Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)

Dátum schválenia: 10. 10. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 978/2001
Dokument na stiahnutie: SK

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja bola vypracovaná v rokoch 1999 - 2000 v rámci projektu: ”Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike” odborníkmi z rôznych odvetví a profesií, čím došlo k realizácii uznesenia vlády SR č. 655/1997 o uplatňovaní Agendy 21 v Slovenskej republike.
 
Strategické ciele TUR, ktoré je potrebné v rámci smerovania k vyššie uvedeným dlhodobým prioritám dosiahnuť, sú:
25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia