Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Zákony

 • Zákon č. 143/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 • Vyhláška MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
 • Vyhláška MŽP SR č. 250/2023 Z. z. o kvalite ovzdušia
 • Vyhláška MŽP SR č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív
 • Vyhláška MŽP SR č. 252/2023 Z. z. o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo
 • Vyhláška MŽP SR č. 253/2023 Z. z. o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu
 • Vyhláška MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
 • Vyhláška MŽP SR č. 255/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr
 • Vyhláška MŽP SR č. 256/2023 Z. z. o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 6. 7. 2023