Environmentálne škody


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Vlčie hory Hlohovec

23.02.2020

Sú skládky Vlčie hory Hlohovec alebo areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec evidovaná ako environmentálna škoda? Kde sa to dá nájsť ?
Reagovať

RE:Vlčie hory Hlohovec

26.02.2020

V areáli skládky Vlčie hory bola OÚ Hlohovec na základe analýz doposiaľ potvrdená bezprostredná hrozba environmentálnej škody na vode a na pôde v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd. V roku 2018 OÚ Hlohovec začal z vlastného podnetu konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia na základe § 4 ods. 3 písm. b) vyššie uvedeného zákona. Následne bol vykonaný podrobný hydrogeologický prieskum a analýza rizika znečisteného územia. Ak výsledky analýz preukážu, že znečistenie je natoľko závažné, že môže ohroziť zdravie ľudí, bude potvrdená environmentálna škoda a OÚ Hlohovec začne konanie o uložení povinnosti vykonať nápravné opatrenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 359/2007 Z. z. Ing. Miroslava Lacková, SAŽP
Reagovať

Finančné krytie EŠ

20.01.2020

Dobrý deň, prosím informáciu, či je niekde uvedené množstvo nebezpečných látok, s ktorými prevádzkovateľ v rámci činnosti nakladá, od ktorého má povinnosť zabezpečiť finančné krytie EŠ. Napr. kaderníctvo, malý autoservis, obchody - napr. drogérie, upratovacie služby sú firmy, ktoré zaobchádzajú s NBL v malých množstvách, musia mať aj oni FK podľa § 1 ods.2 písm. g) bod 1 ? Alebo môžeme uvažovať, že povinnosť mať FK je od množstva, kde je už potrebný vodohospodársky havarijný plán podľa § 39 vodného zákona? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Finančné krytie EŠ

20.01.2020

Dobrý deň, povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody v zmysle §13 zákona č. 359/2007 Z. z. o environmentálnych škodách (ZoEŠ) nie je viazaná na stanovené množstvo nebezpečných chem. látok (NCHL), s ktorými prevádzkovateľ v rámci prevádzkovej činnosti nakladá. Takéto množstvo nestanovuje ani zákon, ani vyhláška. Táto povinnosť prevádzkovateľovi vyplýva z objektívnej zodpovednosti, ktorá sa v zmysle tohto zákona uplatňuje a viaže sa na činnosti prevádzkovateľov uvedené v §1 ods.2 písm. a) až m), medzi ktoré patrí podľa §1 ods.2 písm. g - výroba, používanie, uskladňovanie, spracúvanie, plnenie, uvoľňovanie do životného prostredia a vnútropodniková preprava nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa osobitného predpisu. Pričom výška finančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť, vrátane nákladov na analýzu rizík (pri EŠ na pôde) a nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie spôsobenej environmentálnej škody, a to v rozsahu v akom vznikla. Aj keď prevádzky, ktoré uvádzate, ako napr. - kaderníctvo, malý autoservis, obchody - napr. drogérie, upratovacie služby sú firmy, ktoré používajú NCHL v malých množstvách, možno ich považovať za nízkorizikové, zákon však takéto spoločnosti nerozlišuje a nevylučuje ich spod účinnosti zákona o env. škodách. Podľa zákona za predchádzanie vzniku a za posúdenie env. škody, ak už taká nastala, zodpovedá prevádzkovateľ a takisto za posúdenie rizika* svojej prevádzky. Ak však prevádzkovateľ sám posúdi alebo dá si posúdiť riziko svojej prevádzky voči ohrozeniu podzemných a povrchových vôd v jej okolí, alebo voči ohrozeniu, či poškodeniu chránených živočíchov, rastlín a biotopov v bezprostrednom okolí, prípadne voči zavedeniu rizikových látok do pôdy, pod alebo na povrch pôdy, ak zhodnotí, že žiadna z takýchto situácií z činností jeho prevádzky nastať nemôže, potom ani nemôže spôsobiť environmentálnu škodu a vie to na základe hodnotenie rizík aj preukázať, (napr: nebezpečný odpad odovzdáva oprávnenej osobe, nebezpečné látky má v množstvách, ktoré nepodliehajú povoľovaniu podľa osobitného predpisu, vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky nevykonáva priamo do recipientu a nepotrebuje na to osobitné povolenie, teda možnosť spôsobiť environmentálnu škodu jeho prevádzkou je takmer nulová a vie to dokladovať takýmto posúdením – v ktorom sa preukáže, že environmentálnu škodu spôsobiť nemôže, potom nie je potrebné ani finančné krytia env. škody, keď ju svojou prevádzkou spôsobiť nemôže. * Poznámka: posúdenie rizika je možné podľa metodiky odporúčanej pre hodnotiteľov rizík spolu s online kalkulátorom (výpočet EAI indexu a ďalšie kroky), sú dostupné na Enviroportáli : http://enviskody.enviroportal.sk/Riziko.aspx Metodická príručka, Oravec M., Fic M., (2014): „Systém hodnotenie rizík pre posúdenie environmentálnej škody“ (pdf.) http://enviskody.enviroportal.sk/Kalk/mr.pdf S pozdravom Ing. Horňanová, SAŽP
Reagovať

