Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

Dátum schválenia: 27. 2 .2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 87/2019
Dokument na stiahnutie:

SK (pdf)
EN (pdf)

MŽP SR pripravilo modernú environmentálnu stratégiu ako strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu. Nahrádza tak doteraz platnú Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky z roku 1993.
Envirostratégia 2030 definuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastavuje ciele pre rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsahuje aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa klimatickej zmene budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

Bližšie informácie:
https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/ (MŽP SR)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23592/1 (Úrad Vlády SR)