Preskočit na obsah

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)

Dátum schválenia: 31. 8. 2021 
Forma: Uznesenie vlády SR č. 476/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným  cieľom  národného  akčného  plánu  je  prostredníctvom  implementácie prierezových a špecifických  adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

V oblasti udržateľného poľnohospodárstva bol zadefinovaný špecifický cieľ zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania  poľnohospodárskej  krajiny  uplatňovaním  opatrení  zameraných  na  ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.

Pre naplnenie daného cieľa a priorít je úlohou implementovať 6 špecifických opatrení:

  • Opatrenia na zvýšenie retencie vody v pôde
  • Minimalizovanie vodnej a veternej erózie pôdy 
  • Podpora opatrení na ochranu pôdy
  • Adaptácia rastlinnej výroby na zmenené klimatické podmienky
  • Adaptácia živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky
  • Podpora chovu včiel a ochrana opeľovačov