Preskočit na obsah

Odpad


Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti odpadov ustanovuje zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírenú zodpovednosť výrobcov,  nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov, nakladanie s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zánik.