Stratégia pre redukciu látok PM10

Dátum schválenia: 11. 2. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 77/ 2013
Dokument na stiahnutie: SK
 
Takmer polovica Európanov (49 %) vrátane občanov SR žije v oblastiach, kde sa ciele Európskej únie týkajúce sa kvality ovzdušia nedosiahli. Je potrebné prijať účinné opatrenia hlavne pre redukciu častíc tuhých znečisťujúcich látok PM10  v ovzduší. Cieľom predkladanej stratégie a hlavne prijatých opatrení je dosiahnuť a udržať dobrú kvalitu ovzdušia na celom území Slovenskej republiky, t.j. takú kvalitu ovzdušia, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie.
 
Hlavným dôvodom vypracovania stratégie je prekračovanie  legislatívne stanovených limitných hodnôt imisií častíc PM10 najmä v oblastiach s vysokou hustotou obyvateľstva, t. j. v mestách a obciach prevažne v zimnom období. Slovensko, tak ako rad ďalších  európskych krajín  je v procese infringementu vzhľadom k tomu, že neplní  požiadavky Smernice  Európskeho Parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe.
 
Bližšie informácie: www.rokovania.sk