Preskočit na obsah

Prevádzka malého stacionárneho zdroja znečistenia

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje malý stacionárny zdroj znečisťovania (§ 16 zákona č. 137/2010 Z. z.):

  • je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou ( § 17 zákona č. 137/2010 Z. z.),
  • je povinný umožniť prístup zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia  (SIŽP) a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
  • je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo SIŽP,
  • je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať ovodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
  • nesmie prekročiť ustanovenú tmavosť dymu.