Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

Prchavé organické zlúčeniny (angl. volutile organic compounds: VOC) patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok (ZL), ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón. Významným zdrojom emisií VOC sú zariadenia a činnosti, kde sa pri technologických operáciách používajú organické rozpúšťadlá. Slovenská právna úprava je transpozíciou smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách a v súlade s protokolmi prijatými k Dohovoru o diaľkovom znečistení ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.

Prchavou organickou zlúčeninou je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia  vrátane frakcií kreozotu.

Organickým rozpúšťadlom je prchavá organická zlúčenina, ktorá samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, aby prechádzala chemickou zmenou rozpúšťa suroviny, výrobky alebo odpadové látky alebo sa používa ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok, ako rozpúšťadlo, disperzné médium, prostriedok na úpravu viskozity alebo na úpravu povrchového napätia, zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok.

Zariadením používajúcim organické rozpúšťadlá je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností, ktorých zoznam je uvedený prílohe č. a všetky ostatné priamo pridružené činnosti, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na emisie. Zoznam činností používajúcich organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú požiadavky je uvedený v I časti  prílohy č. 6  vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

 

P. číslo Činnosť
I Polygrafia
Ia  - tepelný rotačný ofset
Ib  - publikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače
Ic  - ostatné rotačné hĺbkotlače 
Id  - flexografia
Ie  - rotačná sieťotlač na textil, kartón a lepenku 
If  - lakovanie a lepenie
Ig  - laminovanie
II Odmasťovanie a čistenie povrchov
IIa  - s obsahom VOC  podľa § 26 ods. 1
IIb  - s obsahom VOC  iných ako podľa § 26 ods. 1
III Chemické čistenie odevov
IV Nanášanie náterov 
IVa  - na kovy, plasty, textil, tkaniny, fólie, papier 
IVb  - na drevené povrchy
IVc  - na kožu
V Nanášanie náterov na cestné vozidlá
Va  - priemyselná výroba automobilov s prahovou spotrebou organických   rozpúšťadiel ≥ 15 t/rok
Vb  - povrchová úprava cestných vozidiel (okrem činností Va  a Vc)
Vc  - autoopravárenstvo
VI Nanášanie náterov  na navíjané pásy z kovových materiálov
VII Povrchová úprava navíjaných drôtov
VIII Nanášanie lepidla
IX Výroba obuvi
X Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel
XI Výroba farmaceutických produktov
XII Výroba a spracovanie gumy
XIII Extrakcia rastlinných olejov, živočíšnych tukov a  rafinácia rastlinných  olejov
XIV Impregnácia dreva
XV Laminovanie dreva a plastov


 

Predmet právnej úpravy Ustanovenie právneho predpisu
Zoznam činností I. časť prílohy č. 6  vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Definície, pojmy, základné ustanovenia   § 24 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia  § 17 ods. 1 zákona o ovzduší
Povinnosti prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja  § 15 ods. 1 zákona o ovzduší
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja  § 16 ods. 1 zákona o ovzduší
Požiadavky  na zariadenia používajúce OR  § 24 - 29 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Príloha č. 6
Uplatňovanie EL, TP a PP  pre zariadenia používajúce OR § 25 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Prahové hodnoty OR, ŠEL, ŠTP a ŠPP pre zariadenia používajúce OR  IV. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
OR s označením s označením rizika OR  § 26 ods. 1 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
požiadavky § 26 ods. 2 - 3 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
ŠEL a ŠTP a ŠPP III. časť  prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Podstatná zmena zariadenia § 27 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Hodnotenie dodržania EL  § 29 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Redukčný plán  V. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Bilancia OR § 28 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
VI. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Monitorovanie  emisií  § 11 vyhl. č. 411/2012 Z. z.

