Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Zákony

 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 350/2015 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 194/2018 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z.
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2004 Z. z., zákona 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 194/2018 Z. z.

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • Vyhláška MŽP SR  č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší 
 • Vyhláška MŽP SR  č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
 • Vyhláška MŽP SR  č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z., vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2016 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí  v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 316/2017 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informá­ciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 197/2018 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 367/2015 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 87/2020 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
 • Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia  v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 296/2017 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 32/2020 Z. z.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 19. 1. 2022