Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ

Kvalita ovzdušia

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v znení smernice Komisie (EÚ) 2015/1480
 • Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2292 z 30. apríla 2021 o predložení návrhu rozhodnutia výkonného orgánu o metodike aktualizácií s cieľom zohľadniť zmeny v zložení Únie vzhľadom na 41. zasadnutie výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov v mene Európskej únie a o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na uvedenom zasadnutí
 • Vykonávacie rozhodnutie komisie 2011/850/EÚ z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia

Národné emisné stropy

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES

Prípustná miera znečisťovania  (obmedzovanie emisií zo zdrojov)

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia, časti: veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach v znení smernice Komisie 2014/99/EÚ
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce  sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
 • Rozhodnutie Komisie 2015/25/EÚ zo 17. januára 2014, ktoré sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra  2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (smernica o MCP)

Kvalita palív

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1182/2003, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES, smernica Komisie 2011/63/EÚ a smernice Komisie 2014/77/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách

Regulované výrobky – farby

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES a smernice komisie 2010/79/EU

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 19. 1. 2022