Vysvetlivky:

 • zákon o ovzduší - zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 410/2012 Z. z. - vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  v znení  neskorších predpisov
 • vyhl. č. 411/2012 Z. z. - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia  v ich okolí
 • OR – organické rozpúšťadlo
 • EL – emisné limity; ŠEL – špecifické EL
 • TP – technické požiadavky; ŠTP – špecifické TP
 • PP – podmienky prevádzkovania; ŠPP – špecifické PP

Emisné limity pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá  sú ustanovené podľa prahovej spotreby rozpúšťadla a uplatňujú sa pre stredné a veľké zdroje. Platia buď ako emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo ako emisné limity pre celkové emisie.

Prevádzkovateľ môže nahradiť uplatňovanie emisných limitov uplatňovaním redukčného plánu. Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje znížiť emisie v takej miere, ktorou by sa dosiahlo uplatnením emisných limitov. Na tento účel sa vypočítajú cieľové emisie. Redukčný plán sa považuje za splnený, ak skutočné množstvo vypustených emisií zistené ročnou bilanciou je nižšie alebo rovné  hodnote cieľových emisií.

Výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne emisie možno povoliť v prípade, ak z hľadiska a technických a ekonomických možností nie je možné dosiahnuť emisný limit pre fugitívne emisie a nehrozí významné riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia.

Výnimku pre činnosti, pri ktorých nie je  možné odvádzať emisie VOC za riadených podmienok (bez odsávania a čistenia odpadových plynov). Aj v takomto prípade je potrebné hľadať iné možnosti obmedzovania emisií ako napr. použitie vodou riediteľných náterových látok. Ak technicky a ekonomicky nie je možné zabezpečiť znižovanie emisií VOC plnením redukčného plánu, je potrebné preukázať, že ide o najlepšiu dostupnú techniku – viď definícia v zákone o ovzduší; t.j. či predmetný systém nanášania náterov sa bežne vo svete prevádzkuje bez odsávania a čistenia odpadových plynov.

Množstvo emisií VOC sa preukazuje ročne  na základe bilancie organických rozpúšťadiel.

Niektoré VOC, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými (rizikovými) vlastnosťami,  treba výrazne obmedziť, resp. úplne ich nahradiť alebo vylúčiť z použitia ako zložiek rozpúšťadiel a určiť prísne EL. Látky alebo zmesi s označením rizika, ktoré sa používajú v zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá,  sa členia:

 1. látky a zmesi, ktorých obsah je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu podľa osobitného predpisu1) je priradené alebo ktoré treba označiť výstražným upozornením H340,H350,H350i, H360D alebo H360F,
 2. halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým  je priradené alebo ktoré treba označiť výstražným upozornením H341 alebo H351.

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.1907/2006.

Údaje o rizikových látkach vrátane klasifikácie podľa výstražných upozornení sú uvádzané v karte bezpečnostných údajov, ktorú je pre každú nebezpečnú látku alebo nebezpečný prípravok povinný vyhotoviť podnikateľ, ktorý ich uvádza na trh (§ 27 zákona č.163/2002 Z. z.).

Osobitné požiadavky na zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré sú začlenené medzi látky alebo zmesi s obsahom rizikových látok

 • Rizikové látky je potrebné nahradiť čo v najkratšom čase a najväčšom rozsahu menej škodlivými látkami. Možnosti uplatnenia náhrad pre činnosti používajúce rizikové látky sú uvedené ďalej.
 • Ak je to technicky a ekonomicky možné, musia sa tieto látky odvádzať do ovzdušia za riadených podmienok.
 • Emisné limity sú pre tieto látky ustanovené osobitne pre kategóriu látok podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), bez ohľadu o akú činnosť ide. Platia nezávisle na uplatňovaní redukčného plánu a  preukazujú sa ako súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín.
 • Ak sa v jednom zariadení vykonáva viac činností, dodržiavanie EL pre tieto látky sa musí zabezpečiť v každom prípade pre každú činnosť zvlášť.

Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá ako prevádzka  pod zákonom č. 39/2013 Z. z.
Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá spadá pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o činnosť:


 • 6.7 povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, farbenie alebo impregnácia s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla > 150 kg/h alebo 200 t/rok.

