Preskočit na obsah

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (2018)

Dátum schválenia: 17.10. 2018
Forma: Uznesenie vlády SR č. 478/2018
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným cieľom aktualizovanej adaptačnej stratégie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti Slovenskej republiky čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ustanovenie inštitucionálneho rámca a koordinačného mechanizmu na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti a sektory považuje aj pôdne prostredie a poľnohospodárstvo.