Preskočit na obsah

Index lepšieho života

Iniciatíva OECD za lepší život je výsledkom nového prístupu k problematike merania pokroku spoločnosti a zahŕňa dva hlavné produkty – Index lepšieho života (Better Life Index – BLI) a správy Ako si žijeme (How´s live). Iniciatíva vznikla v roku 2011 a hlavným cieľom iniciatívy je nájsť ďalšie indikátory, ktoré by lepšie vyjadrili ekonomickú,  sociálnu a environmentálnu realitu v krajinách sveta. Iniciatíva predstavuje snahy o netradičné nazeranie na meranie efektívnosti hospodárskeho rastu, nakoľko tradičný ukazovateľ hrubý národný produkt už nepostačuje. Iniciatíva pokrýva 34 krajín OECD, Brazíliu a Rusko. Pripravujú sa podklady na zverejnenie Indexu lepšieho života u krajín Číny, Indie, Indonézie a Južnej Afriky. V rámci každého indikátora je možno samostatne porovnať výsledky u mužov a žien.
 
OECD zadefinovalo dve témy, ktoré sú dôležité pre meranie blahobytu - materiálne podmienky bývania a kvalita života. Uvedené témy sú zaradené do 11 oblasti, ktoré sa týkajú bývania, príjmu, zamestnanosti, občianskej angažovanosti, vzdelania, životného prostredia, občianskej angažovanosti, spoločenských kontaktov, zdravia, spokojnosti so životom, osobnej bezpečnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života. Každá oblasť obsahuje jeden až štyri indikátory. V rámci každej oblasti indikátory majú rovnakú váhu. Pre každý indikátor je možné porovnať údaje týkajúce sa mužov alebo žien. Pre výpočet čiastkového indexu sa používa nasledujúci vzorec:  

Čiastkový index =  aktuálna hodnota – minimálna hodnota
                               maximálna hodnota – minimálna hodnota

V súčasnosti je zverejnených 24 indikátorov. Počíta sa s tým, že každá oblasť bude postupne doplnená ďalšími relevantnými indikátormi.

Téma Oblasť Indikátory
Materiálne
podmienky
bývania
Bývanie Byty bez základného vybavenia
Výdavky na bývanie
Počet osôb na jednu izbu
Príjmy Celkový disponibilný príjem domácnosti
Finančné aktíva domácností
Zamestnanosť Miera zamestnanosti
Dostupnosť zamestnania
Miera dlhodobej nezamestnanosti
Osobné príjmy
Kvalita
života
Občianska angažovanosť Kvalita sociálnych služieb
Vzdelanie Dosiahnuté vzdelanie
Zručnosti študentov
Priemerný počet rokov školskej dochádzky
Životné prostredie Znečistenie ovzdušia
Kvalita vody
Občianska angažovanosť Účasť na príprave zákonov
Volebná účasť
Zdravie Priemerná dĺžka života pri narodení
Spokojnosť so zdravím
Spokojnosť so životom Spokojnosť so životom
Osobná bezpečnosť Miera fyzických napadnutí
Miera vrážd
Zosúladenie rodinného
a pracovného života
Pracovné nadčasy
Čas venovaný osobným záujmom


Užívateľ webovej stránky môže vzájomné porovnávať medzi jednotlivými krajinami OECD z vybraných oblasti kvality života. Návštevník web stránky sám pridelí váhu rôznym kategóriám kvality života a porovnáva s vybranými krajinami. Pri webovej aplikácii každá oblasť má určenú rovnakú váhu. Každý užívateľ pridelí podľa vlastného názoru body od 0 (nie dôležité) až po 5 (veľmi dôležité). Výsledky sú následne konvertované na váhy. Celková suma pre všetky váhy tvorí 100 %. OECD prostredníctvom vlastného Indexu lepšieho života (Your Better Life Index) sa snaží zapojiť občanov do diskusie o meraní blahobytu spoločnosti a umožniť im, aby boli viac informovaní a zapájali sa do procesu tvorby politík.

On-line informácie za Slovenskú republiku: www.oecdbetterlifeindex.org

Interaktívny nástroj Kvalita života podľa regiónov umožňuje porovnanie kvality života medzi jednotlivými regiónmi v krajinách OECD. Porovnanie je možné v deviatich oblastiach týkajúcich sa osobných príjmov, zamestnania, bývania, zdravia, vzdelávania, životného prostredia, bezpečnosti, občianskej angažovanosti a dostupnosťou služieb. Cieľom uvedeného nástroja je poskytnúť obraz o rozdieloch medzi jednotlivými regiónmi v krajinách OECD. Uvedený nástroj je súčasťou iniciatívy OECD Ako si žijeme? Porovnania v rámci SR je možné uskutočniť v rámci štyroch regiónov (Bratislava, západné, stredné a východné Slovensko).
 
Údaje zverejnené na web stránke OECD v rámci Iniciatívy za lepší život pochádzajú z oficiálnych zdrojov OECD, OSN alebo z národných štatistických úradov. Niekoľko údajov pochádza z Gallupovej organizácie, ktorá vykonáva výskum verejnej mienky vo viac ako 140 krajinách sveta.

V októbri 2017 OECD vydala ďalšiu publikáciu Ako si žijeme v Slovenskej republike. V uvedenej publikácii sa OECD bližšie zamerala na dopady rastúcej nerovnosti na detskú populáciu vo svete. V Slovenskej republike je podiel detí žijúcich v domácnosti bez žiadnej zamestnanej dospelej osoby 6,9 %, čo je pod priemerom krajín OECD. Avšak 12,1 % slovenských detí žije v domácnosti s aspoň jedným dlhodobo nezamestnaným rodičom, čo je naopak jeden z najvyšších podielov v OECD. Ďalšia oblasť je venovaná dobrovoľníctvu. OECD poukázala i na regionálne rozdiely v kvalite života v SR. Z hľadiska vzdelania má 96,2 % pracovnej sily aspoň stredoškolské vzdelanie v Bratislavskom kraji, pričom na východnom Slovensku je tento podiel 92 %.

OECD zverejnila v roku 2017 publikáciu Aký je život? V uvedenej publikácii bola zhodnotená situácia v 35 krajinách OECD a v 6 partnerských krajinách za posledných 10 rokov vývoja. Vývoj bol zhodnotený na základe 50 indikátorov, ktoré boli zamerané na  blahobyt.   

Zdroje:

Aktualizované: 14. 3. 2019