FAQ

1. Ako postupovať v prípade nájdenia živého poraneného jedinca pod stĺpom elektrického vedenia?    

2. Ako postupovať v prípade nájdenia živého poraneného živočícha?   

3. Ako postupovať v prípade obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín - podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov zaradených v prílohách CITES?   

4. Kde sa môžem obrátiť so sťažnosťou v oblasti ochrany rastlín, živočíchov či biotopov?   

5. Ako postupovať v prípade výrubu alebo naopak ochrany dreviny?

6. Na čo si treba dať pozor pri zbere snežienok?


7. Je povolené na území SR zbierať lesné plody?

8. Našli ste netopiera?

1. Ako postupovať v prípade nájdenia živého poraneného jedinca pod stĺpom elektrického vedenia?
Ak nájdete zraneného jedinca, ihneď kontaktujte orgán ochrany prírody alebo najbližšie pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, ktorá zabezpečuje starostlivosť o choré, poranené a rehabilitované chránené druhy živočíchov aj mimo pracovnej doby a počas dní pracovného pokoja prostredníctvom pracovnej pohotovosti vrátane operatívnych výjazdov v úzkej súčinnosti s linkou tiesňového volania 112. Prípadne kontaktujte mimovládnu organizáciu Ochrana dravcov na Slovensku.
Tlačivo: Protokol o náleze živočícha
Viac informácií: www.sopsr.sk

2. Ako postupovať v prípade nájdenia živého poraneného živočícha? 
Poranené alebo inak hendikepované živočíchy sú umiestňované do chovných a rehabilitačných staníc.
Viac informácií: www.sopsr.sk

3. Ako postupovať v prípade obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín - podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov zaradených v prílohách CITES?  
Obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín je na Slovensku zabezpečený:

 • zákonom NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 672/2006 Z.z. a zákona č. 452/2007 Z. z. a
 • vyhláškou MŽP SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky č. 449/2009 Z. z.

Tlačivá (www.cites.sk):

Viac informácií: www.sizp.sk, www.cites.sk, www.minzp.sk

4. Kde sa môžem obrátiť so sťažnosťou v oblasti ochrany rastlín, živočíchov či biotopov? 
Orgány verejnej správy:

5. Ako postupovať v prípade výrubu alebo naopak ochrany dreviny?
Výrub dreviny

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce). Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Výrub dreviny možno vykonať len:

 • po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a
 • po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Náhradná výsadba
Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Uprednostňujú sa geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy použiť
výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom  vlastníka dotknutého pozemku.

Ochrana dreviny
V prípade, že viete o plánovanom výrube dreviny a nesúhlasíte s ním:

 • zistite čo najviac o dôvodoch výrubu,
 • na výrub drevín v sídlach je nutné mať súhlas na výrub, ktorý vydáva obecný alebo mestský úrad (ako orgán ochrany prírody). Sú však aj isté výnimky (viď vyššie) preto:
  • je potrebné zistiť, či takýto súhlas existuje, pričom informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupní obecný alebo mestský úrad bezodkladne (telefonicky či ústne). Môžete požiadať kópiu rozhodnutia o súhlase, ktorá vám bude sprístupnená ihneď na požiadanie alebo do 8 pracovných dní;
  • ak súhlas na výrub neexistuje, upozornite písomne mestský/obecný úrad, že hrozí poškodenie či zničenie dreviny;
  • ak súhlas existuje, skúste získať jeho kópiu a zistiť, aký bol dôvod na výrub a či nie je možné rozhodnutie zmeniť. Obráťte sa pri tom na úrad, ktorý rozhodnutie vydal, je povinný vás poučiť, čo môžete urobiť na preskúmanie rozhodnutia a akým spôsobom.

V prípade, ak je konanie o výrube v prípravnej fáze, môžete sa zapojiť do rozhodovania o výrube. Konanie vedie obecný alebo mestský úrad, podľa toho, kde drevina rastie. Úrad v konaní preskúma odôvodnenosť výrub, pričom výrub dreviny by mal byť považovaný za krajný spôsob riešenia problému s drevinou.

