Operačný program Kvalita životného prostredia (2014)

Dátum schválenia: 28.  10.  2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 a následne schválené Európskou komisiou
Dokument na stiahnutie: SK

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020.
Globálnym cieľom je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Tri základné tematické ciele:

  • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
  • Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika.
  • Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

PRIORITNÁ OS 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ
1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry 
1.4  Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
PRIORITNÁ OS 2: ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov 
PRIORITNÁ OS 4: ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH
4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch.
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.