Biota

Ako používať fórum Pýtate sa?


Nový Príspevok

Komentáre

Orezanie stromov

02.05.2019

Dobrý deň, pred našim domom je malý park. Jeden Ing. sem prišiel 06.04. 2019 s motorovou pílou a dva stromy opílil dosť devastačným spôsobom. Z krásneho košatého orecha zostala len tenká palička a z borovice zostal len asi 1,5m kmeň takmer bez konárov a koruny. Rez je neodborný, ani to nie je rez, v podstate napílenie a ulomenie konárov. Stalo sa to už tretí krát /bol si tu zobrať aj vianočný stromček/, obec tvrdí, že pozemok nie je jej a necháva tohto človeka takto konať. Na katastri som si overila, že pozemok je obecný. Už sa riešilo, že na tento pozemok nanosil vrecia s odpadom, ja som mu ich bola vrátiť a on ich nanosil naspäť. Obec stále nekoná a kryje konanie tohto človeka. Ďakujem.
Reagovať

RE:Orezanie stromov

30.09.2019

Dobrý deň, všeobecná povinnosť zdržať sa konania, ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo ničeniu dreviny je zakotvená v § 47 ods. (1) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vykonávacia vyhláška č. 24/2003 Z. z k zákonu definuje pojem "poškodenie drevín". Preto nemožno automaticky každý zásah do dreviny klasifikovať ako poškodenie. Poškodenie dreviny v zmysle § 17 ods. (2) vyhlášky je zásah, čo jeho následkom vystaví drevinu do nebezpečenstva zníženia ekologických a estetických funkcií dreviny; pritom toto zhoršenie stavu musí byť podstatné a zároveň trvalé, teda nie dočasné. Pre poškodenie dreviny musia byť súčasne naplnené všetky znaky, napr. určitým konaním. Napr. opílením konárov musí byť: · znížená ekologická a estetická funkcia dreviny, · zníženie funkcie dreviny musí byť určitej intenzity - podstatné a trvalé, · strata funkcie musí byť vyjadrená po zásahu alebo po určitom čase. Podľa § 17 ods. (5) vyhlášky sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. 4. do 30. 9., najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade rezov produkčných ovocných drevín, alebo v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Podľa § 3 ods. (1) zákona každá fyzická či právnická osoba je povinná chrániť prírodu a krajinu pred poškodzovaním. Poškodzovanie dreviny môže byť priestupkom podľa § 92 ods. (1) písm. v), resp. písm. ze) zákona alebo ako iný správny delikt podľa § 90 ods. (2) písm. b) alebo ods. 3 písm. b) zákona. Konanie o priestupku je v kompetencii Slovenskej inšpekcie ŽP alebo odboru starostlivosti o ŽP príslušného okresného úradu (nie v sídle kraja). S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

výrub stromov

06.01.2019

Dobrý deň, chcem sa spýtať či v prípade výrubu inváznych drevín napríklad Správou mestskej zelene mesta Košíc nemusí síce byť síce povelenie na výrub ale či nemusí byť nejaké iné potvrdenie, posúdenie, súhlas orgánu ktorý fakt potrvdí, že ide o invázne rastliny, lebo už po vykonaní výrubu ja ako obyvateľ to už z pňov, ktoré ostanú po výrube neviem posúdiť, skôr sa o výrube nemám ako dozvedieť. A keď to reklamujem na Správu mestskej zelene odbijú ma len že išlo o invazívne rastliny a žiadne povolenie nepotrebujú. Pripadá mi, že takto môžu vyrúbať čo len chcú bez kontroly. Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:výrub stromov

10.01.2019

Podľa § 7b, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zákona zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V §47, ods. 4 písmeno h) zákona je ustanovené, že súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje na výrub inváznych druhov. Zoznam inváznych druhov drevín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Domnievam sa, že informácie, o ktoré máte záujem, je možné zistiť prostredníctvom podania žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). V § 2 predmetného zákona sú ustanovené povinné osoby na sprístupnenie informácií a v § 14 spôsob a náležitosti podania žiadosti. V prípade dôvodného podozrenia na porušovanie zákona č. 543/2002 Z. z. je možné podať podnet na územné príslušný Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ing. Milan Krištof, Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici
Reagovať

Výrub stromov

23.11.2018

Dobrý deň, odkúpil som pozemok do súkromného vlastníctva a mám na pozemku niekoľko uhynutých stromov a niekoľko ďalšich, ktoré musím odstrániť kvôli budúcej výstavbe domu..Potrebujem k tomu nejaké povolenie alebo na súkromnom pozemku môžem rezať ktoré chcem??
Reagovať

RE:Výrub stromov

04.12.2018

Dobrý deň, vo svojej otázke uvádzate veľmi málo údajov na to, aby ste dostali konkrétnu odpoveď. Odpovedám preto všeobecne. V ods. 3 § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") je ustanovené, že na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub vydáva rozhodnutím orgán ochrany prírody, ktorým je zo zákona obec. Zákon v ods. 4 § 47 zároveň taxatívne vymenováva prípady, pre ktoré sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje. Ak ani po oboznámení sa s uvedenými ustanoveniami vám nebude jasné, ako pri výrube na vašom pozemku postupovať, konzultujte svoj konkrétny problém na obci (orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín). Za výrub drevín orgán ochrany prírody vo svojom rozhodnutí uloží podľa § 48 zákona primeranú náhradnú výsadbu, resp. finančnú náhradu, ak nie je možné náhradnú výsadbu uložiť. " Ing. Milan Krištof, Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici
Reagovať