K žiadosti o výrub musí byť doložený:

 • súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín - bez neho nie je možné vydať súhlas a konanie musí byť zastavené. Platí to aj v prípadoch nevysporiadaných pozemkov či pozemkov s neznámymi vlastníkmi. Tu sa výrub môže vykonávať iba v krajných prípadoch (poškodenie zdravia či majetku). Často o výrub žiada iný subjekt ako vlastník pozemku (napr. správca pozemku, sused a podobne). Vtedy je nutné skontrolovať, či tento subjekt má právo zastupovať vlastníka v otázkach výrubu drevín. Často napr. správca pozemku doloží iba nájomnú zmluvu, na základe ktorej žiada výrub dreviny v mene vlastníka pozemku. Nájomné zmluvy takéto situácie zriedka ošetrujú a správcovia väčšinou konajú nad rámec svojich práv.
 • posudok od odborne spôsobilej osoby o zdravotnom stave dreviny - je to potrebné aj pre určenie spoločenskej hodnoty dreviny a pre rozhodnutie o prípadnom rozsahu náhradnej výsadby.
 • posudky o dôvode na výrub dreviny - záleží od situácie, ktorá je podľa žiadateľa dôvodom na výrub. Ak je napr. udávaným dôvodom zasahovanie do podzemných sietí, nestačí tvrdenie či obhliadka terénu. Posudok musí obsahovať stanovisko správcu podzemnej siete, prípadne ďalšie dokumenty.
 • v špecifických prípadoch (záhrady pri kaštieľoch, pamiatkovo chránené areály a pod.) je nutné doložiť súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a súhlas Pamiatkového úradu SR.

V prípade, že výrub prebieha a máte podozrenie o jeho nelegálnosti:

 • kontaktujte mestskú alebo štátnu políciu (Nelegálnym výrubom dochádza k spáchaniu priestupku alebo trestného činu. Polícia musí vaše podanie prešetriť, urobiť z neho záznam, dokumentáciu.);
 • každý, kto uskutočnňuje výrub dreviny je povinný mať pri sebe rozhodnutie (súhlas) o výrube;
 • drevina musí byť jasne a viditeľne označená.

Pri podozrení nelegálneho výrubu je možné dať podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. 

Zdroj: www.wolf.sk

Viac informácií:

Snežienka je jarná trvalka. Od roku 1999 do roku 2003 bola snežienka jarná na Slovensku vo voľnej prírode chránená. Snežienky sa smú trhať v záhradách, lúkach, lesoch, hájoch a iných oblastiach do 3. stupňa ochrany. V chránených územiach Slovenska s 3. až 5. stupňom ochrany – teda v národných parkoch, prírodných rezerváciách, ako aj iných chránených areáloch je jej zbieranie a rovnako aj zber ďalších rastlín vrátane ich plodov – zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na samotné kvety snežienok. Za ich nezákonné natrhanie hrozí previnilcovi pokuta až do výšky 3 300 eur.

7. Je povolené na území SR zbierať lesné plody?
Zákaz zberu lesných plodov platí predovšetkým v 4. a 5. stupni ochrany, kde je prioritou ochrana rastlín a živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú. Na väčšine územia národných parkov Slovenska je zber týchto lesných plodov zakázaný a v rozpore s ochranou prírody. Výnimkou sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len na vyhradených miestach a pre vlastnú spotrebu. Za porušenie tohto zákazu hrozí previnilcovi pokuta, v blokovom konaní až do výšky zhruba 66 eur, ako aj odobratie nazbieraných lesných plodov. Za porušenie tohto zákazu vo väčšom rozsahu však hrozí pokuta až takmer 3 320 eur.

8. Našli ste netopiera?
Viac informácií: https://netopiere.sk

Spracoval: Mgr. P. Kapusta (otázky číslo 1 až 5), MŽP SR (otázky 6,7), SON (otázka 8)