Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Právne predpisy v oblasti ovzdušia

Zákony

 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v oblasti ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Zákony

 • Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti fluórovaných skleníkových plynoch

Zákony

 • Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti obchodovania s emisnými kvótami

Zákony

 • Zákon č. 414/2012 Z. z.  o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Právne predpisy v oblasti ochrany vôd

Zákony

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Nariadenia

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace spoplatňovaním užívania vôd, v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva a obalov

Zákony

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zákony

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

Právne predpisy v oblasti environmentálneho označovania výrobkov

Zákony

 • Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní produktov

Právne predpisy v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Zákony

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Zákony

 • Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Zákony

 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k  6. 8. 2023