X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020

Dátum schválenia: 13. 4. 2016
Dokument na stiahnutie: SK

Vláda vo svojom programovom vyhlásení uviedla, že vývojové trendy vonkajšieho prostredia ovplyvnia spoločenský vývoj Slovenska, ktorý bude determinovaný viacerými procesmi sociálneho, ekonomického, environmentálneho a bezpečnostného charakteru. Pre Slovensko rezonujú nasledujúce výzvy:

  • budúce postavenie a vplyv Európskej únie vo svetovom hospodárstve vo väzbe na globálne procesy a súčasne jej schopnosť rešpektovať špecifiká jednotlivých členských štátov v integračnom procese Európskej únie,
  • výsledky Parížskej dohody k zmene prírodných podmienok na konkurenčnú schopnosť odvetví priemyslu, energetiky a dopravy s dosahom na zamestnanosť a environmentálny rozvoj Slovenska,
  • reindustrializácia Európskej únie spojená so zásadnými technologickými zmenami, označovaná ako štvrtá priemyselná revolúcia, ovplyvňujúca štruktúru hospodárstva Slovenskej republiky.

V programovom vyhlásení sa ďalej uvádza, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel. Priemyselná výroba bude naďalej kľúčovým národohospodárskym odvetvím. Dôležitým prvkom spracovateľského priemyslu v roku 2020 bude jeho charakteristická vlastnosť nositeľa a generátora nových technologických zmien, ktoré sú nositeľmi „inteligentnej“ zamestnanosti. Takzvaná eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby bude elementom, ktorý zohrá významnú úlohu v hľadaní rovnováhy hospodárskeho, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja SR. Je nevyhnutné v SR plne rozvinúť princípy a kultúru nového stupňa výrobných vzťahov nazývaných ako PRIEMYSEL 4.0. Východiskom bude už prijatá Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). K naplneniu tohto cieľa prispejú zdroje na zvýšenie inovačnej výkonnosti stredných podnikov prostredníctvom Operačného programu výskum a inovácie. Vláda bude pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding. Okrem univerzitného výskumu je nevyhnutné vytvárať základňu pre priemyselný výskum zvýšením a spružnením inovačnej výkonnosti celého priemyslu v SR.

Vláda bude podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov. V tejto oblasti bude preskúmaná surovinová politika SR s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj hospodárstva SR.