vyššie uvedenej environmentálnej záťaže. Vo veci riešenia environmentálnej záťaže B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta skládka CHZJD (SK/EZ/B2/136) sa systematicky postupuje v rámci platnej legislatívy. Po realizácii podrobného geologického prieskumu životného prostredia na základe uznesenia vlády SR bolo ako zodpovedné ministerstvo za odstránenie predmetnej environmentálnej záťaže určené Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V zmysle legislatívy ministerstvo predložilo plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (kt. vecne a časovo vymedzuje odstránenie EZ) na príslušný okresný úrad, ktorý plán prác zverejnil na svojom webovom sídle. Uvedený plán prác je v procese schvaľovania. Zároveň prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa geologických prác (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/405442 ). Lokalita sa prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra systematicky monitoruje. Na riešení problematiky odstránenia EZ sa dlhodobo intenzívne pracuje. S pozdravom Ing. J. Helma, SAŽP
Reagovať

Stav skladky TKO pri obci Secovska Polianka

21.06.2016

Obraciam sa na Vas so ziadostou o informaciu ohladom aktualneho stavu skladky komunalneho odpadu pri obci Secovska Polianka. Skladka zasahuje do zalesneneho uzemia Slanskych vrchov, Chraneneho Vtacieho Uzemia Slanske Vrchy a je v blizkosti Cabovskeho potoka. Podla dostupnych informacii mala byt sanacia dokoncena v roku 2005 co sa nestalo.
Reagovať

RE:Stav skladky TKO pri obci Secovska Polianka

23.06.2016

Želám pekný deň, riešenie skládok odpadu patrí predovšetkým (prioritne) pod legislatívu o odpadoch (zákon o odpadoch) ako pod environmentálne záťaže (zákon 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku env. záťaže..., geologický zákon). Lokalitu však evidujeme aj v registri environmentálnych záťaží - časť A (pravdepodobná environmentálna záťaž) v rámci Informačného systému environmentálnych záťaží, ktorý je v prevádzke od roku 2009 (tvoril a začal sa napĺňať v rokoch 2006 - 2008): VT (027) / Sečovská Polianka - skládka KO v lokalite Bukovina Register A SK/EZ/VT/1033 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou Prešovský Skládka odpadu je zaradená aj v registri skládok odpadov, ktorý prevádzkuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v spolupráci s okresnými úradmi (odbormi starostlivosti o životné prostredie), ktoré by ho mali aktualizovať. Tam je vedená ako skládka TKO Sečovská Polianka. Register skládok odpadu je prepojený aj s Informačným systémom environmentálnych záťaží. Podľa registra skládok odpadu bola skládka prevádzkovaná za osobitných podmienok (do konca roku 1997), obec začala s jej odstraňovaním - vývozom na povolenú skládku, priestor chcú vyčistiť a následne využiť na inú funkciu. Táto informácia z registra skládok odpadu je zrejme staršieho data. Skládka zrejme nebola odstránená ani pred spomínaným rokom 2005 ako sa uvádza v maili, nakoľko figuruje aj v Informačnom systéme EZ, ktorý vznikol neskôr. Skládka odpadu by sa mala riešiť v zmysle zákona o odpadoch. Z hľadiska environmentálnych záťaží je to iba stredne prioritná pravdepodobná EZ (má 52 bodov, pričom vysoká priorita je nad 65 bodov). Preto nefiguruje ani v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží. V Informačnom systéme environmentálnych záťaží je registrovaných približne 900 pravdepodobných environmentálnych záťaží, takmer 300 environmentálnych záťaží (tzv. potvrdených), pričom z 900 pravdepodobných EZ má cca 330 vyššiu prioritu riešenia (viac bodov, vyššiu rizikovosť) a v rámci potvrdených EZ (kde sa už aj potvrdilo znečistenie životného prostredia, t.j. mali by sa skôr riešiť ako tie pravdepodobné EZ) má približne 170 lokalít vyššiu prioritu. To znamená, že minimálne 500 lokalít resp. až 660 lokalít (ak by som bral do úvahy všetky potvrdené EZ) v rámci IS EZ v rámci SR je rizikovejších ako uvedená skládka (sú to napr. aj rôzne vážne a rozsiahle priemyselné lokality). Postupne sa riešia lokality s vyššou prioritou a preto by sa daná skládka odpadu mala riešiť skôr cez zákon o odpadoch a v podstate už mala byť v minulosti vyriešená. V prípade skládok komunálneho odpadu sa totiž často stáva, že geologických prieskumom životného prostredia sa zistí, že znečistenie nie je také závažné, aby spĺňalo kritéria pre environmentálnu záťaž a potom sa to nemôže riešiť cez financie na riešenie environmentálnych záťaží, ale sa to musí riešiť ako skládka odpadu cez zákon o odpadoch. Definícia environmentálnej záťaže: je to znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. S pozdravom Ing. J. Helma, SAŽP
Reagovať

