Preskočit na obsah

Povinnosti podnikateľa

Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch, teda takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, zároveň nesmie dôjsť k:

 • riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 • obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
 • nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Podľa  § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, teda pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, povinný:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
 • zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
  • prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na opätovné použitie inému,
  • recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  • zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  • zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak,
 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 • predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého  v ustanovených oblastiach,
 • umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,
 • vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
 • na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

 Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku ustanovených v štvrtej časti zákona o odpadoch. Podstatou rozšírenej zodpovednosti výrobcu je, že výrobca, príp. distribútor vyhradeného výrobku zodpovedá za plnenie stanovených cieľov a limitov pre zber, opätovné použitie, zhodnocovanie a recykláciu  odpadu z vyhradeného výrobku a znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z vyhradeného výrobku, ktorý výrobca, resp. distribútor uviedol na trh v Slovenskej republike.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje len na výrobcov vyhradených výrobkov, akými sú elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.
 

Autorizácia je udelenie oprávnenia

 • podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na:
  • spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
  • zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
  • spracovanie starých vozidiel,
  • spracovanie elektroodpadu,
  • prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
  • prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
 • právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby“),
 • výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Autorizáciu udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR  na každú činnosť samostatným rozhodnutím. Autorizácia sa udeľuje na dobu určitú, najviac na päť rokov; v prípade autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, resp. autorizácie na činnosť tretej osoby tak, aby doba platnosti uplynula k 31. decembru kalendárneho roka.
Podmienky udelenia autorizácie sú stanovené v § 90 zákona o odpadoch. Obsah žiadosti o udelenie autorizácie je špecifikovaný v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Registrácia

Podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona o odpadoch.
Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.
Okresný úrad vykoná registráciu na základe písomného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; podnikateľovi vydá o tom potvrdenie. Okresný úrad zároveň vedie zoznam registrovaných osôb.

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

Podľa § 11 zákona o odpadoch je držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly,  povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému okresnému úradu. V prípade, že program presahuje územný obvod okresného úradu, príslušným orgánom na schválenie programu je okresný úrad v sídle kraja.
Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.
Obsah programu držiteľa polychlórovaných bifenylov je upravený v § 4  vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v prílohe č. 4 k tejto vyhláške
Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov.
 
 
Zoznam právnych predpisov platných na území SR: odpady