Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Na základe §11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vypracuje okresný  úrad životného prostredia v sídle kraja vo vymedzených oblastiach riadenia kvality po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľom zdroja, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi program na zlepšenie kvality ovzdušia, ak sú limitné alebo cieľové hodnoty prekračované pre jednu znečisťujúcu látku, resp. integrovaný program ak sú limitné alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac ako jednu znečisťujúcu látku.

Oblasť riadenia kvality ovzdušia:

 • Územie hl. mesta SR Bratislava
 • Územie mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida
 • Územie mesta Banská Bystrica
 • Územie mesta Hnúšťa a miestnych častí­ Brádno, Hačava, Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo
 • Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota
 • Územie mesta Krompachy
 • Územie mesta Strážske
 • Územie mesta Nitra
 • Územia mesta Humenné a obce Jasenov - oblasť zrušená v roku 2007
 • Územie mesta Poprad - oblasť zrušená v roku 2007
 • Územia mesta Prešov a obce Ľubotice
 • Územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec
 • Územie okresu Prievidza
 • Územie mesta Trenčín
 • Územie mesta Senica
 • Územie mesta Trnava
 • Územie mesta Martin
 • Územie mesta Ružomberok
 • Územie mesta Žilina
 • Územie mesta Malacky

Program na zlepšenie kvality ovzdušia obsahuje informácie týkajúce sa:

 • lokalizácie nadmerného znečistenia ovzdušia,
 • všeobecnej informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,
 • orgánov a osôb zodpovedných za realizáciu a vykonávanie programu,
 • povahy a hodnotenia znečistenia ovzdušia,
 • charakteristiky znečistenia ovzdušia,
 • analýzy situácie,
 • opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Okresný úrad (ďalej úrad) v sídle kraja je povinný zverejniť návrh programu v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia, ktorá má právo podať písomné pripomienky úradu v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný.

Úrad je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susediacich štátov.


Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

Bratislavský kraj

Banskobystrický kraj

 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Banská Bystrica ( 2,4 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota ( 2,5 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie obcí Hnúšťa, Brádno - miestna časť, Hačava - miestna časť, Likier - miestna časť, Polom - miestna časť, Rimavské Brezovo, Tisovec, Rimavská Píla - miestna časť ( 2,3 MB)
 • Poznámka: Územie mesta Žiar nad Hronom a obce Ladomerská Vieska oblasť zrušená v roku 2012 (toto územie už nie oblasťou riadenia kvality ovzdušia ORKO)
 
Košický kraj
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Košice, územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida ( 5,7 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Krompachy ( 4,2 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Strážske ( 3,5 MB)

Prešovský kraj

Nitriansky kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Senica ( 3,7 MB)
 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Trnavy ( 2,3 MB)

Žilinský kraj