Enviromentálna záťaž-posúdenie

21.05.2016

Dobrý deň, prosila by som o informáciu či likvidácia banského diela (Kollársky vrch Pezinok) v zmysle zákona 371/2015 § 39 ods. 1 a 2 potrebuje posúdenie, keď sa nezmenil spôsob likvidácie banského povrchového diela a organizácia má platné všetky povolenia, ktoré dodržiava a má určený materiál v rozhodnutiach na likvidáciu. Ďakujem. S pozdravom Popluhárová
Reagovať

Stará baňa

09.02.2016

Dobrý deň. V rokoch 1950 -? bola v bani na parcele EKN parc.č.2077/2; k.ú.Veľká Čierna okr.Žilina, vykonávaná ťažba kameňa. Po vyťažení v rokoch okolo 1963 vznikla veľká jama, ktorá bola neskôr zavážaná rôznymi odpadmi. Myslím,že aj chemického pôvodu - z Chemičky zo Žiliny...? Môžem sa však mýliť. Teraz je tam zakázané vyvážať odpad. Chcem sa spýtať, či je táto skládka registrovaná a kto je jej majiteľ. A či sa uvažuje o jej rekultivácii. S pozdravom Domanický
Reagovať

RE:Stará baňa

10.02.2016

Dobrý deň. Skládka, ktorú uvádzate je registrovaná v Informačnom systéme environmentálnych záťaží pod názvom Veľká Čierna - bývalá riadená skládka TKO - Baranová, ako pravdepodobná environmentálna záťaž. Bližšie informácie o možnej rekultivácii by bolo možné získať od mestského úradu v Rajci, keďže mesto Rajec bolo v minulosti prevádzkovateľom tejto skládky. S pozdravom Vengrinová.
Reagovať

register záťaží

29.06.2015

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako sa dá získať výpis z registra environmentálnych záťaží ? Vygeneruje sa po istom postupe nejaký pdf súbor s údajmi alebo to nie je možné?
Reagovať

RE:register záťaží

01.07.2015

Dobry den, ano vypis z REG B je mozne ziskat tak, ze si ho sama vytlacite v pdf formate. Problem je v pripade REG A (pravdepodoben environ.zataze), tieto nie su ore verejnost dostupne V pripade nejasnosti kontaktujte emailovo alena.vengrinova@sazp.sk S pozdravom paluchova
Reagovať

Otázka - jak to mají v jiných státech

19.07.2014

Dobrý den, možná to sem asi úplně nepatří, ale chtěla jsemse zeptat zda nevíte někdo jak mají téma Envi. zátěže zpracované jiné státy EU? Děkuji
Reagovať

RE:Otázka - jak to mají v jiných státech

22.07.2014

Dobrý deň, tematika environmentálnych záťaží je rôzne rozpracovaná v štátoch EU. Aktuálne informácie nájdete v dokumente, ktorý je prístupný na : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30755/1/lbna26376enn.pdf Ďalšie informácie o environmentálnych záťažiach (contaminated lands/sites) je možné získať napr. na stránkach Európskej environmentálnej agentúry, na stránke "Common forum" (http://www.commonforum.eu/) a i. S pozdravom Ďuriančíková
Reagovať

Environmentálna záťaž

27.03.2014

Dobrý deň, pod aké ministerstvo spadá podozrenie o EZ?

RE:Environmentálna záťaž

28.03.2014

Environmentálne záťaže spadajú pod MŽP SR. Kontakty atď. nájdete na adrese: http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze/kontakt. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať