Preskočit na obsah

Akčný plán EÚ: Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy

Dátum schválenia: 6. 4. 2022
Forma: Európska Komisia (COM(2021) 400 final)
Dokument na stiahnutie: SK / EN

Plán predstavuje víziu sveta bez znečistenia a zlučujú sa v ňom všetky prebiehajúce a plánované snahy do integrovanej stratégie, ktorá kladie prevenciu znečisťovania na prvé miesto. Komisia do roku 2025 zhodnotí stupeň vykonávania tohto akčného plánu, pričom bude vychádzať z druhej správy o monitorovaní a výhľade nulového znečisťovania. Zistí, či sú potrebné ďalšie opatrenia na riešenie vzniknutých obáv a preskúma cieľové hodnoty, hlavné iniciatívy a opatrenia, ktoré boli dovtedy stanovené, aby EÚ v tomto desaťročí nastúpila na cestu k nulovému znečisťovaniu, ktoré predstavuje kľúčovú zložku cieľov Európskej zelenej dohody.

Cieľ nulového znečisťovania

Vízia nulového znečisťovania do roku 2050: zdravá planéta pre všetkých

Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy kleslo na úrovne, ktoré sa už nepovažujú za škodlivú pre zdravie a prírodné ekosystémy a ktoré rešpektujú medze, s ktorými sa naša planéta dokáže vyrovnať, vďaka čomu vzniká prostredie bez toxických látok.

Cieľ nulového znečisťovania 17 je prierezový a prispieva k Agende OSN 2030 pre udržateľný rozvoj (18).  Zároveň dopĺňa cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 v súčinnosti s cieľmi v oblasti ekologického a obehového hospodárstva a obnovy biodiverzity. Je neoddeliteľnou súčasťou mnohých iniciatív Európskej zelenej dohody, ako aj iných iniciatív (19) a Komisia ho bude aj naďalej zahŕňať do budúcich politických iniciatív.

Plán má pôsobiť ako kompas pri začleňovaní prevencie znečisťovania do všetkých príslušných politík EÚ a zároveň účinne a primerane maximalizovať synergie, zintenzívniť vykonávanie a identifikovať prípadné medzery alebo kompromisy. Stanovuje kľúčové ciele do roku 2030 na urýchlenie znižovania znečisťovania s cieľom nasmerovať EÚ k vízii zdravej planéty pre všetkých ľudí do roku 2050.

Ciele nulového znečisťovania do roku 2030

Podľa právnych predpisov EÚ, ambícií zelenej dohody a v synergii s ďalšími iniciatívami by malo v EÚ do roku 2030 dôjsť k zníženiu úniku živín, používania chemických pesticídov a s nimi súvisiacich rizík, používania nebezpečnejších pesticídov a predaja antimikrobík pre hospodárske zvieratá a akvakultúru o 50 %.