Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu


Dátum schválenia: 2.7. 2014
Forma: Oznámenie EK (KOM 2014/398)
Dokument na stiahnutie: SK

EK v oznámení Smerom k obehovému hospodárstvu: program nulového odpadu pre Európu (KOM/2014/398) zameriava pozornosť na efektívne využívanie zdrojov. EK o.i. navrhla, aby  členské štáty:

  • vypracovali vnútroštátne  stratégie na predchádzanie tvorby potravinového odpadu a aby  sa snažili zabezpečiť zníženie potravinového odpadu vo výrobe, v maloobchodnom predaji/pri distribúcii, v odvetví stravovania/pohostinstva a hotelierstva, ako aj v domácnostiach do roku 2025 minimálne o 30 %,
  • zaviedli do svojich vnútroštátnych plánov odpadového hospodárstva opatrenia týkajúce sa zberu a recyklácie odpadu obsahujúceho významné množstvo kľúčových surovín.
EK ďalej zvažuje vytvorenie riadneho systému registrov aspoň nebezpečného odpadu vo všetkých členských štátoch. EK zvažuje obmedziť používanie ľahkých plastových tašiek a navrhuje, aby sa od roku 2025 zakázalo skládkovanie plastov.