Výrub stromov

08.10.2018

V našom meste chcú vyrezať 3 ks zdravých stromov. Pričom vecne príslušná vedľajšia (vzdialená 10 km) obec, ktorá na svojej emailovej stránke zverejnila tento výrub. Pričom výrub nezverejnila v meste kde sa má tento vykonať. Takto vydala rozhodnutie o výrube stromov. Z uvedeného dôvodu sme ako občania výrubu stromov nevedeli zamedziť. Moja otázka znie, bol tento postup vecne príslušnej obci zákonný?
Reagovať

RE:Výrub stromov

12.10.2018

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, okrem konaní podľa ods. 8. Z predmetného ustanovenia zákona vyplýva, že túto povinnosť má orgán, ktorý v správnom konaní bude rozhodovať. Ustanovenie nehovorí, že takúto povinnosť má aj obec-žiadateľ o výrub, aj keď by jej to z logiky veci vyplývalo. S pozdravom Ing. M. Krištof, ŠOP SR
Reagovať

výrub na "E" parcele

01.08.2018

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné povoliť výrub drevín na parcele "E-KN" vedenej ako TTP? Vlastník pozemku chce pozemok uviesť do pôvodného stavu, pretože je zarastený náletovými drevinami (cca za 20 - 30 rokov). Tieto ale zasahujú aj na okolité pozemky. Je potrebné parcelu preklasifikovať na C-KN, alebo stačí ak hranice pozemku určí vlastník? Je obec povinná vyzvať vlastníkov susediacich pozemkov, aby sa prihlásili za účastníka konania, alebo stačí ohlásenie začiatku konania na úradnej tabuli?
Reagovať

RE:výrub na "E" parcele

15.08.2018

Výrub drevín rastúcich mimo lesa sa vykonáva v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín (teda aj výrubu) je zo zákona obec (ak si jej kompetencie nevyhradil okresný úrad). Podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) každá žiadosť o výrub musí obsahovať predpísané náležitosti (§17). Patrí k ním, okrem iného, aj identifikácia parcely, určenie miesta výrubu a dokladovanie vlastníctva pozemku, na ktorom sa má výrub uskutočniť. Úplnosť a relevantnosť náležitosti posudzuje obec, ako orgán ochrany prírody, preto je vhodné obrátiť sa s informáciami priamo na príslušný obecný úrad. Súhlas na výrub drevín sa vyžaduje podľa §47 zákona a v odôvodnených prípadoch ho vydáva obec písomným rozhodnutím, pričom musí rešpektovať podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe predmetného zákona. V prípade, ak sa parcela s predmetným TTP nachádza na území patriacom do európskej sústavy chránených území (územie európskeho významu – ÚEV, alebo chránené vtáčie územie – CHVÚ) na činnosť, výrub drevín (chápaný ako plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o predmetné územie) je podľa 28 ods. 4 zákona potrebné vydanie odborného stanoviska okresným úradom v sídle kraja, odborom starostlivosti o životné prostredie (o vydanie odborného stanoviska je potrebné požiadať). Odporúčam preto v predmetnej veci osloviť a informovať o pripravovanom zámere územne príslušné regionálne pracovisko Štátnej ochrany prírody SR podľa katastrálneho územia, v ktorom sa má výrub realizovať a zistiť súvisiace informácie a dohodnúť sa s kompetentným zamestnancom pracoviska vopred na ďalšom postupe. S pozdravom Ing. Milan Krištof, ŠOP SR
Reagovať

Lastovicky

17.07.2018

Dobry den, chcela by som sa opytat, mame novy dom a pod strechou si lastovicky spravili hniezda, cim sa nam zaspini cela fasada domu. Viem, ze nie je dovolene likvidovat lastovicie hniezda, je nejake riesenie, ako im vytvorit nahradne hniezdo/presmerovat na budku alebo podobne? dakujem
Reagovať

RE:Lastovicky

23.07.2018

Dobry den, pravdepodobne pojde o beloritky, ktore si stavaju hniezda na fasade domov pod atikou alebo v rohoch okien. Je to lastovickovity vtak. Pod hniezdo je mozne dat cca 20 cm od spodneho okraja podlozku, ktora bude zachytavat trus. Ked uz zahniezdili, tak nie je mozne hniezdo, vajicka ani mladatka prekladat. Jednak to neumoznuje legislativa a zaroven by rodicia nenasli prelozene hniezdo, vajicka, mladatka a de facto by sa im takto zmarilo hniezdenie. Beloritky nehniezdia v budke. Je mozne im na dome vylozit umele hniezdo na miesto, kde by ich hniezdenie nevadilo. Zaroven umele hniezda maju vletovy otvor spredu a tym je zabezpecene, ze trus nepada na fasadu alebo okno, ale na zem. Podlozku pod hniezdo vam vieme zaslat bezplatne v cene postovneho. Uz si ho potom len umiestnite doma. Beloritka obycajna je vyrazne ubudajuci druh a je plne zavisla od tolerancie ludi, ci im dovolime hniezdit v nasom okoli alebo nie. Ak by sa vsetci rozhodli, ze ich nechcu mat na svojom dome a zhodili by hniezda, tak by tento druh z SR vymizol. Nedokaze hniezdit nikde inde, len a vylucne na ludskych stavbach. Okrem toho je uzitocna, nakolko sa zivi hmyzom. Pekny den. Jan Gugh, SOS/BirdLife Slovensko
Reagovať

Ošetrovanie a zisťovanie zdravotného stavu stromu

06.04.2018

Dobrý deň, prosím o informáciu. Kto sa má starať o stromy nachádzajúce sa na obecnom pozemku. Ako často sa musí robiť kontrola prípadné ošetrenie koruny stromu. Strom je v zlom zdravotnom stave často padajú suché konáre. Vypílenie bolo zamietnuté. Ďakujem
Reagovať

RE:Ošetrovanie a zisťovanie zdravotného stavu stromu

13.04.2018

Dobrý deň, o stromy nachádzajúce sa na obecnom pozemku sa má starať obec (= vlastník, nájomca pozemku). Nie je definovaná frekvencia kontrol/ošetrení drevín. Tu posielam info z príručky k ochrane drevín: Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín: Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať (§ 47 ods. 2 prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia (§ 17 ods. 3 vykonávacej vyhlášky). Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny: Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody (obec, príp. okresný úrad) uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní (§ 47 ods. 2 druhá veta zákona o ochrane prírody). S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

strom lipa malolistá

02.08.2017

Dobrý deň, na našom pozemku v Liptovskom Trnovci na nachádzajú 2 lipy malolisté / vysoké stromy/ *Keďže sme pozemok kúpili, neviem aké sú staré. ŽIaľ minulého roku vedľaší pozemok kúpil nový sused ktorý si postavil dom 2 m od náško pozemku , na ktorom rastú lipy a konáre presahovali ponad jeho dom. Teraz sused robí všetko preto aby sa lipy zpílili, čo my nechceme. Už orezal bez nášho vedomia konáre... Pýtam sa či má na to právo a ako sa môžme brániť ? ďakujem HD
Reagovať

Zaradenie stomov medzi chránené

29.07.2017

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako by bolo možné zaradiť Stupavské platany (jeden z nich bol aj ocenený ako strom roka) medzi chránené - značkou chránených stromov. Ďakujem veľmi za odpoveď.Marianna
Reagovať

vyrub stromov

21.07.2017

Dobry den, prosim o radu. Agaty na susedovom pozemku ohrozuju moj dom. Pred dvoma rokmi jeden suchy agat sa zrutil na nasu strechu. Asi posobenim armady anjelov straznych sa nic nestalo. Odpratavali mi ho hasici, nakolko susedka nebola ochotna spolupracovat. Dali sme ziadost na obecny urad aby aj dalsie 4 agaty, ktore nas ohrozuju dali spilit. Nepochodili sme. Terez su uz stromy tak nahnute, ze je otazka vacsej burky a mam po dome, nedajboze aby nieco horsie. Su to obrovske agaty, nebude staci pozrezavat vetvy co presahuju hranicu. Kam sa mam obratit, aby sa to riesilo. Susedka neda z nicim suhlas. Ako mam ziadat a koho o povolenie spilit susedove stromy. Dakujem
Reagovať

RE:vyrub stromov

27.07.2017

Ak vlastník pozemku, na ktorom rastú dreviny, nedá súhlas s ich výrubom , obec ako orgán ochrany prírody nevydá rozhodnutie (súhlas) na ich výrub v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ak nie je možné vyriešiť vzniknutý problém prostredníctvom zákona o ochrane prírody, je dobré poradiť sa s právnikom, ako ďalej postupovať. Nakoľko domáhanie sa svojich práv súdnou cestou, ustanovené v občianskom zákonníku, je zdĺhavé, odporúčam ešte opätovne navštíviť susedu, na ktorej pozemku rastú rizikové dreviny, logicky a ľudsky vysvetliť možné dôsledky poškodenia stavby nielen pre Vás, ale aj pre susedu samotnú. V prípade pretrvávajúceho nezáujmu susedy dohodnúť sa, právnik môže poradiť, ako pri riešení predmetného problému ďalej postupovať. S pozdravom Ing. Milan Krištof, dendrológ, ŠOP SR
Reagovať

Vyrub stromu

01.06.2017

Pekny den, chccem sa opytat, ako postupovat ked na obecnom pozemku susediaceho s mojim, je suchy orech a pri silnom vetre padaju konare na moj pozemok. Pred troma rokmi som to nahlasil na OU, no nic sa nedeje. Minuly mesiac som podal oficialnu ziadost aby ho vyrubali z dovodu ze ohrozuje moj majetok a stale nic. Dakujem za odpoved.
Reagovať

RE:Vyrub stromu

07.06.2017

Dobrý deň, v závere svojej otázky konštatujete, podanie oficiálnej žiadosti na obecný úrad dotknutej obce. To je prvý zásadný krok, na základe ktorého by sa mal začať problém riešiť. Strom rastie na pozemku obce (vychádzam z konštatovania v otázke), preto podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny vykoná tá obec, ktorú určí územne príslušný okresný úrad, a nie tá obec, na pozemku ktorej sa strom nachádza. Žiadosť bola podaná minulý mesiac. Na vybavenie žiadosti má obec isté lehoty určené v zákone o správnom konaní, ak sú splnené všetky zákonné náležitosti žiadosti. Domnievam sa preto, že teraz je potrebné len trpezlivo čakať na zvolanie konania vo veci. Prípadne je vhodné sa na obci informovať o stave procesu vybavovania žiadosti, ktorú občan podal. Ing. M. Krištof, ŠOP SR
Reagovať

Vyrub stromov

25.01.2017

Dobrý deň chcem sa opýtať ohľadom vyrúbu paletových drevín /topoľ,vrba,agat/. Obhospodarujem pozemok na ktorý vedie prístupová cesta s s odvodňovacia kanálom ale je zarastená, lebo nikto ju min. 15 rokov neudržiaval. Na svoj pozemok chodím cez susedov pozemok ale je to problematické ked on má zasiatu inú plodinu ako ja tak mu ju poškodzujem. Kde mam pytač povolenie o vyrub týchto drevín je to v extraviláne obce. Dakujem za odpoved
Reagovať

