Preskočit na obsah

Výroba, dovoz alebo predaj palív

Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá (§ 14 zákon č. 137/2010 Z. z.):

  • smie doviezť, vyrobiť alebo predať len také palivá, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu (§ 3,4 5 a 6 vyhlášky  č. 362/2010 Z. z.),
  • je povinný viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať potrebné informácie prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia a obvodnému úradu životného prostredia (§ 8 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.)