Preskočit na obsah

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

Prchavé organické zlúčeniny (angl. volutile organic compounds: VOC) patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok (ZL), ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. Významným zdrojom emisií VOC sú zariadenia a činnosti, kde sa pri technologických operáciách používajú organické rozpúšťadlá. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a v súlade s protokolmi prijatými k Dohovoru o diaľkovom znečistení ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Prchavá organická zlúčenina je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu.

Organické rozpúšťadlo je prchavá organická zlúčenina, ktorá samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, aby prechádzala chemickou zmenou rozpúšťa suroviny, výrobky alebo odpadové látky alebo sa používa ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok, ako rozpúšťadlo, disperzné médium, prostriedok na úpravu viskozity alebo na úpravu povrchového napätia, zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok.

Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá sa vymedzuje ako súhrn všetkých častí a súčastí zdroja, v ktorých sa 
vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v zozname podľa prílohy č. 6 prvej časti vrátane všetkých 
pridružených činností, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na 
emisie. Zoznam činností používajúcich organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú požiadavky je uvedený v I časti prílohy č. 6 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.