RE:Vyrub stromov

06.02.2017

Dobrý deň, súhlas na výrub drevín vydáva orgán ochrany prírody (OP). Tým je zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obec, ak si okresný úrad nevyhradil pôsobnosť obce. Orgán OP pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny postupuje v súlade s § 47 ods. 3 zákona a § 17 ods. 8 až 14 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje v prípadoch uvedených v § 47 ods. 4 zákona. S pozdravom Peter Kapusta, SAŽP

ochrana zvierat

22.12.2016

Dobrý deň žijem na dedine a som drobnochovateľ a nenormálne škody na hydine mi spôsobujú premnožené myšiaky jastraby podla ochranárov ide o chránený. Kladiem si otázku kedy ochranári začnú chrániť alebo zachranovať také typicky slovenské ako je jarabica polná a podobné druhy.
Reagovať

RE:ochrana zvierat

02.01.2017

Dobrý deň, odporúčame Vám kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR (www.sopsr.sk) alebo organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/) a BirdLife Slovensko (http://www.vtaky.sk/). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

vyrub stromu

13.12.2016

dobry den,mam kus mensi problem .pri dome bolo 10ks velkych zdravych smrekov.sused si poziadal na obci o vyrub stromov co mu aj schvalili .my sme napisali odvolanie lebo rozhodnutie bolo schvalene ale nenadobudlo pravoplatnost.bohuzial nase odvolanie nepomohlo ale pravopltnost rozhodnutia nadobudne az 20.12.2016 ale vsetky stromy su uz zrezane.stihli ich zrezat uz 11.12.chceme napisat staznost alebo odvolanie na okresny urad na zivotne prostredie len nevieme ako ....a komu.viete mi poradit ako postupovat.dakujem
Reagovať

RE:vyrub stromu

14.12.2016

Dobrý deň, ako ste napísali, odporúčame Vám písomne (prípadne osobne) sa obrátiť na mestský/obecný úrad, miestne príslušný okresný úrad, odbor ŽP alebo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. S pozdravom P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

červený zonam IUCN

08.11.2016

Dobrý deň, pozerám, že na stránke máte uvedený červený zoznam rastlín a živočíchov ešte z roku 2001. Tento rok mal vyjsť nový zoznam. Chcem sa opýtať či už vyšiel a či je k dispozícii resp. či mi ho viete poslať v elektronickej forme. Ďakujem. Kačalka.
Reagovať

RE:červený zonam IUCN

06.04.2017

Dobrý deň, informácie nájdete na nasledujúcich adresách: ohrozenosť druhov rastlín (http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1224), ohrozenosť druhov živočíchov (http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1204). S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

vyrub stromov

27.09.2016

Dobry den,potrebujem radu ohladne vyrubu stromov na vlastnom pozemku ktory je vedeny ako les a susedi s rodinym domom.Su tam na sadene topole ktore na ktore je mama alergicka. Dakujem za odpoved Marek
Reagovať

RE:vyrub stromov

05.10.2016

Dobrý deň, odporúčame Vám pozrieť si odpovede na otázky podobného charakteru (http://enviroportal.sk/pytate-sa/biota). S pozdravom Mgr. P. Horváthová, SAŽP
Reagovať

Lastovičky

01.06.2016

Chcela by som vedieť ako sa dá postupovať v prípade, že sú v našej dedine lastovičky premnožené. Jeden občan má na starej stodole desiatky hniezd, odmieta ich zhadzovať a preto tu máme celé roje lastovičiek. Je síce krásne ako spievajú, ale hniezda im nestačia len na "stodole" a prechádzajú na rodinné domy v okolí. Nestavajú klasické hniezda ale vytvárajú blatový pás po celej dĺžke steny domu. Keďže väčšina domov má novú fasádu každý proti nim bojuje. Keď blato zaschne (čo je neuveriteľne rýchlo), už sa však nedá umyť, dokonca ani špeciálnymi prípravkami, a ešte sa aj ničí fasáda a vymýva sa farba. Tak sa pýtam, čo treba robiť, alebo na koho sa treba obrátiť????
Reagovať

RE:Lastovičky

18.01.2017

Dobrý deň prajem, pravdepodobne sa jedná o belorítky a nie lastovičky. Zničenie ich hniezd je protizákonne nakoľko sa jedná o chránené živočíchy a aj ich hniezda samotné sú chránené. Ako prevencia proti výstavbe hniezd existuje špeciálny náter, ktorý zabráni belorítkam sa prichytiť na stenu a začať so stavbou hniezda. S pozdravom Obuch Martin
Reagovať

Výrub stromov

13.04.2016

Dobrý deň,chcem sa spýtať kto povoľuje výrub stromov mimo veg.kľudu v obci nakoľko v našej sa veselo rúbe.
Reagovať

RE:RE:Výrub stromov

13.10.2016

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, len pre doplnenie. V tejto veci odporúčate obrátiť sa na Inšpekciu životného prostredia. Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. však štátny dozor vykonáva okrem Inšpekcie tiež Okresný úrad v sídle kraja, Okresný úrad a Obec. Otázkou je či sa teda môžem obrátiť aj na tieto orgány a ak Áno, môžem sa obrátiť na všetky tieto orgány súčasne alebo je niekde stanovený postup ako v týchto veciach postupovať? Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

Chov srnky

29.03.2016

Dobrý deň,obraciam sa na Vás o prosbu -ako mám postupovať,zistiť či je možné v obci medzi rodiným domom chovať srnku, pri mojom plote sused chová už cca 4 roky.Ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:Chov srnky

