Preskočit na obsah

Spaľovanie odpadu

Cieľom právnej úpravy týkajúcej sa spaľovania odpadov (§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je prevencia a redukcia negatívnych dopadov spaľovania odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice EÚ 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z protokolov prijatých k Dohovoru o diaľkovom prenose znečisťujúcich látok ovzduším prechádzajúcom hranicami štátov.

 
Právna úprava rozlišuje spaľovanie odpadov:

 

 • v spaľovni odpadov alebo 
 • v zariadení na spoluspaľovanie odpadov.

Spaľovňa odpadov je stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov:
 • oxidáciou alebo zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je:
  • pyrolýza,
  • splyňovanie alebo
  • plazmové procesy,
ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália.
 
Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov je stacionárne zariadenie alebo prenosné zariadenie, ktorého hlavným účelom je:
 • výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako:
  • riadne palivo alebo
  • prídavné palivo alebo
 • v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou odpadov, ako aj inými procesmi tepelného spracovania ako je pyrolýza, splynovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky ktoré pri tomto  spracovaní vznikajú, následne spália;
 • ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov.

Rozsah platnosti požiadaviek na spaľovanie odpadov

Požiadavky na spaľovanie odpadov sa neuplatňujú:

 • ak, ide o výskumné a vývojové zariadenia na testovanie spaľovacích procesov, ak sa spaľuje <  50 t odpadu /rok alebo
 • ak, sa spaľujú výlučne tieto odpady:
  • odpad z nasledujúcej vymenovanej biomasy:
   • rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
   • rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu ak sa teplo využíva,
   • vláknitý odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera, ak sa spaľuje v mieste vzniku,
   • drevný odpad okrem odpadu ktorý obsahuje halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy v dôsledku ošetrenia,
   • korkový odpad,
  • plynné odpady (platia EL podľa konkrétnych technológií),
  • rádioaktívny odpad,
  • telá mŕtvych zvierat (osobitná úprava: časť II písm.E bod 1 Prílohy č.7 vyhl. 410/2012 Z. z.),
  • odpad z nálezísk plynu a ropy a ťažobných ostrovoch.
Ak odpadové plyny získané z pyrolýzou alebo splynovaním odpadu sú vyčistené do takej miery, že pred spaľovaním už nie sú odpadom2)a nemôžu spôsobovať vyššie a iné emisie ako zo spaľovania zemného plynu.
2) Kritéria  pre palivá vyrobené z odpadov na dosiahnutie stavu konca odpadu (druhotné palivá) sú ustanovené vo vyhláške MŽP SR č. 228/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 

Členenie a kategorizácia spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 

Členenie podľa Prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.:
Kat. 5.1 Spaľovne odpadov:

 1. spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou:
 • > 10 t/d  (veľký zdroj),
 • > 0 a súčasne ≤ 10 t/d (stredný zdroj),
 1. spaľujúci iný ako nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou:
 • > 3 t/h  (veľký zdroj),
 • > 0 a súčasne ≤ 3 t/h (stredný zdroj).

Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sa kategorizujú podľa kategórie  predmetnej technológie; ak je spoluspaľovanie súčasťou technológie, ktorej kapacita zodpovedá prahovej kapacite  ustanovenej pre malé zdroje, technológia sa začleňuje ako stredný zdroj.

Spaľovňa odpadov ako prevádzka pod zákonom č. 39/2013 Z. z.

Spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov spadá pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o činnosť:


5.2 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o:

 1. odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou  > 3 t/h,
 2. nebezpečný odpad s kapacitou > 10 t/d.

 

Predmet právnej úpravy Právny predpis, resp. ustanovenie
Definícia:  spaľovňa odpadov § 2 písm. h) zákona o ovzduší
Definícia: zariadenie na spoluspaľovanie odpadov § 2 písm. i) zákona o ovzduší.
 
Vymedzenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov § 2 písm. j) zákona  o ovzduší
Potrebné súhlasy orgánu ochrany ovzdušia   
Súhlas k umiestneniu stavby § 17 ods. 1 písm. a)  zákona o ovzduší
Súhlas k povoleniu stavby spaľovne odpadov a zariadenia na spaľovanie odpadov, zmene stavby  spaľovne odpadov a zariadenia na spaľovanie odpadov § 18 ods. 1 zákona o ovzduší
Súhlas na užívanie § 17 ods. 1 písm. a)  zákona o ovzduší
Preskúmavanie podmienok prevádzky
najmenej 1 x 7 rokov
§ 18  ods. 9  zákona o ovzduší
Povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia § 15 zákona o ovzduší
Požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov § 19 – 23  vyhl. MPŽ SR č. 410/2012 Z. z.
Príloha č. 5 
Uplatňovanie EL, TP a PP § 20 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Požiadavky prevádzkovania pri prekročení  EL a pri poruche § 21 vyhl. č. 410/2012 Z. z., bod 2 časti III vyhl. č. 410/2012 z. z.
Podstatná zmena § 22 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Hodnotenie dodržania EL, TP a PP § 23 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
ŠTP a ŠPP pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov Časť II prílohy č. 5 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
ŠEL do ovzdušia pre spaľovane odpadov Časť III prílohy č. 5 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
ŠEL do ovzdušia pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov Časť IV prílohy č. 5 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
EL do vody Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z.
Požiadavky na monitorovanie emisií do ovzdušia § 10 vyhlášky č. 411/2012 Z. z.
Požiadavky na zabezpečenie rozptylu Príloha č. 9 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovne odpadov  EN:  BREF WI :   http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
CZ:
http://ipkz.enviroportal.sk/bat-dokument.php?doc=28

 

Vysvetlivky:

 • zákon o ovzduší - zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení neskorších predpisov,
 • vyhl. č. 410/2012 Z. z. - vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  v znení  neskorších predpisov,
 • vyhl. č. 411/2012 Z. z. - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia  v ich okolí,
 • EL – emisné limity; ŠEL – špecifické EL,
 • TP – technické požiadavky; ŠTP – špecifické TP,
 • PP – podmienky prevádzkovania; ŠPP – špecifické PP.

Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania
(časť II prílohy č. 5 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Spaľovne odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia plniť tieto špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania:

 • účinnosť spaľovania (obsah TOC vo zvyškovej škváre a popole: strata žíhaním < 3%, alebo spáliteľný podiel < 5%),
 • teplotu (850°C resp. 1100 °C, ak ide o odpad s obsahom chlóru 1% a viac) počas zdržnej doby najmenej 2 sekundy,
 • prídavný horák,
 • automatický systém na odstavenie prísunu odpadu,
 • požiadavky na manipuláciu a medziskladovanie odpadov.

Vo vymedzených prípadoch (bod 9 časti II prílohy č. 5 vyhl. č. 410/2012 Z. z.) možno určiť iné podmienky prevádzkovania.

Špecifické emisné limity

(Príloha č. 5 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Emisné limity do ovzdušia sú ustanovené pre tieto znečisťujúce látky:

 • tuhé znečisťujúce látky (TZL), SO2,NOx, TOC, HCl, HF, CO,
 • ťažké kovy (Tl+Cd,Hg,Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V),
 • polychlorované dibenzodioxíny a polychlorované dibenzofurány (PCDD+PCDF).

Osobitne sú ustanovené EL, ktoré musia byť zabezpečené aj počas prekročenia EL alebo  pri poruche.
ŠEL pre spaľovne odpadov: časť III prílohy č. 5.
ŠEL pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sú určené:
a)  osobitne  (pre cementárne, alebo pre vybrané ZL  všetkých techn. ) v  časti IV prílohy č. 5:
b)  podľa vzťahu v bode 1 časti IV prílohy č. 5 (pričom C proc  sú určené pre zariadenia na spaľovanie palív)
c)  pre spaľovne odpadov podľa časti III prílohy č. 5  vyhl. č. 410/2012 Z. z., ak sa v zariadení na spoluspaľovanie odpadov:
1. získa viac ako 40 % tepla  zo spaľovania  nebezpečných odpadov alebo
2. spaľuje  neupravený zmesový komunálny odpad.

Zoznam spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a správy o prevádzke a kontrole  zariadenia

Podľa § 15 ods. 1 písm. p) zákona o ovzduší musia prevádzkovatelia spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou ≥ 2 t/hod vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole tohto zariadenia a predložiť ju Okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roka. Táto správa musí minimálne obsahovať zhodnotenie prevádzky a porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi.
 
Podľa § príslušné orgány OÚ zverejňujú do 31. mája nasledujúceho roka (v spolupráci so SAŽP na ww.enviroportal.sk):

 • správy  o prevádzke spaľovní odpadov a
 • zoznamy spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou < 2 t/h.

Zoznamy spaľovní odpadov, ako aj správy o prevádzke spaľovní odpadov sú zverejnené podľa rokov:

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizácia: 19. 1. 2022