Indikátory kvality života

Iniciatíva Viac ako HDP predstavuje európsku iniciatívu zameranú na meranie pokroku v meniacom sa svete (KOM/2009/433). Výsledkom iniciatívy sú indikátory kvality života, ktoré sa týkajú rôznych oblasti života. Uvedené indikátory doplňujú tradične používaný ukazovateľ ako mieru hospodárskeho a sociálneho rozvoja - hrubý domáci produkt. Od samého začiatku existencie hrubý domáci produkt nikdy nebol zamýšľaný ako meradlo pokroku a blahobytu. Jeho tvorca Simon Kuznets uviedol, že blaho národa môže byť ťažko odvoditeľné od meraní národného dôchodku.

Európska komisia, Európsky parlament, Rímsky klub, OECD a Svetový fond na ochranu prírody usporiadali v roku 2007 konferenciu pod názvom Viac ako HDP (Beyond GDP), ktorá znamenala začiatok úsilí zameraných na meranie pokroku spoločnosti. Cieľom konferencie bolo zamerať sa na prechod od merania HDP a na vytvorenie konsenzu o tom, aké indikátory by boli najvhodnejšie na meranie pokroku a ako zorganizovať ich celosvetové zavedenie.

Európska komisia zorganizovala v roku 2014 odbornú konferenciu na tému Cesta nad rámec HDP v európskom ekonomickom riadení. Na konferencii boli zhodnotené výsledky vývoja v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou na tému "Viac ako HDP" a prediskutované praktické možnosti politiky pre budúcnosť.
 

Oblasť Indikátory
Materiálne podmienky bývania Príjmy - 4 indikátory
Materiálne podmienky - 4 indikátory
Pracovná alebo hlavná činnosť Kvantita zamestnania - 5 indikátorov
Kvalita zamestnania - 14 indikátorv
Zdravie Zdravotný stav obyvateľstva - 9 indikátorov
Hnacia sila: zdravé a nezdravé správanie - 4 indikátory
Prístup k zdravotnej starostlivosti - 2 indikátory
Vzdelanie Schopnosti a zručnosti - 1 indikátor
Celoživotné vzdelávanie - 1 indikátor
Ekonomická a osobná bezpečnosť Ekonomická bezpečnosť a zraniteľnosť - 2 indikátory
Fyzická a osobná bezpečnosť - 2 indikátory
Riadenie a základné práva Diskriminácia a rovnosť príležitostí - 2 indikátory
Prírodné prostredie a bývanie Znečistenie (vrátane hluku) - 3 indikátory


Databáza Eurostatu v súčasnosti obsahuje 7 oblasti týkajúce sa kvality života, ktoré spolu obsahujú 53 indikátorov. Životné prostredie, pokiaľ sa diskutuje v kontexte udržateľného rozvoja, je rovnako dôležité pre kvalitu života jednotlivcov. Podmienky prostredia ovplyvňujú nielen zdravie a blahobyt ľudí priamo, ale aj nepriamo, a to prostredníctvom nepriaznivých účinkov na ekosystémy a biodiverzitu, alebo ešte drastickejšie a to prírodnými katastrofami alebo priemyselnými haváriami.

Eurostat zverejnil v roku 2015 publikáciu Eurostat na svojej stránke uverejnil pomôcku Kvalita života, v ktorej prezentuje rôzne aspekty ľudského blahobytu rozdelené do 11. tém. v ktorej prezentuje rôzne aspekty ľudského blahobytu. V publikácii sú po prvýkrát zverejnené i subjektívne hodnotenia jednotlivcov a pokrývajú rôzne aspekty kvality života.

Eurostat zverejnil v roku 2017 Záverečnú správu skupiny expertov o ukazovateľoch kvality života. Komplexný rámec indikátorov kvality života by zahŕňal deväť rozmerov: materiálne podmienky bývania,  produktívnu alebo inú hlavnú činnosť, zdravie, vzdelávanie, voľný čas a sociálne interakcie, hospodársku a fyzickú bezpečnosť, riadenie a základné práva, prírodné prostredie, bývanie a celkové životné skúsenosti. Bolo vybraných 17 indikátorov, ktoré pokrývajú všetky oblasti. Správa poskytuje aj informácie o iniciatívach týkajúcich sa ukazovateľov kvality života na národnej a medzinárodnej úrovni.


Zdroje:

Aktualizované: 14. 3. 2019