Odporúčania na náhrady a obmedzenia prchavých organických zlúčenín pre činnosti podľa smernice 1999/13/ES
Činnosť Link na webové sídlo
Odporúčania EK Iné dokumenty
Úvod, všeobecne ku všetkým sektorom EU všeobecne_ úvod (, 2,4 MB, EN) Documents relevant to all sectors or those of general interest not related to a specific sector [EN]
Tepelná ofsetová rotačná tlač EC Heatset web offset (, 3,2 MB, EN) Heatset web offset printing [EN]
Publikačná rotačná hĺbkotlač EC Publication rotagravure (, 129 kB, EN) Publication rotogravure  [EN]
 
Rotačná hĺbkotlač
Flexografia
Rotačná sieťotlač,
Nanášanie lakov a lepidiel ako činnosť spojená s tlačou,
Laminovanie spojené s tlačou
EC Other rotogravure, flexography,rotary screen printing (, 580 kB, EN) Other rotogravure, flexography, rotary screen printing, laminating or varnishing units, screen printing on textile/cardboard [EN]
 
Odmasťovanie a čistenie povrchov EC Surface cleaning R40, R 45, R 46... (, 270 kB, EN) Surface cleaning using substances with R40, R45, R46, R49, R60, R61 or R68 [EN]
Other surface cleaning [EN]
Výroba nových automobilov So spotrebou <15 t /rok a následná povrchová úprava vozidiel EC Vehicle refinishing and vehicle coating (, 193 kB) Vehicle coating and vehicle refinishing [EN]
Nanášanie náterov v automobilovom priemysle výroba nových automobilov EC Vehicle coating - automotive industry (, 144 kB, EN) Vehicle coating and vehicle refinishing [EN]
Natieranie kovových pásov a zvitkov EC Coil coating (, 181 kB, EN) Coil coating [EN]
Nanášanie náterov na ostatné kovové predmety EC Other metal coating (, 204 kB, EN) Other coating, including metal, plastic, textile, fabric, film and paper coating [EN]
Nanášanie náterov na plasty, textil, tkaniny, film a papier EC Other coating including plastic,textile,farbic... (, 148 kB, EN) Other coating, including metal, plastic, textile, fabric, film and paper coating [EN]
Povrchová úprava drôtov EC Winding wire coating (, 240 kB, EN) Winding wire coating [EN]
Nanášanie náterov na drevené povrchy EC Coating of wooden surfaces (, 162 kB, EN) EC Coating of wooden surfaces [EN]
Chemické čistenie EC Dry cleaning (, 122 kB, EN) Dry cleaning [EN]
Impregnácia dreva EC Wood impregnation (, 194 kB, EN) Wood impregnation [EN]
Nanášanie náterov na kožu EC Coating of leather (, 231 kB, EN) Coating of leather [EN]
Výroba obuvi EC Footwear manufacture (, 298 kB, EN) Footwear manufacture [EN]
Laminovanie dreva a plastov EC Wood and plastic lamination (, 100 kB, EN) Wood and plastic lamination [EN]
Nanášanie lepidla EC Adhesive coating (, 200 kB, EN) Adhesive coating [EN]
Výroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel EC Manufacture of coating preparations,varnishes,inks and adhesives (, 383 kB, EN) Manufacture of coating preparations,varnishes,inks and adhesives [EN]
Výroba a spracovanie gumy EC Rubber conversion (, 161 kB, EN) Rubber conversion [EN]
Extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov EC Vegetable oil & animal fat (, 178 kB, EN) Vegetable oil & animal fat extraction and vegetable oil refining activities [EN]
Výroba farmaceutických výrobkov EC Manufacturing of pharmaceutical products (, 209 kB, EN) Manufacturing of pharmaceutical products [EN]

Stiahnite si: Zoznam zariadení, ktoré vykonávajú činnosti vo vyššie uvedenej v tabuľke ( , 163 kB)