Preskočit na obsah

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)

Dátum schválenia: 21. 2. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 33/2014
Dokument na stiahnutie: SK

Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR vychádza z Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020. Vízia, zámery a ciele tejto koncepcie napĺňajú svojim obsahom programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 a rešpektujú princípy spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 – 2020.

Tento materiál svojim obsahom špecifikuje efektívny komplex nástrojov a opatrení na:
 • zastavenie úbytku poľnohospodárskych pôd;
 • zvýšenie podielu vlastníctva pôdy na celkových aktívach poľnohospodárskych subjektov;
 •  zastavenie ďalšieho prepadu poľnohospodárskej produkcie;
 • rast hrubej živočíšnej produkcie a produkcie špeciálnej rastlinnej výroby;
 • zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva najmä v chove ošípaných, hydiny a hovädzieho dobytka a v ovocinárstve a zeleninárstve;
 • optimalizáciu fungovania trhu s pôdou;
 • zlepšenie spolupráce poľnohospodárskych podnikov pri nákupe vstupov a marketingu svojich produktov;
 • efektívnejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci dotačných titulov;
 • zvýšenie miery reprodukcie pracovných síl a uskutočnenie potrebnej generačnej obmeny;
 • zvýšenie zamestnanosti v sektore poľnohospodárstva na priemernú úroveň EÚ;
 • zvýšenie produktivity práce v poľnohospodárstve na úroveň cca 70 – 80 % priemeru EÚ;
 • zvýšenie úrovne diverzifikácie poľnohospodárskej produkcie a nepoľnohospodárskych aktivít farmárov;
 • zvýšenie majetkového prepojenia prvovýroby s potravinárskym priemyslom;
 • aktiváciu dopytu po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve a potravinárstve a
 • udržateľné obhospodarovanie lesov.