Prechodný národný program Slovenskej republiky pre vybrané veľké spaľovacie zariadenia podľa článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Dátum schválenia: 11.  2.  2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 78/ 2013
Dokument na stiahnutie: SK
 
Prechodný národný program Slovenskej republiky bol vypracovaný v súlade s požiadavkami článku 32 smernice o priemyselných emisiách a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách.

Navrhnutý prechodný program Slovenskej republiky pre veľké spaľovacie zariadenia umožní vytvoriť podmienky pre nákladovo efektívny postupný prechod na prísnejšie požiadavky smernice o priemyselných emisiách.

Spolu je do programu zaradených 9 spaľovacích zariadení. Individuálne emisné stropy pre emisie sú určené pre tieto znečisťujúce látky:

  • SO2 pre 6 spaľovacích zariadení,
  • NOX pre 9 spaľovacích zariadení,
  • TZL pre 6 spaľovacích zariadení.

 
Bližšie informácie: www.rokovania.sk, www.minzp.sk