08.04.2016

Dobrý deň, podľa §22 ods. 2 zákona č. 274/2009 o poľovníctve takýto chov nie je dovolený. Viac informácií Vám poskytne miestne poľovnícke združenie, prípadne Slovenský poľovnícky zväz. S pozdravom Mgr. P. Kapusta, SAŽP
Reagovať

chov papagajov

17.03.2016

Zdravim.Chcem sa spytat,sused chova papagaje na zahrade vo volierach kde ich ma stovky kusov a teraz zacal stavat voliery aj hned na mojom plote kde bude mat dalsie.Je z toho hrozny hluk prach a zapach.Co stym mozem robit?Dakujem.
Reagovať

RE:chov papagajov

23.03.2016

Dobrý deň, obráťte sa so sťažnosťou na príslušný obecný alebo mestský úrad, nakoľko podľa ustanovenia §127 Občianskeho zákonníka (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20160101) sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. S pozdravom Ing. B. Kročková
Reagovať

chraneny strom

24.11.2015

Dobry den, na susednom pozemku, ktory chcu zastavat rastu maklury oranzove. Niektore maklury su na Slovensku chranene, plati to na vsetky alebo mozu tieto padnut za obet vystaby? Dakujem
Reagovať

RE:chraneny strom

03.12.2015

Dobrý deň, v zásade všetky dreviny rastúce mimo lesa podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Na výrub takýchto stromov sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, resp. nevyžaduje, čo závisí najmä od ich lokalizácie, rozmerov alebo upotrebiteľnosti. Podrobnejšie to ustanovuje § 47 zákona, podľa ktorého treba postupovať. Niektoré stromy s mimoriadnym významom môžu byť v zmysle § 49 zákona vyhlásené za chránené stromy. Ich zoznam je uvedený v štátnom zozname (kompetencia SMOPaJ v L. Mikuláši) alebo pre verejnosť aj v katalógu chránených stromov, ktorý sa nachádza aj na stránke http://stromy.enviroportal.sk/stromy.php?lang=sk. Keďže informácie k problematike sú len všeobecného charakteru, nemôžem reagovať inak, len všeobecne. V každom prípade upozorňujem na nutnosť postupovať v uvedenom prípade zákonným spôsobom, aby nedošlo k porušeniu zákona a prípadným následným sankciám. S pozdravom Ing. M. Krištof (SOP SR)
Reagovať

stromy v chodníku

02.09.2015

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na koho sa mám obrátiť ked by som potrebovala odpíliť alebo aspoň nejako okresať ihličnaté stromy ktoré máme pred domov, ked fúka šuchaju stenu múru, ale hlavne sú staré a ich konáre zasahúju chodníky takže musíme chodiť zohnutý ked chceme prechádzať a sú aj uschnuté a hlavne ked napadne sneh nedá sa tadiaľ vôbec chodiť a nemám ani také svetlo v byte a v podstate máme jednu lampu pred domov a zavadzaju aj príchodu svetla a je to na rohu križovatky takže aj autá maju problémy. dakujem za odpoved
Reagovať

RE:stromy v chodníku

19.10.2015

Dobrý deň, odporúčame Vám prečítať si odpovede na otázky Korene stromov a presahujúce stromy. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

Ťažba dreva

22.08.2015

Viete, prosím, špecifikovať, ktorý zákon a aké paragrafy boli porušené, keď po kalamite prebieha zvážanie dreva korytom malého potoka v úseku asi 300 m a či je vôbec takéto konanie protiprávne, prípadne, čo v tejto situácii treba robiť. Ďalej by ma zaujímalo, ako má byť správne označené vyťažené drevo, pripravené na odvoz. Či je presne stanovené, že má byť ociachované alebo len označená kvalita a objem modrou kriedou. Ďakujem.
Reagovať

RE:Ťažba dreva

03.12.2015

Z vášho uvedenia situácie nie je zrejmé, či išlo o spracovanie kalamity na LPF, alebo mimo neho. Pokiaľ ide o výrub drevín mimo LPF, je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, keďže sa predpokladá, že budú spracované i poškodené okolité stojace stromy. Pokiaľ bol vydaný súhlas, mal by v rozhodnutí orgánu ochrany prírody byť špecifikovaný rozsah a podmienky spracovania. Pokiaľ išlo o LPF v zmysle bežného obhospodarovania, nie je potrebný súhlas orgánu OPaK, ale je nutné poznamenať, pokiaľ ide o spracovanie kalamity s rozsahom nad 0,5 ha, jej povinné nahlásenie na pozemkový lesný odbor okresného úradu s miestnou príslušnosťou podľa zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch. V každom prípade, vyrúbané stromy musia byť vyznačené /všetky/ pre prípad kontroly po ťažbe, ociachované /aspoň niektoré/ na kontrolu počas dopravy. Údaje o akosti a objeme nie sú nutné, ale počet prepravovaných kmeňov musí sedieť s počtom na odvoznom lístku. V tomto prípade je podozrenie z porušenia § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v není neskorších predpisov. Rozsah porušenia ochrany prírody je od prípadu k prípadu rozličný. Miestnou obhliadkou by sa mohli potvrdiť porušenia v § 6, § 34, § 35, § 47 a iné priestupky špecifikované § 92 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v není neskorších predpisov. V prípade podozrenia je kontrolným orgánom inšpekcia ŽP, prípadne uvádzané PLO- Oú alebo nižšie zložky ako lesná stráž, príp. stráž OP pokiaľ sa jedná o chránené územie. Je veľmi zložité rozobrať situáciu len na základe takýchto čiastkových údajov, a preto som len zbežne zhrnul zákonné postupy spracovania kalamitnej drevnej hmoty. Pre bližšie rozobratie porušenia súčasnej legislatívy by bolo potrebné vykonať obhliadku lokality a verifikáciu podmienok vo vydaných rozhodnutia, ako i overenie zmluvného vzťahu vykonávateľa činnosti so zadávateľom, a teda obhospodarovateľom. Na to nadväzuje vjazd a státie z vozidlom na územie a pod.S pozdravom J. Škorňa, ŠOP SR
Reagovať

Korene stromov

26.07.2015

Susedia niekedy pred rokmi zasadili blízko môjho plotu ihličnaté stromy. Tieto rokmi vyrástli na mohutné stromy a dnes korene podľa všetkého poškodzujú môj dom. Momentálne sa to prejavuje tým, že rastom koreňov sa dvíha okapovy chodník. Stromy sú vzdialené od môjho domu len cca 2,5 m. Najviac sa obávam, že korene prerazia izoláciu základov a nastane nekonečný problém s vlhkosťou v suteréne. Už niekoľko rokov ich žiadam o odstránenie stromov. Stále dostávam sľub, ale žiadna náprava. Ďakujem za radu Juraj
Reagovať

RE:Korene stromov

13.08.2015

Zo zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je len jedna možnosť, a to požiadať o súhlas na výrub predmetných stromov orgán ochrany prírody, ktorým je zo zákona územne príslušná obec (ak stromy preukázateľne poškodzujú Vašu stavbu). Žiadosť môže podať buď vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú, alebo Vy, jeho sused. Za vybavenie žiadosti sa platí správny poplatok a za vyrúbané dreviny sa ukladá primeraná náhradná výsadba. Ak budete žiadateľom Vy, v žiadosti musí vlastník pozemku na ktorom stromy rastú vyjadriť svoj súhlas a doložiť ho dokladom o vlastníctve. Všetky potrebné informácie k výrubu a k podávaniu žiadosti by ste mali tiež získať na príslušnej obci, ktorá bude rozhodnutie k výrubu vydávať. Ak je iná možnosť ako výrub, alebo sa nepreukáže odôvodnenosť výrubu, orgán OP nemusí súhlas na výrub stromov vydať. V prípade, že sused naďalej nepodnikne kroky k zlepšeniu situácie, zostáva už len upozorniť ho na § 127 občianskeho zákonníka (č. 40/1964 v znení neskorších predpisov). Ak nepochopí nesprávnosť svojho konania, môžete požiadať starostu obce o riešenie problému v občianskom mimosúdnom konaní, ak nepomôže ani to, zostáva už len občianske súdne konanie. V každom prípade máte možnosť problém konzultovať s právnikom. Súvisiace ustanovenia právnych predpisov na úseku ochrany drevín: zákon (§§ 47, 48, 69) a vyhláška č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§17). Ing. Milan Krištof, ŠOP SR
Reagovať

presahujúce stromy

16.07.2015

Pekný deň, prosím Vás o radu. Dom máme postavený na hranici pozemku so susedom, ktorý si hneď v blízkosti zasadil stromy / 1 m od hranice/. Tieto sa takmer opierajú o múr nášho domu. Existuje nejaký predpis alebo zákon, ktorý upravuje minimálnu vzdialenosť sadby stromov od nehnuteľností. Na koho sa môžem obrátiť o radu? Keď sa dom v minulosti staval, bolo možné stavbu posunúť aj na hranicu pozemku. Následky tohto konania si však nesie nová generácia majiteľov nehnuteľnosti. Ďakujem za radu. Jarka
Reagovať

RE:presahujúce stromy

13.08.2015

Vo Vašom prípade prichádzajú zo zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) do úvahy dve možnosti. Ak je to efektívne, stromy sa len orežú v smere od prekážky, aby sa minimalizovali vplyvy na Vašu stavbu. Je však potrebné aby situáciu zhodnotila a rezy vykonala spôsobilá fyzická alebo právnická osoba– arborista. V prípade, že sa stromy orežú neodborne, vlastník by mohol byť stíhaný za poškodzovanie stromov podľa zákona. Druhá možnosť je, ak by rezy nevyriešili vzniknutú situáciu, že sa podľa zákona (§47) podá žiadosť o výrub predmetných stromov (do obvodu kmeňa 40 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou, súhlas na výrub stromov sa podľa zákona nevyžaduje). Žiadosť sa podáva na územne príslušnú obec, ktorá je zo zákona orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín. Ak sú dôvody opodstatnené orgán OP môže vydať súhlas na ich výrub. Za vybavenie žiadosti sa platí správny poplatok a za vyrúbané dreviny sa ukladá primeraná náhradná výsadba. Všetky potrebné informácie, súvisiace s problematikou, by ste mali získať aj na územne príslušnom obecnom úrade. Súvisiace ustanovenia právnych predpisov na úseku ochrany drevín: zákon (§§ 47, 48, 69) a vyhláška č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§17). Ing. Milan Krištof, ŠOP SR
Reagovať

Výrub stromu

15.07.2015

je potrebné žiadať o povolenie výrubu suchého stromu napadnutého hnilobou na pasienkoch?
Reagovať

