Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Prevádzka malého stacionárneho zdroja znečistenia

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje malý stacionárny zdroj znečisťovania (§ 16 zákona č. 137/2010 Z. z.):

  • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou ( § 17 zákona č. 137/2010 Z. z.),
  • je povinný umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia  (SIŽP) a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
  • je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo SIŽP,
  • je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať ovodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
  • nesmie prekročiť ustanovenú tmavosť dymu.