Poistenie na environment.škodu

21.08.2018

Dobrý deň, chcel by som sa uistiť, či je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu podľa zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd, povinné ak vykonávam len činnosť lekára ? V mojej ambulancii vzniká odpad, jeho vývoz mám však zabezpečený firmou, ktorá má oprávnenie na nakladanie s odpadmi a myslím si, že na činnosť lekára sa toto povinné poistenie nevzťahuje. Poisťovňa však za zodpovednosť za environm.škodu poisťuje aj lekárov. Ďakujem za odpoveď. MUDr. Hulaj
Reagovať

RE:Poistenie na environment.škodu

24.08.2018

Dobrý deň, ako lekár pri výkone zdravotnej starostlivosti ste pôvodcom odpadu v zmysle § 4 zákona o odpadoch (zák. č.79/2015 Z. z.), nakoľko Vašou činnosťou vzniká odpad. Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd sa v zmysle § 1 ods. 2 písm. b ) vzťahuje na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, čo Vy nevykonávate, teda nie ste povinný zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Zákonom sú stanovené a akceptované okrem poistenia aj iné formy finančného krytia, a to banková záruka a účelovo viazaný účet. Povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa na Vašu činnosť nevzťahuje, teda nie ste povinný poistiť sa. S pozdravom Ing. T. Horňanová, SAŽP
Reagovať

Poistenie ADR

19.02.2016

Prosím o informáciu či ako budúci prepravca ADR som povinný mať poistenie protí znečisteniu ŽP - Enviro poistenie.
Reagovať

RE:Poistenie ADR

23.02.2016

Vážený prevádzkovateľ, ak budete vykonávať činnosť - prepravu nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou podľa Dohody ADR - vzťahuje sa na Vás zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zm. a dopl. n. zákonov, konkrétne § 13 a teda aj povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody podľa tohto zákona. Termín splnenia povinnosti je do 100 dní od vydaného nového povolenia na uvedenú činnosť. Paragraf (§13) bol upravený novelou zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (článok VII. ods. 2 a ods. 3), ktorým sa vyšpecifikovali vyhovujúce spôsoby finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu - poistenie, banková záruka alebo účelovo viazaný účet. Novelou bola zároveň stanovená povinnosť písomne preukázať finančné krytie zodpovednosti príslušnému úradu, ktorým je okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (pre prevádzkovateľov IPKZ je to SIŽP) a každú zmenu bezodkladne taktiež písomne oznámiť. Odporúčané je písomne oznámiť údaje o finančnom krytí zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu a priložiť kópiu zmluvy o poistení, bankovej záruke alebo účelovo viazanom účte. Vytvorená finančná zábezpeka v zmysle objektívnej zodpovednosti je určená v prípade závažného znečistenia alebo poškodenia ŽP (voda, pôda, NATURA2000) na odstránenie, nápravu a uvedenie miesta do pôvodného stavu z vlastných finančných zdrojov prevádzkovateľa – pôvodcu environmentálnej škody. Ing. Horňanová, SAŽP
Reagovať