Environmentálne škody


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Poistenie na environment.škodu

21.08.2018

Dobrý deň, chcel by som sa uistiť, či je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu podľa zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd, povinné ak vykonávam len činnosť lekára ? V mojej ambulancii vzniká odpad, jeho vývoz mám však zabezpečený firmou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s odpadmi a myslím si, že na činnosť lekára sa toto povinné poistenie nevzťahuje. Poisťovňa však za zodpovednosť za environm.škodu poisťuje aj lekárov. Ďakujem za odpoveď. MUDr. Hulaj
Reagovať

RE:Poistenie na environment.škodu

24.08.2018

Dobrý deň, ako lekár pri výkone zdravotnej starostlivosti ste pôvodcom odpadu v zmysle § 4 zákona o odpadoch (zák. č.79/2015 Z. z.), nakoľko Vašou činnosťou vzniká odpad. Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd sa v zmysle § 1 ods. 2 písm. b ) vzťahuje na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, čo Vy nevykonávate, teda nie ste povinný zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Zákonom sú stanovené a akceptované okrem poistenia aj iné formy finančného krytia, a to banková záruka a účelovo viazaný účet. Povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa na Vašu činnosť nevzťahuje, teda nie ste povinný poistiť sa. S pozdravom Ing. T. Horňanová, SAŽP
Reagovať

Poistenie ADR

19.02.2016

Prosím o informáciu či ako budúci prepravca ADR som povinný mať poistenie protí znečisteniu ŽP - Enviro poistenie.
Reagovať

RE:Poistenie ADR

23.02.2016

Vážený prevádzkovateľ, ak budete vykonávať činnosť - prepravu nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou podľa Dohody ADR - vzťahuje sa na Vás zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zm. a dopl. n. zákonov, konkrétne § 13 a teda aj povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody podľa tohto zákona. Termín splnenia povinnosti je do 100 dní od vydaného nového povolenia na uvedenú činnosť. Paragraf (§13) bol upravený novelou zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (článok VII. ods. 2 a ods. 3), ktorým sa vyšpecifikovali vyhovujúce spôsoby finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu - poistenie, banková záruka alebo účelovo viazaný účet. Novelou bola zároveň stanovená povinnosť písomne preukázať finančné krytie zodpovednosti príslušnému úradu, ktorým je okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (pre prevádzkovateľov IPKZ je to SIŽP) a každú zmenu bezodkladne taktiež písomne oznámiť. Odporúčané je písomne oznámiť údaje o finančnom krytí zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu a priložiť kópiu zmluvy o poistení, bankovej záruke alebo účelovo viazanom účte. Vytvorená finančná zábezpeka v zmysle objektívnej zodpovednosti je určená v prípade závažného znečistenia alebo poškodenia ŽP (voda, pôda, NATURA2000) na odstránenie, nápravu a uvedenie miesta do pôvodného stavu z vlastných finančných zdrojov prevádzkovateľa – pôvodcu environmentálnej škody. Ing. Horňanová, SAŽP
Reagovať