Preskočit na obsah

Národný program znižovania emisií Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 5. 3. 2020
Forma: Uznesenie vlády SR č. 103/2020
Dokument na stiahnutie: SK
 
Medzi najväčšie environmentálne výzvy SR patria aj cielevychádzajúce zo smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých znečisťujúcichlátok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.
 
Ide o záväzky zníženia emisií oxidov síry, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a prachových častíc PM2,5 do roku 2030. Na dosiahnutie týchto cieľov MŽP SR v súčasnosti vypracovalo návrh Národného programu znižovania emisií, v ktorom sú navrhnuté politiky a opatrenia na dosiahnutie vyššie uvedených národných záväzkov v dvoch etapách: obdobie rokov 2020 až 2029 a obdobie od roku 2030 ďalej. Národný program znižovania emisií prispieva k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, ako aj k zaisteniu súladu s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných oblastiach politiky vrátane klímy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým podporí presun investícií do čistých a účinných technológií.
 
Národné záväzky znižovania emisií podľa smernice NEC pre Slovenskú republiku

Národné redukčné záväzky SR
v porovnaní s východiskovým rokom 2005

Znečisťujúce látky (v %)

SO2

NOX

NMVOC

NH3

PM2,5

Záväzky platné pre rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029

57

36

18

15

36

Záväzky platné pre rok 2030 a nasledujúce roky
 

82

50

32

30

49

 
Viac informácií:https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18241/2