Preskočit na obsah

Prevádzka stacionárneho stredného a veľkého zdroja znečisťovania

Podnikateľ, ktorý  prevádzkuje stacionárny stredný a veľký zdroj znečisťovania (§ 15 zákona č. 137/2010 Z. z.):

 • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou (§2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z.) a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného postredia (ObÚŽP) o umiestnení stavieb zdrojov a o ich prevádzkovaní, vrátane ich zmien alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) v integrovanom povolení,
 • je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity podľa vyhlášky č. 356/2010 Z.  z., alebo vyhlášky č. 358/2010 Z. z., emisné limity určené ObÚŽP (§ 17 ods.1 písm. g zákona 137/2010 Z. z.) alebo SIŽP v integrovanom povolení (§8 ods. 2 písm. a) bod. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a monitorovať a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom (§ 4, 5, 6,7, 8 a 9 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.),
 • je povinný v prípade zistenia, že emisné limity (vyhláškya č. 356/2010 Z. z., vyhláška č. 358/2010 Z. z.) boli prekročené, bezodkladne o tom informovať SIŽP a ObÚŽP,
 • je povinný v prípade vykonania diskontinuálneho merania predložiť SIŽP a ObÚŽP správu o oprávnenom meraní bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,
 • je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené ObÚŽP alebo SIŽP,
 • je povinný zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdrojov ustanoveným spôsobom (§ 3 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.) a postupom schváleným ObÚŽP,
 • je povinný predkladať ObÚŽP návrh postupu výpočtu množstva emisií na schválenie pred uvedením zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
 • je povinný oznamovať ObÚŽP každoročne do 15. februára ustanovené informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov (tlačivá NEIS) a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,
 • je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke stacionárnych zdrojov a vykonávať včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám,
 • je povinný zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský úrad životného prostredia (KÚŽP) a ObÚŽP a SIŽP a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko- -organizačných opatrení (vyhláška č. 357/2010 Z. z.); súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,
 • je povinný zabezpečiť automatizované meracie systémy emisií, ak je tak ustanovené (§ 7 ods. 1 vyhlášky č.  363/2010 Z. z.), a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou s podmienkami určenými v súhlase ObÚŽP ( § 17 ods. 1 písm. b, § 18 ods. 1 a 9 zákona č. 137/2010 Z. z.) alebo s podmienkami určenými SIŽP v integrovanom povolení (§ 8 ods. 2 písm. a) bod. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • je povinný zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia oprávnenou osobou, ak ide o zdroje uvedené v prílohe č. 8 časť A a vprílohe č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z., a ak ObÚŽP určí podmienku monitorovania v súhlase (§ 17 a 18 (1) a (9) zákona  č. 137/2010 Z. z.), alebo ak podmienku monitorovania určí integrované povolenie (§ 8 zákona  č. 245/2003 Z. z.), a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými v súhlase alebo v integrovanom povolení,
 • je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
 • je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,
 • je povinný dodržiavať technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania určené v súhlase ObÚŽP (§ 17 a 18 (1) a (9) zákona  č. 137/2010 Z. z.) alebo v integrovanom povolení SIŽP (§ 8 ods. 2 písm. a) bod. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z.)  v znení neskorších predpisov) a následne preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom ( §12 vyhlášky č. 363/2010 Z. z.),
 • je povinný vypracovať na vyzvanie ObÚŽP program znižovania emisií zo zdrojov podľa vyhlášky č. 314/2010 Z. z. alebo vypracovaný program na znižovanie emisií aktualizovať,
 • je povinný dodržiavať určené emisné kvóty,
 • je povinný podrobiť sa preskúmaniu podmienok prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z., ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, a predkladať potrebné podklady,
 • je povinný vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju ObÚŽP do 15. februára nasledujúceho roka; táto správa musí obsahovať zhodnotenie ich prevádzky a porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi,
 • je povinný oznamovať písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom, podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 15 ods. 1písm. b), d), h) a l) zákona  č.137/2010 Z. z.) SIŽP a ObÚŽP a oprávneného merania (§ 15 ods. 1písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z.) ObÚŽP a SHMÚ najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej,
 • je povinný podieľať sa na vyzvanie KÚŽP na vypracovaní programu, integrovaného programu (§ 11 zákona č. 137/2010 Z. z.) a akčného plánu (§ 12 zákona č.  137/2010 Z. z.) a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,
 • je povinný poskytovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (SHMÚ) reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia elektronickou formou v ustanovenom rozsahu a formáte a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií SIŽP a ObÚŽP,
 • je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch ustanoveným spôsobom (vyhláška č. 357/2010 Z. z.) a spôsobom určeným v súhlasoch (§ 17 a 18 (1) a (9) zákona  č. 137/2010 Z. z.) alebo v integrovanom povolení (§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 • je povinný podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku zdroja (§ 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z.) a predkladať ObÚŽP,
 • je povinný dodržiavať ustanovené podmienky prevádzkovania a celkový prevádzkový čas počas mimoriadnych prevádzkových stavov; ak ide o zariadenie na spaľovanie palív s celkovým menovitým príkonom 50 MW a viac, oznámiť do 48 hodín ObÚŽP výpadok alebo poruchu zariadenia na čistenie spalín,
 • je povinný vypracovať (stredný zdroj znečisťovania len na vyzvanie ObÚŽP alebo SIŽP, ak sa schvaľuje súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) v integrovanom povolení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (príloha 2 vyhlášky č. 357/2010 Z. z.) a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie ObÚŽP; v prípade zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú SIŽP,
 • je povinný dať do užívania a prevádzkovať zariadenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky,
 • je povinný splniť všetky požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok (príloha 6 vyhlášky č. 356/2010 Z. z.),
 • je povinný v zariadeniach na spaľovanie palív spaľovať len palivá určené v súhlasoch (§ 17 a 18 (1) a (9) zákona č. 137/2010 Z. z.), alebo v integrovanom povolení (§ 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), alebo ktoré sú uvedené v dokumentácií, ak nie sú určené v súhlasoch alebo integrovanom povolení.