Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia


Na základe §10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vypracuje okresný úrad v sídle kraja v aglomeráciách alebo v zónach po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľom zdroja, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi program na zlepšenie kvality ovzdušia, ak sú limitné alebo cieľové hodnoty prekračované pre jednu znečisťujúcu látku, resp. integrovaný program ak sú limitné alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac ako jednu znečisťujúcu látku.
 
Okresný úrad v sídle kraja
 
a) v programe alebo integrovanom programe určí:
 1. merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo,
 2. v oblastiach, v ktorých sú úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, nákladovo efektívne opatrenia na ich dosiahnutie, ak sú uskutočniteľné,
 
b) môže do programu alebo integrovaného programu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch a aj osobitné opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí,
 
c) preskúma program alebo integrovaný program každé tri roky; ak je potrebné prijať ďalšie alebo iné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v danej oblasti, aktualizuje ho.
 
Okresný úrad v sídle kraja je povinný zverejniť návrh programu v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia, ktorá má právo podať písomné pripomienky úradu v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný.
 
Okresný úrad v sídle kraja je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.
 
Okresný úrad v sídle kraja vydáva program jeho zverejnením na svojom webovom sídle. Súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch prijatia programu a informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave.
 
Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Banská Bystrica ( 2,4 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota ( 2,5 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie obcí Hnúšťa, Brádno - miestna časť, Hačava - miestna časť, Likier - miestna časť, Polom - miestna časť, Rimavské Brezovo, Tisovec, Rimavská Píla - miestna časť ( 2,3 MB)
 • Poznámka: Územie mesta Žiar nad Hronom a obce Ladomerská Vieska oblasť zrušená v roku 2012 (toto územie už nie oblasťou riadenia kvality ovzdušia ORKO)
 
Košický kraj
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Košice, územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida ( 5,7 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Krompachy ( 4,2 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Strážske ( 3,5 MB)
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Senica ( 3,7 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Trnavy ( 2,3 MB)
Žilinský kraj