Právne predpisy SR

Prehľad právnych predpisov s anotáciou (.pdf, 262 kB)

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ovzdušia

Zákony

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z., 252/2016 Z. z., 315/2017 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky 316/2017 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informá­ciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky 33/2017 Z. z., 197/2018 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z., 367/2015 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky 296/2017 Z. z.
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z. o vydaní výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z.z. k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Zákony

 • Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou fluórovaných skleníkových plynoch

Zákony

 • Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky 382/2016 Z.z.

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou obchodovania s emisnými kvótami

Zákony

 • Zákon č. 414/2012 Z. z.  o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z. z. , ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ochrany vôd

Nariadenia

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení č. 398/2012 Z. z.
 • Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace spoplatňovaním užívania vôd v znení č. r1/c16/2005 Z. z., r1/c206/2005 Z. z., 367/2008 Z. z., 394/2016 Z. z.

Zákony

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 •  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva a obalov

Zákony

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 320/2017 Z.z.

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zákony

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou environmentálneho označovania výrobkov

Zákony

 • Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov v znení vyhlášky 217/2007

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Zákony

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou environmentálneho manažérstva a auditu

Zákony

 • Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou prevencie závažných priemyselných havárií

Zákony

 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 •  

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 9. 9. 2020