Preskočit na obsah

Právna úprava zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá

Predmet právnej úpravy

Ustanovenie právneho predpisu

Zoznam činností

I. časť prílohy č. 6  vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Definície, pojmy, základné ustanovenia 

 § 24 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

 § 17 ods. 1 zákona o ovzduší

Povinnosti prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja

 § 15 ods. 1 zákona o ovzduší

Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja

 § 16 ods. 1 zákona o ovzduší

Požiadavky  na zariadenia používajúce OR

 § 24 - 29 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
Príloha č. 6

Uplatňovanie EL, TP a PP  pre zariadenia používajúce OR

§ 25 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Prahové hodnoty OR, ŠEL, ŠTP a ŠPP pre zariadenia používajúce OR

 IV. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.

OR s označením s označením rizika

OR

 § 26 ods. 1 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

požiadavky

§ 26 ods. 2 - 3 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

ŠEL a ŠTP a ŠPP

III. časť  prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Podstatná zmena zariadenia

§ 27 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Hodnotenie dodržania EL

 § 29 vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Redukčný plán 

V. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Bilancia OR

§ 28 vyhl. č. 410/2012 Z. z.
VI. časť prílohy č. 6 k vyhl. č. 410/2012 Z. z.

Monitorovanie  emisií

 § 11 vyhl. č. 411/2012 Z. z.


Vysvetlivky:

 • zákon o ovzduší – zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 410/2012 Z. z. – vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  v znení  neskorších predpisov
 • vyhl. č. 411/2012 Z. z. – vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia  v ich okolí
 • OR – organické rozpúšťadlo
 • EL – emisné limity; ŠEL – špecifické EL
 • TP – technické požiadavky; ŠTP – špecifické TP
 • PP – podmienky prevádzkovania; ŠPP – špecifické PP
Emisné limity pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá  sú ustanovené podľa prahovej spotreby rozpúšťadla a uplatňujú sa pre stredné a veľké zdroje. Platia buď ako emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo ako emisné limity pre celkové emisie.

Prevádzkovateľ môže nahradiť uplatňovanie emisných limitov uplatňovaním redukčného plánu. Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje znížiť emisie v takej miere, ktorou by sa dosiahlo uplatnením emisných limitov. Na tento účel sa vypočítajú cieľové emisie. Redukčný plán sa považuje za splnený, ak skutočné množstvo vypustených emisií zistené ročnou bilanciou je nižšie alebo rovné  hodnote cieľových emisií.

Výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne emisie možno povoliť v prípade, ak z hľadiska a technických a ekonomických možností nie je možné dosiahnuť emisný limit pre fugitívne emisie a nehrozí významné riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia.

Výnimku pre činnosti, pri ktorých nie je  možné odvádzať emisie VOC za riadených podmienok (bez odsávania a čistenia odpadových plynov). Aj v takomto prípade je potrebné hľadať iné možnosti obmedzovania emisií ako napr. použitie vodou riediteľných náterových látok. Ak technicky a ekonomicky nie je možné zabezpečiť znižovanie emisií VOC plnením redukčného plánu, je potrebné preukázať, že ide o najlepšiu dostupnú techniku – viď definícia v zákone o ovzduší; t.j. či predmetný systém nanášania náterov sa bežne vo svete prevádzkuje bez odsávania a čistenia odpadových plynov.

Množstvo emisií VOC sa preukazuje ročne na základe bilancie organických rozpúšťadiel.

Niektoré VOC, ktoré sa vyznačujú nebezpečnými (rizikovými) vlastnosťami, treba výrazne obmedziť, resp. úplne ich nahradiť alebo vylúčiť z použitia ako zložiek rozpúšťadiel a určiť prísne EL. Látky alebo zmesi s označením rizika, ktoré sa používajú v zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá, sa členia:
a) látky a zmesi, ktorých obsah je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu podľa osobitného predpisu1) je priradené alebo ktoré treba označiť výstražným upozornením H340,H350,H350i, H360D alebo H360F, 
b) halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým je priradené alebo ktoré treba označiť výstražným upozornením H341 alebo H351.

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.1907/2006.

Údaje o rizikových látkach vrátane klasifikácie podľa výstražných upozornení sú uvádzané v karte bezpečnostných údajov, ktorú je pre každú nebezpečnú látku alebo nebezpečný prípravok povinný vyhotoviť podnikateľ, ktorý ich uvádza na trh (§ 27 zákona č.163/2002 Z. z.).

Osobitné požiadavky na zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré sú začlenené medzi látky alebo zmesi s obsahom rizikových látok
 • Rizikové látky je potrebné nahradiť čo v najkratšom čase a najväčšom rozsahu menej škodlivými látkami. Možnosti uplatnenia náhrad pre činnosti používajúce rizikové látky sú uvedené ďalej.
 • Ak je to technicky a ekonomicky možné, musia sa tieto látky odvádzať do ovzdušia za riadených podmienok.
 • Emisné limity sú pre tieto látky ustanovené osobitne pre kategóriu látok podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), bez ohľadu o akú činnosť ide. Platia nezávisle na uplatňovaní redukčného plánu a  preukazujú sa ako súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín.
 • Ak sa v jednom zariadení vykonáva viac činností, dodržiavanie EL pre tieto látky sa musí zabezpečiť v každom prípade pre každú činnosť zvlášť.
Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá ako prevádzka  pod zákonom č. 39/2013 Z. z.
Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá spadá pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o činnosť:
 • 6.7 povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, farbenie alebo impregnácia s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla > 150 kg/h alebo 200 t/rok.