Preskočit na obsah

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024

Dátum schválenia: 28. 4. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 228/2021
Dokument na stiahnutie: SK
 
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a k Agende 2030 a jej 17 cieľom udržateľného rozvoja. Bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s dôrazom na otvorené vládnutie, transparentnosť a participáciu štátnej správy, podnikateľov, akademickej sféry, samosprávy a občianskej spoločnosti.

Jedným z hlavných strategických cieľov Vlády SR za oblasť pôdohospodárstva je zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a podielu domácich potravín s dôrazom na zodpovedné hospodárenie s pôdou a lesmi. Pôdohospodárstvo musí plniť významné ekologické, ekonomické, sociálne a spoločenské funkcie na národnej úrovni a zároveň nesmie poškodzovať ďalšie ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti.