Preskočit na obsah

Výroba, dovoz alebo predaj organické rozpúšťadlá


Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva organické rozpúšťadlá (§ 14 zákona č. 137/2010 Z. z.):

  • je povinný vypracovať technickú dokumentáciu, ktorej náležitosti sú uvedené v § 14 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z.,
  • smie doviezť, vyrobiť alebo predať len také organické rozpúšťadla určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom,
  • je povinný viesť evidenciu o množstvách a kvalite organických rozpúšťadiel a predkladať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok.