Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu


Dátum schválenia: 15. 5. 2013
Dokument na stiahnutie: SK

Opatrenia na podporu hospodárskeho rastu sú definované prierezovo a systémovo tak, aby riešili súbežne viacero cieľov, resp. problémov. Vybrané opatrenia v ekonomickej ako aj legislatívnej rovine majú zakomponovaný stimulačný charakter smerom k podnikateľskému sektoru, ktorého synergický efekt (verejný + súkromný záujem) sa môže pozitívne prejaviť pri riešení týchto problémov.
Presadenie odvetvového, resp. sektorového prístupu v spojení s porastovými opatreniami zároveň umožní riešiť aj mnohé prierezové problémy či už v oblasti stavebníctva, dopravy, poľnohospodárstva alebo iných odvetví priemyslu.