Preskočit na obsah

Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy (2004)

Dátum schválenia: 1.  12.  2004
Forma: Uznesenie vlády SR č. 1149/2004
Dokument na stiahnutie: SK
 
Predkladaný materiál nadväzuje na Koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bola v roku 2003 schválená uznesením vlády SR. Materiál posudzuje možnosti využívania poľnohospodárskej biomasy pre priame využívanie v poľnohospodárskej výrobe, pričom predkladá návrhy na využitie biomasy pri výrobe elektrickej a tepelnej energie dodávanej do verejných sietí.
 
4.1.1. Program na využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla
Cieľ: Úspora energie z klasických zdrojov na výrobu tepla.
 
4.1.2 Program na využívanie poľnohospodárskej biomasy  ako zdroja energie v sušiarenstve
Cieľ: Znížiť spotrebu energie na sušenie poľnohospodárskych produktov.