RE:Výrub stromu

13.08.2015

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) by ste mali požiadať aj o výrub suchého stromu, ak nespĺňa kritéria ustanovenia o bezprostrednom ohrození zdravia, života alebo majetku podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona a § 17 ods. 7 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že rastie na pasienku, je možné sa domnievať, že pravdepodobne nespĺňa kritéria dané v predmetnom ustanovení vyhlášky a vydanie súhlasu na jeho výrub je preto potrebné. Ako to v skutočnosti je, alebo či nie sú iné skutočnosti, na základe ktorých by sa súhlas na výrub nevyžadoval, môže potvrdiť len terénna obhliadka stromu na mieste. Žiadosť sa podáva na územne príslušnú obec, ktorá je zo zákona orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín (ak nie je určené inak). Za vybavenie žiadosti sa platí správny poplatok a za vyrúbané dreviny sa ukladá primeraná náhradná výsadba. Všetky potrebné informácie, súvisiace s problematikou, by ste mali získať aj na územne príslušnom obecnom úrade. Súvisiace ustanovenia právnych predpisov na úseku ochrany drevín: zákon (§ 47, 48, 69) a vyhláška č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§17). Ing. Milan Krištof, ŠOP SR
Reagovať

Pohyb v 4. a 5. stupni a fotenie

04.07.2015

Ak vstúpim pešo na úz. s 4. a 5. st. ochrany, cez ktorý nevedie značený, alebo naučný chodník, zašlapem vegetačný kryt vrátane chránených rastlín. Koreňový systém neporuším a dá sa predpokladať, že ich trvale nepoškodím.. Porušil som Zákon o ochr. pr. a kr? Vyžaduje komerčné fotenie chránených rastlín vo voľnej prírode povolenie? Ďakujem pekne za info
Reagovať

RE:Pohyb v 4. a 5. stupni a fotenie

09.07.2015

Na uzemi 4. a 5. st. ochrany je podla § 15-16 ods. 1a zakona 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny zakazane „pohybovat sa mimo vyznaceneho turistickeho chodnika alebo naucneho chodnika za hranicami zastavaneho uzemia obce (v zmysle § 14 ods.1c). To znamena, ze vstup na taketo uzemia mimo znacenych tras je zakazany, porusuje sa tym zakon. Co sa tyka zaslapavania porastu, vratane chranenych rastlin plati: § 16 ods. 1b spominaneho zakona: „Na uzemi, na ktorom plati piaty stupen ochrany, je zakazane zasiahnut do lesneho porastu a poskodit vegetacny a podny kryt“ a tiez: § 34 ods. 1a: „Chranenu rastlinu je zakazane umyselne trhat, zbierat, rezat, vykopavat alebo nicit v jej prirodzenom areali vo volnej prirode, ...“ § 7 vyhlasky 24/2003 Z. z. k zakonu o ochrane prirody a krajiny: (1) „Zakladom ochrany povodných druhov chranenych rastlin je komplexna ochrana ich biotopu a bezprostredneho okolia. Za bezprostredne okolie rastliny sa povazuje taky priestor, ktory utvara zakladne podmienky na jej existenciu a do ktoreho sa nemoze zasahovat bez toho, aby rastlina na takyto zasah nereagovala.“ (2) Ochrana chranenych rastlin zahrna a) zive jedince a ich vyvinove stadia v prirodnych populaciach ... Teda to, co pisete, je rovnako porusenie zakona o ochrane prirody a krajiny. Na komercne fotenie chranenych rastlin vo volnej prirode nie je potrebne povolenie. Plati vsak spominany zakon, ze na uzemiach od 3. stupna ochrany (vratane) je povolene pohybovat sa len po vyznacenych turistickych chodnikoch alebo naucnych chodnikoch za hranicami zastavaneho uzemia obce. (P. Kapusta, SAZP)
Reagovať

chrobák- roháč

10.06.2015

V našej obci pri Prievidzi, v blízkosti obecnej komunikácie, rastie starý dub a na ňom sa vo vačšom množstve, každoročne v tomto období vyskytujú roháče. Je tento dub chránený? Kedže roháče sú chránené a on je súčasťou ich prirodzeného prostredia je tiež chránený?. Monitoruje na Slovensku niekto výskyt týchto chrobákov?ďakujem
Reagovať

RE:chrobák- roháč

07.07.2015

Dub nie je chranený, ak nie je zaradený do zoznamu chránených stromov Slovenska (http://stromy.enviroportal.sk) a náležite tak aj označený. A to aj napriek tomu, že na ňom žijú chránené druhy živočíchov. Roháč sa monitoruje v rámci komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP SR (http://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasAnimal/Detail/63955?ReturnPage=Stats_AtlasAnimal).
Reagovať

odborné ošetrenie stromov

08.06.2015

Dobrý den, na hranici s našim pozemkom, avšak už na vedlajsej parcele je obrovský dub cca 20m vysoký a obvod kmeňa je cca 3,3m, je akoby zdvojený. Parcela patrí obci.Asi 60-70% koruny stromu zasahuje/je nad naším pozemkom. Sme mladá rodina s detmi a na strome sú viditelné suché konáre, takže mám obavy, aby na nich niečo nespadlo. Chcem požiadať obec o odborné ošetrenie stromu arboristom (aby amaterskymi zásahmi nepoškodili strom, alebo ho nevyrúbali). Neviem však ako sformulovať žiadosť, čo by mala obsahovať žiadosť a ako docieliť, aby sa jednalo skutočne o odborné ošetrenie. Možem sa odvolať na nejaký zákon. Kto posudzuje, či stačí "odpíliť" konár, alebo si už strom vyžaduje odborníka? Obec? ďakujem za odpoveď.
Reagovať

