Preskočit na obsah

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)

Dátum schválenia: 10. 10. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 978/2001
Dokument na stiahnutie: SK
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja bola vypracovaná v rokoch 1999 - 2000 v rámci projektu: ”Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike” odborníkmi z rôznych odvetví a profesií, čím došlo k realizácii uznesenia vlády SR č. 655/1997 o uplatňovaní Agendy 21 v Slovenskej republike.
 
Strategické ciele TUR, ktoré je potrebné v rámci smerovania k vyššie uvedeným dlhodobým prioritám dosiahnuť, sú:
24.  Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia
27.  Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a prírodných katastrof
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.