Národný program znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2010

Dátum schválenia: 5. 9. 2007
Forma: Uznesenie vlády SR č. 754/ 2007
Dokument na stiahnutie: SK
 
Národný program znižovania emisií základných znečisťujúcich látok bol vypracovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom pod gesciou MŽP SR. Obsahuje hodnotenie vo vzťahu k prijatým relevantným dokumentom starostlivosti o životné prostredie, k návrhom operačných programov a k relevantným medzinárodným dohovorom. Zároveň obsahuje emisné inventúry a projekcie emisií SR do roku 2010. Kľúčovým bodom programu je sumár aktivít, opatrení a nástrojov, ktoré zabezpečujú Slovenskej republike splnenie národných emisných stropov tak, ako sú stanovené smernicou.

Dôležitá je skutočnosť, že Slovenská republika už v súčasnosti plní národné emisné stropy určené v článku 20 Zmluvy o pristúpení, ktorá bola publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie 236 z 23. septembra 2003. Na základe hore uvedeného nie sú potrebné žiadne dodatočné opatrenia akéhokoľvek charakteru. Napriek tomu považujeme za potrebné Národný program znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2010 prerokovať vo vláde SR, nakoľko ide o dôležitý dokument, ktorý bude v priebehu roku 2008, prípadne 2009 aktualizovaný z dôvodu prijatia novely smernice o národných emisných stropoch.