RE:odborné ošetrenie stromov

07.07.2015

Ochranu drevín má v kompetencii obec, okrem toho ide v tomto prípade o ich pozemok. Odporúčame Vám obrátiť sa so žiadosťou o odborné ošetrenie stromu priamo na obec alebo ŠOP SR (http://www.sopsr.sk/web/). S pozdravom Mgr. P. Kapusta
Reagovať

agat biely

19.03.2015

Je chránený agát biely, ktorý ma viac nez 100 rokov?
Reagovať

RE:agat biely

02.04.2015

Osobitne chránené sú len stromy vyhlásené podľa zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny (§ 49 ods. 1) ako „chránené stromy“. Tie sú označené tabuľou so štátnym znakom SR a s nápisom s uvedením príslušného chráneného stromu. Všeobecne však podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť akékoľvek dreviny. Viac informácií nájdete v spomínaných paragrafoch uvedeného zákona. S pozdravom. P. Kapusta, špecialista - biota, OP a LH
Reagovať

Chov rýb

18.06.2014

Dobrý deň, na základe akého povolenia a konania je možné odoberať vodu z potoka na chov rýb v malých nádržiach - do 20 m štvorcových a čo všetko pre to musím splniť. Chcel by som tam v malých nádržiach chovať ryby, prípadne husy a potrebujem k pozemku doviesť prítok z vedlajšieho potoka pomocou rúry, ktorá asi bude musieť viesť cez miestnu komunikáciu. Bude sa jednať o Lišťanský potom blízko obce Sobotište. Ďakujem za každú radu. Martin Švárny
Reagovať

RE:Chov rýb

19.06.2014

Dobrý deň, podľa ods. 2 § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách povolenie na osobitné užívanie vôd (napr. odber povrchových vôd) vydáva orgán štátnej vodnej správy (t. j. okresný úrad) fyzickým osobám a právnickým osobám. Orgán štátnej vodnej správy určí účel, rozsah, čas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva, pričom v povolení na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd určí ich množstvo, prípadne časový interval odberu, a ak odber trvá dlhšie ako jeden rok, môže určiť aj výšku ročného odberu. Podľa § 18 zákona č. 364/2004 Z. z., ktorý je venovaný všeobecnému užívaniu vôd (t. j. odberom a iným použitiam povrchových vôd na uspokojovanie osobných potrieb domácností) povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy nie sú potrebné na zachytávanie povrchovej vody jednoduchými vodnými zariadeniami na jednotlivých nehnuteľnostiach. Pričom podľa ods. 4 § 18 zákona č. 364/2004 Z. z. jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber povrchových vôd alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min. Jednoduchými zariadeniami na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie povrchových vôd v nádržiach s obsahom vody do 5 m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie vôd v nádržiach z povrchového odtoku. V nadväznosti na Vašu otázku Vám preto odporúčame prekonzultovať Vašu požiadavku s miestne príslušným okresným úradom – odbor starostlivosti o životné prostredie a Vašu žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd adresovať na tento úrad. S pozdravom Ing. R. Grófová, SAŽP. 19.6.2014
Reagovať

rastliny

22.05.2014

Mohla by som sa spytat, ci v oblasti, ktora nie je ani len narodnym parkom, mozno zbierat rastliny pre moju osobnu potrebu- caj? Pokial si chcem urobit caj zo sipok, maku, ihlicia? Poradte mi a upozornite ma prosim.
Reagovať

Salamandra škvrnitá

07.04.2014

Dobrý deň, v miestom lese v obci Lovinobaňa prebieha ťažba dreva. V lese žije veľké množstvo Salamandier škvrnitých po celom toku potoka Lovinka les drevorubači znečisťujú zanechávajú tam veľké množstvo odpadu od nafty do motorových píl, fľašky od piva, špaky od cigaretových ohorkov. Našli sme aj BIOLIT proti hmyzu kde zneškodnili celé hniezdo Sršňov Obyčajných. Nákladnými vozidlami zničili pôdu a všade po hore sú rozhádzané konáre narušili celý ekosystém. Myslím si že Ochrana životného prostredia by mala zakročiť a tento problém nejako riešiť. Ale ako viem zase sa to nechá tak a v ťažbe sa bude pokračovať kým sa nezničí posledný živý organizmus v lese. Lukáš Wittlinger - email: wittlingerl@gmail.com
Reagovať

RE:Salamandra škvrnitá

10.04.2014

Dobrý deň, Váš podnet sme postúpili Správa CHKO Cerová vrchovina, ktorá oslovila OU Lučenec, pod ktorý územie spadá, tiež lesný úrad. Po Vašom upresnení lokality pôjdu na ňu pracovníci CHKO spolu s príslušnými úradmi a situáciu budú riešiť. Ďakujeme za podnet. S pozdravom P. Horváthová
Reagovať

vyrub drevin

06.04.2014

dobry den chcem vediet ake dreviny a do akej hrubky je mozne vyrezat pri cisteni luk a pasienok a ake povolenia k takemu su potrebne vyrub bol realizovany v tretom stupni ochrany prirody narodneho parku na sukromnych pozemkoch bez suhlasu vlastnikov a kde sa da taky vyrub nahlasit
Reagovať

RE:vyrub drevin

14.04.2014

Dobry den, Na vyrub drevin v tretom stupni ochrany sa podla zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov vyzaduje suhlas organu ochrany prirody, t.j. obce (ak si okresny urad nevyhradil posobnost obce) na vsetky dreviny. Nelegalny vyrub je mozne nahlasit na uzemne prislusny Inspektorat ZP SIZP, odbor inspekcie ochrany prírody a krajiny ako aj na uzemne prislusny odbor kriminalnej policie PZ.
Reagovať