Preskočit na obsah

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020 (2013)

Dátum schválenia: 3. 7. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 357/2013
Dokument na stiahnutie: SK
 
Koncepcia vychádza prioritne zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky a programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016. Jej zámerom je podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, kde sa zameriava hlavne na splnenie týchto strategických cieľov:

  • zvýšenie produkčnej výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na úroveň 80 % súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku;
  • zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov;
  • rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, predovšetkým prostredníctvom podpory sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti.