Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ovzdušia

Zákony

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., o informá­ciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia, v znení neskorších predpisov
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2011 Z. z. o vydaní výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní vo veciach ochrany ovzdušia
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z.z. k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ochrany ozónovej vrstvy Zeme

Zákony

 • Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou fluórovaných skleníkových plynoch

Zákony

 • Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou obchodovania s emisnými kvótami

Zákony

 • Zákon č. 414/2012 Z. z.  o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou ochrany vôd

Nariadenia

 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace spoplatňovaním užívania vôd, v znení neskorších predpisov

Zákony

 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou odpadového hospodárstva a obalov

Zákony

 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zákony

 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR  č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou environmentálneho označovania výrobkov

Zákony

 • Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní produktov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia

Zákony

 • Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou environmentálneho manažérstva a auditu

Zákony

 • Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Právne predpisy v priemyselnej výrobe súvisiace s problematikou prevencie závažných priemyselných havárií

Zákony

 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k  30. 1. 2022