Preskočit na obsah

Index udržateľnej spoločnosti

Index udržateľnej spoločnosti (Sustainable Society Index) zverejňuje Nadácia trvalo udržateľnej spoločnosti (The Sustainable Society Foundation), ktorá bola založená v roku 2006. Index je zverejňovaný každé dva roky.

Index udržateľnej spoločnosti za rok 2016 bol zostavený z 21 indikátorov, ktoré boli zoradené do 7 oblasti. Uvedené oblasti boli integrované do troch kategórii blahobyt ľudstva, kvalita životného prostredia a ekonomický blahobyt.

Blahobyt ľudstva
Základné potreby Dostatok potravín
Dostatok pitnej vody
Bezpečná sanitácia
Osobný rozvoj a
vzdelanie
Vzdelanie
Zdravé roky života
Rodová rovnosť
Vyvážená spoločnosť Rozdelenie príjmov
Rast populácie
Dobré riadenie
Kvalita životného prostredia
Prírodné zdroje Biodiverzita
Obnoviteľné vodné zdroje
Spotreba
Klíma a energia Spotreba energie
Úspory energie
Obnoviteľné zdroje energie
Skleníkové plyny
Ekonomický blahobyt
Zmena Ekologické poľnohospodárstvo
Úspory
Ekonomika HDP
Zamestnanosť
Verejný dlh


Výsledky v rámci troch kategórii boli agregované na základe geometrického priemeru. Nevyužíva sa aritmetický priemer, nakoľko ponúka možnosť kompenzácie. Nízky výsledok v dosiahnutý v rámci jedného indikátora môže byť kompenzovaný výborným výsledkom v rámci iného indikátora. Vzhľadom na presnejšie výsledky, využíva sa metóda geometrického priemeru. Vzhľadom na nedostatok odborných vedomostí pri metodike bola použitá rovnaká váha pre všetky indikátory. U každého indikátora boli použité príslušné metódy a vzorce pre výpočet. Výsledné hodnotenie krajín v rámci indikátorov a príslušných oblasti je v rozsahu 0 – 10.      

Slovenská republika indikátory indexu udržateľnej spoločnosti v roku 2018

 

 

Kategória ľudského blahobytu obsahuje indikátory dostatok potravín, dostatok pitnej vody, bezpečná sanitácia, vzdelanie, zdravé roky života, rodová rovnosť, rozdelenie príjmov, rast populácie a dobré riadenie. Kategória kvalita životného prostredia obsahuje indikátory biodiverzitu, obnoviteľné vodné zdroje, spotrebu, spotrebu energie, úspory energie, obnoviteľné zdroje energie a skleníkové plyny. Kategória ekonomického blahobytu obsahuje indikátory ekologické poľnohospodárstvo, úspory, HDP, zamestnanosť a verejný dlh.    

Slovenská republika dosiahla v roku 2018 najlepšie hodnotenie v rámci indikátorov potravín, dostatok pitnej vody, bezpečná sanitácia a obnoviteľné vodné zdroje. Najhoršie výsledky dosiahla v rámci indikátorov obnoviteľné zdroje, zamestnanosť a spotreba energie.

Zdroj: SSI Sustainable Society Index (EN)
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 15. 2. 2020