Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Výroba, dovoz alebo predaj organické rozpúšťadlá


Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva organické rozpúšťadlá (§ 14 zákona č. 137/2010 Z. z.):

  • je povinný vypracovať technickú dokumentáciu, ktorej náležitosti sú uvedené v § 14 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z.,
  • smie doviezť, vyrobiť alebo predať len také organické rozpúšťadla určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom,
  • je povinný viesť evidenciu o množstvách a kvalite organických rozpúšťadiel a predkladať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok.